İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
5768 Kayıtlar Listeleniyor...
1. FATİHA / 1 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Rahman, Rahim ALLAH adına!
1. FATİHA / 2-3-4 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Hamd etmek;
• Rabb-il alemin,
• Rahman,
• Rahim,
• Din yevminin maliki, ALLAH'ındır.
1. FATİHA / 5 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Biz yalnızca SANA abd oluruz... ve yalnızca SEN'den iane isteriz.
1. FATİHA / 6-7 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Bizi, sırat-ı mustakime ihda eyle…
gazab ettiklerinin ve dall olanların gayrısında, kendilerini nimetlendirdiğin kimselerin sıratına!
2. BAKARA / 0 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Rahman, Rahim ALLAH adına!
2. BAKARA / 1 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Elif. Lam. Mim.
2. BAKARA / 2-3-4-5 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Bu kitab, içinde rayb olmayandır.
• Gayba iman eden...
• ve salat ikame eden...
• ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infak eden...
• ve sana inzal edilene ve senin öncenden inzal olana iman eden...
• ve ahiretlerine ikna olmuş...
muttakiler için hüdadır.

İşte onlar, Rabblerinden hüda üzredirler.
İşte onlar, felaha ulaşanlardır.
2. BAKARA / 6-7 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Muhakkak kafirleri, nezr etsen de veya nezr etmesen de, seviyedir… onlar iman etmezler!
ALLAH, onların...
• kalblerini
• ve işitmelerini
• ve gışa olmuş basarlarını... hatm etmiştir!
Azim azab onlaradır!
2. BAKARA / 0 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
2. BAKARA / 8-9 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
"Biz ALLAH'a ve ahir yevmine iman ettik!" diyen... ancak mü'minler ile olmayan nasdan (bazı) kimseler… ALLAH'a ve iman etmiş olanlara hadia etmekteler!
Onlar, sadece, nefslerine hadia ederler… ama onların şuurlarında değil!
2. BAKARA / 10 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Kalblerinde maraz vardır onların... ve üstelik ALLAH, marazı onlara ziyade etmektedir.
Onlar için elim azab, kizb etmiş oldukları şeyler iledir.
2. BAKARA / 11-12 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Onlara,
"Arzda fesad çıkarmayın!"
denildiğinde;
"Muhakkak biz, ancak, ıslah edenleriz."
derler.
Değil mi ki... muhakkak onlar, fesad çıkaranlardır!... fakat onların şuurlarında değil!
2. BAKARA / 13 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Onlara,
"Nasın iman ettiği gibi... siz de siz de iman edin!"
denildiğinde; onlar derler ki:
"Sefihlerin iman etmesi gibi… biz de mi iman edelim!"
Değil mi ki… muhakkak onlar... onlar kendileri sefihtir!? Lakin alim değiller.
2. BAKARA / 14-15 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
İman edenlerle lika olduklarında derler ki:
"Biz iman ettik!"
Şeytanlarına halvet ettiklerinde ise,
"Muhakkak sizinle beraberiz. Muhakkak biz, ancak, istihza edeniz." derler.
ALLAH, onlara istihza etmektedir!... ve onlar, amih oldukları tuğyanlarında medd olurlar!
2. BAKARA / 16 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
İşte onlar... huda ile dalalet iştira edenler… artık onların ticaretinde rabih yoktur!
Onlar mühtedi olmazlar.
2. BAKARA / 17 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Onların meseli; nar vakd etmek isteyenlerin meseli gibidir:
Havlinde olanlar ziyalandığında… ALLAH onların nuruna zehab eder... ve onları basar olunmaz zulmetler içine terk eder.
2. BAKARA / 18 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Onlar sağırdır, dilsizdir, kördür!... Artık onlar rücu edemezler!
2. BAKARA / 19 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Yada… Semadan sayyib gibidir:
Onda zulmetler ve rad ve berk vardır. Onlar, saikaların mevt hazerinden… parmaklarını kulaklarının içine tıkarlar.
ALLAH, kafirlere muhittir!
2. BAKARA / 20 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Berk, onların basarlarını hatf etmiştir.
Kendilerine ziya bürüdüğü her defada, onun içinde meşy ederler... ve üzerlerine zulmet çökünce kaim olurlar.
Şayet ALLAH dileseydi, onların işitmelerini de basarlarını da elbette zehab ederdi.
Muhakkak ki ALLAH, herşeye kadirdir.
2. BAKARA / 0 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
2. BAKARA / 21 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Ey nas!
Sizi ve öncenizden olanları halk eden Rabbinize ibadet edin!
Umulur ki ittika edersiniz.
2. BAKARA / 22 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
(Rabbiniz…)
• sizin için arzı firaş, semayı bina kılandır…
• ve semadan su inzal edendir…
• ve ardından onunla, size rızk olacak semerelerden ihrac edendir.
Artık ALLAH'a endad kılmayın! Siz alimsiniz.
2. BAKARA / 23-24 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Eğer... BİZ'e abd olana inzal ettiğimiz şeyden rayb içinde olursanız… artık onun mislinden sure ile gelin!
Eğer sadıksanız... ALLAH'ın gayrısından şahidlerinizi davet edersiniz!
Ancak eğer fail olmazsanız... ***ki asla fail olamazsınız***... artık, kafirler için idad edilmiş... nasla ve hacerlerle vakd edilmiş nardan ittika edin!
2. BAKARA / 25 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
İman edenlere ve salih ameller işleyenlere... altından nehirler cereyan eden cennetlerin kendileri için olduğunu ibşar et!
Onun rızık olan semerelerinden, rızıklandırıldıkları her bir şeyde...
"Bu önceden de rızklandığımızdır!" derler.
Onlara verilen, müteşabih olanlardır!
Orada onlar için mutahhar zevceler vardır.
Onlar orada ebedidirler.
2. BAKARA / 26-27 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Muhakkak ki ALLAH, mesel darb etmekten istihya etmez!
• Bazen, bir sivrisineği...
• ve hatta bazen, onun fevkinde olanı...
• ya da hatta... iman eden... ve ardından hakk olanın Rabblerinden olduğuna alim olanları...
• veya hatta... kafir olan... ve ardından "bu mesel ile ALLAH ne irade etti?" diyenleri.

Çoğunu onlarla dalalete düşürür ve de çoğunu onlarla ihda eder.
Onlarla dalalete düşürdükleri, sadece...
• misaklarından sonra ALLAH'ın ahdini nakz eden...
ALLAH'ın, vasl olunmasını emir ettiği şeyi kata eden...
• ve arzda fesad çıkaran... fasıklardır!
İşte onlar hüsranda olanlardır.
2. BAKARA / 28-29 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Nasıl kafir olursunuz ALLAH'a!?
• Siz meyyitler idiniz...
• ve ardından, sizi hayy etti.
• Sonra sizi mevt edecek.
• Sonra sizi hayy edecek.
Sonra, rücu edeceğiniz O,
• arzda olanları sizin için cemian halk edendir.
• sonra semaya istiva edendir.
• ve ardından onları, yedi semalar olarak sevva edendir.
O, herşeye alimdir.
2. BAKARA / 0 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
2. BAKARA / 30 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Rabbin meleklere demişti ki:
"Muhakkak ki BEN, arzda halife kılacağım."
Dediler ki:
"Orada fesad çıkaran ve kanlar sefk eden kimse mi kılacaksın orada?
Biz, SEN'in hamd etmen ile sebbih ederiz ve kuds ederiz SEN'i."
Dedi ki:
"Muhakkak ki BEN, sizin alim olmadıklarınıza alimim!"
2. BAKARA / 31 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Adem'i isimlere bütün olarak alim etti.
Sonra, onu meleklere arz etti.
Ardından dedi ki:
"Eğer sadıklardansanız… bunları BANA isimleri ile haber verin!"
2. BAKARA / 32 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Dediler ki:
"SEN subhansın!
SEN'in alim ettiklerinden başka bizim kendi ilmimiz yoktur.
Muhakkak ki SEN, alimsin, hakimsin."
2. BAKARA / 33 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Dedi ki:
"Ey Adem!
Onlara, isimleri ile haber ver!"
Ardından isimleri ile onlara haber verince, dedi ki:
"BEN size demedim mi!?
Muhakkak ki BEN, semaların ve arzın gaybına alimim.
İbda ettiklerinize ve ketm ettiklerinize de alimim!"
2. BAKARA / 34 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Meleklere, "Adem'e secde edin!" dediğimizde… İblis dışında secde ettiler.
O imtina etti ve istikbar etti ve kafirlerden oldu.
2. BAKARA / 35 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Dedik ki:
"Ey Adem!
Sen ve zevcen cennete iskan olun. Dilediğiniz yerde, ondan ragad olarak yeyin.
Ancak… şu şecereye karib olmayın! Yoksa, siz ikiniz zalimlerden olursunuz!"
2. BAKARA / 36 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Ne var ki… şeytan, o ikisini oradan zelle etti... ve ardından onları, içinde oldukları şeyden ihrac etti.
BİZ dedik ki:
"Hebt olun!
Bazınız bazınıza (birbirinize) düşmansınız!
Sizin için müstekarr ve metalanma, bir hiyne kadar arzdadır!"
2. BAKARA / 37 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Adem, Rabbinden kelimeler telakki etti… ve ardından ona tevbe etti.
Muhakkak ki O... tevvab, rahim olan O'dur!
2. BAKARA / 38-39 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Dedik ki:
"Ondan cemian hebt olun!
Size BEN'den hüda verildiğinde... ve ardından hüdaya tabi olan kimseler… artık onlara korku yoktur ve onlar hüzünlenmezler.
Kafirler ve ayetlerimize kizb edenler ise... işte onlar, nar ashabıdır... onlar orada ebedidirler."
2. BAKARA / 0 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
2. BAKARA / 40 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Ey israiloğulları!
Zikir edin!... sizi nimetlendirdiğim nimetimi!
Ahdime vefa edin!... BEN'de sizin ahdinize vefa edeyim!
Yalnızca BANA… artık rehb edin!
2. BAKARA / 41 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Beraberinizde olana musaddık olarak inzal ettiğime… İman edin!
Ona kafir olanların evveli siz olmayın sakın!
Ayetlerim ile az bir semen iştira etmeyin!
Yalnızca BANA… artık ittika edin!
2. BAKARA / 42 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Hakkı, batıl ile ilbas etmeyin!
Hakkı ketm etmeyin!... Siz alimsiniz.
2. BAKARA / 43 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
• ve salat ikame edin!
• ve zekat verin!
• ve rüku edenlerle beraber rüku edin!
2. BAKARA / 44 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Kendi nefsinizi unuttuğunuz halde (kalkmış) nasa birr ile emir mi ediyorsunuz!?
Siz, kitab tilavet ediyorsunuz… hala akıl etmiyor musunuz!?
2. BAKARA / 45-46 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Sabır ve salat ile iane dileyin!
Muhakkak bu,
• Rabblerine mülaki olacaklarını
• ve O'na muhakkak rücu edeceklerini zann ederek huşu duyanlardan başkasına kebir gelir.
2. BAKARA / 0 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
2. BAKARA / 47 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Ey israiloğulları!
Zikir edin!...
• sizi nimetlendirdiğim nimetlerimi...
• ve sizi alemlere fazl edenin BEN olduğumu!
2. BAKARA / 48 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
İttika edin!...
• Nefsin nefse bir şey ceza etmeyeceği...
• ve ondan şefaat kabul edilmeyeceği...
• ve ondan adalet ahz edilmeyeceği...
• ve de nasr edilmeyecekleri
yevmden!
2. BAKARA / 49 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
• sizi sui azaba sevm eden...
• oğullarınızı zebh eden...
• ve kadınlarınızı istihya eden...
Firavun alinden sizi necat etmiştik. Bunda, Rabbinizden azim bir bela vardı.
2. BAKARA / 50 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
• size bahrı fark etmiştik
• ve ardından size necat etmiş
• ve Firavun alini gark etmiştik.
Siz de nazar etmiştiniz.
2. BAKARA / 51-52 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Musa'ya kırk gece vaad etmiştik.
Sonra, zalim olmanızın ardından siz, dişi buzağı ittihaz etmiştiniz.
Sonra, bunun ardından, şükür etmenizi umarak sizden afv etmiştik.
2. BAKARA / 53 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Musa'ya kitab ve furkan vermiştik.
Umulur ki ihtida olursunuz!
2. BAKARA / 54 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Musa, kavmine demişti ki:
"Ey kavmim!
Muhakkak siz, dişi buzağı ittihaz etmekle nefsinize zalim oldunuz.
Artık, bari'nize tevbe edin ve ardından nefslerinizi katl edin! Bari'nizin indinde, bu size hayrdır."
Ardından size tevbe etti.
Muhakkak ki O... tevvab, rahim olan O'dur!
2. BAKARA / 55-56 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Siz demiştiniz ki:
"Ey Musa!
ALLAH'ı cehren görünceye kadar sana iman etmeyeceğiz!"
Ardından sizi bir saika ahz etmişti... ve siz nazar etmiştiniz. Sonra, mevt oluşunuzdan sonra sizi baas etmiştik.
Umulur ki şükür edersiniz.
2. BAKARA / 57 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Üzerinize gamameyi zıll yapmıştık.
Size, menne ve selva inzal etmiştik.
Rızıklandırdıklarımızın tayyib olanlarından yeyin. BİZ'e zalim olamazlar... lakin onlar, kendilerine zalim olmuş olurlar.
2. BAKARA / 58-59 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Demiştik ki:
"Bu karyeye dahil olun!
Artık, dilediğiniz yerde ondan ragad olarak yeyin... ve sacidlerin babından dahil olun.
"Hıtta" deyin... BİZ de sizin için, hatalarınıza gafur olalım. Muhsinlere ziyade edeceğiz."

Ardından zalimler, kendilerine kavil edilenleri, gayrı kaville bedellendirdiler.
Ardından zalimlere, fasık oldukları şeyler ile, semadan ricz inzal ettik.
2. BAKARA / 60 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Musa, kavmi için istiska ettiğinde demiştik ki:
"Asan ile hacere darb et!"
Ardından, ondan oniki ayn fecr olmuştu. Bütün ünas, kendi meşrebine alim olmuştu.
ALLAH'ın rızkından yeyin ve için!
Arzda müfsid olarak asev etmeyin!
2. BAKARA / 61 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Siz
"Ey Musa!
Biz vahid taama sabır edemeyiz. Bizim için Rabbini davet et... arzda nebat ettiği şeylerden bize ihrac etsin; bakl (sebze) ve aksee (kabak) ve füvm (sarımsak, buğday) ve ades (mercimek) ve basal (soğan)." demiştiniz.
O dedi ki:
"O hayr olan ile o edna olanı bedellendirme mi istiyorsunuz!?
Mısıra hebt olun!...
Artık muhakkak size, sual ettikleriniz elbette vardır."

Onlara zillet ve meskenet darb edildi. ALLAH'tan gazab ile beva oldular. Bu, onların ALLAH'ın ayetlerine kafir olmaları ve Nebileri hakk gayrısında katl etmeleri iledir. Bu, isyan etmeleri ve düşmanlık etmiş olmaları iledir.
2. BAKARA / 0 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
2. BAKARA / 62 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Muhakkak,
• iman edenler
• ve ALLAH'a ve ahir yevme iman eden ve salih ameller işleyen; hadüler ve nasraniler ve sabiiler...
artık onlar için... Rabbleri indinde onların ecirleri;
onlara korku yoktur ve onlar hüzünlenmezler.
2. BAKARA / 63-64 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Sizin misakınızı ahz etmiş ve Tur'u, sizin fevkinize ref etmiştik.
Size verdiklerimizi kuvvet ile ahz edin... ve onun içinde olanları zikir edin!
Umulur ki ittika edersiniz.
Sonra... bundan sonra, tevella etmiştiniz.
Ardından şayet, ALLAH'ın size fazlı ve rahmeti olmasaydı, elbette hasar alanlardan olurdunuz.
2. BAKARA / 65-66 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Cumartesi gününe, kendinizden düşmanlık edenlere elbette alim olmuştunuz.
Ardından, BİZ onlara dedik ki:
"Hasii maymunlar olun!"
Artık BİZ bunu, elinin arasında olanlar ve halfinde olanlar için nekal... ve muttakiler için meviza kıldık.
2. BAKARA / 0 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
2. BAKARA / 67 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Musa kavmine demişti ki:
"Muhakkak ki ALLAH, size, bir dişi sığır zebh etmenizi emir ediyor."
"Bize hüzüv mü ittihaz ediyorsun!" dediler.
"Cahillerden olmaktan ALLAH'a uvz ederim" dedi.
2. BAKARA / 68 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
"Bizim için Rabbini davet et... onun nasıl olduğunu beyan etsin." dediler.
Dedi ki:
"Muhakkak ki O diyor ki; fariz ve de bikr olmayan, bu ikisinin arasında avan bir dişi sığırdır.
Artık, emir olunduğunuzu yapın!"
2. BAKARA / 69 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
"Bizim için Rabbini davet et. Onun rengini beyan etsin." dediler.
Dedi ki:
"Muhakkak ki O diyor ki; parlak sarı renkte bir dişi sığırdır. Rengi, nazar edenleri sürur eder."
2. BAKARA / 70 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
"Bizim için Rabbini davet et. Onun ne olduğunu beyan etsin. Dişi sığır bize teşbih edilsin.
Muhakkak biz, inşALLAH, elbette mühtedileriz." dediler.
2. BAKARA / 71 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Dedi ki:
"Muhakak ki O, diyor ki; muhakkak arzda toprak sürerek zelul olmamış bir dişi sığırdır. Hars iska etmemiştir. Müsellemdir. Onda şie yoktur."
"Şimdi hakk söyledin işte" dediler.
Ardından onu zebh ettiler.
Neredeyse buna fail olmayacaklardı!
2. BAKARA / 0 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
2. BAKARA / 72 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Siz bir nefs katl etmiştiniz ve ardından bunun hakkında dar etmiştiniz.
ALLAH sizin ketm ettiğinizi ihrac edendir.
2. BAKARA / 73 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Ardından BİZ, onun (dişi sığırın) birazı ile ona darb etmenizi söylemiştik.
Böyledir!...
ALLAH mevt olanı hayy eder... ve ayetlerini size gösterir.
Umulur ki akıl edersiniz.
2. BAKARA / 74 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Sonra, bunun ardından, sizin kalbleriniz kasvetlenmişti.
Artık o, hacerler gibi veya daha da şedid kasvetlenmişti.
Muhakkak hacerlerden öyleleri vardır ki, onlardan nehirler fecr olur. Muhakkak ondan öyleleri vardır ki, şakk eder ve ardından ondan su ihrac olur. Muhakkak onlardan öyleleri de vardır ki, ALLAH'a haşyetinden hebt olur.
ALLAH amel ettiklerinize gafil değildir.
2. BAKARA / 75-76 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Size iman etmelerini mi tama ediyorsunuz!?
Onlardan, ALLAH'ın kelamını işiten bir ferik olmuştu. Sonra, akıl ettikleri şeyin sonrasında onu tahrif etmişlerdi. Onlar alimdiler. İman edenlerle mülaki olduklarında, "iman ettik" derlerdi.
Hali olduklarında ise bazıları bazılarına (birbirlerine),
"ALLAH'ın size feth ettiği şeyleri onlara hadis mi ediyorsunuz? Rabbinizin indinde onu size hüccet etmeleri için mi!? Siz akıl etmiyor musunuz!" derlerdi.
2. BAKARA / 77 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Değil mi ki… onlar, sırr ettiklerine de, ilan ettiklerine de ALLAH'ın alim olduğuna alim değiller?
2. BAKARA / 78 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Onlardan ümmi olanlar... kendi emanileriden başka... kitaba alim değildir.
Onlar, sadece, zann ederler.
2. BAKARA / 79 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Artık... kendi elleriyle kitab ketb eden kimselerin... vay haline!...
Sonra onunla az bir semen iştira etmek için derler ki:
"Bu ALLAH'ın indindendir."

Artık... elleriyle ketb ettiklerinden!... vay haline onların!...
Vay haline onların!... kendilerine kesb etiklerinden!...
2. BAKARA / 80-81 ...Detayları Göster... ...Detayları Gizle...
Derler ki:
"Madud yevmlerden sonra bize nar mess etmez."
De ki:
"ALLAH indinde bir ahd mi ittihaz ettiniz siz!?
ALLAH, ahdini asla tahlif etmez.
Yoksa siz, ALLAH'a, alim olmadığınız bir şey mi söylüyorsunuz?"
Bilakis!
Seyyieler kesb eden ve hataları kendisini ihata eden kimse… artık işte onlar, nar ashabıdır. Orada ebedidirler.