İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
RAD SURES��

49 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid1830.ss13.as.ssRAD.ns96.ny.cs13.syf248.sure.13.xxxxx
Orijinal Metin :
13. RAD / 1
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 248
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Elif. Lam. Mim. Ra.
İşte bunlar kitabın ayetleri!
Hakk… Rabbinden sana inzal edilendir.
Lakin nasın pek çoğu iman etmezler.
eYY KTB NZL RBB HK:K: KS!R NVS eMN .mid1831.ss13.as1.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf248.sure.13.xxxxximanxxxxkitabxxx#ktb-kitab#||#nvs-nas#||#eyy-ayet#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#hk:k:-hakk#||#ks!r-ekser#||#nzl-inzal#x#eYY#||#KTB#||#NZL#||#RBB#||#HK:K:#||#KS!R#||#NVS#||#eMN#||#ktb-kitab#||#nvs-nas#||#eyy-ayet#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#hk:k:-hakk#||#ks!r-ekser#||#nzl-inzal#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 2
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 248
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Görebileceğiniz bir amed olmaksızın semaları ref eden ALLAH...
• sonra Arş'a istiva edendir...
• ve güneşi ve kameri teshir edendir.
• Hepsi, müsemma ecel için cereyan eder.
• Emri debre ettirir.
• Ayetlerini tafsil eder.
Umulur ki, Rabbinize mülaki olacağınıza yakin olursunuz!
Doğa/Yaşam RFA: SMV G:YR A:MD ReY SVY A:RŞ SH:R ŞMS K:MR KLL CRY eCL SMV DBR eMR FS:L eYY LK:Y RBB YK:N .mid1832.ss13.as2.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf248.sure.13.xxxDoğa/Yaşamx#g:yr-gayr#||#kll-külli#||#eyy-ayet#||#k:mr-kamer#||#emr-emir#||#smv-müsemma#||#smv-semavat#||#şms-şems#||#rbb-rabb#||#ecl-ecel#||#svy-istiva#||#sh:r-teshir#||#fs:l-tafsil#||#dbr-debre#||#fs:l-fasl#||#lk:y-mülaki#||#yk:n-yakin#||#rfa:-ref#||#a:md-amed#||#cry-cereyan#||#a:rş-arş#||#rey-xxoxx#x#RFA:#||#SMV#||#G:YR#||#A:MD#||#ReY#||#SVY#||#A:RŞ#||#SH:R#||#ŞMS#||#K:MR#||#KLL#||#CRY#||#eCL#||#SMV#||#DBR#||#eMR#||#FS:L#||#eYY#||#LK:Y#||#RBB#||#YK:N#||#g:yr-gayr#||#kll-külli#||#eyy-ayet#||#k:mr-kamer#||#emr-emir#||#smv-müsemma#||#smv-semavat#||#şms-şems#||#rbb-rabb#||#ecl-ecel#||#svy-istiva#||#sh:r-teshir#||#fs:l-tafsil#||#dbr-debre#||#fs:l-fasl#||#lk:y-mülaki#||#yk:n-yakin#||#rfa:-ref#||#a:md-amed#||#cry-cereyan#||#a:rş-arş#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 3
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 248
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
O...
• arzı medd eden
• ve orada rasiyeler ve nehirler kılan
• ve bütün semerelerden orada iki zevc kılandır.
• geceyle gündüze gışa edendir.
Muhakkak bunlarda, tefekkür eden kavim için elbette ayetler vardır.
Doğa/Yaşam MDD eRD: CA:L RSV NH!R KLL S!MR CA:L ZVC S!NY G:ŞV LYL NH!R eYY K:VM FKR .mid1833.ss13.as3.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf248.sure.13.xxxDoğa/Yaşamxxsayıxx#k:vm-kavim#||#kll-külli#||#lyl-leyl#||#eyy-ayet#||#s!ny-isnan#||#nh!r-nehir#||#nh!r-nehar#||#erd:-arz#||#g:şv-gışa#||#s!mr-semere#||#mdd-medd#||#rsv-rasiye#||#zvc-zevc#||#zvc-zevc#||#fkr-tefekkür#||#ca:l-xxoxx#x#MDD#||#eRD:#||#CA:L#||#RSV#||#NH!R#||#KLL#||#S!MR#||#CA:L#||#ZVC#||#S!NY#||#G:ŞV#||#LYL#||#NH!R#||#eYY#||#K:VM#||#FKR#||#k:vm-kavim#||#kll-külli#||#lyl-leyl#||#eyy-ayet#||#s!ny-isnan#||#nh!r-nehir#||#nh!r-nehar#||#erd:-arz#||#g:şv-gışa#||#s!mr-semere#||#mdd-medd#||#rsv-rasiye#||#zvc-zevc#||#zvc-zevc#||#fkr-tefekkür#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 4
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 248
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Arzda, vahid su ile iska olan...
• mütecavir kıtalar...
• ve ineb (üzüm) cennetleri
• ve zer (ekinler)
• ve sınvan nahl (hurma ağaçları)
• ve sınvan olmayanlar vardır.
Ancak BİZ, üküllerinde, bazısını bazısına fazl ederiz.
Muhakkak bunda, akıl eden kavim için elbette ayetler vardır.
eRD: K:T:A: CVR CNN A:NB ZRA: NH:L S:NV G:YR S:NV SK:Y MVH! VHD FD:L BA:D: BA:D: eKL eYY K:VM A:K:L .mid1834.ss13.as4.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf248.sure.13.xxxxxxibadetxxx#k:vm-kavim#||#g:yr-gayr#||#eyy-ayet#||#a:nb-ineb#||#ba:d:-bazı#||#erd:-arz#||#a:k:l-akıl#||#fd:l-fazl#||#zra:-zer#||#ekl-ükül#||#cnn-cennet#||#vhd-vahid#||#s:nv-sınvan#||#cvr-mütecavir#||#k:t:a:-kıta#||#sk:y-iska#||#nh:l-nahl#||#mvh!-main#x#eRD:#||#K:T:A:#||#CVR#||#CNN#||#A:NB#||#ZRA:#||#NH:L#||#S:NV#||#G:YR#||#S:NV#||#SK:Y#||#MVH!#||#VHD#||#FD:L#||#BA:D:#||#BA:D:#||#eKL#||#eYY#||#K:VM#||#A:K:L#||#k:vm-kavim#||#g:yr-gayr#||#eyy-ayet#||#a:nb-ineb#||#ba:d:-bazı#||#erd:-arz#||#a:k:l-akıl#||#fd:l-fazl#||#zra:-zer#||#ekl-ükül#||#cnn-cennet#||#vhd-vahid#||#s:nv-sınvan#||#cvr-mütecavir#||#k:t:a:-kıta#||#sk:y-iska#||#nh:l-nahl#||#mvh!-main#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 5
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 248
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Eğer sana acayib gelecekse... acayip olan, "Biz turab olunca mı?... cedid halkiyet içinde mi olacak mışız!?" demeleridir.
• İşte onlar, Rabblerine kafir olanlardır.
• İşte onlar, unklarında guller olanlardır.
• İşte onlar, nar ashabıdır... orada ebedidirler.
A:CB A:CB K:VL KVN TRB H:LK: CDD KFR RBB G:LL A:NK: S:HB NVR H:LD .mid1835.ss13.as5.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf248.sure.13.xxxxxcehennemxx#rbb-rabb#||#h:lk:-halk#||#h:ld-halid#||#kfr-kafir#||#a:cb-acayib#||#cdd-cedid#||#s:hb-sahib#||#g:ll-gull#||#a:nk:-unk#||#nvr-nar#||#trb-turab#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#A:CB#||#A:CB#||#K:VL#||#KVN#||#TRB#||#H:LK:#||#CDD#||#KFR#||#RBB#||#G:LL#||#A:NK:#||#S:HB#||#NVR#||#H:LD#||#rbb-rabb#||#h:lk:-halk#||#h:ld-halid#||#kfr-kafir#||#a:cb-acayib#||#cdd-cedid#||#s:hb-sahib#||#g:ll-gull#||#a:nk:-unk#||#nvr-nar#||#trb-turab#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 6
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 249
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Hasenelerin öncesinde… senin seyyielere acele etmeni istiyorlar. Oysa onların öncesinden mesulat hilv olmuştu.
Muhakkak ki Rabbin, kendilerine zulüm üzere olan nas için elbette mağfiretin zatıdır.
Muhakkak ki Rabbinin ikabı elbette şedidtir.
A:CL SVe K:BL HSN H:LV K:BL MS!L RBB Z!VT G:FR NVS Z:LM RBB ŞDD A:K:B .mid1836.ss13.as6.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf249.sure.13.xxxx#k:bl-kabl#||#nvs-nas#||#sve-seyyie#||#z:lm-zulüm#||#şdd-şedid#||#a:cl-acele#||#rbb-rabb#||#h:lv-hilv#||#a:k:b-ikab#||#g:fr-mağfiret#||#ms!l-mesulat#||#hsn-hasene#||#z!vt-zi#x#A:CL#||#SVe#||#K:BL#||#HSN#||#H:LV#||#K:BL#||#MS!L#||#RBB#||#Z!VT#||#G:FR#||#NVS#||#Z:LM#||#RBB#||#ŞDD#||#A:K:B#||#k:bl-kabl#||#nvs-nas#||#sve-seyyie#||#z:lm-zulüm#||#şdd-şedid#||#a:cl-acele#||#rbb-rabb#||#h:lv-hilv#||#a:k:b-ikab#||#g:fr-mağfiret#||#ms!l-mesulat#||#hsn-hasene#||#z!vt-zi#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 7
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 249
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Kafirler, "Ona Rabbinden bir ayet inzal olaydı ya!" diyorlar!
Muhakkak sen... ancak, bir nezr edicisin... bütün kavimler için bir hadiy vardır.
K:VL KFR NZL eYY RBB NZ!R KLL K:VM H!DY .mid1837.ss13.as7.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf249.sure.13.xxxx#k:vm-kavim#||#kll-külli#||#eyy-ayet#||#rbb-rabb#||#kfr-kafir#||#nzl-inzal#||#nz!r-nezr#||#h!dy-hadi#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#KFR#||#NZL#||#eYY#||#RBB#||#NZ!R#||#KLL#||#K:VM#||#H!DY#||#k:vm-kavim#||#kll-külli#||#eyy-ayet#||#rbb-rabb#||#kfr-kafir#||#nzl-inzal#||#nz!r-nezr#||#h!dy-hadi#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid1838.ss13.as.ssRAD.ns.ny.cs.syf.sure.13.xxxxx
13. RAD / 8
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 249
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
ALLAH
• bütün dişilerin hamil olduğu şeye
• ve rahimlerin gayz ettiği şeye ve de ziyade ettiği şeye alimdir.
O'nun indinde, bütün şeyler mikdar iledir.
A:LM HML KLL eNS! G:YD: RHM ZYD KLL ŞYe A:ND K:DR .mid1839.ss13.as8.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf249.sure.13.xxxx#şye-şey#||#kll-külli#||#zyd-ziyade#||#hml-haml#||#a:nd-ind#||#a:lm-alim#||#rhm-erham#||#ens!-ünsa#||#g:yd:-gayz#||#k:dr-mikdar#x#A:LM#||#HML#||#KLL#||#eNS!#||#G:YD:#||#RHM#||#ZYD#||#KLL#||#ŞYe#||#A:ND#||#K:DR#||#şye-şey#||#kll-külli#||#zyd-ziyade#||#hml-haml#||#a:nd-ind#||#a:lm-alim#||#rhm-erham#||#ens!-ünsa#||#g:yd:-gayz#||#k:dr-mikdar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 9
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 249
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
O, gayba ve şahadete alimdir... kebirdir... mütealidir.
Esma-ül Hüsna A:LM G:YB ŞH!D KBR A:LV .mid1840.ss13.as9.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf249.sure.13.xxxEsma-ül Hüsnax#a:lm-alim#||#g:yb-gayb#||#şh!d-şahadet#||#kbr-kebir#||#a:lv-müteali#x#A:LM#||#G:YB#||#ŞH!D#||#KBR#||#A:LV#||#a:lm-alim#||#g:yb-gayb#||#şh!d-şahadet#||#kbr-kebir#||#a:lv-müteali#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 10
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 249
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Sizden,
• kavli sırr eden kimseler...
• ve onu cehr eden kimseler...
• ve gece ile istihfa eden kimseler…
• ve gündüz ile sarib olanlar…
sevadır.
SVY SRR K:VL CH!R H:FY LYL SRB NH!R .mid1841.ss13.as10.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf249.sure.13.xxxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#lyl-leyl#||#k:vl-kavl#||#nh!r-nehar#||#srb-sarib#||#srr-sırr#||#svy-seva#||#ch!r-cehr#||#h:fy-istihfa#x#SVY#||#SRR#||#K:VL#||#CH!R#||#H:FY#||#LYL#||#SRB#||#NH!R#||#lyl-leyl#||#k:vl-kavl#||#nh!r-nehar#||#srb-sarib#||#srr-sırr#||#svy-seva#||#ch!r-cehr#||#h:fy-istihfa#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 11
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 249
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Elinin arasından ve halflerinden ona muakkib olanlar vardır... ALLAH'ın emrinden onu hıfz ederler.
Muhakkak ki ALLAH... nefsleri ile olanı tagyir edinceye kadar... kavim ile olanı tagyir etmez.
ALLAH, bir kavme sui irade ettiğinde... artık onu redd edecek yoktur. Onlara O'nun gayrısından vali de yoktur.
A:K:B BYN YDY H:LF HFZ: eMR G:YR K:VM G:YR NFS RVD K:VM SVe RDD DVN VLY .mid1842.ss13.as11.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf249.sure.13.xxxx#k:vm-kavim#||#g:yr-gayr#||#rvd-irade#||#sve-sui#||#rdd-redd#||#h:lf-half#||#dvn-dun#||#emr-emir#||#nfs-enfüs#||#ydy-yed#||#byn-beyn#||#hfz:-hıfz#||#a:k:b-muakkib#||#vly-vali#||#g:yr-tagyir#x#A:K:B#||#BYN#||#YDY#||#H:LF#||#HFZ:#||#eMR#||#G:YR#||#K:VM#||#G:YR#||#NFS#||#RVD#||#K:VM#||#SVe#||#RDD#||#DVN#||#VLY#||#k:vm-kavim#||#g:yr-gayr#||#rvd-irade#||#sve-sui#||#rdd-redd#||#h:lf-half#||#dvn-dun#||#emr-emir#||#nfs-enfüs#||#ydy-yed#||#byn-beyn#||#hfz:-hıfz#||#a:k:b-muakkib#||#vly-vali#||#g:yr-tagyir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 12
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 249
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
O'… berki, size korku ve tama ile gösterendir... ve sekal sehabı inşa edendir.
ReY BRK: H:VF T:MA: NŞe SHB S!K:L .mid1843.ss13.as12.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf249.sure.13.xxxx#h:vf-havf#||#brk:-berk#||#s!k:l-sekal#||#shb-sehab#||#nşe-inşa#||#t:ma:-tama#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#BRK:#||#H:VF#||#T:MA:#||#NŞe#||#SHB#||#S!K:L#||#h:vf-havf#||#brk:-berk#||#s!k:l-sekal#||#shb-sehab#||#nşe-inşa#||#t:ma:-tama#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 13
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 249
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
• Rad, O'nun hamd etmesi ile
• ve de melekler, O'nun korkusundan O'na sebbih ederler.
Saikalar irsal eder ve ardından dilediği kimseye onları isabet ettirir.
Onlar ALLAH hakkında cedel ederler. O'nun mihali şedidtir.
SBH RA:D HMD MLK H:VF RSL S:A:K: S:VB ŞYe CDL ŞDD MHL .mid1844.ss13.as13.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf249.sure.13.xxxx#şye-şae#||#h:vf-havf#||#şdd-şedid#||#s:vb-isabet#||#cdl-cedel#||#mhl-mihal#||#mlk-melek#||#rsl-irsal#||#s:a:k:-saika#||#sbh-sebbih#||#hmd-hamd#||#ra:d-rad#x#SBH#||#RA:D#||#HMD#||#MLK#||#H:VF#||#RSL#||#S:A:K:#||#S:VB#||#ŞYe#||#CDL#||#ŞDD#||#MHL#||#şye-şae#||#h:vf-havf#||#şdd-şedid#||#s:vb-isabet#||#cdl-cedel#||#mhl-mihal#||#mlk-melek#||#rsl-irsal#||#s:a:k:-saika#||#sbh-sebbih#||#hmd-hamd#||#ra:d-rad#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 14
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 250
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Hakk dava O'nundur!
O'nun gayrısından dava edinilenler… fevhine iblağ olması için keffini suya bast edenin buna baliğ olamadığı gibi… kendilerine isticab etmez!
Kafirlerin davası, sadece, dalalet hakkındadır!
DA:V HK:K: DA:V DVN VCB ŞYe BST: KFF MVH! BLG: FVH! BLG: DA:V KFR D:LL .mid1845.ss13.as14.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf250.sure.13.xxxx#da:v-davet#||#da:v-dava#||#da:v-duae#||#şye-şey#||#dvn-dun#||#hk:k:-hakk#||#kfr-kafir#||#bst:-bast#||#blg:-iblağ#||#blg:-baliğ#||#vcb-isticab#||#d:ll-dalalet#||#fvh!-fevh#||#kff-keff#||#mvh!-ma#x#DA:V#||#HK:K:#||#DA:V#||#DVN#||#VCB#||#ŞYe#||#BST:#||#KFF#||#MVH!#||#BLG:#||#FVH!#||#BLG:#||#DA:V#||#KFR#||#D:LL#||#da:v-davet#||#da:v-dava#||#da:v-duae#||#şye-şey#||#dvn-dun#||#hk:k:-hakk#||#kfr-kafir#||#bst:-bast#||#blg:-iblağ#||#blg:-baliğ#||#vcb-isticab#||#d:ll-dalalet#||#fvh!-fevh#||#kff-keff#||#mvh!-ma#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 15
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 250
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
SECDE AYETİ
Semalardakiler ve arzdakiler ve onların zılları... ta'van ve kerhen... gudüvv ve asile... ALLAH'a secde eder!
Secde Ayeti SCD SMV eRD: T:VA: KRH! Z:LL G:DV eS:L .mid1846.ss13.as15.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf250.sure.13.xxxSecde Ayetixxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#t:va:-tav#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#krh!-kerh#||#z:ll-zıll#||#scd-secde#||#g:dv-gudüvv#||#es:l-asile#x#SCD#||#SMV#||#eRD:#||#T:VA:#||#KRH!#||#Z:LL#||#G:DV#||#eS:L#||#t:va:-tav#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#krh!-kerh#||#z:ll-zıll#||#scd-secde#||#g:dv-gudüvv#||#es:l-asile#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 16
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 250
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
De ki:
"Semaların ve arzın Rabbi kimdir?"
De ki:
"ALLAH"
De ki:
"Nefsleri için menfaate ve de darra melik olmayan, O'nun gayrısından veliyler mi ittihaz ettiniz!?"
De ki:
"Kör ve basir istiva mıdır?
Yahut, zulmetler ve nur istiva mıdır?
Yahut, ALLAH'a, O'nun halkıyeti gibi halk eden şerikler mi kıldılar... ve ardından bu halkiyet onlara teşabüh mü etti?"
De ki:
"ALLAH halk etmiştir herşeyi!
O, vahiddir, kahhardır."
Doğa/YaşamEsma-ül Hüsna K:VL RBB SMV eRD: K:VL K:VL eH:Z! DVN VLY MLK NFS NFA: D:RR K:VL SVY A:MY BS:R SVY Z:LM NVR CA:L ŞRK H:LK: H:LK: ŞBH! H:LK: K:VL H:LK: KLL ŞYe VHD K:H!R .mid1847.ss13.as16.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf250.sure.13.xxxDoğa/YaşamxEsma-ül Hüsnax#şye-şey#||#kll-külli#||#z:lm-zulmet#||#a:my-ama#||#dvn-dun#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#rbb-rabb#||#nfs-enfüs#||#d:rr-darr#||#nfa:-nafia#||#h:lk:-halık#||#vhd-vahid#||#şbh!-teşabüh#||#mlk-melik#||#eh:z!-ittihaz#||#svy-istiva#||#vly-veliy#||#bs:r-basir#||#nvr-nur#||#şrk-şerik#||#k:h!r-kahhar#||#ca:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#RBB#||#SMV#||#eRD:#||#K:VL#||#K:VL#||#eH:Z!#||#DVN#||#VLY#||#MLK#||#NFS#||#NFA:#||#D:RR#||#K:VL#||#SVY#||#A:MY#||#BS:R#||#SVY#||#Z:LM#||#NVR#||#CA:L#||#ŞRK#||#H:LK:#||#H:LK:#||#ŞBH!#||#H:LK:#||#K:VL#||#H:LK:#||#KLL#||#ŞYe#||#VHD#||#K:H!R#||#şye-şey#||#kll-külli#||#z:lm-zulmet#||#a:my-ama#||#dvn-dun#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#rbb-rabb#||#nfs-enfüs#||#d:rr-darr#||#nfa:-nafia#||#h:lk:-halık#||#vhd-vahid#||#şbh!-teşabüh#||#mlk-melik#||#eh:z!-ittihaz#||#svy-istiva#||#vly-veliy#||#bs:r-basir#||#nvr-nur#||#şrk-şerik#||#k:h!r-kahhar#||#ca:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 17
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 250
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Semadan su inzal eder... ve ardından vadiler, kendi kaderleri ile seyl olur... Ardından seyl, rabiyenin zebedine hamil olur.
Hilye veya meta ibtiga ederek nar içinde kendilerine vakd ettikleri şeylerden... bunun mislinde zebed olur.

Böyledir!...
ALLAH, hakk ve batılı darb etmektedir!
• ya zebed... artık cef olup zehab olur...
• ya da nasa menfaat sağlayan şeyler... artık arzda meks olur.

Böyledir!...
ALLAH, meseller darb etmektedir.
Doğa/Yaşam NZL SMV MVH! SYL VDY K:DR HML SYL ZBD RBV VK:D NVR BG:Y HLY MTA: ZBD MS!L D:RB HK:K: BT:L ZBD Z!H!B CFe NFA: NVS MKS! eRD: D:RB MS!L .mid1848.ss13.as17.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf250.sure.13.xxxDoğa/Yaşamx#mta:-meta#||#nvs-nas#||#hml-haml#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#nfa:-nafia#||#hk:k:-hakk#||#rbv-rubve#||#bg:y-ibtiga#||#vk:d-vakd#||#cfe-cef#||#z!h!b-zehab#||#mks!-meks#||#zbd-zebed#||#nzl-inzal#||#k:dr-kader#||#ms!l-misl#||#ms!l-mesel#||#d:rb-darb#||#vdy-vadi#||#syl-seyl#||#nvr-nar#||#hly-hilye#||#bt:l-batıl#||#mvh!-main#x#NZL#||#SMV#||#MVH!#||#SYL#||#VDY#||#K:DR#||#HML#||#SYL#||#ZBD#||#RBV#||#VK:D#||#NVR#||#BG:Y#||#HLY#||#MTA:#||#ZBD#||#MS!L#||#D:RB#||#HK:K:#||#BT:L#||#ZBD#||#Z!H!B#||#CFe#||#NFA:#||#NVS#||#MKS!#||#eRD:#||#D:RB#||#MS!L#||#mta:-meta#||#nvs-nas#||#hml-haml#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#nfa:-nafia#||#hk:k:-hakk#||#rbv-rubve#||#bg:y-ibtiga#||#vk:d-vakd#||#cfe-cef#||#z!h!b-zehab#||#mks!-meks#||#zbd-zebed#||#nzl-inzal#||#k:dr-kader#||#ms!l-misl#||#ms!l-mesel#||#d:rb-darb#||#vdy-vadi#||#syl-seyl#||#nvr-nar#||#hly-hilye#||#bt:l-batıl#||#mvh!-main#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 18
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 250
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Rabblerine isticab edenler için hüsna vardır.
O'na isticab etmeyenler... şayet, arzdakiler ve de beraberinde onun misli, cemian kendilerinin olsa, elbette onu fidye ederlerdi.
İşte onlar… sui hesab onlar içindir. Onların mevaları cehennemdir. Ne beis mihadtır!
VCB RBB HSN VCB eRD: CMA: MS!L FDY SVe HSB eVY CHNM BeS MH!D .mid1849.ss13.as18.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf250.sure.13.xxxxxcehennemxx#sve-sui#||#erd:-arz#||#rbb-rabb#||#cma:-cemian#||#fdy-fidye#||#evy-meva#||#mh!d-mihad#||#bes-beis#||#chnm-cehennem#||#hsb-hesab#||#hsn-hüsna#||#ms!l-misl#||#vcb-isticab#x#VCB#||#RBB#||#HSN#||#VCB#||#eRD:#||#CMA:#||#MS!L#||#FDY#||#SVe#||#HSB#||#eVY#||#CHNM#||#BeS#||#MH!D#||#sve-sui#||#erd:-arz#||#rbb-rabb#||#cma:-cemian#||#fdy-fidye#||#evy-meva#||#mh!d-mihad#||#bes-beis#||#chnm-cehennem#||#hsb-hesab#||#hsn-hüsna#||#ms!l-misl#||#vcb-isticab#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid1850.ss13.as.ssRAD.ns.ny.cs.syf.sure.13.xxxxx
13. RAD / 19
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 251
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Rabbinden sana inzal edilenin hakk olduğuna alim olan, kör kimse gibi midir!?
Muhakkak... ancak, (ulu-l elbab) lübb sahibleri tezekkür edebilir.
Ahiret A:LM NZL RBB HK:K: A:MY Z!KR eVL LBB .mid1851.ss13.as19.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf251.sure.13.xxxAhiretx#evl-uli#||#a:my-ama#||#a:lm-alim#||#rbb-rabb#||#hk:k:-hakk#||#nzl-inzal#||#z!kr-tezekkür#||#lbb-lübb#x#A:LM#||#NZL#||#RBB#||#HK:K:#||#A:MY#||#Z!KR#||#eVL#||#LBB#||#evl-uli#||#a:my-ama#||#a:lm-alim#||#rbb-rabb#||#hk:k:-hakk#||#nzl-inzal#||#z!kr-tezekkür#||#lbb-lübb#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 20
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 251
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Onlar,
ALLAH'a ahdlerine vefa edenlerdir...
• ve de misakı nakz etmeyenlerdir.
Ahiret VFY A:H!D NK:D: VS!K: .mid1852.ss13.as20.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf251.sure.13.xxxAhiretxxikrarxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#a:h!d-ahd#||#vs!k:-misak#||#vfy-vefa#||#nk:d:-nakz#||#vfy-vefa#||#vs!k:-misak#x#VFY#||#A:H!D#||#NK:D:#||#VS!K:#||#a:h!d-ahd#||#vs!k:-misak#||#vfy-vefa#||#nk:d:-nakz#||#vfy-vefa#||#vs!k:-misak#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 21
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 251
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Onlar,
ALLAH'ın vasl olunmasını emir ettiği şeylere vasl olanlardır...
• ve Rabblerine haşy edenlerdir...
• ve sui hesabtan korkanlardır.
Ahiret VS:L eMR VS:L H:ŞY RBB H:VF SVe HSB .mid1853.ss13.as21.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf251.sure.13.xxxAhiretxxxemirxxyasakxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#h:vf-havf#||#sve-sui#||#emr-emir#||#rbb-rabb#||#vs:l-vasl#||#hsb-hesab#||#h:şy-haşy#||#vs:l-vasl#x#VS:L#||#eMR#||#VS:L#||#H:ŞY#||#RBB#||#H:VF#||#SVe#||#HSB#||#h:vf-havf#||#sve-sui#||#emr-emir#||#rbb-rabb#||#vs:l-vasl#||#hsb-hesab#||#h:şy-haşy#||#vs:l-vasl#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 22
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 251
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Onlar,
• Rabblerinin vechine ibtiga ederek sabır edenlerdir...
• ve salat ikame edenlerdir...
• ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden, sırr olarak ve alenen infak edenlerdir...
• ve hasene ile seyyieyi dar edenlerdir.
İşte onlar... darın ukbası onlarındır!
İnfakAhiret S:BR BG:Y VCH! RBB K:VM S:LV NFK: RZK: SRR A:LN DRe HSN SVe A:K:B DVR .mid1854.ss13.as22.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf251.sure.13.xxxİnfakxAhiretxxsalatxinfakxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#k:vm-ikame-i salat#||#sve-seyyie#||#rbb-rabb#||#a:ln-aleni#||#s:br-sabr#||#rzk:-rızk#||#hsn-hasene#||#dre-dar#||#dvr-dar#||#a:k:b-ukba#||#srr-sırr#||#vch!-vech#||#bg:y-ibtiga#||#nfk:-infak#x#S:BR#||#BG:Y#||#VCH!#||#RBB#||#K:VM#||#S:LV#||#NFK:#||#RZK:#||#SRR#||#A:LN#||#DRe#||#HSN#||#SVe#||#A:K:B#||#DVR#||#k:vm-ikame-i salat#||#sve-seyyie#||#rbb-rabb#||#a:ln-aleni#||#s:br-sabr#||#rzk:-rızk#||#hsn-hasene#||#dre-dar#||#dvr-dar#||#a:k:b-ukba#||#srr-sırr#||#vch!-vech#||#bg:y-ibtiga#||#nfk:-infak#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 23
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 251
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Adn cennetleri…
Ata-babalarından ve zevcelerinden ve zürriyetlerinden salah olanlar da... ona dahil olurlar.
Melekler de, bütün bablardan onlara dahil olurlar.
Ahiret CNN DH:L S:LH eBV ZVC Z!RR MLK DH:L KLL BVB .mid1855.ss13.as23.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf251.sure.13.xxxAhiretxxcennetxadnxx#kll-külli#||#z!rr-zürriyet#||#ebv-eb#||#dh:l-dahil#||#cnn-cennet#||#s:lh-salah#||#bvb-bab#||#mlk-melek#||#zvc-zevc#x#CNN#||#DH:L#||#S:LH#||#eBV#||#ZVC#||#Z!RR#||#MLK#||#DH:L#||#KLL#||#BVB#||#kll-külli#||#z!rr-zürriyet#||#ebv-eb#||#dh:l-dahil#||#cnn-cennet#||#s:lh-salah#||#bvb-bab#||#mlk-melek#||#zvc-zevc#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 24
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 251
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Sabır ettiğiniz şey ile size selam olsun!
Artık darın ukbası... ne de naimdir.
Ahiret SLM S:BR NA:M A:K:B DVR .mid1856.ss13.as24.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf251.sure.13.xxxAhiretxxcennetxxxxvaadxxhaberxxx#s:br-sabr#||#slm-selam#||#na:m-naim#||#dvr-dar#||#a:k:b-ukba#x#SLM#||#S:BR#||#NA:M#||#A:K:B#||#DVR#||#s:br-sabr#||#slm-selam#||#na:m-naim#||#dvr-dar#||#a:k:b-ukba#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 25
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 251
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
• Misak vermelerinin sonrasında ALLAH'a ahdlerini nakz edenler...
• ve kendisine vasl olunmasını ALLAH'ın emir ettiği şeyi kata edenler...
• ve arzda fesad çıkaranlar...
işte onlar... Lanet onlaradır! Darın suisi onlaradır!
Ahiret NK:D: A:H!D BA:D VS!K: K:T:A: eMR VS:L FSD eRD: LA:N SVe DVR .mid1857.ss13.as25.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf251.sure.13.xxxAhiretxxcehennemxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#la:n-lanet#||#ba:d-bad#||#sve-sui#||#a:h!d-ahd#||#emr-emir#||#erd:-arz#||#k:t:a:-kata#||#fsd-ifsad#||#dvr-dar#||#nk:d:-nakz#||#vs:l-vasl#||#vs:l-vasl#||#vs!k:-misak#x#NK:D:#||#A:H!D#||#BA:D#||#VS!K:#||#K:T:A:#||#eMR#||#VS:L#||#FSD#||#eRD:#||#LA:N#||#SVe#||#DVR#||#la:n-lanet#||#ba:d-bad#||#sve-sui#||#a:h!d-ahd#||#emr-emir#||#erd:-arz#||#k:t:a:-kata#||#fsd-ifsad#||#dvr-dar#||#nk:d:-nakz#||#vs:l-vasl#||#vs:l-vasl#||#vs!k:-misak#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 26
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 251
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
ALLAH, rızkı, dilediği kimse için bast eder ve ikdar eder.
Ancak onlar, dünya hayatı ile ifrah olurlar… oysa dünya hayatı, ahirete metadan başka değildir.
Ahiret BST: RZK: ŞYe K:DR FRH HYY DNV HYY DNV eH:R MTA: .mid1858.ss13.as26.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf251.sure.13.xxxAhiretxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#şye-şae#||#mta:-meta#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#rzk:-rızk#||#bst:-bast#||#k:dr-ikdar#||#hyy-hayat#||#frh-ifrah#x#BST:#||#RZK:#||#ŞYe#||#K:DR#||#FRH#||#HYY#||#DNV#||#HYY#||#DNV#||#eH:R#||#MTA:#||#şye-şae#||#mta:-meta#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#rzk:-rızk#||#bst:-bast#||#k:dr-ikdar#||#hyy-hayat#||#frh-ifrah#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid1859.ss13.as.ssRAD.ns.ny.cs.syf.sure.13.xxxxx
13. RAD / 27
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 251
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Kafirler diyorlar ki:
"Ona Rabbinden bir ayet inzal olaydı ya!"
De ki:
"Muhakkak ki ALLAH, dilediğini dall eder… kendisine inabe edeni ise ihda eder."
K:VL KFR NZL eYY RBB K:VL D:LL ŞYe H!DY NVB .mid1860.ss13.as27.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf251.sure.13.xxxxxxvaadxxhaberxxx#şye-şae#||#eyy-ayet#||#rbb-rabb#||#kfr-kafir#||#d:ll-dalalet#||#h!dy-ihda#||#nvb-inabe#||#nzl-inzal#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#KFR#||#NZL#||#eYY#||#RBB#||#K:VL#||#D:LL#||#ŞYe#||#H!DY#||#NVB#||#şye-şae#||#eyy-ayet#||#rbb-rabb#||#kfr-kafir#||#d:ll-dalalet#||#h!dy-ihda#||#nvb-inabe#||#nzl-inzal#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 28
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 251
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Onlar,
• iman edenler ve ALLAH'ı zikir etmek ile kalbleri tatmin olanlardır.
Değil mi ki... Kalbler, ALLAH'ı zikir etmek ile tatmin olur!?
eMN T:MN K:LB Z!KR Z!KR T:MN K:LB .mid1861.ss13.as28.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf251.sure.13.xxxxximanxxximan-duruxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#emn-iman#||#k:lb-kalb#||#z!kr-zikir#||#t:mn-tatmin#x#eMN#||#T:MN#||#K:LB#||#Z!KR#||#Z!KR#||#T:MN#||#K:LB#||#emn-iman#||#k:lb-kalb#||#z!kr-zikir#||#t:mn-tatmin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 29
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 252
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Onlar,
• iman edenler ve salih ameller işleyenlerdir…
• Tuba ve hüsn meab onlar içindir.
eMN A:ML S:LH T:YB HSN eVB .mid1862.ss13.as29.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf252.sure.13.xxxxximanxxximan-duruxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#hsn-hüsn#||#t:yb-tuba#||#evb-meab#x#eMN#||#A:ML#||#S:LH#||#T:YB#||#HSN#||#eVB#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#hsn-hüsn#||#t:yb-tuba#||#evb-meab#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 30
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 252
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Bu böyledir!
Öncelerinden ümmetler hilv olmuş olan bir ümmette... sana vahy ettiğimizi onlara tilavet etmen için seni BİZ irsal ettik.
Onlar rahmana kafir oluyorlar.
De ki:
"O, benim Rabbimdir! O'ndan başka ilah yoktur!
Ben, O'na tevekkül ettim!
Benim metabım (tevbe makamım) O'dur!"
RSL eMM H:LV K:BL eMM TLV VHY KFR RHM K:VL RBB eLH! VKL TVB .mid1863.ss13.as30.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf252.sure.13.xxxx#k:bl-kabl#||#vhy-vahy#||#elh!-ilah#||#vkl-tevekkül#||#rbb-rabb#||#rhm-rahman#||#kfr-küfr#||#tvb-metab#||#h:lv-hilv#||#emm-ümmet#||#tlv-tilavet#||#rsl-irsal#||#k:vl-xxoxx#x#RSL#||#eMM#||#H:LV#||#K:BL#||#eMM#||#TLV#||#VHY#||#KFR#||#RHM#||#K:VL#||#RBB#||#eLH!#||#VKL#||#TVB#||#k:bl-kabl#||#vhy-vahy#||#elh!-ilah#||#vkl-tevekkül#||#rbb-rabb#||#rhm-rahman#||#kfr-küfr#||#tvb-metab#||#h:lv-hilv#||#emm-ümmet#||#tlv-tilavet#||#rsl-irsal#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 31
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 252
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
"Dağları seyir ettirebilen... veya arzı kata ettirebilen... veya mevt olmuşlara kelime ettirilebilen bir Kur'an olsaydı ya!..."
Bilakis!
Emirler cemian ALLAH'ındır!
İman edenler... ALLAH'ın şayet dileseydi, nası cemian hidayete erdireceğine iyas olmadılar mı!
Kafirler, ALLAH'ın vaadi gelinceye kadar... sanat ettikleri şeyler ile kendilerine karia isabet ettirmeye... veya darlarından karib olarak hulul ettirmeye, zeyl ederler (ara vermeden devam ederler).
Muhakkak ki ALLAH, vaad ettiğine hilaf etmez!
K:Re SYR CBL K:T:A: eRD: KLM MVT eMR CMA: YeS eMN ŞYe H!DY NVS CMA: ZYL KFR S:VB S:NA: K:RA: HLL K:RB DVR eTY VA:D H:LF VA:D .mid1864.ss13.as31.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf252.sure.13.xx*3xxxkuranximanxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxxxkitabxxx#şye-şae#||#nvs-nas#||#h:lf-hilaf#||#cbl-cebel#||#emr-emir#||#erd:-arz#||#emn-iman#||#cma:-cemian#||#syr-seyr#||#va:d-miad#||#va:d-vaad#||#s:vb-isabet#||#kfr-kafir#||#k:t:a:-kata#||#yes-iyas#||#k:ra:-karia#||#dvr-dar#||#k:rb-karib#||#hll-hulul#||#zyl-zeyl#||#h!dy-hidayet#||#s:na:-sanat#||#k:re-kuran#||#mvt-mevt#||#klm-kelime#||#ety-xxoxx#x#K:Re#||#SYR#||#CBL#||#K:T:A:#||#eRD:#||#KLM#||#MVT#||#eMR#||#CMA:#||#YeS#||#eMN#||#ŞYe#||#H!DY#||#NVS#||#CMA:#||#ZYL#||#KFR#||#S:VB#||#S:NA:#||#K:RA:#||#HLL#||#K:RB#||#DVR#||#eTY#||#VA:D#||#H:LF#||#VA:D#||#şye-şae#||#nvs-nas#||#h:lf-hilaf#||#cbl-cebel#||#emr-emir#||#erd:-arz#||#emn-iman#||#cma:-cemian#||#syr-seyr#||#va:d-miad#||#va:d-vaad#||#s:vb-isabet#||#kfr-kafir#||#k:t:a:-kata#||#yes-iyas#||#k:ra:-karia#||#dvr-dar#||#k:rb-karib#||#hll-hulul#||#zyl-zeyl#||#h!dy-hidayet#||#s:na:-sanat#||#k:re-kuran#||#mvt-mevt#||#klm-kelime#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid1865.ss13.as.ssRAD.ns.ny.cs.syf.sure.13.xxxxx
13. RAD / 32
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 252
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Senden önce de Rasullere istihza edilmişti… ve ardından BEN, kafirlere imla etmiştim... sonra da onları ahz etmiştim!
Nasıl olmuştu ikabım!?
H!Ze RSL K:BL MLV KFR eH:Z! KYF KVN A:K:B .mid1866.ss13.as32.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf252.sure.13.xxxxxrasulxx#k:bl-kabl#||#kyf-keyfe#||#kfr-kafir#||#a:k:b-ikab#||#rsl-rasul#||#eh:z!-ahz#||#h!ze-istihza#||#mlv-imla#||#kvn-xoxox#x#H!Ze#||#RSL#||#K:BL#||#MLV#||#KFR#||#eH:Z!#||#KYF#||#KVN#||#A:K:B#||#k:bl-kabl#||#kyf-keyfe#||#kfr-kafir#||#a:k:b-ikab#||#rsl-rasul#||#eh:z!-ahz#||#h!ze-istihza#||#mlv-imla#||#kvn-xoxox#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 33
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 252
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Kimler onlar!?... O, bütün nefs üzre, kesb ettikleri şeylerle kaimken... ALLAH'a şerik kılanlar!?
De ki:
"İsimlendirin onları bakalım!...
ya O'nun arzda alim olmadığı bir şeyle haber verirsiniz... ya da kavlden zahir (içi boş laf) ile!?
Bilakis!
Kafirlere, kendi mekrleri ziynetlendirildi... ve sebilden sadd edildi onlar!
ALLAH'ın dall ettiği kimse... artık ona, hadiy yoktur!
Ahiret K:VM KLL NFS KSB CA:L ŞRK K:VL SMV NBe A:LM eRD: Z:H!R K:VL ZYN KFR MKR S:DD SBL D:LL H!DY .mid1867.ss13.as33.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf252.sure.13.xxxAhiretx#k:vm-kaim#||#kll-külli#||#k:vl-kavl#||#sbl-sebil#||#erd:-arz#||#smv-isim#||#a:lm-alim#||#nfs-nefs#||#ksb-kesb#||#zyn-zeyn#||#kfr-kafir#||#nbe-nebe#||#z:h!r-zahir#||#mkr-mekr#||#d:ll-dalalet#||#s:dd-sadd#||#şrk-şerik#||#h!dy-hadi#||#ca:l-xxoxx#||#kvn-xoxox#x#K:VM#||#KLL#||#NFS#||#KSB#||#CA:L#||#ŞRK#||#K:VL#||#SMV#||#NBe#||#A:LM#||#eRD:#||#Z:H!R#||#K:VL#||#ZYN#||#KFR#||#MKR#||#S:DD#||#SBL#||#D:LL#||#H!DY#||#k:vm-kaim#||#kll-külli#||#k:vl-kavl#||#sbl-sebil#||#erd:-arz#||#smv-isim#||#a:lm-alim#||#nfs-nefs#||#ksb-kesb#||#zyn-zeyn#||#kfr-kafir#||#nbe-nebe#||#z:h!r-zahir#||#mkr-mekr#||#d:ll-dalalet#||#s:dd-sadd#||#şrk-şerik#||#h!dy-hadi#||#ca:l-xxoxx#||#kvn-xoxox#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 34
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 252
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Dünya hayatında azab, onlar içindir!
Ahiret azabı ise, elbette daha şakktır!... ve onlar için ALLAH'tan vaky edecek de yoktur!
Ahiret A:Z!B HYY DNV A:Z!B eH:R ŞK:K: VK:Y .mid1868.ss13.as34.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf252.sure.13.xxxAhiretxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#a:z!b-azab#||#şk:k:-şakk#||#vk:y-vaky#||#hyy-hayat#x#A:Z!B#||#HYY#||#DNV#||#A:Z!B#||#eH:R#||#ŞK:K:#||#VK:Y#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#a:z!b-azab#||#şk:k:-şakk#||#vk:y-vaky#||#hyy-hayat#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 35
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 253
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Muttakilere vaad edilen cennetin meseli şöyledir;
Altından nehirler cereyan eder... Onun ükülleri ve onun zıllı daimdir.
İşte bu, ittika edenlerin ukbasıdır.
Kafirlerin ukbası ise nardır!
Ahiret MS!L CNN VA:D VK:Y CRY THT NH!R eKL DVM Z:LL A:K:B VK:Y A:K:B KFR NVR .mid1869.ss13.as35.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf253.sure.13.xxxAhiretxxcennetxx#nh!r-nehir#||#tht-taht#||#va:d-vaad#||#ekl-ükül#||#kfr-kafir#||#cnn-cennet#||#a:k:b-ukba#||#vk:y-ittika#||#vk:y-muttaki#||#ms!l-mesel#||#z:ll-zıll#||#nvr-nar#||#cry-cereyan#||#dvm-daim#x#MS!L#||#CNN#||#VA:D#||#VK:Y#||#CRY#||#THT#||#NH!R#||#eKL#||#DVM#||#Z:LL#||#A:K:B#||#VK:Y#||#A:K:B#||#KFR#||#NVR#||#nh!r-nehir#||#tht-taht#||#va:d-vaad#||#ekl-ükül#||#kfr-kafir#||#cnn-cennet#||#a:k:b-ukba#||#vk:y-ittika#||#vk:y-muttaki#||#ms!l-mesel#||#z:ll-zıll#||#nvr-nar#||#cry-cereyan#||#dvm-daim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 36
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 253
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Kendilerine kitab verdiğimiz kimseler, sana inzal ettiğimiz şey ile ifrah olurlar. Ancak bu hizblerden öylesi de vardı ki... onun bir kısmını inkar ederler.
De ki:
"Muhakkak ben... ancak, ALLAH'a abd olmaya ve de O'na şirk koşmamaya emir olundum. O'na davet ediyorum. Meab O'nadır."
eTY KTB FRH NZL HZB NKR BA:D: K:VL eMR A:BD ŞRK DA:V eVB .mid1870.ss13.as36.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf253.sure.13.xxxxxxkitabxxx#da:v-davet#||#ktb-kitab#||#emr-umur#||#ba:d:-bazı#||#a:bd-abd#||#nzl-inzal#||#hzb-hizb#||#evb-meab#||#şrk-şirk#||#nkr-inkar#||#frh-ifrah#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#eTY#||#KTB#||#FRH#||#NZL#||#HZB#||#NKR#||#BA:D:#||#K:VL#||#eMR#||#A:BD#||#ŞRK#||#DA:V#||#eVB#||#da:v-davet#||#ktb-kitab#||#emr-umur#||#ba:d:-bazı#||#a:bd-abd#||#nzl-inzal#||#hzb-hizb#||#evb-meab#||#şrk-şirk#||#nkr-inkar#||#frh-ifrah#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 37
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 253
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Bu böyledir!
BİZ onu, arabiyye hüküm olarak inzal ettik.
İlimden sana verilenin sonrasında... eğer onların hevalarına tabi olursan, senin için ALLAH'tan veliy de olmaz… vaky edecek de!
NZL HKM A:RB TBA: H!VY BA:D CYe A:LM VLY VK:Y .mid1871.ss13.as37.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf253.sure.13.xxxxxxvaadxxhaberxxxxkitabxxx#ba:d-bad#||#a:rb-arabiyye#||#tba:-tabi#||#a:lm-ilim#||#vly-veliy#||#vk:y-vaky#||#nzl-inzal#||#hkm-hüküm#||#h!vy-heva#||#cye-xxoxx#x#NZL#||#HKM#||#A:RB#||#TBA:#||#H!VY#||#BA:D#||#CYe#||#A:LM#||#VLY#||#VK:Y#||#ba:d-bad#||#a:rb-arabiyye#||#tba:-tabi#||#a:lm-ilim#||#vly-veliy#||#vk:y-vaky#||#nzl-inzal#||#hkm-hüküm#||#h!vy-heva#||#cye-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid1872.ss13.as.ssRAD.ns.ny.cs.syf.sure.13.xxxxx
13. RAD / 38
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 253
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Senin öncenden de Rasuller irsal etmiştik… onlara da zevceler ve zürriyet kılmıştık.
Bir Rasul olamaz ki… ALLAH'ın izni ile olmadan bir ayet ile gelsin!
Bütün eceller için kitab vardır.
RSL RSL K:BL CA:L ZVC Z!RR KVN RSL eTY eYY eZ!N KLL eCL KTB .mid1873.ss13.as38.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf253.sure.13.xxxxxrasulxxxxkitabxxx#k:bl-kabl#||#kll-külli#||#ktb-kitab#||#eyy-ayet#||#z!rr-zürriyet#||#ecl-ecel#||#rsl-rasul#||#zvc-zevc#||#ez!n-izin#||#zvc-zevc#||#ca:l-xxoxx#||#ety-xxoxx#||#kvn-kane#x#RSL#||#RSL#||#K:BL#||#CA:L#||#ZVC#||#Z!RR#||#KVN#||#RSL#||#eTY#||#eYY#||#eZ!N#||#KLL#||#eCL#||#KTB#||#k:bl-kabl#||#kll-külli#||#ktb-kitab#||#eyy-ayet#||#z!rr-zürriyet#||#ecl-ecel#||#rsl-rasul#||#zvc-zevc#||#ez!n-izin#||#zvc-zevc#||#ca:l-xxoxx#||#ety-xxoxx#||#kvn-kane#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 39
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 253
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
ALLAH, dilediğini mahv eder ve de sabitler.
Umm-ul Kitab (ana kitab, kitabın esası) O'nun indindedir.
MHV ŞYe S!BT A:ND eMM KTB .mid1874.ss13.as39.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf253.sure.13.xxxxxxvaadxxhaberxxxxkitabxxx#şye-şae#||#ktb-kitab#||#a:nd-ind#||#mhv-mahv#||#s!bt-sabit#||#emm-ümm#x#MHV#||#ŞYe#||#S!BT#||#A:ND#||#eMM#||#KTB#||#şye-şae#||#ktb-kitab#||#a:nd-ind#||#mhv-mahv#||#s!bt-sabit#||#emm-ümm#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 40
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 253
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Onlara vaad ettiğimizin bazısını sana göstersek de... veya seni vefat ettirsek de… artık muhakkak senin üzerine olan... ancak belağdır.
Hesab, BİZ'dedir!
Ruh ReY BA:D: VA:D VFY BLG: HSB .mid1875.ss13.as40.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf253.sure.13.xxxRuhxxxvaadxxhaberxxx#ba:d:-bazı#||#va:d-vaad#||#blg:-belağ#||#hsb-hesab#||#vfy-vefat#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#BA:D:#||#VA:D#||#VFY#||#BLG:#||#HSB#||#ba:d:-bazı#||#va:d-vaad#||#blg:-belağ#||#hsb-hesab#||#vfy-vefat#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 41
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 253
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Onlar, BİZ'im arza geldiğimizi, etrafından onu nakıs ettiğimizi görmezler mi?
ALLAH hüküm eder… O'nun hükmüne muakkib yoktur.
O, hesabı seri olandır.
Esma-ül Hüsna ReY eTY eRD: NK:S: T:RF HKM A:K:B HKM SRA: HSB .mid1876.ss13.as41.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf253.sure.13.xxxEsma-ül Hüsnaxxcihad-duruxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#erd:-arz#||#hsb-hesab#||#hkm-hüküm#||#nk:s:-naks#||#a:k:b-muakkib#||#sra:-seri#||#t:rf-taraf#||#ety-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#eTY#||#eRD:#||#NK:S:#||#T:RF#||#HKM#||#A:K:B#||#HKM#||#SRA:#||#HSB#||#erd:-arz#||#hsb-hesab#||#hkm-hüküm#||#nk:s:-naks#||#a:k:b-muakkib#||#sra:-seri#||#t:rf-taraf#||#ety-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 42
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 253
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Onların öncesinden olanlar da mekr etmişlerdi. Artık mekrler cemian ALLAH'ındır.
O, bütün nefsin kesb ettiği şeylere alimdir. Kafirler de darın ukbasının kimin olduğuna alim olacaklar!
MKR K:BL MKR CMA: A:LM KSB KLL NFS A:LM KFR A:K:B DVR .mid1877.ss13.as42.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf253.sure.13.xxxx#k:bl-kabl#||#kll-külli#||#a:lm-alim#||#nfs-nefs#||#cma:-cemian#||#ksb-kesb#||#kfr-küffar#||#a:k:b-ukba#||#dvr-dar#||#mkr-mekr#x#MKR#||#K:BL#||#MKR#||#CMA:#||#A:LM#||#KSB#||#KLL#||#NFS#||#A:LM#||#KFR#||#A:K:B#||#DVR#||#k:bl-kabl#||#kll-külli#||#a:lm-alim#||#nfs-nefs#||#cma:-cemian#||#ksb-kesb#||#kfr-küffar#||#a:k:b-ukba#||#dvr-dar#||#mkr-mekr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
13. RAD / 43
Surede Ayet: 43
Kitap Sırası: 13
Nüzul Sırası: 96
Sayfa: 254
Cüz: 13
Nüzul Yeri: MEKKE??
Kafirler diyorlar ki: "Sen mürsellerden değilsin."
De ki:
"Benimle sizin aramızda ALLAH'a şahid olarak... kitabın ilmi, indinde olan kimse kafidir."
K:VL KFR LYS RSL K:VL KFY ŞH!D BYN BYN A:ND A:LM KTB .mid1878.ss13.as43.ssRAD.ns96.nyMEKKE??.cs13.syf254.sure.13.xxxxxrasulxxxxkitabxxx#lys-lest#||#ktb-kitab#||#a:nd-ind#||#a:lm-ilim#||#kfy-kafi#||#kfr-kafir#||#byn-beyn#||#rsl-mürsel#||#şh!d-şahid#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#KFR#||#LYS#||#RSL#||#K:VL#||#KFY#||#ŞH!D#||#BYN#||#BYN#||#A:ND#||#A:LM#||#KTB#||#lys-lest#||#ktb-kitab#||#a:nd-ind#||#a:lm-ilim#||#kfy-kafi#||#kfr-kafir#||#byn-beyn#||#rsl-mürsel#||#şh!d-şahid#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss13.)