İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Açıklamalı Meal Çalışması

5768 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
1. FATİHA / 1
Surede Ayet: 7
Kitap Sırası: 1
Nüzul Sırası: 5
Sayfa: 1
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEKKE
Rahman, Rahim ALLAH adına!
Esma-ül Hüsna SMV RHM RHM .mid1.ss1.as1.ssFATİHA.ns5.nyMEKKE.cs1.syf1.sure.1.xxxEsma-ül Hüsnax#smv-isim#||#rhm-rahman#||#rhm-rahim#x#SMV#||#RHM#||#RHM#||#smv-isim#||#rhm-rahman#||#rhm-rahim#
Orijinal Metin : Sözlük :
1. FATİHA / 2-3-4
Surede Ayet: 7
Kitap Sırası: 1
Nüzul Sırası: 5
Sayfa: 1
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEKKE
Hamd etmek;
• Rabb-il alemin,
• Rahman,
• Rahim,
• Din yevminin maliki, ALLAH'ındır.
Esma-ül Hüsna HMD RBB A:LM RHM RHM MLK YVM DYN .mid2.ss1.as2.ssFATİHA.ns5.nyMEKKE.cs1.syf1.sure.1.xxxEsma-ül Hüsnaxxyevmxx.ss1.as3.ss1.as4.x#yvm-yevm#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#rhm-rahman#||#rhm-rahim#||#hmd-hamd#||#dyn-din#||#mlk-malik#x#HMD#||#RBB#||#A:LM#||#RHM#||#RHM#||#MLK#||#YVM#||#DYN#||#yvm-yevm#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#rhm-rahman#||#rhm-rahim#||#hmd-hamd#||#dyn-din#||#mlk-malik#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
1. FATİHA / 5
Surede Ayet: 7
Kitap Sırası: 1
Nüzul Sırası: 5
Sayfa: 1
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEKKE
Biz yalnızca SANA abd oluruz... ve yalnızca SEN'den iane isteriz.
Burada ifade edilen ALLAH'a abd olmak, bir tercih değil, bir mecburiyettir. Başka türlüsünün imkan dahilinde olmadığının ifadesidir. Aynı şekilde ALLAH'tan iane istemek de mecburi bir akıştır. Bir tercih değildir.
EYY A:BD EYY A:VN .mid3.ss1.as5.ssFATİHA.ns5.nyMEKKE.cs1.syf1.sure.1.xxxx#a:bd-abd#||#a:vn-iane#||#eyy-iyya#x#EYY#||#A:BD#||#EYY#||#A:VN#||#a:bd-abd#||#a:vn-iane#||#eyy-iyya#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
1. FATİHA / 6-7
Surede Ayet: 7
Kitap Sırası: 1
Nüzul Sırası: 5
Sayfa: 1
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEKKE
Bizi, sırat-ı mustakime ihda eyle…
gazab ettiklerinin ve dall olanların gayrısında, kendilerini nimetlendirdiğin kimselerin sıratına!
Dua H!DY S:RT: K:VM S:RT: NA:M G:YR G:D:B D:LL .mid4.ss1.as6.ssFATİHA.ns5.nyMEKKE.cs1.syf1.sure.1.xxxDuaxxsırat-ı mustakimxx.ss1.as7.x#k:vm-mustakim#||#g:yr-gayr#||#g:d:b-gazab#||#s:rt:-sırat#||#h!dy-ihda#||#na:m-nimet#||#d:ll-dall#x#H!DY#||#S:RT:#||#K:VM#||#S:RT:#||#NA:M#||#G:YR#||#G:D:B#||#D:LL#||#k:vm-mustakim#||#g:yr-gayr#||#g:d:b-gazab#||#s:rt:-sırat#||#h!dy-ihda#||#na:m-nimet#||#d:ll-dall#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5.ss2.as.ssBAKARA.ns87.ny.cs1.syf1.sure.2.xxxxx
Orijinal Metin :
2. BAKARA / 1
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 1
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Elif. Lam. Mim.
.mid6.ss2.as1.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf1.sure.2.xxxxx
Orijinal Metin :
2. BAKARA / 2-3-4-5
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 1
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Bu kitab, içinde rayb olmayandır.
• Gayba iman eden...
• ve salat ikame eden...
• ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infak eden...
• ve sana inzal edilene ve senin öncenden inzal olana iman eden...
• ve ahiretlerine ikna olmuş...
muttakiler için hüdadır.

İşte onlar, Rabblerinden hüda üzredirler.
İşte onlar, felaha ulaşanlardır.
İnfakMuttaki KTB RYB H!DY VK:Y eMN G:YB K:VM S:LV RZK: NFK: eMN NZL NZL K:BL eH:R K:NA: H!DY RBB FLH .mid7.ss2.as2.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf1.sure.2.xxxİnfakxMuttakixxsalatxinfakximanxxximan-duruxx.ss2.as3.ss2.as4.ss2.as5.xxxemirxxyasakxxxxibadetxxxxkitabxxx#k:vm-ikame-i salat#||#k:bl-kabl#||#ktb-kitab#||#eh:r-ahiret#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#rzk:-rızk#||#h!dy-huda#||#vk:y-muttaki#||#ryb-rayb#||#g:yb-gayb#||#nfk:-infak#||#nzl-inzal#||#k:na:-ikna#||#flh-felah#x#KTB#||#RYB#||#H!DY#||#VK:Y#||#eMN#||#G:YB#||#K:VM#||#S:LV#||#RZK:#||#NFK:#||#eMN#||#NZL#||#NZL#||#K:BL#||#eH:R#||#K:NA:#||#H!DY#||#RBB#||#FLH#||#k:vm-ikame-i salat#||#k:bl-kabl#||#ktb-kitab#||#eh:r-ahiret#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#rzk:-rızk#||#h!dy-huda#||#vk:y-muttaki#||#ryb-rayb#||#g:yb-gayb#||#nfk:-infak#||#nzl-inzal#||#k:na:-ikna#||#flh-felah#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 6-7
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 2
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Muhakkak kafirleri, nezr etsen de veya nezr etmesen de, seviyedir… onlar iman etmezler!
ALLAH, onların...
• kalblerini
• ve işitmelerini
• ve gışa olmuş basarlarını... hatm etmiştir!
Azim azab onlaradır!
Mesel: Kafirler KFR SVY NZ!R NZ!R eMN H:TM K:LB SMA: BS:R G:ŞV A:Z!B A:Z:M .mid8.ss2.as6.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf2.sure.2.xxxMesel: Kafirlerxximanxxkissa.001x.ss2.as7.xxxvaadxxhaberxxx#emn-iman#||#k:lb-kalb#||#a:z!b-azab#||#kfr-kafir#||#a:z:m-azim#||#nz!r-nezr#||#h:tm-hatm#||#g:şv-gışa#||#sma:-xxoxx#x#KFR#||#SVY#||#NZ!R#||#NZ!R#||#eMN#||#H:TM#||#K:LB#||#SMA:#||#BS:R#||#G:ŞV#||#A:Z!B#||#A:Z:M#||#emn-iman#||#k:lb-kalb#||#a:z!b-azab#||#kfr-kafir#||#a:z:m-azim#||#nz!r-nezr#||#h:tm-hatm#||#g:şv-gışa#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid9.ss2.as.ssBAKARA.ns.ny.cs.syf.sure.2.xxxxx
2. BAKARA / 8-9
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 2
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
"Biz ALLAH'a ve ahir yevmine iman ettik!" diyen... ancak mü'minler ile olmayan nasdan (bazı) kimseler… ALLAH'a ve iman etmiş olanlara hadia etmekteler!
Onlar, sadece, nefslerine hadia ederler… ama onların şuurlarında değil!
Mesel: KafirlerMüfsid NVS K:VL eMN YVM eH:R eMN H:DA: eMN H:DA: NFS ŞA:R .mid10.ss2.as8.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf2.sure.2.xxxMesel: KafirlerxMüfsidxxyevmximanxxximanxxkissa.001x.ss2.as9.xxxvaadxxhaberxxx#nvs-nas#||#eh:r-ahir#||#yvm-yevm#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#nfs-enfüs#||#h:da:-hadia#||#şa:r-şuur#||#k:vl-xxoxx#x#NVS#||#K:VL#||#eMN#||#YVM#||#eH:R#||#eMN#||#H:DA:#||#eMN#||#H:DA:#||#NFS#||#ŞA:R#||#nvs-nas#||#eh:r-ahir#||#yvm-yevm#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#nfs-enfüs#||#h:da:-hadia#||#şa:r-şuur#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 10
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 2
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Kalblerinde maraz vardır onların... ve üstelik ALLAH, marazı onlara ziyade etmektedir.
Onlar için elim azab, kizb etmiş oldukları şeyler iledir.
Mesel: KafirlerMüfsid K:LB MRD: ZYD MRD: A:Z!B eLM KVN KZ!B .mid11.ss2.as10.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf2.sure.2.xxxMesel: KafirlerxMüfsidxkissa.001x#zyd-ziyade#||#elm-elim#||#k:lb-kalb#||#a:z!b-azab#||#mrd:-maraz#||#kz!b-kizb#||#kvn-xxoxx#x#K:LB#||#MRD:#||#ZYD#||#MRD:#||#A:Z!B#||#eLM#||#KVN#||#KZ!B#||#zyd-ziyade#||#elm-elim#||#k:lb-kalb#||#a:z!b-azab#||#mrd:-maraz#||#kz!b-kizb#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 11-12
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 2
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Onlara,
"Arzda fesad çıkarmayın!"
denildiğinde;
"Muhakkak biz, ancak, ıslah edenleriz."
derler.
Değil mi ki... muhakkak onlar, fesad çıkaranlardır!... fakat onların şuurlarında değil!
Mesel: KafirlerMüfsid K:VL FSD eRD: K:VL S:LH FSD ŞA:R .mid12.ss2.as11.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf2.sure.2.xxxMesel: KafirlerxMüfsidxkissa.001x.ss2.as12.x#erd:-arz#||#fsd-fesad#||#s:lh-ıslah#||#fsd-müfsid#||#şa:r-şuur#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#FSD#||#eRD:#||#K:VL#||#S:LH#||#FSD#||#ŞA:R#||#erd:-arz#||#fsd-fesad#||#s:lh-ıslah#||#fsd-müfsid#||#şa:r-şuur#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 13
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 2
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Onlara,
"Nasın iman ettiği gibi... siz de siz de iman edin!"
denildiğinde; onlar derler ki:
"Sefihlerin iman etmesi gibi… biz de mi iman edelim!"
Değil mi ki… muhakkak onlar... onlar kendileri sefihtir!? Lakin alim değiller.
Mesel: KafirlerMüfsid K:VL eMN eMN NVS K:VL eMN eMN SFH! SFH! A:LM .mid13.ss2.as13.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf2.sure.2.xxxMesel: KafirlerxMüfsidxximanxxkissa.001xxxemirxxyasakxxx#nvs-nas#||#emn-iman#||#a:lm-alim#||#sfh!-sefih#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eMN#||#eMN#||#NVS#||#K:VL#||#eMN#||#eMN#||#SFH!#||#SFH!#||#A:LM#||#nvs-nas#||#emn-iman#||#a:lm-alim#||#sfh!-sefih#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 14-15
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 2
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
İman edenlerle lika olduklarında derler ki:
"Biz iman ettik!"
Şeytanlarına halvet ettiklerinde ise,
"Muhakkak sizinle beraberiz. Muhakkak biz, ancak, istihza edeniz." derler.
ALLAH, onlara istihza etmektedir!... ve onlar, amih oldukları tuğyanlarında medd olurlar!
Mesel: KafirlerMüfsidŞeytan LK:Y eMN K:VL eMN H:LV ŞT:N K:VL H!Ze H!Ze MDD T:G:Y A:MH! .mid14.ss2.as14.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf2.sure.2.xxxMesel: KafirlerxMüfsidxŞeytanxxŞeytanximanxxkissa.001x.ss2.as15.x#emn-iman#||#lk:y-lika#||#h!Ze-istihza#||#h:lv-halvet#||#t:g:y-tuğyan#||#a:mh!-amih#||#h!Ze-istihza#||#mdd-medd#||#k:vl-xxoxx#x#LK:Y#||#eMN#||#K:VL#||#eMN#||#H:LV#||#ŞT:N#||#K:VL#||#H!Ze#||#H!Ze#||#MDD#||#T:G:Y#||#A:MH!#||#emn-iman#||#lk:y-lika#||#h!Ze-istihza#||#h:lv-halvet#||#t:g:y-tuğyan#||#a:mh!-amih#||#h!Ze-istihza#||#mdd-medd#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 16
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 2
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
İşte onlar... huda ile dalalet iştira edenler… artık onların ticaretinde rabih yoktur!
Onlar mühtedi olmazlar.
Mesel: KafirlerMüfsid ŞRY D:LL H!DY RBH TCR KVN H!DY .mid15.ss2.as16.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf2.sure.2.xxxMesel: KafirlerxMüfsidxkissa.001x#şry-iştira#||#d:ll-dalalet#||#h!dy-mühtedi#||#h!dy-huda#||#rbh-rabih#||#tcr-ticaret#||#kvn-xxoxx#x#ŞRY#||#D:LL#||#H!DY#||#RBH#||#TCR#||#KVN#||#H!DY#||#şry-iştira#||#d:ll-dalalet#||#h!dy-mühtedi#||#h!dy-huda#||#rbh-rabih#||#tcr-ticaret#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 17
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 3
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Onların meseli; nar vakd etmek isteyenlerin meseli gibidir:
Havlinde olanlar ziyalandığında… ALLAH onların nuruna zehab eder... ve onları basar olunmaz zulmetler içine terk eder.
Mesel: KafirlerMüfsid MS!L MS!L VK:D NVR D:Ve HVL Z!H!B NVR TRK Z:LM BS:R .mid16.ss2.as17.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf3.sure.2.xxxMesel: KafirlerxMüfsidxkissa.001x#z:lm-zulmet#||#trk-terk#||#ms!l-mesel#||#bs:r-basar#||#vk:d-vakd#||#z!h!b-zehab#||#nvr-nur#||#nvr-nar#||#hvl-havl#||#d:ve-ziya#x#MS!L#||#MS!L#||#VK:D#||#NVR#||#D:Ve#||#HVL#||#Z!H!B#||#NVR#||#TRK#||#Z:LM#||#BS:R#||#z:lm-zulmet#||#trk-terk#||#ms!l-mesel#||#bs:r-basar#||#vk:d-vakd#||#z!h!b-zehab#||#nvr-nur#||#nvr-nar#||#hvl-havl#||#d:ve-ziya#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 18
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 3
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Onlar sağırdır, dilsizdir, kördür!... Artık onlar rücu edemezler!
Mesel: KafirlerMüfsid S:MM BKM A:MY RCA: .mid17.ss2.as18.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf3.sure.2.xxxMesel: KafirlerxMüfsidxkissa.001x#a:my-umyun#||#s:mm-samm#||#rca:-rücu#||#bkm-ebkem#x#S:MM#||#BKM#||#A:MY#||#RCA:#||#a:my-umyun#||#s:mm-samm#||#rca:-rücu#||#bkm-ebkem#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 19
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 3
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Yada… Semadan sayyib gibidir:
Onda zulmetler ve rad ve berk vardır. Onlar, saikaların mevt hazerinden… parmaklarını kulaklarının içine tıkarlar.
ALLAH, kafirlere muhittir!
Mesel: KafirlerMüfsid S:VB SMV Z:LM RA:D BRK: CA:L S:BA: eZ!N S:A:K: HZ!R MVT HVT: KFR .mid18.ss2.as19.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf3.sure.2.xxxMesel: KafirlerxMüfsidxkissa.001x#z:lm-zulmet#||#smv-sema#||#s:vb-sayyib#||#kfr-kafir#||#ra:d-rad#||#brk:-berk#||#s:a:k:-saika#||#hz!r-hazer#||#mvt-mevt#||#ez!n-üzn#||#hvt:-muhit#||#s:ba:-isbi#||#ca:l-xxoxx#x#S:VB#||#SMV#||#Z:LM#||#RA:D#||#BRK:#||#CA:L#||#S:BA:#||#eZ!N#||#S:A:K:#||#HZ!R#||#MVT#||#HVT:#||#KFR#||#z:lm-zulmet#||#smv-sema#||#s:vb-sayyib#||#kfr-kafir#||#ra:d-rad#||#brk:-berk#||#s:a:k:-saika#||#hz!r-hazer#||#mvt-mevt#||#ez!n-üzn#||#hvt:-muhit#||#s:ba:-isbi#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 20
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 3
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Berk, onların basarlarını hatf etmiştir.
Kendilerine ziya bürüdüğü her defada, onun içinde meşy ederler... ve üzerlerine zulmet çökünce kaim olurlar.
Şayet ALLAH dileseydi, onların işitmelerini de basarlarını da elbette zehab ederdi.
Muhakkak ki ALLAH, herşeye kadirdir.
Mesel: KafirlerMüfsidEsma-ül Hüsna KVD BRK: H:T:F BS:R KLL D:Ve MŞY Z:LM K:VM ŞYe Z!H!B SMA: BS:R KLL ŞYe K:DR .mid19.ss2.as20.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf3.sure.2.xxxMesel: KafirlerxMüfsidxEsma-ül Hüsnaxkissa.001xximan-duruxxxxibadetxxx#k:vm-kaim#||#şye-şey#||#şye-şae#||#kll-külli#||#z:lm-zulmet#||#kvd-kade#||#mşy-meşy#||#z!h!b-zehab#||#k:dr-kadir#||#bs:r-basar#||#brk:-berk#||#h:t:f-hatf#||#d:ve-ziya#||#sma:-xxoxx#x#KVD#||#BRK:#||#H:T:F#||#BS:R#||#KLL#||#D:Ve#||#MŞY#||#Z:LM#||#K:VM#||#ŞYe#||#Z!H!B#||#SMA:#||#BS:R#||#KLL#||#ŞYe#||#K:DR#||#k:vm-kaim#||#şye-şey#||#şye-şae#||#kll-külli#||#z:lm-zulmet#||#kvd-kade#||#mşy-meşy#||#z!h!b-zehab#||#k:dr-kadir#||#bs:r-basar#||#brk:-berk#||#h:t:f-hatf#||#d:ve-ziya#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid20.ss2.as.ssBAKARA.ns.ny.cs.syf.sure.2.xxxxx
2. BAKARA / 21
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 3
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey nas!
Sizi ve öncenizden olanları halk eden Rabbinize ibadet edin!
Umulur ki ittika edersiniz.
NVS A:BD RBB H:LK: K:BL VK:Y .mid21.ss2.as21.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf3.sure.2.xxxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#k:bl-kabl#||#nvs-nas#||#rbb-rabb#||#h:lk:-halk#||#a:bd-ibadet#||#vk:y-ittika#x#NVS#||#A:BD#||#RBB#||#H:LK:#||#K:BL#||#VK:Y#||#k:bl-kabl#||#nvs-nas#||#rbb-rabb#||#h:lk:-halk#||#a:bd-ibadet#||#vk:y-ittika#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 22
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 3
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
(Rabbiniz…)
• sizin için arzı firaş, semayı bina kılandır…
• ve semadan su inzal edendir…
• ve ardından onunla, size rızk olacak semerelerden ihrac edendir.
Artık ALLAH'a endad kılmayın! Siz alimsiniz.
Doğa/Yaşam CA:L eRD: FRŞ SMV BNY NZL SMV MVH! H:RC S!MR RZK: CA:L NDD A:LM .mid22.ss2.as22.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf3.sure.2.xxxDoğa/Yaşamxxxemirxxyasakxxx#bny-bina#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#a:lm-alim#||#rzk:-rızk#||#frş-firaş#||#nzl-inzal#||#h:rc-ihrac#||#s!mr-semere#||#ndd-endad#||#mvh!-main#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#eRD:#||#FRŞ#||#SMV#||#BNY#||#NZL#||#SMV#||#MVH!#||#H:RC#||#S!MR#||#RZK:#||#CA:L#||#NDD#||#A:LM#||#bny-bina#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#a:lm-alim#||#rzk:-rızk#||#frş-firaş#||#nzl-inzal#||#h:rc-ihrac#||#s!mr-semere#||#ndd-endad#||#mvh!-main#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 23-24
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 3
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Eğer... BİZ'e abd olana inzal ettiğimiz şeyden rayb içinde olursanız… artık onun mislinden sure ile gelin!
Eğer sadıksanız... ALLAH'ın gayrısından şahidlerinizi davet edersiniz!
Ancak eğer fail olmazsanız... ***ki asla fail olamazsınız***... artık, kafirler için idad edilmiş... nasla ve hacerlerle vakd edilmiş nardan ittika edin!
KVN RYB NZL A:BD eTY SVR MS!L DA:V ŞH!D DVN KVN S:DK: FA:L FA:L VK:Y NVR VK:D NVS HCR A:DD KFR .mid23.ss2.as23.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf3.sure.2.xxxxxcehennemxx.ss2.as24.xxxemirxxyasakxxxxkitabxxx#da:v-davet#||#nvs-nas#||#dvn-dun#||#kfr-kafir#||#a:bd-abd#||#şh!d-şahid#||#ryb-rayb#||#nzl-inzal#||#s:dk:-sadık#||#svr-sure#||#a:dd-idad#||#vk:y-ittika#||#vk:d-vakd#||#hcr-hacer#||#nvr-nar#||#ety-xxoxx#||#fa:l-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#KVN#||#RYB#||#NZL#||#A:BD#||#eTY#||#SVR#||#MS!L#||#DA:V#||#ŞH!D#||#DVN#||#KVN#||#S:DK:#||#FA:L#||#FA:L#||#VK:Y#||#NVR#||#VK:D#||#NVS#||#HCR#||#A:DD#||#KFR#||#da:v-davet#||#nvs-nas#||#dvn-dun#||#kfr-kafir#||#a:bd-abd#||#şh!d-şahid#||#ryb-rayb#||#nzl-inzal#||#s:dk:-sadık#||#svr-sure#||#a:dd-idad#||#vk:y-ittika#||#vk:d-vakd#||#hcr-hacer#||#nvr-nar#||#ety-xxoxx#||#fa:l-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 25
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 4
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
İman edenlere ve salih ameller işleyenlere... altından nehirler cereyan eden cennetlerin kendileri için olduğunu ibşar et!
Onun rızık olan semerelerinden, rızıklandırıldıkları her bir şeyde...
"Bu önceden de rızklandığımızdır!" derler.
Onlara verilen, müteşabih olanlardır!
Orada onlar için mutahhar zevceler vardır.
Onlar orada ebedidirler.
Ahiret BŞR eMN A:ML S:LH CNN CRY THT NH!R KLL RZK: S!MR RZK: K:VL RZK: K:BL eTY ŞBH! ZVC T:H!R H:LD .mid24.ss2.as25.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf4.sure.2.xx*2xAhiretxxcennetxtaharetximanxx#k:bl-kabl#||#kll-külli#||#nh!r-nehir#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#tht-taht#||#h:ld-halid#||#cnn-cennet#||#rzk:-rızk#||#bşr-ibşar#||#şbh!-müteşabih#||#t:h!r-mutahhar#||#cry-cereyan#||#zvc-zevc#||#s!mr-semere#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#BŞR#||#eMN#||#A:ML#||#S:LH#||#CNN#||#CRY#||#THT#||#NH!R#||#KLL#||#RZK:#||#S!MR#||#RZK:#||#K:VL#||#RZK:#||#K:BL#||#eTY#||#ŞBH!#||#ZVC#||#T:H!R#||#H:LD#||#k:bl-kabl#||#kll-külli#||#nh!r-nehir#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#tht-taht#||#h:ld-halid#||#cnn-cennet#||#rzk:-rızk#||#bşr-ibşar#||#şbh!-müteşabih#||#t:h!r-mutahhar#||#cry-cereyan#||#zvc-zevc#||#s!mr-semere#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 26-27
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 4
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Muhakkak ki ALLAH, mesel darb etmekten istihya etmez!
• Bazen, bir sivrisineği...
• ve hatta bazen, onun fevkinde olanı...
• ya da hatta... iman eden... ve ardından hakk olanın Rabblerinden olduğuna alim olanları...
• veya hatta... kafir olan... ve ardından "bu mesel ile ALLAH ne irade etti?" diyenleri.

Çoğunu onlarla dalalete düşürür ve de çoğunu onlarla ihda eder.
Onlarla dalalete düşürdükleri, sadece...
• misaklarından sonra ALLAH'ın ahdini nakz eden...
ALLAH'ın, vasl olunmasını emir ettiği şeyi kata eden...
• ve arzda fesad çıkaran... fasıklardır!
İşte onlar hüsranda olanlardır.
HYY D:RB MS!L BA:D: FVK: eMN A:LM HK:K: RBB KFR K:VL RVD MS!L D:LL KS!R H!DY KS!R D:LL FSK: NK:D: A:H!D BA:D VS!K: K:T:A: eMR VS:L FSD eRD: H:SR .mid25.ss2.as26.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf4.sure.2.xxxxximanxxxikrarxx.ss2.as27.xxxemirxxyasakxxx#rvd-irade#||#ba:d:-bauza#||#emn-iman#||#a:lm-alim#||#rbb-rabb#||#hk:k:-hakk#||#ks!r-kesir#||#kfr-kafir#||#ms!l-mesel#||#d:rb-darb#||#fsk:-fasık#||#d:ll-dalalet#||#h!dy-ihda#||#hyy-istihya#||#fvk:-fevk#||#ba:d-bad#||#a:h!d-ahd#||#emr-emir#||#erd:-arz#||#h:sr-hüsran#||#k:t:a:-kata#||#fsd-fesad#||#nk:d:-nakz#||#vs:l-vasıl#||#vs:l-vasl#||#vs!k:-misak#||#k:vl-xxoxx#x#HYY#||#D:RB#||#MS!L#||#BA:D:#||#FVK:#||#eMN#||#A:LM#||#HK:K:#||#RBB#||#KFR#||#K:VL#||#RVD#||#MS!L#||#D:LL#||#KS!R#||#H!DY#||#KS!R#||#D:LL#||#FSK:#||#NK:D:#||#A:H!D#||#BA:D#||#VS!K:#||#K:T:A:#||#eMR#||#VS:L#||#FSD#||#eRD:#||#H:SR#||#rvd-irade#||#ba:d:-bauza#||#emn-iman#||#a:lm-alim#||#rbb-rabb#||#hk:k:-hakk#||#ks!r-kesir#||#kfr-kafir#||#ms!l-mesel#||#d:rb-darb#||#fsk:-fasık#||#d:ll-dalalet#||#h!dy-ihda#||#hyy-istihya#||#fvk:-fevk#||#ba:d-bad#||#a:h!d-ahd#||#emr-emir#||#erd:-arz#||#h:sr-hüsran#||#k:t:a:-kata#||#fsd-fesad#||#nk:d:-nakz#||#vs:l-vasıl#||#vs:l-vasl#||#vs!k:-misak#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 28-29
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 4
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Nasıl kafir olursunuz ALLAH'a!?
• Siz meyyitler idiniz...
• ve ardından, sizi hayy etti.
• Sonra sizi mevt edecek.
• Sonra sizi hayy edecek.
Sonra, rücu edeceğiniz O,
• arzda olanları sizin için cemian halk edendir.
• sonra semaya istiva edendir.
• ve ardından onları, yedi semalar olarak sevva edendir.
O, herşeye alimdir.
Doğa/YaşamAhiretEsma-ül Hüsna KYF KFR KVN MVT HYY MVT HYY RCA: H:LK: eRD: CMA: SVY SMV SVY SBA: SMV KLL ŞYe A:LM .mid26.ss2.as28.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf4.sure.2.xxxDoğa/YaşamxAhiretxEsma-ül Hüsnaxxsayıxx.ss2.as29.xxxvaadxxhaberxxx#şye-şey#||#kll-külli#||#kyf-keyfe#||#sba:-seba#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#cma:-cemian#||#h:lk:-halk#||#kfr-küfr#||#rca:-rücu#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#||#svy-sevva#||#svy-istiva#||#kvn-xxoxx#x#KYF#||#KFR#||#KVN#||#MVT#||#HYY#||#MVT#||#HYY#||#RCA:#||#H:LK:#||#eRD:#||#CMA:#||#SVY#||#SMV#||#SVY#||#SBA:#||#SMV#||#KLL#||#ŞYe#||#A:LM#||#şye-şey#||#kll-külli#||#kyf-keyfe#||#sba:-seba#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#cma:-cemian#||#h:lk:-halk#||#kfr-küfr#||#rca:-rücu#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#||#svy-sevva#||#svy-istiva#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid27.ss2.as.ssBAKARA.ns.ny.cs.syf.sure.2.xxxxx
2. BAKARA / 30
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 5
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Rabbin meleklere demişti ki:
"Muhakkak ki BEN, arzda halife kılacağım."
Dediler ki:
"Orada fesad çıkaran ve kanlar sefk eden kimse mi kılacaksın orada?
Biz, SEN'in hamd etmen ile sebbih ederiz ve kuds ederiz SEN'i."
Dedi ki:
"Muhakkak ki BEN, sizin alim olmadıklarınıza alimim!"
Adem Kıssası.1 K:VL RBB MLK CA:L eRD: H:LF K:VL CA:L FSD SFK DMV SBH HMD K:DS K:VL A:LM A:LM .mid28.ss2.as30.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf5.sure.2.xxxAdem Kıssası.1xkissa.002x#h:lf-halife#||#erd:-arz#||#a:lm-alim#||#rbb-rabb#||#dmv-dem#||#fsd-fesad#||#sbh-sebbih#||#sfk-sefk#||#mlk-melek#||#hmd-hamd#||#k:ds-kuds#||#ca:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#RBB#||#MLK#||#CA:L#||#eRD:#||#H:LF#||#K:VL#||#CA:L#||#FSD#||#SFK#||#DMV#||#SBH#||#HMD#||#K:DS#||#K:VL#||#A:LM#||#A:LM#||#h:lf-halife#||#erd:-arz#||#a:lm-alim#||#rbb-rabb#||#dmv-dem#||#fsd-fesad#||#sbh-sebbih#||#sfk-sefk#||#mlk-melek#||#hmd-hamd#||#k:ds-kuds#||#ca:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 31
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 5
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Adem'i isimlere bütün olarak alim etti.
Sonra, onu meleklere arz etti.
Ardından dedi ki:
"Eğer sadıklardansanız… bunları BANA isimleri ile haber verin!"
Adem Kıssası.1 A:LM eDM SMV KLL A:RD: MLK K:VL NBe SMV KVN S:DK: .mid29.ss2.as31.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf5.sure.2.xxxAdem Kıssası.1xkissa.002x#kll-külli#||#smv-esma#||#a:lm-alim#||#nbe-nebe#||#mlk-melek#||#a:rd:-arz#||#s:dk:-sadık#||#edm-hz. adem#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#A:LM#||#eDM#||#SMV#||#KLL#||#A:RD:#||#MLK#||#K:VL#||#NBe#||#SMV#||#KVN#||#S:DK:#||#kll-külli#||#smv-esma#||#a:lm-alim#||#nbe-nebe#||#mlk-melek#||#a:rd:-arz#||#s:dk:-sadık#||#edm-hz. adem#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 32
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 5
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Dediler ki:
"SEN subhansın!
SEN'in alim ettiklerinden başka bizim kendi ilmimiz yoktur.
Muhakkak ki SEN, alimsin, hakimsin."
Adem Kıssası.1Esma-ül Hüsna K:VL SBH A:LM A:LM A:LM HKM .mid30.ss2.as32.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf5.sure.2.xxxAdem Kıssası.1xEsma-ül Hüsnaxkissa.002x#a:lm-alim#||#hkm-hakim#||#sbh-subhan#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#SBH#||#A:LM#||#A:LM#||#A:LM#||#HKM#||#a:lm-alim#||#hkm-hakim#||#sbh-subhan#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 33
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 5
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Dedi ki:
"Ey Adem!
Onlara, isimleri ile haber ver!"
Ardından isimleri ile onlara haber verince, dedi ki:
"BEN size demedim mi!?
Muhakkak ki BEN, semaların ve arzın gaybına alimim.
İbda ettiklerinize ve ketm ettiklerinize de alimim!"
Adem Kıssası.1 K:VL eDM NBe SMV NBe SMV K:VL K:VL A:LM G:YB SMV eRD: A:LM BDV KVN KTM .mid31.ss2.as33.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf5.sure.2.xxxAdem Kıssası.1xkissa.002x#erd:-arz#||#smv-semavat#||#smv-esma#||#a:lm-alim#||#ktm-ketm#||#nbe-nebe#||#g:yb-gayb#||#bdv-ibda#||#edm-hz. adem#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#eDM#||#NBe#||#SMV#||#NBe#||#SMV#||#K:VL#||#K:VL#||#A:LM#||#G:YB#||#SMV#||#eRD:#||#A:LM#||#BDV#||#KVN#||#KTM#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#smv-esma#||#a:lm-alim#||#ktm-ketm#||#nbe-nebe#||#g:yb-gayb#||#bdv-ibda#||#edm-hz. adem#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 34
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 5
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Meleklere, "Adem'e secde edin!" dediğimizde… İblis dışında secde ettiler.
O imtina etti ve istikbar etti ve kafirlerden oldu.
Adem Kıssası.1İblis K:VL MLK SCD eDM SCD BLS eBY KBR KVN KFR .mid32.ss2.as34.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf5.sure.2.xxxAdem Kıssası.1xİblisxxİblisxxkissa.002x#kvn-kane#||#eby-eby#||#kfr-kafir#||#mlk-melek#||#scd-secde#||#kbr-istikbar#||#edm-hz. adem#||#bls-iblis#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#MLK#||#SCD#||#eDM#||#SCD#||#BLS#||#eBY#||#KBR#||#KVN#||#KFR#||#kvn-kane#||#eby-eby#||#kfr-kafir#||#mlk-melek#||#scd-secde#||#kbr-istikbar#||#edm-hz. adem#||#bls-iblis#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 35
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 5
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Dedik ki:
"Ey Adem!
Sen ve zevcen cennete iskan olun. Dilediğiniz yerde, ondan ragad olarak yeyin.
Ancak… şu şecereye karib olmayın! Yoksa, siz ikiniz zalimlerden olursunuz!"
Adem Kıssası.1 K:VL eDM SKN ZVC CNN eKL RG:D HYS! ŞYe K:RB ŞCR KVN Z:LM .mid33.ss2.as35.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf5.sure.2.xxxAdem Kıssası.1xxşeytanxcennetxxkissa.002xxxemirxxyasakxxx#kvn-tekun#||#şye-şae#||#hys!-haysü#||#z:lm-zalim#||#ekl-ekl#||#cnn-cennet#||#k:rb-karib#||#şcr-şecere#||#skn-iskan#||#zvc-zevc#||#rg:d-ragad#||#edm-hz. adem#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eDM#||#SKN#||#ZVC#||#CNN#||#eKL#||#RG:D#||#HYS!#||#ŞYe#||#K:RB#||#ŞCR#||#KVN#||#Z:LM#||#kvn-tekun#||#şye-şae#||#hys!-haysü#||#z:lm-zalim#||#ekl-ekl#||#cnn-cennet#||#k:rb-karib#||#şcr-şecere#||#skn-iskan#||#zvc-zevc#||#rg:d-ragad#||#edm-hz. adem#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 36
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 5
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ne var ki… şeytan, o ikisini oradan zelle etti... ve ardından onları, içinde oldukları şeyden ihrac etti.
BİZ dedik ki:
"Hebt olun!
Bazınız bazınıza (birbirinize) düşmansınız!
Sizin için müstekarr ve metalanma, bir hiyne kadar arzdadır!"
Adem Kıssası.1Şeytan ZLL ŞT:N H:RC KVN K:VL H!BT: BA:D: BA:D: A:DV eRD: K:RR MTA: HYN .mid34.ss2.as36.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf5.sure.2.xxxAdem Kıssası.1xŞeytanxxŞeytanxxkissa.002x#mta:-meta#||#ba:d:-bazı#||#erd:-arz#||#a:dv-adüvv#||#zll-zelle#||#hyn-hine#||#k:rr-müstekarr#||#h!bt:-hebt#||#h:rc-ihrac#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#ZLL#||#ŞT:N#||#H:RC#||#KVN#||#K:VL#||#H!BT:#||#BA:D:#||#BA:D:#||#A:DV#||#eRD:#||#K:RR#||#MTA:#||#HYN#||#mta:-meta#||#ba:d:-bazı#||#erd:-arz#||#a:dv-adüvv#||#zll-zelle#||#hyn-hine#||#k:rr-müstekarr#||#h!bt:-hebt#||#h:rc-ihrac#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 37
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 5
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Adem, Rabbinden kelimeler telakki etti… ve ardından ona tevbe etti.
Muhakkak ki O... tevvab, rahim olan O'dur!
Adem Kıssası.1Esma-ül Hüsna LK:Y eDM RBB KLM TVB TVB RHM .mid35.ss2.as37.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf5.sure.2.xxxAdem Kıssası.1xEsma-ül Hüsnaxkissa.002x#rbb-rabb#||#rhm-rahim#||#tvb-tevvab#||#lk:y-telakki#||#klm-kelime#||#edm-hz. adem#x#LK:Y#||#eDM#||#RBB#||#KLM#||#TVB#||#TVB#||#RHM#||#rbb-rabb#||#rhm-rahim#||#tvb-tevvab#||#lk:y-telakki#||#klm-kelime#||#edm-hz. adem#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 38-39
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 6
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Dedik ki:
"Ondan cemian hebt olun!
Size BEN'den hüda verildiğinde... ve ardından hüdaya tabi olan kimseler… artık onlara korku yoktur ve onlar hüzünlenmezler.
Kafirler ve ayetlerimize kizb edenler ise... işte onlar, nar ashabıdır... onlar orada ebedidirler."
Adem Kıssası.1Ahiret K:VL H!BT: CMA: eTY H!DY TBA: H!DY H:VF HZN KFR KZ!B eYY S:HB NVR H:LD .mid36.ss2.as38.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf6.sure.2.xxxAdem Kıssası.1xAhiretxxcennetxcehennemxxkissa.002x.ss2.as39.x#h:vf-havf#||#eyy-ayet#||#tba:-tabi#||#cma:-cemian#||#h:ld-halid#||#kfr-kafir#||#hzn-hüzün#||#h!dy-huda#||#h!bt:-hebt#||#kz!b-kizb#||#s:hb-sahib#||#nvr-nar#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#H!BT:#||#CMA:#||#eTY#||#H!DY#||#TBA:#||#H!DY#||#H:VF#||#HZN#||#KFR#||#KZ!B#||#eYY#||#S:HB#||#NVR#||#H:LD#||#h:vf-havf#||#eyy-ayet#||#tba:-tabi#||#cma:-cemian#||#h:ld-halid#||#kfr-kafir#||#hzn-hüzün#||#h!dy-huda#||#h!bt:-hebt#||#kz!b-kizb#||#s:hb-sahib#||#nvr-nar#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid37.ss2.as.ssBAKARA.ns.ny.cs.syf.sure.2.xxxxx
2. BAKARA / 40
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 6
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey israiloğulları!
Zikir edin!... sizi nimetlendirdiğim nimetimi!
Ahdime vefa edin!... BEN'de sizin ahdinize vefa edeyim!
Yalnızca BANA… artık rehb edin!
Musa Kıssası.01 BNY SRY Z!KR NA:M NA:M VFY A:H!D VFY A:H!D EYY RH!B .mid38.ss2.as40.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf6.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xkissa.003xxxemirxxyasakxxx#bny-beni#||#a:h!d-ahd#||#z!kr-zikir#||#rh!b-rehb#||#na:m-nimet#||#vfy-vefa#||#sry-israiloğulları#||#eyy-iyya#x#BNY#||#SRY#||#Z!KR#||#NA:M#||#NA:M#||#VFY#||#A:H!D#||#VFY#||#A:H!D#||#EYY#||#RH!B#||#bny-beni#||#a:h!d-ahd#||#z!kr-zikir#||#rh!b-rehb#||#na:m-nimet#||#vfy-vefa#||#sry-israiloğulları#||#eyy-iyya#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 41
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 6
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Beraberinizde olana musaddık olarak inzal ettiğime… İman edin!
Ona kafir olanların evveli siz olmayın sakın!
Ayetlerim ile az bir semen iştira etmeyin!
Yalnızca BANA… artık ittika edin!
Musa Kıssası.01 eMN NZL S:DK: KVN eVL KFR ŞRY eYY S!MN K:LL EYY VK:Y .mid39.ss2.as41.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf6.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xximanxxkissa.003xxxemirxxyasakxxxxkitabxxx#kvn-tekun#||#evl-evvel#||#eyy-ayet#||#k:ll-kalil#||#emn-iman#||#kfr-kafir#||#şry-iştira#||#s!mn-semen#||#vk:y-ittika#||#s:dk:-musaddık#||#nzl-inzal#||#eyy-iyya#x#eMN#||#NZL#||#S:DK:#||#KVN#||#eVL#||#KFR#||#ŞRY#||#eYY#||#S!MN#||#K:LL#||#EYY#||#VK:Y#||#kvn-tekun#||#evl-evvel#||#eyy-ayet#||#k:ll-kalil#||#emn-iman#||#kfr-kafir#||#şry-iştira#||#s!mn-semen#||#vk:y-ittika#||#s:dk:-musaddık#||#nzl-inzal#||#eyy-iyya#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 42
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 6
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Hakkı, batıl ile ilbas etmeyin!
Hakkı ketm etmeyin!... Siz alimsiniz.
Musa Kıssası.01 LBS HK:K: BT:L KTM HK:K: A:LM .mid40.ss2.as42.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf6.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xkissa.003xxxemirxxyasakxxx#a:lm-alim#||#hk:k:-hakk#||#ktm-ketm#||#lbs-ilbas#||#bt:l-batıl#x#LBS#||#HK:K:#||#BT:L#||#KTM#||#HK:K:#||#A:LM#||#a:lm-alim#||#hk:k:-hakk#||#ktm-ketm#||#lbs-ilbas#||#bt:l-batıl#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 43
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 6
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
• ve salat ikame edin!
• ve zekat verin!
• ve rüku edenlerle beraber rüku edin!
Musa Kıssası.01 K:VM S:LV eTY ZKV RKA: RKA: .mid41.ss2.as43.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf6.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xxsalatxzekatxxkissa.003xxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#k:vm-ikame-i salat#||#rka:-rüku#||#zkv-zekat#||#ety-xxoxx#x#K:VM#||#S:LV#||#eTY#||#ZKV#||#RKA:#||#RKA:#||#k:vm-ikame-i salat#||#rka:-rüku#||#zkv-zekat#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 44
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 6
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Kendi nefsinizi unuttuğunuz halde (kalkmış) nasa birr ile emir mi ediyorsunuz!?
Siz, kitab tilavet ediyorsunuz… hala akıl etmiyor musunuz!?
Musa Kıssası.01 eMR NVS BRR NSY NFS TLV KTB A:K:L .mid42.ss2.as44.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf6.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xkissa.003xxxkitabxxx#ktb-kitab#||#nvs-nas#||#nsy-nisyan#||#emr-emir#||#a:k:l-akıl#||#nfs-enfüs#||#brr-birr#||#tlv-tilavet#x#eMR#||#NVS#||#BRR#||#NSY#||#NFS#||#TLV#||#KTB#||#A:K:L#||#ktb-kitab#||#nvs-nas#||#nsy-nisyan#||#emr-emir#||#a:k:l-akıl#||#nfs-enfüs#||#brr-birr#||#tlv-tilavet#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 45-46
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 6
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Sabır ve salat ile iane dileyin!
Muhakkak bu,
• Rabblerine mülaki olacaklarını
• ve O'na muhakkak rücu edeceklerini zann ederek huşu duyanlardan başkasına kebir gelir.
Musa Kıssası.01Huşu A:VN S:BR S:LV KBR H:ŞA: Z:NN LK:Y RBB RCA: .mid43.ss2.as45.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf6.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xHuşuxxsalatxxkissa.003x.ss2.as46.xxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#rbb-rabb#||#s:br-sabr#||#s:lv-salat#||#h:şa:-huşu#||#a:vn-iane#||#kbr-kebir#||#lk:y-mülaki#||#rca:-rücu#||#z:nn-zann#x#A:VN#||#S:BR#||#S:LV#||#KBR#||#H:ŞA:#||#Z:NN#||#LK:Y#||#RBB#||#RCA:#||#rbb-rabb#||#s:br-sabr#||#s:lv-salat#||#h:şa:-huşu#||#a:vn-iane#||#kbr-kebir#||#lk:y-mülaki#||#rca:-rücu#||#z:nn-zann#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid44.ss2.as.ssBAKARA.ns.ny.cs.syf.sure.2.xxxxx
2. BAKARA / 47
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 6
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey israiloğulları!
Zikir edin!...
• sizi nimetlendirdiğim nimetlerimi...
• ve sizi alemlere fazl edenin BEN olduğumu!
Musa Kıssası.01 BNY SRY Z!KR NA:M NA:M FD:L A:LM .mid45.ss2.as47.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf6.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xkissa.003xxxemirxxyasakxxx#bny-beni#||#a:lm-alem#||#fd:l-fazl#||#z!kr-zikir#||#na:m-nimet#||#sry-israiloğulları#x#BNY#||#SRY#||#Z!KR#||#NA:M#||#NA:M#||#FD:L#||#A:LM#||#bny-beni#||#a:lm-alem#||#fd:l-fazl#||#z!kr-zikir#||#na:m-nimet#||#sry-israiloğulları#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 48
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 6
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
İttika edin!...
• Nefsin nefse bir şey ceza etmeyeceği...
• ve ondan şefaat kabul edilmeyeceği...
• ve ondan adalet ahz edilmeyeceği...
• ve de nasr edilmeyecekleri
yevmden!
Musa Kıssası.01 VK:Y YVM CZY NFS NFS ŞYe K:BL ŞFA: eH:Z! A:DL NS:R .mid46.ss2.as48.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf6.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xxyevmxxkissa.003xxxemirxxyasakxxx#k:bl-ukbel#||#şye-şey#||#czy-ceza#||#yvm-yevm#||#nfs-nefs#||#şfa:-şefaat#||#eh:z!-ahz#||#a:dl-adl#||#vk:y-ittika#||#ns:r-nasr#x#VK:Y#||#YVM#||#CZY#||#NFS#||#NFS#||#ŞYe#||#K:BL#||#ŞFA:#||#eH:Z!#||#A:DL#||#NS:R#||#k:bl-ukbel#||#şye-şey#||#czy-ceza#||#yvm-yevm#||#nfs-nefs#||#şfa:-şefaat#||#eh:z!-ahz#||#a:dl-adl#||#vk:y-ittika#||#ns:r-nasr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 49
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 7
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
• sizi sui azaba sevm eden...
• oğullarınızı zebh eden...
• ve kadınlarınızı istihya eden...
Firavun alinden sizi necat etmiştik. Bunda, Rabbinizden azim bir bela vardı.
Musa Kıssası.01 NCV eVL SVM SVe A:Z!B Z!BH BNY HYY NSV BLV RBB A:Z:M .mid47.ss2.as49.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf7.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xkissa.003x#evl-ali#||#bny-beni#||#sve-sui#||#nsv-nisa#||#rbb-rabb#||#a:z!b-azab#||#a:z:m-azim#||#hyy-istihya#||#blv-bela#||#ncv-necat#||#svm-sevm#||#z!bh-zebh#x#NCV#||#eVL#||#SVM#||#SVe#||#A:Z!B#||#Z!BH#||#BNY#||#HYY#||#NSV#||#BLV#||#RBB#||#A:Z:M#||#evl-ali#||#bny-beni#||#sve-sui#||#nsv-nisa#||#rbb-rabb#||#a:z!b-azab#||#a:z:m-azim#||#hyy-istihya#||#blv-bela#||#ncv-necat#||#svm-sevm#||#z!bh-zebh#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 50
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 7
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
• size bahrı fark etmiştik
• ve ardından size necat etmiş
• ve Firavun alini gark etmiştik.
Siz de nazar etmiştiniz.
Musa Kıssası.01 FRK: BHR NCV G:RK: eVL NZ:R .mid48.ss2.as50.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf7.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xkissa.003x#evl-ali#||#g:rk:-gark#||#ncv-necat#||#nz:r-nazar#||#bhr-bahr#||#frk:-fark#x#FRK:#||#BHR#||#NCV#||#G:RK:#||#eVL#||#NZ:R#||#evl-ali#||#g:rk:-gark#||#ncv-necat#||#nz:r-nazar#||#bhr-bahr#||#frk:-fark#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 51-52
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 7
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Musa'ya kırk gece vaad etmiştik.
Sonra, zalim olmanızın ardından siz, dişi buzağı ittihaz etmiştiniz.
Sonra, bunun ardından, şükür etmenizi umarak sizden afv etmiştik.
Musa Kıssası.01 VA:D MVS RBA: LYL eH:Z! A:CL BA:D Z:LM A:FV BA:D ŞKR .mid49.ss2.as51.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf7.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xxsayıxxkissa.003x.ss2.as52.x#şkr-şükür#||#lyl-leyl#||#ba:d-bad#||#rba:-erbain#||#z:lm-zalim#||#a:cl-icle#||#va:d-vaad#||#eh:z!-ittihaz#||#a:fv-afv#||#mvs-hz. musa#x#VA:D#||#MVS#||#RBA:#||#LYL#||#eH:Z!#||#A:CL#||#BA:D#||#Z:LM#||#A:FV#||#BA:D#||#ŞKR#||#şkr-şükür#||#lyl-leyl#||#ba:d-bad#||#rba:-erbain#||#z:lm-zalim#||#a:cl-icle#||#va:d-vaad#||#eh:z!-ittihaz#||#a:fv-afv#||#mvs-hz. musa#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 53
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 7
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Musa'ya kitab ve furkan vermiştik.
Umulur ki ihtida olursunuz!
Musa Kıssası.01 eTY MVS KTB FRK: H!DY .mid50.ss2.as53.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf7.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xkissa.003xxxkitabxxx#ktb-kitab#||#h!dy-ihtida#||#frk:-furkan#||#mvs-hz. musa#||#ety-xxoxx#x#eTY#||#MVS#||#KTB#||#FRK:#||#H!DY#||#ktb-kitab#||#h!dy-ihtida#||#frk:-furkan#||#mvs-hz. musa#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 54
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 7
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Musa, kavmine demişti ki:
"Ey kavmim!
Muhakkak siz, dişi buzağı ittihaz etmekle nefsinize zalim oldunuz.
Artık, bari'nize tevbe edin ve ardından nefslerinizi katl edin! Bari'nizin indinde, bu size hayrdır."
Ardından size tevbe etti.
Muhakkak ki O... tevvab, rahim olan O'dur!
Musa Kıssası.01Esma-ül Hüsna K:VL MVS K:VM K:VM Z:LM NFS eH:Z! A:CL TVB BRe K:TL NFS H:YR A:ND BRe TVB TVB RHM .mid51.ss2.as54.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf7.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xEsma-ül Hüsnaxkissa.003x#k:vm-kavim#||#k:tl-katl#||#z:lm-zalim#||#a:cl-icle#||#a:nd-ind#||#rhm-rahim#||#nfs-enfüs#||#h:yr-hayr#||#tvb-tevvab#||#bre-barii#||#eh:z!-ittihaz#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#MVS#||#K:VM#||#K:VM#||#Z:LM#||#NFS#||#eH:Z!#||#A:CL#||#TVB#||#BRe#||#K:TL#||#NFS#||#H:YR#||#A:ND#||#BRe#||#TVB#||#TVB#||#RHM#||#k:vm-kavim#||#k:tl-katl#||#z:lm-zalim#||#a:cl-icle#||#a:nd-ind#||#rhm-rahim#||#nfs-enfüs#||#h:yr-hayr#||#tvb-tevvab#||#bre-barii#||#eh:z!-ittihaz#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 55-56
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 7
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Siz demiştiniz ki:
"Ey Musa!
ALLAH'ı cehren görünceye kadar sana iman etmeyeceğiz!"
Ardından sizi bir saika ahz etmişti... ve siz nazar etmiştiniz. Sonra, mevt oluşunuzdan sonra sizi baas etmiştik.
Umulur ki şükür edersiniz.
Musa Kıssası.01 K:VL MVS eMN ReY CH!R eH:Z! S:A:K: NZ:R BA:S! BA:D MVT ŞKR .mid52.ss2.as55.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf7.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xximanxxkissa.003x.ss2.as56.x#şkr-şükür#||#ba:d-bad#||#emn-iman#||#nz:r-nazar#||#eh:z!-ahz#||#s:a:k:-saika#||#ch!r-cehr#||#ba:s!-baas#||#mvt-mevt#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#K:VL#||#MVS#||#eMN#||#ReY#||#CH!R#||#eH:Z!#||#S:A:K:#||#NZ:R#||#BA:S!#||#BA:D#||#MVT#||#ŞKR#||#şkr-şükür#||#ba:d-bad#||#emn-iman#||#nz:r-nazar#||#eh:z!-ahz#||#s:a:k:-saika#||#ch!r-cehr#||#ba:s!-baas#||#mvt-mevt#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 57
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 7
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Üzerinize gamameyi zıll yapmıştık.
Size, menne ve selva inzal etmiştik.
Rızıklandırdıklarımızın tayyib olanlarından yeyin. BİZ'e zalim olamazlar... lakin onlar, kendilerine zalim olmuş olurlar.
Musa Kıssası.01 Z:LL G:MM NZL MNN SLV eKL T:YB RZK: Z:LM KVN NFS Z:LM .mid53.ss2.as57.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf7.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xkissa.003x#z:lm-zalim#||#nfs-enfüs#||#ekl-ekl#||#rzk:-rızk#||#mnn-menne#||#slv-selva#||#t:yb-tayyib#||#nzl-inzal#||#g:mm-gamame#||#z:ll-zıll#||#z:ll-zıll#||#kvn-xxoxx#x#Z:LL#||#G:MM#||#NZL#||#MNN#||#SLV#||#eKL#||#T:YB#||#RZK:#||#Z:LM#||#KVN#||#NFS#||#Z:LM#||#z:lm-zalim#||#nfs-enfüs#||#ekl-ekl#||#rzk:-rızk#||#mnn-menne#||#slv-selva#||#t:yb-tayyib#||#nzl-inzal#||#g:mm-gamame#||#z:ll-zıll#||#z:ll-zıll#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 58-59
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 8
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Demiştik ki:
"Bu karyeye dahil olun!
Artık, dilediğiniz yerde ondan ragad olarak yeyin... ve sacidlerin babından dahil olun.
"Hıtta" deyin... BİZ de sizin için, hatalarınıza gafur olalım. Muhsinlere ziyade edeceğiz."

Ardından zalimler, kendilerine kavil edilenleri, gayrı kaville bedellendirdiler.
Ardından zalimlere, fasık oldukları şeyler ile, semadan ricz inzal ettik.
Musa Kıssası.01 K:VL DH:L K:RY eKL HYS! ŞYe RG:D DH:L BVB SCD K:VL HT:T: G:FR H:T:e ZYD HSN BDL Z:LM K:VL G:YR K:VL NZL Z:LM RCZ SMV KVN FSK: .mid54.ss2.as58.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf8.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xkissa.003x.ss2.as59.x#g:yr-gayr#||#şye-şae#||#hys!-haysü#||#h:t:e-hata#||#z:lm-zalim#||#zyd-ziyade#||#smv-sema#||#dh:l-dahil#||#bdl-bedel#||#ekl-ekl#||#k:ry-karye#||#bvb-bab#||#scd-sacid#||#g:fr-gafur#||#hsn-muhsin#||#ht:t:-hıtta#||#rg:d-ragad#||#nzl-inzal#||#fsk:-fasık#||#rcz-ricz#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#DH:L#||#K:RY#||#eKL#||#HYS!#||#ŞYe#||#RG:D#||#DH:L#||#BVB#||#SCD#||#K:VL#||#HT:T:#||#G:FR#||#H:T:e#||#ZYD#||#HSN#||#BDL#||#Z:LM#||#K:VL#||#G:YR#||#K:VL#||#NZL#||#Z:LM#||#RCZ#||#SMV#||#KVN#||#FSK:#||#g:yr-gayr#||#şye-şae#||#hys!-haysü#||#h:t:e-hata#||#z:lm-zalim#||#zyd-ziyade#||#smv-sema#||#dh:l-dahil#||#bdl-bedel#||#ekl-ekl#||#k:ry-karye#||#bvb-bab#||#scd-sacid#||#g:fr-gafur#||#hsn-muhsin#||#ht:t:-hıtta#||#rg:d-ragad#||#nzl-inzal#||#fsk:-fasık#||#rcz-ricz#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 60
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 8
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Musa, kavmi için istiska ettiğinde demiştik ki:
"Asan ile hacere darb et!"
Ardından, ondan oniki ayn fecr olmuştu. Bütün ünas, kendi meşrebine alim olmuştu.
ALLAH'ın rızkından yeyin ve için!
Arzda müfsid olarak asev etmeyin!
Musa Kıssası.01 SK:Y MVS K:VM K:VL D:RB A:S:V HCR FCR S!NY A:ŞR A:YN A:LM KLL eNS ŞRB eKL ŞRB RZK: A:S!V eRD: FSD .mid55.ss2.as60.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf8.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xxsayıxxkissa.003xxxemirxxyasakxxx#k:vm-kavim#||#kll-külli#||#s!ny-isnan#||#a:s:v-asa#||#erd:-arz#||#a:lm-alim#||#ekl-ekl#||#rzk:-rızk#||#şrb-meşreb#||#fsd-müfsid#||#a:s!v-asev#||#hcr-hacer#||#ens-ünas#||#d:rb-darb#||#sk:y-istiska#||#fcr-fecr#||#a:şr-aşr#||#a:yn-ayn#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#x#SK:Y#||#MVS#||#K:VM#||#K:VL#||#D:RB#||#A:S:V#||#HCR#||#FCR#||#S!NY#||#A:ŞR#||#A:YN#||#A:LM#||#KLL#||#eNS#||#ŞRB#||#eKL#||#ŞRB#||#RZK:#||#A:S!V#||#eRD:#||#FSD#||#k:vm-kavim#||#kll-külli#||#s!ny-isnan#||#a:s:v-asa#||#erd:-arz#||#a:lm-alim#||#ekl-ekl#||#rzk:-rızk#||#şrb-meşreb#||#fsd-müfsid#||#a:s!v-asev#||#hcr-hacer#||#ens-ünas#||#d:rb-darb#||#sk:y-istiska#||#fcr-fecr#||#a:şr-aşr#||#a:yn-ayn#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 61
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 8
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Siz
"Ey Musa!
Biz vahid taama sabır edemeyiz. Bizim için Rabbini davet et... arzda nebat ettiği şeylerden bize ihrac etsin; bakl (sebze) ve aksee (kabak) ve füvm (sarımsak, buğday) ve ades (mercimek) ve basal (soğan)." demiştiniz.
O dedi ki:
"O hayr olan ile o edna olanı bedellendirme mi istiyorsunuz!?
Mısıra hebt olun!...
Artık muhakkak size, sual ettikleriniz elbette vardır."

Onlara zillet ve meskenet darb edildi. ALLAH'tan gazab ile beva oldular. Bu, onların ALLAH'ın ayetlerine kafir olmaları ve Nebileri hakk gayrısında katl etmeleri iledir. Bu, isyan etmeleri ve düşmanlık etmiş olmaları iledir.
Musa Kıssası.01 K:VL MVS S:BR T:A:M VHD DA:V RBB H:RC NBT eRD: BK:L K:S!e FVM A:DS BS:L K:VL BDL DNV H:YR H!BT: MS:R SeL D:RB Z!LL SKN BVe G:D:B KVN KFR eYY K:TL NBe G:YR HK:K: A:S:Y KVN A:DV .mid56.ss2.as61.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf8.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xxnebixxkissa.003x#da:v-davet#||#g:yr-gayr#||#k:tl-katl#||#eyy-ayet#||#dnv-edna#||#g:d:b-gazab#||#a:s:y-isyan#||#erd:-arz#||#a:dv-adüvv#||#rbb-rabb#||#s:br-sabr#||#hk:k:-hakk#||#h:yr-hayr#||#bdl-tebdil#||#kfr-küfr#||#nbe-nebi#||#vhd-vahid#||#skn-meskenet#||#bve-beva#||#d:rb-darb#||#sel-sual#||#a:ds-ades#||#h!bt:-hebt#||#h:rc-ihrac#||#nbt-nebat#||#z!ll-zillet#||#t:a:m-taam#||#bk:l-bakl#||#ms:r-mısır#||#bs:l-basal#||#k:s!e-aksee#||#fvm-füvm#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#MVS#||#S:BR#||#T:A:M#||#VHD#||#DA:V#||#RBB#||#H:RC#||#NBT#||#eRD:#||#BK:L#||#K:S!e#||#FVM#||#A:DS#||#BS:L#||#K:VL#||#BDL#||#DNV#||#H:YR#||#H!BT:#||#MS:R#||#SeL#||#D:RB#||#Z!LL#||#SKN#||#BVe#||#G:D:B#||#KVN#||#KFR#||#eYY#||#K:TL#||#NBe#||#G:YR#||#HK:K:#||#A:S:Y#||#KVN#||#A:DV#||#da:v-davet#||#g:yr-gayr#||#k:tl-katl#||#eyy-ayet#||#dnv-edna#||#g:d:b-gazab#||#a:s:y-isyan#||#erd:-arz#||#a:dv-adüvv#||#rbb-rabb#||#s:br-sabr#||#hk:k:-hakk#||#h:yr-hayr#||#bdl-tebdil#||#kfr-küfr#||#nbe-nebi#||#vhd-vahid#||#skn-meskenet#||#bve-beva#||#d:rb-darb#||#sel-sual#||#a:ds-ades#||#h!bt:-hebt#||#h:rc-ihrac#||#nbt-nebat#||#z!ll-zillet#||#t:a:m-taam#||#bk:l-bakl#||#ms:r-mısır#||#bs:l-basal#||#k:s!e-aksee#||#fvm-füvm#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid57.ss2.as.ssBAKARA.ns.ny.cs.syf.sure.2.xxxxx
2. BAKARA / 62
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 9
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Muhakkak,
• iman edenler
• ve ALLAH'a ve ahir yevme iman eden ve salih ameller işleyen; hadüler ve nasraniler ve sabiiler...
artık onlar için... Rabbleri indinde onların ecirleri;
onlara korku yoktur ve onlar hüzünlenmezler.
Musa Kıssası.01Ahiret eMN H!VD NS:R S:Be eMN YVM eH:R A:ML S:LH eCR A:ND RBB H:VF HZN .mid58.ss2.as62.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf9.sure.2.xx*2xMusa Kıssası.01xAhiretxxyevmximanxxkissa.003xxxemirxxyasakxxxxvaadxxhaberxxx#h:vf-havf#||#eh:r-ahir#||#yvm-yevm#||#emn-iman#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#s:lh-salih amel#||#h!vd-hadü#||#hzn-hüzün#||#ecr-ecir#||#s:be-sabii#||#ns:r-nasrani#x#eMN#||#H!VD#||#NS:R#||#S:Be#||#eMN#||#YVM#||#eH:R#||#A:ML#||#S:LH#||#eCR#||#A:ND#||#RBB#||#H:VF#||#HZN#||#h:vf-havf#||#eh:r-ahir#||#yvm-yevm#||#emn-iman#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#s:lh-salih amel#||#h!vd-hadü#||#hzn-hüzün#||#ecr-ecir#||#s:be-sabii#||#ns:r-nasrani#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 63-64
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 9
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Sizin misakınızı ahz etmiş ve Tur'u, sizin fevkinize ref etmiştik.
Size verdiklerimizi kuvvet ile ahz edin... ve onun içinde olanları zikir edin!
Umulur ki ittika edersiniz.
Sonra... bundan sonra, tevella etmiştiniz.
Ardından şayet, ALLAH'ın size fazlı ve rahmeti olmasaydı, elbette hasar alanlardan olurdunuz.
Musa Kıssası.01 eH:Z! VS!K: RFA: FVK: T:VR eH:Z! eTY K:VY Z!KR VK:Y VLY BA:D FD:L RHM KVN H:SR .mid59.ss2.as63.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf9.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xkissa.003x.ss2.as64.xxxemirxxyasakxxx#ba:d-bad#||#rhm-rahmet#||#fd:l-fazl#||#h:sr-hasir#||#k:vy-kuvve#||#eh:z!-ahz#||#vk:y-ittika#||#rfa:-ref#||#z!kr-zikir#||#fvk:-fevk#||#vs!k:-misak#||#t:vr-tur#||#vly-tevella#||#snv-tur-u sina#||#ety-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#eH:Z!#||#VS!K:#||#RFA:#||#FVK:#||#T:VR#||#eH:Z!#||#eTY#||#K:VY#||#Z!KR#||#VK:Y#||#VLY#||#BA:D#||#FD:L#||#RHM#||#KVN#||#H:SR#||#ba:d-bad#||#rhm-rahmet#||#fd:l-fazl#||#h:sr-hasir#||#k:vy-kuvve#||#eh:z!-ahz#||#vk:y-ittika#||#rfa:-ref#||#z!kr-zikir#||#fvk:-fevk#||#vs!k:-misak#||#t:vr-tur#||#vly-tevella#||#snv-tur-u sina#||#ety-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 65-66
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 9
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Cumartesi gününe, kendinizden düşmanlık edenlere elbette alim olmuştunuz.
Ardından, BİZ onlara dedik ki:
"Hasii maymunlar olun!"
Artık BİZ bunu, elinin arasında olanlar ve halfinde olanlar için nekal... ve muttakiler için meviza kıldık.
Musa Kıssası.01 A:LM A:DV SBT K:VL KVN K:RD H:Se CA:L NKL BYN YDY H:LF VA:Z: VK:Y .mid60.ss2.as65.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf9.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xkissa.003x.ss2.as66.xxxvaadxxhaberxxx#h:lf-half#||#a:dv-adüvv#||#a:lm-alim#||#ydy-yed#||#byn-beyn#||#h:se-hasii#||#sbt-sebt#||#vk:y-muttaki#||#nkl-nekal#||#va:z:-meviza#||#k:rd-kırd#||#ca:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#A:LM#||#A:DV#||#SBT#||#K:VL#||#KVN#||#K:RD#||#H:Se#||#CA:L#||#NKL#||#BYN#||#YDY#||#H:LF#||#VA:Z:#||#VK:Y#||#h:lf-half#||#a:dv-adüvv#||#a:lm-alim#||#ydy-yed#||#byn-beyn#||#h:se-hasii#||#sbt-sebt#||#vk:y-muttaki#||#nkl-nekal#||#va:z:-meviza#||#k:rd-kırd#||#ca:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid61.ss2.as.ssBAKARA.ns.ny.cs.syf.sure.2.xxxxx
2. BAKARA / 67
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 9
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Musa kavmine demişti ki:
"Muhakkak ki ALLAH, size, bir dişi sığır zebh etmenizi emir ediyor."
"Bize hüzüv mü ittihaz ediyorsun!" dediler.
"Cahillerden olmaktan ALLAH'a uvz ederim" dedi.
Musa Kıssası.01 K:VL MVS K:VM eMR Z!BH BK:R K:VL eH:Z! H!Ze K:VL A:VZ! KVN CH!L .mid62.ss2.as67.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf9.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xkissa.003x#k:vm-kavim#||#bk:r-bakara#||#emr-emir#||#a:vz!-uvz#||#eh:z!-ittihaz#||#z!bh-zebh#||#h!Ze-hüzüv#||#ch!l-cahil#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#MVS#||#K:VM#||#eMR#||#Z!BH#||#BK:R#||#K:VL#||#eH:Z!#||#H!Ze#||#K:VL#||#A:VZ!#||#KVN#||#CH!L#||#k:vm-kavim#||#bk:r-bakara#||#emr-emir#||#a:vz!-uvz#||#eh:z!-ittihaz#||#z!bh-zebh#||#h!Ze-hüzüv#||#ch!l-cahil#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 68
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 9
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
"Bizim için Rabbini davet et... onun nasıl olduğunu beyan etsin." dediler.
Dedi ki:
"Muhakkak ki O diyor ki; fariz ve de bikr olmayan, bu ikisinin arasında avan bir dişi sığırdır.
Artık, emir olunduğunuzu yapın!"
Musa Kıssası.01 K:VL DA:V RBB BYN K:VL K:VL BK:R FRD: BKR A:VN BYN FA:L eMR .mid63.ss2.as68.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf9.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xkissa.003x#da:v-davet#||#bk:r-bakara#||#emr-emir#||#rbb-rabb#||#byn-beyn#||#bkr-bikr#||#a:vn-avan#||#frd:-fariz#||#fa:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#DA:V#||#RBB#||#BYN#||#K:VL#||#K:VL#||#BK:R#||#FRD:#||#BKR#||#A:VN#||#BYN#||#FA:L#||#eMR#||#da:v-davet#||#bk:r-bakara#||#emr-emir#||#rbb-rabb#||#byn-beyn#||#bkr-bikr#||#a:vn-avan#||#frd:-fariz#||#fa:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 69
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 9
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
"Bizim için Rabbini davet et. Onun rengini beyan etsin." dediler.
Dedi ki:
"Muhakkak ki O diyor ki; parlak sarı renkte bir dişi sığırdır. Rengi, nazar edenleri sürur eder."
Musa Kıssası.01 K:VL DA:V RBB BYN LVN K:VL K:VL BK:R S:FR FK:A: LVN SRR NZ:R .mid64.ss2.as69.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf9.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xkissa.003x#da:v-davet#||#bk:r-bakara#||#rbb-rabb#||#byn-beyan#||#srr-sürur#||#nz:r-nazar#||#s:fr-safra#||#lvn-levn#||#fk:a:-faki#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#DA:V#||#RBB#||#BYN#||#LVN#||#K:VL#||#K:VL#||#BK:R#||#S:FR#||#FK:A:#||#LVN#||#SRR#||#NZ:R#||#da:v-davet#||#bk:r-bakara#||#rbb-rabb#||#byn-beyan#||#srr-sürur#||#nz:r-nazar#||#s:fr-safra#||#lvn-levn#||#fk:a:-faki#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 70
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 10
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
"Bizim için Rabbini davet et. Onun ne olduğunu beyan etsin. Dişi sığır bize teşbih edilsin.
Muhakkak biz, inşALLAH, elbette mühtedileriz." dediler.
Musa Kıssası.01 K:VL DA:V RBB BYN BK:R ŞBH! ŞYe H!DY .mid65.ss2.as70.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf10.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xkissa.003x#da:v-davet#||#şye-inşallah#||#bk:r-bakara#||#rbb-rabb#||#byn-beyan#||#h!dy-mühtedi#||#şbh!-teşbih#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#DA:V#||#RBB#||#BYN#||#BK:R#||#ŞBH!#||#ŞYe#||#H!DY#||#da:v-davet#||#şye-inşallah#||#bk:r-bakara#||#rbb-rabb#||#byn-beyan#||#h!dy-mühtedi#||#şbh!-teşbih#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 71
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 10
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Dedi ki:
"Muhakak ki O, diyor ki; muhakkak arzda toprak sürerek zelul olmamış bir dişi sığırdır. Hars iska etmemiştir. Müsellemdir. Onda şie yoktur."
"Şimdi hakk söyledin işte" dediler.
Ardından onu zebh ettiler.
Neredeyse buna fail olmayacaklardı!
Musa Kıssası.01 K:VL K:VL BK:R Z!LL S!VR eRD: SK:Y HRS! SLM VŞY K:VL CYe HK:K: Z!BH KVD FA:L .mid66.ss2.as71.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf10.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xkissa.003x#bk:r-bakara#||#erd:-arz#||#kvd-kade#||#hk:k:-hakk#||#slm-müsellem#||#z!bh-zebh#||#hrs!-hars#||#z!ll-zelul#||#sk:y-iska#||#s!vr-xoxox#||#vşy-şie#||#cye-xxoxx#||#fa:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#K:VL#||#BK:R#||#Z!LL#||#S!VR#||#eRD:#||#SK:Y#||#HRS!#||#SLM#||#VŞY#||#K:VL#||#CYe#||#HK:K:#||#Z!BH#||#KVD#||#FA:L#||#bk:r-bakara#||#erd:-arz#||#kvd-kade#||#hk:k:-hakk#||#slm-müsellem#||#z!bh-zebh#||#hrs!-hars#||#z!ll-zelul#||#sk:y-iska#||#s!vr-xoxox#||#vşy-şie#||#cye-xxoxx#||#fa:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid67.ss2.as.ssBAKARA.ns.ny.cs.syf.sure.2.xxxxx
2. BAKARA / 72
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 10
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Siz bir nefs katl etmiştiniz ve ardından bunun hakkında dar etmiştiniz.
ALLAH sizin ketm ettiğinizi ihrac edendir.
Musa Kıssası.01 K:TL NFS DRe H:RC KVN KTM .mid68.ss2.as72.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf10.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xkissa.003x#k:tl-katl#||#nfs-nefs#||#ktm-ketm#||#dre-dar#||#h:rc-ihrac#||#kvn-xxoxx#x#K:TL#||#NFS#||#DRe#||#H:RC#||#KVN#||#KTM#||#k:tl-katl#||#nfs-nefs#||#ktm-ketm#||#dre-dar#||#h:rc-ihrac#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 73
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 10
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ardından BİZ, onun (dişi sığırın) birazı ile ona darb etmenizi söylemiştik.
Böyledir!...
ALLAH mevt olanı hayy eder... ve ayetlerini size gösterir.
Umulur ki akıl edersiniz.
Musa Kıssası.01 K:VL D:RB BA:D: HYY MVT ReY eYY A:K:L .mid69.ss2.as73.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf10.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xkissa.003x#eyy-ayet#||#ba:d:-bazı#||#a:k:l-akıl#||#d:rb-darb#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#K:VL#||#D:RB#||#BA:D:#||#HYY#||#MVT#||#ReY#||#eYY#||#A:K:L#||#eyy-ayet#||#ba:d:-bazı#||#a:k:l-akıl#||#d:rb-darb#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 74
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 10
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Sonra, bunun ardından, sizin kalbleriniz kasvetlenmişti.
Artık o, hacerler gibi veya daha da şedid kasvetlenmişti.
Muhakkak hacerlerden öyleleri vardır ki, onlardan nehirler fecr olur. Muhakkak ondan öyleleri vardır ki, şakk eder ve ardından ondan su ihrac olur. Muhakkak onlardan öyleleri de vardır ki, ALLAH'a haşyetinden hebt olur.
ALLAH amel ettiklerinize gafil değildir.
Musa Kıssası.01 K:SV K:LB BA:D HCR ŞDD K:SV HCR FCR NH!R ŞK:K: H:RC MVH! H!BT: H:ŞY G:FL A:ML .mid70.ss2.as74.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf10.sure.2.xxxMusa Kıssası.01xkissa.003x#ba:d-bad#||#şdd-şedid#||#nh!r-nehir#||#k:lb-kalb#||#a:ml-amel#||#şk:k:-şakk#||#h!bt:-hebt#||#g:fl-gafil#||#hcr-hacer#||#fcr-fecr#||#h:şy-haşyet#||#h:rc-ihrac#||#mvh!-ma#||#k:sv-kasvet#x#K:SV#||#K:LB#||#BA:D#||#HCR#||#ŞDD#||#K:SV#||#HCR#||#FCR#||#NH!R#||#ŞK:K:#||#H:RC#||#MVH!#||#H!BT:#||#H:ŞY#||#G:FL#||#A:ML#||#ba:d-bad#||#şdd-şedid#||#nh!r-nehir#||#k:lb-kalb#||#a:ml-amel#||#şk:k:-şakk#||#h!bt:-hebt#||#g:fl-gafil#||#hcr-hacer#||#fcr-fecr#||#h:şy-haşyet#||#h:rc-ihrac#||#mvh!-ma#||#k:sv-kasvet#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 75-76
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 10
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Size iman etmelerini mi tama ediyorsunuz!?
Onlardan, ALLAH'ın kelamını işiten bir ferik olmuştu. Sonra, akıl ettikleri şeyin sonrasında onu tahrif etmişlerdi. Onlar alimdiler. İman edenlerle mülaki olduklarında, "iman ettik" derlerdi.
Hali olduklarında ise bazıları bazılarına (birbirlerine),
"ALLAH'ın size feth ettiği şeyleri onlara hadis mi ediyorsunuz? Rabbinizin indinde onu size hüccet etmeleri için mi!? Siz akıl etmiyor musunuz!" derlerdi.
T:MA: eMN KVN FRK: SMA: KLM HRF BA:D A:K:L A:LM LK:Y eMN K:VL eMN H:LV BA:D: BA:D: K:VL HDS! FTH HCC A:ND RBB A:K:L .mid71.ss2.as75.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf10.sure.2.xxxxximanximanxx.ss2.as76.x#kvn-kane#||#ba:d-bad#||#ba:d:-bazı#||#emn-iman#||#a:nd-ind#||#a:lm-alim#||#rbb-rabb#||#a:k:l-akıl#||#t:ma:-tama#||#frk:-ferik#||#klm-kelam#||#hrf-tahrif#||#h:lv-hali#||#fth-feth#||#hcc-hüccet#||#hds!-hadis#||#lk:y-mülaki#||#fth-feth#||#k:vl-xxoxx#||#sma:-xxoxx#x#T:MA:#||#eMN#||#KVN#||#FRK:#||#SMA:#||#KLM#||#HRF#||#BA:D#||#A:K:L#||#A:LM#||#LK:Y#||#eMN#||#K:VL#||#eMN#||#H:LV#||#BA:D:#||#BA:D:#||#K:VL#||#HDS!#||#FTH#||#HCC#||#A:ND#||#RBB#||#A:K:L#||#kvn-kane#||#ba:d-bad#||#ba:d:-bazı#||#emn-iman#||#a:nd-ind#||#a:lm-alim#||#rbb-rabb#||#a:k:l-akıl#||#t:ma:-tama#||#frk:-ferik#||#klm-kelam#||#hrf-tahrif#||#h:lv-hali#||#fth-feth#||#hcc-hüccet#||#hds!-hadis#||#lk:y-mülaki#||#fth-feth#||#k:vl-xxoxx#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 77
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 11
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Değil mi ki… onlar, sırr ettiklerine de, ilan ettiklerine de ALLAH'ın alim olduğuna alim değiller?
A:LM A:LM SRR A:LN .mid72.ss2.as77.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf11.sure.2.xxxx#a:lm-alim#||#a:ln-ilan#||#srr-sırr#x#A:LM#||#A:LM#||#SRR#||#A:LN#||#a:lm-alim#||#a:ln-ilan#||#srr-sırr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
2. BAKARA / 78
Surede Ayet: 286
Kitap Sırası: 2
Nüzul Sırası: 87
Sayfa: 11
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEDİNE
Onlardan ümmi olanlar... kendi emanileriden başka... kitaba alim değildir.
Onlar, sadece, zann ederler.
eMM A:LM KTB MNY Z:NN .mid73.ss2.as78.ssBAKARA.ns87.nyMEDİNE.cs1.syf11.sure.2.xxxxxxkitabxxx#ktb-kitab#||#a:lm-alim#||#z:nn-zann#||#emm-ümmi#||#mny-emani#x#eMM#||#A:LM#||#KTB#||#MNY#||#Z:NN#||#ktb-kitab#||#a:lm-alim#||#z:nn-zann#||#emm-ümmi#||#mny-emani#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :