İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
Miras Hukuku

15 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
2. BAKARA / 180-181-182
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 26
Cüz: 2
Nüzul Yeri: MEDİNE
Sizden birinize mevt hazır olduğunda... eğer hayr olarak tereke edecekse... ana-babası ve akrabaları için maruf ile vasiyet etmesi... muttakiler üzre hakk olarak üzerinize ketb edildi!
İşittiği şeyin ardından onu bedellendiren kimse… artık muhakkak onun ismi, ancak, onu bedellendirenin üzerinedir.
Muhakkak ki ALLAH, semidir, alimdir.
Vasiyet edenin cenef ile veya ism ile olmasından (davranmasından) korkan... ve ardından onların aralarını ıslah eden kimse… artık onun üzerine ism yoktur.
Muhakkak ki ALLAH, gafurdur, rahimdir.
VasiyetEsma-ül HüsnaMiras Hukuku KTB eHD MVT TRK H:YR VS:Y VLD K:RB A:RF HK:K: VK:Y BDL BA:D SMA: eS!M BDL SMA: A:LM H:VF VS:Y CNF eS!M S:LH BYN eS!M G:FR RHM .mid173.ss2.as180.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs2.syf26.sure.2.xxxVasiyetxEsma-ül HüsnaxMiras Hukukux.ss2.as181.ss2.as182.xxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#h:vf-havf#||#ktb-ketb#||#sma:-semi#||#ba:d-bad#||#ehd-ehad#||#a:lm-alim#||#rhm-rahim#||#vld-xoxox#||#hd:r-hazır#||#hk:k:-hakk#||#h:yr-hayr#||#bdl-bedel#||#trk-tereke#||#byn-beyn#||#k:rb-akraba#||#vk:y-muttaki#||#mvt-mevt#||#a:rf-maruf#||#vs:y-vasiyet#||#es!m-ism#||#s:lh-ıslah#||#g:fr-gafur#||#cnf-cenef#||#vs:y-musi#x#KTB#||#eHD#||#MVT#||#TRK#||#H:YR#||#VS:Y#||#VLD#||#K:RB#||#A:RF#||#HK:K:#||#VK:Y#||#BDL#||#BA:D#||#SMA:#||#eS!M#||#BDL#||#SMA:#||#A:LM#||#H:VF#||#VS:Y#||#CNF#||#eS!M#||#S:LH#||#BYN#||#eS!M#||#G:FR#||#RHM#||#h:vf-havf#||#ktb-ketb#||#sma:-semi#||#ba:d-bad#||#ehd-ehad#||#a:lm-alim#||#rhm-rahim#||#vld-xoxox#||#hd:r-hazır#||#hk:k:-hakk#||#h:yr-hayr#||#bdl-bedel#||#trk-tereke#||#byn-beyn#||#k:rb-akraba#||#vk:y-muttaki#||#mvt-mevt#||#a:rf-maruf#||#vs:y-vasiyet#||#es!m-ism#||#s:lh-ıslah#||#g:fr-gafur#||#cnf-cenef#||#vs:y-musi#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 233
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 36
Cüz: 2
Nüzul Yeri: MEDİNE
Anneler evladlarını kamil olan iki havl emzirirler. Bu, emzirmeyi tamamlamayı irade eden içindir.
Onların rızkı ve kisvesi, maruf ile evlad kendisinden olan erkeğe aittir.

Nefs, sadece, vasi olduğuna mükellef edilir.

Ne anne evladı yüzünden, ne de baba evladı yüzünden darr edilmesin.
Varise düşen de bunun mislidir.
Eğer kendi aralarında anlaşarak ve teşavür ederek fisal irade ederlerse... artık o ikisine cünah yoktur.
Evladlarınızı emzirtmeyi irade ederseniz, maruf ile verdiğiniz şeyi selem ettiğinizde, artık size yine bir cünah yoktur.
ALLAH'tan ittika edin ve alim olun ki ALLAH, amel ettiklerinize basirdir.
Miras HukukuKadın ve Aile Hukuku VLD RD:A: VLD HVL KML RVD TMM RD:A: VLD RZK: KSV A:RF KLF NFS VSA: D:RR VLD VLD VLD VLD VRS! MS!L RVD FS:L RD:V ŞVR CNH RVD RD:A: VLD CNH SLM eTY A:RF VK:Y A:LM A:ML BS:R .mid224.ss2.as233.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs2.syf36.sure.2.xxxMiras HukukuxKadın ve Aile Hukukuxxsayıxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#rvd-irade#||#a:lm-alim#||#a:ml-amil#||#nfs-nefs#||#vld-xoxox#||#tmm-tamam#||#d:rr-darr#||#rzk:-rızk#||#slm-selem#||#vk:y-ittika#||#ms!l-misl#||#bs:r-basir#||#fs:l-fisal#||#ksv-kisve#||#cnh-cünah#||#hvl-havl#||#a:rf-maruf#||#vrs!-varis#||#rd:v-rıza#||#kml-kamil#||#şvr-teşavür#||#klf-mükellef#||#rd:a:-irza#||#ety-xxoxx#x#VLD#||#RD:A:#||#VLD#||#HVL#||#KML#||#RVD#||#TMM#||#RD:A:#||#VLD#||#RZK:#||#KSV#||#A:RF#||#KLF#||#NFS#||#VSA:#||#D:RR#||#VLD#||#VLD#||#VLD#||#VLD#||#VRS!#||#MS!L#||#RVD#||#FS:L#||#RD:V#||#ŞVR#||#CNH#||#RVD#||#RD:A:#||#VLD#||#CNH#||#SLM#||#eTY#||#A:RF#||#VK:Y#||#A:LM#||#A:ML#||#BS:R#||#rvd-irade#||#a:lm-alim#||#a:ml-amil#||#nfs-nefs#||#vld-xoxox#||#tmm-tamam#||#d:rr-darr#||#rzk:-rızk#||#slm-selem#||#vk:y-ittika#||#ms!l-misl#||#bs:r-basir#||#fs:l-fisal#||#ksv-kisve#||#cnh-cünah#||#hvl-havl#||#a:rf-maruf#||#vrs!-varis#||#rd:v-rıza#||#kml-kamil#||#şvr-teşavür#||#klf-mükellef#||#rd:a:-irza#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 240
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 38
Cüz: 2
Nüzul Yeri: MEDİNE
Sizden vefat edip de zevcelerini vezr edenler, bir seneye kadar zevcelerinin, havlinden ihrac edilmeksizin metalanmalarını vasiyet etmiş olmalıdır!
Ancak eğer kendiliklerinden ihrac olurlarsa... artık onların maruftan nefslerine fail olacağı şeylerde size cünah yoktur.
ALLAH, azizdir, hakimdir.
Esma-ül HüsnaMiras HukukuKadın ve Aile Hukuku VFY VZ!R ZVC VS:Y ZVC MTA: HVL G:YR H:RC H:RC CNH FA:L NFS A:RF A:ZZ HKM .mid231.ss2.as240.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs2.syf38.sure.2.xxxEsma-ül HüsnaxMiras HukukuxKadın ve Aile Hukukuxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#g:yr-gayr#||#mta:-meta#||#nfs-enfüs#||#a:zz-aziz#||#cnh-cünah#||#hkm-hakim#||#hvl-havl#||#h:rc-ihrac#||#zvc-zevc#||#a:rf-maruf#||#vfy-vefat#||#vz!r-vezr#||#vs:y-vasiyet#||#fa:l-xxoxx#x#VFY#||#VZ!R#||#ZVC#||#VS:Y#||#ZVC#||#MTA:#||#HVL#||#G:YR#||#H:RC#||#H:RC#||#CNH#||#FA:L#||#NFS#||#A:RF#||#A:ZZ#||#HKM#||#g:yr-gayr#||#mta:-meta#||#nfs-enfüs#||#a:zz-aziz#||#cnh-cünah#||#hkm-hakim#||#hvl-havl#||#h:rc-ihrac#||#zvc-zevc#||#a:rf-maruf#||#vfy-vefat#||#vz!r-vezr#||#vs:y-vasiyet#||#fa:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
4. NİSA / 7
Surede Ayet: 176
Kitap Sırası: 4
Nüzul Sırası: 92
Sayfa: 77
Cüz: 4
Nüzul Yeri: MEDİNE
Erkekler için ana-baba ve akrabalarından geriye kalan terekelerden bir nasib vardır. Kadınlar için de ana-baba ve akrabalarından geriye kalan terekelerden bir nasib vardır.
Ondan az veya çok mefruz nasibtir.
Miras Hukuku RCL NS:B TRK VLD K:RB NSV NS:B TRK VLD K:RB K:LL KS!R NS:B FRD: .mid496.ss4.as7.ssNİSA.ns92.nyMEDİNE.cs4.syf77.sure.4.xxxMiras Hukukuxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#k:ll-kalil#||#nsv-nisa#||#vld-xoxox#||#rcl-recül#||#ks!r-kesir#||#trk-terk#||#k:rb-akraba#||#ns:b-nasib#||#frd:-mefruz#x#RCL#||#NS:B#||#TRK#||#VLD#||#K:RB#||#NSV#||#NS:B#||#TRK#||#VLD#||#K:RB#||#K:LL#||#KS!R#||#NS:B#||#FRD:#||#k:ll-kalil#||#nsv-nisa#||#vld-xoxox#||#rcl-recül#||#ks!r-kesir#||#trk-terk#||#k:rb-akraba#||#ns:b-nasib#||#frd:-mefruz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
4. NİSA / 11
Surede Ayet: 176
Kitap Sırası: 4
Nüzul Sırası: 92
Sayfa: 77
Cüz: 4
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH, size evladlarınız hakkında, erkek için iki dişinin hazzı mislini vasiyet eder.
Eğer kadınlar ikinin fevkinde ise terekenin üçte ikisi onlar içindir.
Eğer kadın vahid ise (mirasın) yarısı onundur.
Ölenin evladı varsa, ana-babasından her birine, terekeden altıda bir hisse vardır.
Eğer evladı yok da ana-babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer.
Eğer kardeşleri varsa, annesinin hissesi altıda birdir. (Bu paylaştırma, ölenin) yapacağı vasiyetten ya da deynden sonradır.
Babalarınız ve oğullarınızdan, hangisinin menfaat yönünden size daha karib olduğuna idranız yoktur.
Bunlar, ALLAH'tan farzdır.
Muhakkak ki ALLAH, alim, hakim olandır.
Esma-ül HüsnaMiras Hukuku VS:Y VLD Z!KR MS!L HZ:Z: eNS! KVN NSV FVK: S!NY S!LS! TRK KVN VHD NS:F eBV KLL VHD SDS TRK KVN VLD KVN VLD VRS! eBV eMM S!LS! KVN eH:V eMM SDS BA:D VS:Y VS:Y DYN eBV BNY DRY K:RB NFA: FRD: KVN A:LM HKM .mid501.ss4.as11.ssNİSA.ns92.nyMEDİNE.cs4.syf77.sure.4.xxxEsma-ül HüsnaxMiras Hukukuxxsayıxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#kvn-kane#||#bny-beni#||#eh:v-ahi#||#kll-külli#||#ba:d-bad#||#s!ls!-sulus#||#s!ny-isnan#||#ebv-eb#||#nsv-nisa#||#a:lm-alim#||#vld-xoxox#||#nfa:-nafia#||#trk-terk#||#vhd-vahid#||#ens!-ünsa#||#k:rb-karib#||#hkm-hakim#||#ms!l-misl#||#z!kr-zeker#||#dyn-deyn#||#dry-idra#||#fvk:-fevk#||#vrs!-varis#||#emm-ümm#||#vs:y-vasiyet#||#ns:f-nısf#||#hz:z:-hazz#||#frd:-farz#||#sds-sadis#x#VS:Y#||#VLD#||#Z!KR#||#MS!L#||#HZ:Z:#||#eNS!#||#KVN#||#NSV#||#FVK:#||#S!NY#||#S!LS!#||#TRK#||#KVN#||#VHD#||#NS:F#||#eBV#||#KLL#||#VHD#||#SDS#||#TRK#||#KVN#||#VLD#||#KVN#||#VLD#||#VRS!#||#eBV#||#eMM#||#S!LS!#||#KVN#||#eH:V#||#eMM#||#SDS#||#BA:D#||#VS:Y#||#VS:Y#||#DYN#||#eBV#||#BNY#||#DRY#||#K:RB#||#NFA:#||#FRD:#||#KVN#||#A:LM#||#HKM#||#kvn-kane#||#bny-beni#||#eh:v-ahi#||#kll-külli#||#ba:d-bad#||#s!ls!-sulus#||#s!ny-isnan#||#ebv-eb#||#nsv-nisa#||#a:lm-alim#||#vld-xoxox#||#nfa:-nafia#||#trk-terk#||#vhd-vahid#||#ens!-ünsa#||#k:rb-karib#||#hkm-hakim#||#ms!l-misl#||#z!kr-zeker#||#dyn-deyn#||#dry-idra#||#fvk:-fevk#||#vrs!-varis#||#emm-ümm#||#vs:y-vasiyet#||#ns:f-nısf#||#hz:z:-hazz#||#frd:-farz#||#sds-sadis#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
4. NİSA / 12
Surede Ayet: 176
Kitap Sırası: 4
Nüzul Sırası: 92
Sayfa: 78
Cüz: 4
Nüzul Yeri: MEDİNE
Eğer evladları yoksa, zevcelerinizin terekelerinin yarısı sizindir.
Eğer evladları varsa, terekenin dörtte biri sizindir. Bu yaptıkları vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut deynden sonradır.
Eğer sizin evladınız yoksa, terekenizin dörtte biri onlarındır.
Eğer evladınız varsa, terekenin sekizde biri onlarındır. Bu, yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut deynden sonradır.
Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve ana-babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa, ona altıda bir düşer.
Eğer bundan daha çok olursa, üçte birde şeriktirler. Bu darr vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut deynden sonra yapılır.
ALLAH'tan vasiyettir.
ALLAH, alimdir, halimdir.
Esma-ül HüsnaMiras Hukuku NS:F TRK ZVC KVN VLD KVN VLD RBA: TRK BA:D VS:Y VS:Y DYN RBA: TRK KVN VLD KVN VLD S!MN TRK BA:D VS:Y VS:Y DYN KVN RCL VRS! KLL MRe eH:V eH:V KLL VHD SDS KVN KS!R ŞRK S!LS! BA:D VS:Y VS:Y DYN G:YR D:RR VS:Y A:LM HLM .mid502.ss4.as12.ssNİSA.ns92.nyMEDİNE.cs4.syf78.sure.4.xxxEsma-ül HüsnaxMiras Hukukuxxsayıxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#g:yr-gayr#||#eh:v-ahi#||#kll-külli#||#ba:d-bad#||#s!ls!-sulus#||#rba:-rubuu#||#a:lm-alim#||#vld-xoxox#||#mre-imree#||#rcl-recül#||#d:rr-darr#||#ks!r-ekser#||#trk-terk#||#vhd-vahid#||#dyn-deyn#||#s!mn-sümün#||#şrk-şerik#||#zvc-zevc#||#vrs!-varis#||#vs:y-vasiyet#||#ns:f-nısf#||#hlm-halim#||#sds-sadis#||#kvn-xxoxx#x#NS:F#||#TRK#||#ZVC#||#KVN#||#VLD#||#KVN#||#VLD#||#RBA:#||#TRK#||#BA:D#||#VS:Y#||#VS:Y#||#DYN#||#RBA:#||#TRK#||#KVN#||#VLD#||#KVN#||#VLD#||#S!MN#||#TRK#||#BA:D#||#VS:Y#||#VS:Y#||#DYN#||#KVN#||#RCL#||#VRS!#||#KLL#||#MRe#||#eH:V#||#eH:V#||#KLL#||#VHD#||#SDS#||#KVN#||#KS!R#||#ŞRK#||#S!LS!#||#BA:D#||#VS:Y#||#VS:Y#||#DYN#||#G:YR#||#D:RR#||#VS:Y#||#A:LM#||#HLM#||#g:yr-gayr#||#eh:v-ahi#||#kll-külli#||#ba:d-bad#||#s!ls!-sulus#||#rba:-rubuu#||#a:lm-alim#||#vld-xoxox#||#mre-imree#||#rcl-recül#||#d:rr-darr#||#ks!r-ekser#||#trk-terk#||#vhd-vahid#||#dyn-deyn#||#s!mn-sümün#||#şrk-şerik#||#zvc-zevc#||#vrs!-varis#||#vs:y-vasiyet#||#ns:f-nısf#||#hlm-halim#||#sds-sadis#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
4. NİSA / 19
Surede Ayet: 176
Kitap Sırası: 4
Nüzul Sırası: 92
Sayfa: 79
Cüz: 4
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey iman edenler!
Kadınlara kerhen ter'is olmanız size helal değildir. Kendilerine verdiklerinizin bazısını zehab etmek için onları azil etmeyin.
Mübeyyin olarak fahiş olanı işlemeleri müstesnadır.
Onlara maruf ile aşr olun.
Eğer onlardan ikrah ederseniz... belki, olabilir ki, sizin ikrah ettiğinize... ALLAH, onda çok hayr kılmıştır.
Miras HukukuKadın ve Aile Hukuku eMN HLL VRS! NSV KRH! A:D:L Z!H!B BA:D: eTY eTY FHŞ BYN A:ŞR A:RF KRH! A:SY KRH! ŞYe CA:L H:YR KS!R .mid510.ss4.as19.ssNİSA.ns92.nyMEDİNE.cs4.syf79.sure.4.xxxMiras HukukuxKadın ve Aile Hukukuxximanxxxxemirxxyasakxxxxharamxxhelalxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#şye-şey#||#a:sy-asa#||#nsv-nisa#||#ba:d:-bazı#||#emn-iman#||#ks!r-kesir#||#h:yr-hayr#||#byn-mübeyyin#||#fhş-fahiş#||#a:şr-aşr#||#krh!-ikrah#||#vrs!-teris#||#z!h!b-zehab#||#a:d:l-azl#||#a:rf-maruf#||#hll-helal#||#krh!-kerh#||#ca:l-xxoxx#||#ety-xxoxx#x#eMN#||#HLL#||#VRS!#||#NSV#||#KRH!#||#A:D:L#||#Z!H!B#||#BA:D:#||#eTY#||#eTY#||#FHŞ#||#BYN#||#A:ŞR#||#A:RF#||#KRH!#||#A:SY#||#KRH!#||#ŞYe#||#CA:L#||#H:YR#||#KS!R#||#şye-şey#||#a:sy-asa#||#nsv-nisa#||#ba:d:-bazı#||#emn-iman#||#ks!r-kesir#||#h:yr-hayr#||#byn-mübeyyin#||#fhş-fahiş#||#a:şr-aşr#||#krh!-ikrah#||#vrs!-teris#||#z!h!b-zehab#||#a:d:l-azl#||#a:rf-maruf#||#hll-helal#||#krh!-kerh#||#ca:l-xxoxx#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
4. NİSA / 33
Surede Ayet: 176
Kitap Sırası: 4
Nüzul Sırası: 92
Sayfa: 82
Cüz: 5
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ana-babanın ve akrabanın terekesinden hepsi için mevlalar kıldık. Yeminlerinizin akd ettiği kimselere, artık nasiblerini verin.
Muhakkak ki ALLAH, herşeye şahid olandır.
Esma-ül HüsnaMiras Hukuku KLL CA:L VLY TRK VLD K:RB A:K:D YMN eTY NS:B KVN KLL ŞYe ŞH!D .mid526.ss4.as33.ssNİSA.ns92.nyMEDİNE.cs5.syf82.sure.4.xxxEsma-ül HüsnaxMiras Hukukuxxxemirxxyasakxxx#kvn-kane#||#şye-şey#||#kll-külli#||#vld-xoxox#||#trk-terk#||#k:rb-akraba#||#şh!d-şahid#||#vly-mevla#||#ymn-yemin#||#a:k:d-akd#||#ns:b-nasib#||#ca:l-xxoxx#||#ety-xxoxx#x#KLL#||#CA:L#||#VLY#||#TRK#||#VLD#||#K:RB#||#A:K:D#||#YMN#||#eTY#||#NS:B#||#KVN#||#KLL#||#ŞYe#||#ŞH!D#||#kvn-kane#||#şye-şey#||#kll-külli#||#vld-xoxox#||#trk-terk#||#k:rb-akraba#||#şh!d-şahid#||#vly-mevla#||#ymn-yemin#||#a:k:d-akd#||#ns:b-nasib#||#ca:l-xxoxx#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
4. NİSA / 127
Surede Ayet: 176
Kitap Sırası: 4
Nüzul Sırası: 92
Sayfa: 97
Cüz: 5
Nüzul Yeri: MEDİNE
Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar.
De ki:
"Onlar hakkında size fetvayı ALLAH veriyor.
• Kendileri için yazılmış olanı vermediğiniz yetim kadınlara
• ve nikahlamaya rağbet ettiğiniz kadınlara
• ve velidlerden istizaf edilenlere
• ve yetimlere
kıst ile olmanız hakkında size kitabta tilavet ediliyor."
Hayrdan fail olacağınız şeye... muhakkak ki ALLAH, ona alim olandır.
Miras HukukuKadın ve Aile Hukuku FTY NSV K:VL FTY TLV KTB YTM NSV eTY KTB RG:B NKH D:A:F VLD K:VM YTM K:ST: FA:L H:YR KVN A:LM .mid632.ss4.as127.ssNİSA.ns92.nyMEDİNE.cs5.syf97.sure.4.xxxMiras HukukuxKadın ve Aile Hukukuxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxxxkitabxxx#k:vm-kum#||#kvn-kane#||#ktb-kitab#||#nsv-nisa#||#a:lm-alim#||#vld-xoxox#||#ytm-yetim#||#nkh-nikah#||#h:yr-hayr#||#k:st:-kıst#||#tlv-tilavet#||#fty-fetva#||#rg:b-ragbet#||#d:a:f-istizaf#||#ety-xxoxx#||#fa:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#FTY#||#NSV#||#K:VL#||#FTY#||#TLV#||#KTB#||#YTM#||#NSV#||#eTY#||#KTB#||#RG:B#||#NKH#||#D:A:F#||#VLD#||#K:VM#||#YTM#||#K:ST:#||#FA:L#||#H:YR#||#KVN#||#A:LM#||#k:vm-kum#||#kvn-kane#||#ktb-kitab#||#nsv-nisa#||#a:lm-alim#||#vld-xoxox#||#ytm-yetim#||#nkh-nikah#||#h:yr-hayr#||#k:st:-kıst#||#tlv-tilavet#||#fty-fetva#||#rg:b-ragbet#||#d:a:f-istizaf#||#ety-xxoxx#||#fa:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
4. NİSA / 176
Surede Ayet: 176
Kitap Sırası: 4
Nüzul Sırası: 92
Sayfa: 105
Cüz: 6
Nüzul Yeri: MEDİNE
Senden fetva istiyorlar.
De ki:
"ALLAH, size "kelale" (babasız ve çocuksuz kimse) hakkında fetva veriyor:
Eğer helak olan erkek kişinin evladı yoksa, bir kız kardeşi varsa, artık elbette tereke olanın yarısı onundur.
O da, eğer kadının evladı yoksa, o kadının varisidir. (Eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa, erkek kardeş ona varis olur.)
Eğer kız kardeşler iki iseler, (erkek kardeşin) bıraktığı terekenin üçte ikisi onlarındır.
Eğer kardeşler erkek ve kadın iseler, o zaman (bir) erkeğe, iki dişinin hazzı mislidir."
ALLAH, dalalete düşüverirsiniz diye, sizin için beyan ediyor. ALLAH, herşeye alimdir.
Miras Hukuku FTY K:VL FTY KLL MRe H!LK LYS VLD eH:V NS:F TRK VRS! KVN VLD KVN S!NY S!LS! TRK KVN eH:V RCL NSV Z!KR MS!L HZ:Z: eNS! BYN D:LL KLL ŞYe A:LM .mid684.ss4.as176.ssNİSA.ns92.nyMEDİNE.cs6.syf105.sure.4.xxxMiras Hukukuxxsayıxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#lys-leyse#||#şye-şey#||#eh:v-ahi#||#kll-külli#||#s!ls!-sulus#||#s!ny-isnan#||#nsv-nisa#||#a:lm-alim#||#vld-xoxox#||#mre-imree#||#rcl-recül#||#trk-terk#||#byn-beyan#||#fty-fetva#||#d:ll-dalalet#||#ms!l-misl#||#z!kr-zeker#||#ens!-ünsa#||#h!lk-helak#||#vrs!-varis#||#ns:f-nısf#||#hz:z:-hazz#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#FTY#||#K:VL#||#FTY#||#KLL#||#MRe#||#H!LK#||#LYS#||#VLD#||#eH:V#||#NS:F#||#TRK#||#VRS!#||#KVN#||#VLD#||#KVN#||#S!NY#||#S!LS!#||#TRK#||#KVN#||#eH:V#||#RCL#||#NSV#||#Z!KR#||#MS!L#||#HZ:Z:#||#eNS!#||#BYN#||#D:LL#||#KLL#||#ŞYe#||#A:LM#||#lys-leyse#||#şye-şey#||#eh:v-ahi#||#kll-külli#||#s!ls!-sulus#||#s!ny-isnan#||#nsv-nisa#||#a:lm-alim#||#vld-xoxox#||#mre-imree#||#rcl-recül#||#trk-terk#||#byn-beyan#||#fty-fetva#||#d:ll-dalalet#||#ms!l-misl#||#z!kr-zeker#||#ens!-ünsa#||#h!lk-helak#||#vrs!-varis#||#ns:f-nısf#||#hz:z:-hazz#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
5. MAİDE / 106
Surede Ayet: 120
Kitap Sırası: 5
Nüzul Sırası: 112
Sayfa: 124
Cüz: 7
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey iman edenler!
Mevt, birinize hazır olduğunda... vasiyet hiyninde...
• kendinizden iki adil zat...
• veya... eğer siz, arzda darb ediyorsanız... ve ardından mevt musibeti size isabet etmişse... gayrınızdan iki kimse...
aranızda şahadet etsin!

Eğer raybe düşerseniz... onları salat ardından habs edersiniz... ve ardından ALLAH'a kasem ederler:
"Şayet kurbiyetin zatı bile olsak...
• onunla (hiç bir) semen iştira etmeyiz...
• ve ALLAH'ın şahadetini ketm etmeyiz.
Muhakkak o zaman, asim kimselerden oluruz!"
Miras Hukuku eMN ŞH!D BYN eHD MVT HYN VS:Y S!NY Z!VT A:DL eH:R G:YR D:RB eRD: S:VB S:VB MVT HBS BA:D S:LV K:SM RYB ŞRY S!MN KVN Z!VT K:RB KTM ŞH!D eS!M .mid803.ss5.as106.ssMAİDE.ns112.nyMEDİNE.cs7.syf124.sure.5.xxxMiras Hukukuxxsayıxsalatximanxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#kvn-kane#||#g:yr-gayr#||#ba:d-bad#||#s!ny-isnan#||#eh:r-ahar#||#ehd-ehad#||#erd:-arz#||#emn-iman#||#hd:r-hazır#||#s:vb-isabet#||#ktm-ketm#||#byn-beyn#||#es!m-asim#||#k:sm-kasem#||#s:lv-salat#||#şry-iştira#||#k:rb-kurb#||#a:dl-adil#||#şh!d-şahadet#||#hyn-hine#||#d:rb-darb#||#s!mn-semen#||#mvt-mevt#||#ryb-rayb#||#vs:y-vasiyet#||#hbs-habs#||#z!vt-zi#x#eMN#||#ŞH!D#||#BYN#||#eHD#||#MVT#||#HYN#||#VS:Y#||#S!NY#||#Z!VT#||#A:DL#||#eH:R#||#G:YR#||#D:RB#||#eRD:#||#S:VB#||#S:VB#||#MVT#||#HBS#||#BA:D#||#S:LV#||#K:SM#||#RYB#||#ŞRY#||#S!MN#||#KVN#||#Z!VT#||#K:RB#||#KTM#||#ŞH!D#||#eS!M#||#kvn-kane#||#g:yr-gayr#||#ba:d-bad#||#s!ny-isnan#||#eh:r-ahar#||#ehd-ehad#||#erd:-arz#||#emn-iman#||#hd:r-hazır#||#s:vb-isabet#||#ktm-ketm#||#byn-beyn#||#es!m-asim#||#k:sm-kasem#||#s:lv-salat#||#şry-iştira#||#k:rb-kurb#||#a:dl-adil#||#şh!d-şahadet#||#hyn-hine#||#d:rb-darb#||#s!mn-semen#||#mvt-mevt#||#ryb-rayb#||#vs:y-vasiyet#||#hbs-habs#||#z!vt-zi#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
5. MAİDE / 107
Surede Ayet: 120
Kitap Sırası: 5
Nüzul Sırası: 112
Sayfa: 124
Cüz: 7
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ardından, eğer, o ikisinin ism hakk etmeye meyilli olduklarına asr olunursa, ardından, kendilerine evla olmasını hakk etmeye meyilli olanlardan başka iki kişi, onların makamlarına kaim olur.
Ardından ALLAH'a kasem ederler:
"Elbette şahadetimiz, onların şahadetinden hakktır. Biz düşmanlık etmeyiz. Muhakkak o zaman elbette zalim kimselerden oluruz."
Miras Hukuku A:S!R HK:K: eS!M eH:R K:VM K:VM HK:K: VLY K:SM ŞH!D HK:K: ŞH!D A:DV Z:LM .mid804.ss5.as107.ssMAİDE.ns112.nyMEDİNE.cs7.syf124.sure.5.xxxMiras Hukukuxxsayıximanxxxxemirxxyasakxxx#k:vm-kum#||#k:vm-makam#||#eh:r-ahar#||#z:lm-zalim#||#a:dv-adüvv#||#hk:k:-ehakk#||#şh!d-şahadet#||#k:sm-kasem#||#vly-evla#||#es!m-ism#||#a:s!r-asr#x#A:S!R#||#HK:K:#||#eS!M#||#eH:R#||#K:VM#||#K:VM#||#HK:K:#||#VLY#||#K:SM#||#ŞH!D#||#HK:K:#||#ŞH!D#||#A:DV#||#Z:LM#||#k:vm-kum#||#k:vm-makam#||#eh:r-ahar#||#z:lm-zalim#||#a:dv-adüvv#||#hk:k:-ehakk#||#şh!d-şahadet#||#k:sm-kasem#||#vly-evla#||#es!m-ism#||#a:s!r-asr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
5. MAİDE / 108
Surede Ayet: 120
Kitap Sırası: 5
Nüzul Sırası: 112
Sayfa: 124
Cüz: 7
Nüzul Yeri: MEDİNE
Böyledir!...
Vechleri üzere şahadet ile gelmeleri veya yemin etmelerinin ardından, yeminlerinin redd edilmesinden korkmaları, ednadır.
ALLAH'a ittika edin!... ve O'nu işitin!
ALLAH, fasıkların kavmini ihda etmez!
Miras Hukuku DNV eTY ŞH!D VCH! H:VF RDD YMN BA:D YMN VK:Y SMA: H!DY K:VM FSK: .mid805.ss5.as108.ssMAİDE.ns112.nyMEDİNE.cs7.syf124.sure.5.xxxMiras Hukukuxxxemirxxyasakxxx#k:vm-kavim#||#h:vf-havf#||#ba:d-bad#||#dnv-edna#||#rdd-redd#||#h!dy-ihda#||#vk:y-ittika#||#fsk:-fasık#||#şh!d-şahadet#||#vch!-vech#||#ymn-yemin#||#ety-xxoxx#||#sma:-xxoxx#x#DNV#||#eTY#||#ŞH!D#||#VCH!#||#H:VF#||#RDD#||#YMN#||#BA:D#||#YMN#||#VK:Y#||#SMA:#||#H!DY#||#K:VM#||#FSK:#||#k:vm-kavim#||#h:vf-havf#||#ba:d-bad#||#dnv-edna#||#rdd-redd#||#h!dy-ihda#||#vk:y-ittika#||#fsk:-fasık#||#şh!d-şahadet#||#vch!-vech#||#ymn-yemin#||#ety-xxoxx#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 6
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 417
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
Nebi, mü'minlere nefslerinden evladır.
Onun zevceleri, onların anneleridir.
Uli-l erham(akraba)'ın bazısı, ALLAH'ın kitabında, mü'minlerden ve muhacirlerden bazısına evladır (miras konusunda). Ancak veliylerinize maruf ile fail olmanız müstesna.
Bunlar kitabta satırlanmış olanlardır.
Miras Hukuku NBe VLY eMN NFS ZVC eMM eVL RHM BA:D: VLY BA:D: KTB eMN H!CR FA:L VLY A:RF KVN KTB ST:R .mid3666.ss33.as6.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf417.sure.33.xxxMiras Hukukuxxmuhammedxnebiximanxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxxxkitabxxx#kvn-kane#||#evl-uli#||#ktb-kitab#||#ba:d:-bazı#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rhm-erham#||#nfs-enfüs#||#nbe-nebi#||#vly-veliy#||#h!cr-muhacir#||#zvc-zevc#||#a:rf-maruf#||#st:r-satır#||#emm-ümm#||#fa:l-xxoxx#x#NBe#||#VLY#||#eMN#||#NFS#||#ZVC#||#eMM#||#eVL#||#RHM#||#BA:D:#||#VLY#||#BA:D:#||#KTB#||#eMN#||#H!CR#||#FA:L#||#VLY#||#A:RF#||#KVN#||#KTB#||#ST:R#||#kvn-kane#||#evl-uli#||#ktb-kitab#||#ba:d:-bazı#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rhm-erham#||#nfs-enfüs#||#nbe-nebi#||#vly-veliy#||#h!cr-muhacir#||#zvc-zevc#||#a:rf-maruf#||#st:r-satır#||#emm-ümm#||#fa:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
89. FECR / 17-18-19-20
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 89
Nüzul Sırası: 10
Sayfa: 593
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Hayır!
Bilakis!
• Siz yetime ikram etmiyorsunuz!
• ve miskine taamı hazza etmiyorsunuz!
• ve size miras bırakılanı, lemme yeyiş ile yiyorsunuz!
• ve mala, cemm muhabbetle muhabbet duyuyorsunuz!
Miras Hukuku KRM YTM HD:D: T:A:M SKN eKL VRS! eKL LMM HBB MVL HBB CMM .mid5630.ss89.as17.ssFECR.ns10.nyMEKKE.cs30.syf593.sure.89.xxxMiras Hukukuxxsadaka-duruxx.ss89.as18.ss89.as19.ss89.as20.xxxibadetxxx#mvl-mal#||#ytm-yetim#||#ekl-ekl#||#krm-ikram#||#hd:d:-hazza#||#skn-miskin#||#t:a:m-taam#||#lmm-lemme#||#vrs!-miras#||#cmm-cemm#||#hbb-muhabbet#x#KRM#||#YTM#||#HD:D:#||#T:A:M#||#SKN#||#eKL#||#VRS!#||#eKL#||#LMM#||#HBB#||#MVL#||#HBB#||#CMM#||#mvl-mal#||#ytm-yetim#||#ekl-ekl#||#krm-ikram#||#hd:d:-hazza#||#skn-miskin#||#t:a:m-taam#||#lmm-lemme#||#vrs!-miras#||#cmm-cemm#||#hbb-muhabbet#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: Miras Hukuku)