İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
TAHA SURES��

110 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid2490.ss20.as.ssTAHA.ns45.ny.cs16.syf311.sure.20.xxxxx
Orijinal Metin :
20. TAHA / 1
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 311
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Ta. Ha.
.mid2491.ss20.as1.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf311.sure.20.xxxxx
Orijinal Metin : Diğer Meal :
20. TAHA / 2-3-4
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 311
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
BİZ, arzı ve ulvi semaları halk edenden tenzil olan Kur'an'ı, ***haşy eden kimse için tezkir olması müstesna*** sana, şaki olman için inzal etmedik.
Doğa/Yaşam NZL K:Re ŞK:V Z!KR H:ŞY NZL H:LK: eRD: SMV A:LV .mid2492.ss20.as2.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf311.sure.20.xxxDoğa/Yaşamxxkuranxx.ss20.as3.ss20.as4.xxxkitabxxx#erd:-arz#||#smv-semavat#||#h:lk:-halk#||#k:re-kuran#||#nzl-inzal#||#şk:v-şaki#||#z!kr-tezkir#||#h:şy-haşy#||#nzl-tenzil#||#a:lv-ula#x#NZL#||#K:Re#||#ŞK:V#||#Z!KR#||#H:ŞY#||#NZL#||#H:LK:#||#eRD:#||#SMV#||#A:LV#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#h:lk:-halk#||#k:re-kuran#||#nzl-inzal#||#şk:v-şaki#||#z!kr-tezkir#||#h:şy-haşy#||#nzl-tenzil#||#a:lv-ula#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 5-6-7
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 311
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Rahman, arş üzre istiva etmiştir!
• Semalarda olanlar
• ve arzda olanlar
• ve onların arasındakiler
• ve seranın altında olanlar O'nundur.
Eğer kavl ile cehr de olsa, sır da olsa, hafi de olsa artık muhakkak ki O alimdir.
RHM A:RŞ SVY SMV eRD: BYN THT S!RY CH!R K:VL A:LM SRR H:FY .mid2493.ss20.as5.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf311.sure.20.xxxx.ss20.as7.ss20.as8.ss20.as9.ss20.as10.x#k:vl-kavl#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#rhm-rahman#||#tht-taht#||#byn-beyn#||#svy-istiva#||#a:rş-arş#||#s!ry-sera#||#srr-sırr#||#h:fy-hafi#||#ch!r-cehr#x#RHM#||#A:RŞ#||#SVY#||#SMV#||#eRD:#||#BYN#||#THT#||#S!RY#||#CH!R#||#K:VL#||#A:LM#||#SRR#||#H:FY#||#k:vl-kavl#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#rhm-rahman#||#tht-taht#||#byn-beyn#||#svy-istiva#||#a:rş-arş#||#s!ry-sera#||#srr-sırr#||#h:fy-hafi#||#ch!r-cehr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 8
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 311
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
ALLAH, kendisinden başka ilah olmayandır. Esma-ül hüsna O'nundur.
eLH! SMV HSN .mid2494.ss20.as8.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf311.sure.20.xxxx#elh!-ilah#||#smv-esma#||#hsn-hüsna#x#eLH!#||#SMV#||#HSN#||#elh!-ilah#||#smv-esma#||#hsn-hüsna#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 9
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 311
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Musa'nın hadisi sana geldi mi?
Musa Kıssası.19 eTY HDS! MVS .mid2495.ss20.as9.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf311.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#hds!-hadis#||#mvs-hz. musa#||#ety-xxoxx#x#eTY#||#HDS!#||#MVS#||#hds!-hadis#||#mvs-hz. musa#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 10
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 311
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Narı gördüğünde ehline,
"Meks olun siz. Muhakkak nara ünsiyetim oldu. Umarım ki ondan size kabes ile verilir veya narda hüda vecd olur." demişti.
Musa Kıssası.19 ReY NVR K:VL eH!L MKS! eNS NVR eTY K:BS VCD NVR H!DY .mid2496.ss20.as10.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf311.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#eh!l-ehil#||#vcd-vecd#||#k:bs-kabes#||#ens-ünsiyet#||#h!dy-huda#||#mks!-meks#||#nvr-nar#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#NVR#||#K:VL#||#eH!L#||#MKS!#||#eNS#||#NVR#||#eTY#||#K:BS#||#VCD#||#NVR#||#H!DY#||#eh!l-ehil#||#vcd-vecd#||#k:bs-kabes#||#ens-ünsiyet#||#h!dy-huda#||#mks!-meks#||#nvr-nar#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 11-12-13-14-15-16
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 311
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Oraya varınca, ona nida ettik:
"Ey Musa!
Muhakkak ki BENBEN, senin Rabbinim!
Nalınlarını çıkar! Muhakkak sen, mukaddes vadi Tuvadasın.
BEN seni hayrlı kıldım.
• Artık, vahy edilenleri işit!
Muhakkak ki BEN ALLAH'ım! BEN'den başka ilah yoktur.
• Artık BANA abd ol!
BEN'i zikir etmek için salat ikame et!
Muhakkak, bütün nefsin say ettiği şeyler ile ceza bulması için, hafy ettiğim saat neredeyse verilecektir! Ona iman etmeyenler ve hevalarına tâbi olanlar, seni ondan sadd etmesin… (yoksa) artık redi olursun!"
Musa Kıssası.19 eTY NDV MVS RBB H:LA: NA:L VDY K:DS T:VY H:YR SMA: VHY eLH! A:BD K:VM S:LV Z!KR SVA: eTY KVD H:FY CZY KLL NFS SA:Y S:DD eMN TBA: H!VY RDY .mid2497.ss20.as11.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf311.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xxsalatxxxsaatxxximanxxkissa.071x.ss20.as12.ss20.as13.ss20.as14.ss20.as15.ss20.as16.xxxemirxxyasakxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#k:vm-ikame-i salat#||#kll-külli#||#vhy-vahy#||#sma:-semi#||#czy-ceza#||#elh!-ilah#||#sva:-saat#||#tba:-tabi#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#nfs-nefs#||#kvd-kade#||#h:yr-hayr#||#a:bd-abd#||#ndv-nida#||#mvs-hz. musa#||#k:ds-mukaddes#||#vdy-vadi#||#h:la:-ıhla#||#t:vy-tuva#||#na:l-nal#||#z!kr-zikir#||#h:fy-hafy#||#sa:y-say#||#h!vy-heva#||#s:dd-sadd#||#rdy-redi#||#ety-xxoxx#x#eTY#||#NDV#||#MVS#||#RBB#||#H:LA:#||#NA:L#||#VDY#||#K:DS#||#T:VY#||#H:YR#||#SMA:#||#VHY#||#eLH!#||#A:BD#||#K:VM#||#S:LV#||#Z!KR#||#SVA:#||#eTY#||#KVD#||#H:FY#||#CZY#||#KLL#||#NFS#||#SA:Y#||#S:DD#||#eMN#||#TBA:#||#H!VY#||#RDY#||#k:vm-ikame-i salat#||#kll-külli#||#vhy-vahy#||#sma:-semi#||#czy-ceza#||#elh!-ilah#||#sva:-saat#||#tba:-tabi#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#nfs-nefs#||#kvd-kade#||#h:yr-hayr#||#a:bd-abd#||#ndv-nida#||#mvs-hz. musa#||#k:ds-mukaddes#||#vdy-vadi#||#h:la:-ıhla#||#t:vy-tuva#||#na:l-nal#||#z!kr-zikir#||#h:fy-hafy#||#sa:y-say#||#h!vy-heva#||#s:dd-sadd#||#rdy-redi#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 17-18-19-20-21
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 312
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Şu yemininde ki nedir ey Musa?
"O benim asamdır. Ona tevekkü ederim, onunla koyunum üzre haşiş ederim. Onda başka meribeler de olur." dedi.
Dedi ki:
"İlka et onu, Ey Musa!"
Onu ilka etti... ve ardından o, say ederek hayatlandı.
Dedi ki:
"Ahz et onu! Korkma! Onu ilk siretine ida edeceğiz."
Musa Kıssası.19 YMN MVS K:VL A:S:V VKe H!ŞŞ G:NM eRB eH:R K:VL LK:Y MVS LK:Y HYY SA:Y K:VL eH:Z! H:VF A:VD SYR eVL .mid2498.ss20.as17.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf312.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x.ss20.as18.ss20.as19.ss20.as20.ss20.as21.x#evl-ula#||#h:vf-havf#||#eh:r-uhra#||#a:s:v-asa#||#syr-siret#||#a:vd-ida#||#ymn-yemin#||#mvs-hz. musa#||#h!şş-haşiş#||#erb-meribe#||#vke-tevekkü#||#g:nm-ganem#||#lk:y-ilka#||#mvs-hz. musa#||#lk:y-ilka#||#sa:y-say#||#hyy-hayy#||#eh:z!-ahz#||#syr-siret#||#k:vl-xxoxx#x#YMN#||#MVS#||#K:VL#||#A:S:V#||#VKe#||#H!ŞŞ#||#G:NM#||#eRB#||#eH:R#||#K:VL#||#LK:Y#||#MVS#||#LK:Y#||#HYY#||#SA:Y#||#K:VL#||#eH:Z!#||#H:VF#||#A:VD#||#SYR#||#eVL#||#evl-ula#||#h:vf-havf#||#eh:r-uhra#||#a:s:v-asa#||#syr-siret#||#a:vd-ida#||#ymn-yemin#||#mvs-hz. musa#||#h!şş-haşiş#||#erb-meribe#||#vke-tevekkü#||#g:nm-ganem#||#lk:y-ilka#||#mvs-hz. musa#||#lk:y-ilka#||#sa:y-say#||#hyy-hayy#||#eh:z!-ahz#||#syr-siret#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 22-23
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 312
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Kübra ayetlerden sana göstermemiz için elini cenahına zamm et!... Başka bir ayet olarak, sui gayrısında beyazlaşmış olarak ihrac olsun."
Musa Kıssası.19 D:MM YDY CNH H:RC BYD: G:YR SVe eYY eH:R ReY eYY KBR .mid2499.ss20.as22.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf312.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x.ss20.as23.x#g:yr-gayr#||#eyy-ayet#||#sve-sui#||#eh:r-uhra#||#ydy-yed#||#byd:-beyza#||#d:mm-zamm#||#cnh-cenah#||#h:rc-ihrac#||#kbr-kübra#||#kbr-ekber#||#rey-xxoxx#x#D:MM#||#YDY#||#CNH#||#H:RC#||#BYD:#||#G:YR#||#SVe#||#eYY#||#eH:R#||#ReY#||#eYY#||#KBR#||#g:yr-gayr#||#eyy-ayet#||#sve-sui#||#eh:r-uhra#||#ydy-yed#||#byd:-beyza#||#d:mm-zamm#||#cnh-cenah#||#h:rc-ihrac#||#kbr-kübra#||#kbr-ekber#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 24
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 312
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Firavuna zehab et!
Muhakkak o tuğyandadır."
Musa Kıssası.19 Z!H!B T:G:Y .mid2500.ss20.as24.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf312.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#z!h!b-zehab#||#t:g:y-tuğyan#x#Z!H!B#||#T:G:Y#||#z!h!b-zehab#||#t:g:y-tuğyan#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2501.ss20.as.ssTAHA.ns.ny.cs.syf.sure.20.xxxxx
20. TAHA / 25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 312
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki:
"Rabbim!
Sadrıma şerh et.
Emrimi yesir et.
Lisanımın ukdesini hall et… kavlimi fıkh edebilsinler.
Ehlimden bana vezir kıl… kardeşim Harun'u.
Ezrimi onunla şedid kıl.
Emrimde onu şerik yap ki, SEN'i çok sebbih edelim, SEN'i çok zikir edelim.
Muhakkak ki SEN, ikimize de basir olansın."

Dedi ki:
"Sail oldukların sana verilmiştir, ey Musa!"
Musa Kıssası.19Dua K:VL RBB ŞRH S:DR YSR eMR HLL A:K:D LSN FK:H! K:VL CA:L VZR eH!L eH:V HRN ŞDD eZR ŞRK eMR SBH KS!R Z!KR KS!R KVN BS:R K:VL eTY SeL MVS .mid2502.ss20.as25.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf312.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xDuaxkissa.071x.ss20.as26.ss20.as27.ss20.as28.ss20.as29.ss20.as30.ss20.as31.ss20.as32.ss20.as33.ss20.as34.ss20.as35.ss20.as36.xxxharamxxhelalxxx#kvn-kunte#||#eh:v-ahi#||#k:vl-kavl#||#eh!l-ehil#||#şdd-şedid#||#emr-emir#||#rbb-rabb#||#ks!r-kesir#||#s:dr-sadr#||#şrh-şerh#||#s:dr-sadr#||#ysr-yesir#||#lsn-lisan#||#hll-hall#||#a:k:d-ukde#||#fk:h!-fıkh#||#vzr-vezir#||#hrn-hz. harun#||#ezr-ezr#||#şrk-şerik#||#şrk-şerik#||#sbh-sebbih#||#z!kr-zikir#||#bs:r-basir#||#sel-sail#||#mvs-hz. musa#||#ca:l-xxoxx#||#ety-xxoxx#x#K:VL#||#RBB#||#ŞRH#||#S:DR#||#YSR#||#eMR#||#HLL#||#A:K:D#||#LSN#||#FK:H!#||#K:VL#||#CA:L#||#VZR#||#eH!L#||#eH:V#||#HRN#||#ŞDD#||#eZR#||#ŞRK#||#eMR#||#SBH#||#KS!R#||#Z!KR#||#KS!R#||#KVN#||#BS:R#||#K:VL#||#eTY#||#SeL#||#MVS#||#kvn-kunte#||#eh:v-ahi#||#k:vl-kavl#||#eh!l-ehil#||#şdd-şedid#||#emr-emir#||#rbb-rabb#||#ks!r-kesir#||#s:dr-sadr#||#şrh-şerh#||#s:dr-sadr#||#ysr-yesir#||#lsn-lisan#||#hll-hall#||#a:k:d-ukde#||#fk:h!-fıkh#||#vzr-vezir#||#hrn-hz. harun#||#ezr-ezr#||#şrk-şerik#||#şrk-şerik#||#sbh-sebbih#||#z!kr-zikir#||#bs:r-basir#||#sel-sail#||#mvs-hz. musa#||#ca:l-xxoxx#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 37-38-39
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 312
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"BİZ sana, başka merrede de, menn etmiştik.
Onu sandığın içine kazf et… ve ardından ummana kazf et! Ardından umman, onu sahile ilka etsin. BANA düşman olan ve ona düşman olan, onu ahz edecektir... vahyimizi, annene vahy etmiştik.
Aynım üzre sanat olman için, sana KENDİMDEN muhabbet ilka etmiştim."
Musa Kıssası.19 MNN MRR eH:R VHY eMM VHY K:Z!F K:Z!F YMM LK:Y YMM SHL eH:Z! A:DV A:DV LK:Y HBB S:NA: A:YN .mid2503.ss20.as37.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf312.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x.ss20.as38.ss20.as39.x#vhy-vahy#||#eh:r-uhra#||#a:dv-adüvv#||#mnn-menn#||#mrr-merre#||#emm-ümm#||#lk:y-lika#||#ymm-yemm#||#a:yn-ayn#||#eh:z!-ahz#||#hbb-habbe#||#s:na:-sanat#||#k:z!f-kazf#||#shl-sahil#x#MNN#||#MRR#||#eH:R#||#VHY#||#eMM#||#VHY#||#K:Z!F#||#K:Z!F#||#YMM#||#LK:Y#||#YMM#||#SHL#||#eH:Z!#||#A:DV#||#A:DV#||#LK:Y#||#HBB#||#S:NA:#||#A:YN#||#vhy-vahy#||#eh:r-uhra#||#a:dv-adüvv#||#mnn-menn#||#mrr-merre#||#emm-ümm#||#lk:y-lika#||#ymm-yemm#||#a:yn-ayn#||#eh:z!-ahz#||#hbb-habbe#||#s:na:-sanat#||#k:z!f-kazf#||#shl-sahil#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 40
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 313
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Kız kardeşin meşy etmişti... ve ardından onlara,
"ona kefil bir kimseyi size delil edeyim mi?" demişti.
Ardından seni, aynı karar olsun ve hüzünlenmesin diye annene rücu ettik.
Sen bir nefs katl etmiştin... ve ardından seni gammdan necat etmiştik.
Seni fitne ile fitne etmiştik... ve ardından senelerce Medyen ehlinin içinde lebs olmuştun.
Sonra kader üzere BİZ'e geldin ey Musa!"
Musa Kıssası.19 MŞY eH:V K:VL DLL KFL RCA: eMM K:RR A:YN HZN K:TL NFS NCV G:MM FTN FTN LBS! SNV eH!L MDN CYe K:DR MVS .mid2504.ss20.as40.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf313.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#k:tl-katl#||#eh:v-ahi#||#eh!l-ehil#||#nfs-nefs#||#hzn-hüzün#||#g:mm-gamam#||#ncv-necat#||#ftn-fitne#||#lbs!-lebs#||#k:dr-kader#||#mşy-meşy#||#rca:-rücu#||#a:yn-ayn#||#emm-ümm#||#k:rr-karar#||#kfl-kefil#||#mvs-hz. musa#||#mdn-medyen#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#MŞY#||#eH:V#||#K:VL#||#DLL#||#KFL#||#RCA:#||#eMM#||#K:RR#||#A:YN#||#HZN#||#K:TL#||#NFS#||#NCV#||#G:MM#||#FTN#||#FTN#||#LBS!#||#SNV#||#eH!L#||#MDN#||#CYe#||#K:DR#||#MVS#||#k:tl-katl#||#eh:v-ahi#||#eh!l-ehil#||#nfs-nefs#||#hzn-hüzün#||#g:mm-gamam#||#ncv-necat#||#ftn-fitne#||#lbs!-lebs#||#k:dr-kader#||#mşy-meşy#||#rca:-rücu#||#a:yn-ayn#||#emm-ümm#||#k:rr-karar#||#kfl-kefil#||#mvs-hz. musa#||#mdn-medyen#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 41-42
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 313
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Seni, BEN'im nefsim için sanat ettim.
Sen ve kardeşin, ayetlerim ile zehab edin. BEN'i zikir etmekte vena olmayın."
Musa Kıssası.19 S:NA: NFS Z!H!B eH:V eYY VNY Z!KR .mid2505.ss20.as41.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf313.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x.ss20.as42.xxxemirxxyasakxxx#eh:v-ahi#||#eyy-ayet#||#nfs-nefs#||#s:na:-sanat#||#vny-vena#||#z!h!b-zehab#||#z!kr-zikir#x#S:NA:#||#NFS#||#Z!H!B#||#eH:V#||#eYY#||#VNY#||#Z!KR#||#eh:v-ahi#||#eyy-ayet#||#nfs-nefs#||#s:na:-sanat#||#vny-vena#||#z!h!b-zehab#||#z!kr-zikir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 43
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 313
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Firavuna zehab edin.
Muhakkak o tuğyandadır."
Musa Kıssası.19 Z!H!B T:G:Y .mid2506.ss20.as43.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf313.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#z!h!b-zehab#||#t:g:y-tuğyan#x#Z!H!B#||#T:G:Y#||#z!h!b-zehab#||#t:g:y-tuğyan#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 44
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 313
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Ona lin kavil ile kavil edin.
Umulur ki tezekkür eder veya haşy eder."
Musa Kıssası.19 K:VL K:VL LYN Z!KR H:ŞY .mid2507.ss20.as44.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf313.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#lyn-lin#||#z!kr-tezekkür#||#h:şy-haşy#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#K:VL#||#LYN#||#Z!KR#||#H:ŞY#||#lyn-lin#||#z!kr-tezekkür#||#h:şy-haşy#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 45-46
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 313
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Rabbimiz!
Muhakkak, bizim üzerimize ifrat etmenden veya tuğyan etmenden korkuyoruz." dediler.
Dedi ki:
"Korkmayın!
Muhakkak ki BEN, sizinle beraberim. İşitirim ve görürüm."
Musa Kıssası.19Dua K:VL RBB H:VF FRT: T:G:Y K:VL H:VF SMA: ReY .mid2508.ss20.as45.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf313.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xDuaxkissa.071x.ss20.as46.x#h:vf-havf#||#rbb-rabb#||#frt:-ifrat#||#t:g:y-tuğyan#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#||#sma:-xxoxx#x#K:VL#||#RBB#||#H:VF#||#FRT:#||#T:G:Y#||#K:VL#||#H:VF#||#SMA:#||#ReY#||#h:vf-havf#||#rbb-rabb#||#frt:-ifrat#||#t:g:y-tuğyan#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 47-48
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 313
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Varın ona… ve ardınan deyin ki:
"Muhakkak biz senin Rabbinin Rasulleriyiz.
Artık israiloğullarını bizimle beraber irsal et. Onlara azab etme.
Biz, Rabbinden ayet ile sana geldik!
Hüdaya tabi olanlara selam olsun!
Muhakkak bize, azabın
• kizb edenlere
• ve tevella edenlere olduğu vahy olunmuştur."
Musa Kıssası.19 eTY K:VL RSL RBB RSL BNY SRY A:Z!B CYe eYY RBB SLM TBA: H!DY VHY A:Z!B KZ!B VLY .mid2509.ss20.as47.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf313.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x.ss20.as48.x#bny-beni#||#vhy-vahy#||#eyy-ayet#||#tba:-tabi#||#rbb-rabb#||#a:z!b-azab#||#slm-selam#||#rsl-rasul#||#rsl-irsal#||#h!dy-huda#||#sry-israiloğulları#||#vly-tevella#||#kz!b-kizb#||#cye-xxoxx#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#eTY#||#K:VL#||#RSL#||#RBB#||#RSL#||#BNY#||#SRY#||#A:Z!B#||#CYe#||#eYY#||#RBB#||#SLM#||#TBA:#||#H!DY#||#VHY#||#A:Z!B#||#KZ!B#||#VLY#||#bny-beni#||#vhy-vahy#||#eyy-ayet#||#tba:-tabi#||#rbb-rabb#||#a:z!b-azab#||#slm-selam#||#rsl-rasul#||#rsl-irsal#||#h!dy-huda#||#sry-israiloğulları#||#vly-tevella#||#kz!b-kizb#||#cye-xxoxx#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 49
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 313
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
(Firavun) "Sizin Rabbiniz kim, ey Musa?" dedi.
Musa Kıssası.19 K:VL RBB MVS .mid2510.ss20.as49.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf313.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#rbb-rabb#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#RBB#||#MVS#||#rbb-rabb#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 50
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 313
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki:
"Rabbimiz, herşeyin halkıyetini ata eden... sonra da hidayet edendir."
Musa Kıssası.19 K:VL RBB A:T:V KLL ŞYe H:LK: H!DY .mid2511.ss20.as50.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf313.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#şye-şey#||#kll-külli#||#rbb-rabb#||#h:lk:-halka#||#h!dy-hidayet#||#a:t:v-ata#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#RBB#||#A:T:V#||#KLL#||#ŞYe#||#H:LK:#||#H!DY#||#şye-şey#||#kll-külli#||#rbb-rabb#||#h:lk:-halka#||#h!dy-hidayet#||#a:t:v-ata#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 51
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 313
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"İlk (önceki) karinlerin bevlleri nedir?" dedi.
Musa Kıssası.19 K:VL BVL K:RN eVL .mid2512.ss20.as51.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf313.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#evl-ula#||#bvl-bevl#||#k:rn-karin#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#BVL#||#K:RN#||#eVL#||#evl-ula#||#bvl-bevl#||#k:rn-karin#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 52
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 314
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Onun ilmi, Rabbimin indinde, kitabtadır. Rabbim, dalalete düşmez ve unutmaz."
Musa Kıssası.19 K:VL A:LM A:ND RBB KTB D:LL RBB NSY .mid2513.ss20.as52.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf314.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071xxxkitabxxx#ktb-kitab#||#nsy-nisyan#||#a:nd-ind#||#a:lm-ilim#||#rbb-rabb#||#d:ll-dalalet#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#A:LM#||#A:ND#||#RBB#||#KTB#||#D:LL#||#RBB#||#NSY#||#ktb-kitab#||#nsy-nisyan#||#a:nd-ind#||#a:lm-ilim#||#rbb-rabb#||#d:ll-dalalet#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 53
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 314
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Rabbim, arzı size mehd yapandır ve onda sebillerden size selk edendir ve semadan su inzal edendir."
Artık BİZ, onunla, şetta nebattan zevcler ihrac ederiz.
Musa Kıssası.19Doğa/Yaşam CA:L eRD: MH!D SLK SBL NZL SMV MVH! H:RC ZVC NBT ŞTT .mid2514.ss20.as53.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf314.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xDoğa/Yaşamxkissa.071x#sbl-sebil#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#ştt-şetta#||#zvc-zevc#||#nzl-inzal#||#mh!d-mehd#||#slk-selk#||#h:rc-ihrac#||#nbt-nebat#||#mvh!-main#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#eRD:#||#MH!D#||#SLK#||#SBL#||#NZL#||#SMV#||#MVH!#||#H:RC#||#ZVC#||#NBT#||#ŞTT#||#sbl-sebil#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#ştt-şetta#||#zvc-zevc#||#nzl-inzal#||#mh!d-mehd#||#slk-selk#||#h:rc-ihrac#||#nbt-nebat#||#mvh!-main#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 54
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 314
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Kendiniz yeyin ve de enamınızı ray edin.
Muhakkak bunda, nehy sahibleri için, elbette ayetler vardır.
Musa Kıssası.19 eKL RA:Y NA:M eYY eVL NH!Y .mid2515.ss20.as54.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf314.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#evl-uli#||#eyy-ayet#||#nh!y-nehy#||#ekl-ekl#||#na:m-enam#||#ra:y-ray#x#eKL#||#RA:Y#||#NA:M#||#eYY#||#eVL#||#NH!Y#||#evl-uli#||#eyy-ayet#||#nh!y-nehy#||#ekl-ekl#||#na:m-enam#||#ra:y-ray#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2516.ss20.as.ssTAHA.ns.ny.cs.syf.sure.20.xxxxx
20. TAHA / 55
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 314
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
• Ondan sizi halk ettik.
• Sizi oraya ida edeceğiz.
• Sizi, bir kere daha ondan ihrac edeceğiz.
Musa Kıssası.19 H:LK: A:VD H:RC TVR eH:R .mid2517.ss20.as55.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf314.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xxalakxxkissa.071x#eh:r-uhra#||#a:vd-ida#||#h:lk:-halk#||#tvr-Târeten Uhrâ#||#h:rc-ihrac#x#H:LK:#||#A:VD#||#H:RC#||#TVR#||#eH:R#||#eh:r-uhra#||#a:vd-ida#||#h:lk:-halk#||#tvr-Târeten Uhrâ#||#h:rc-ihrac#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 56
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 314
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
BİZ ona bütün ayetlerimizi göstermiştik.
Ancak o imtina etti… ve sadece… kizb etti.
Musa Kıssası.19 ReY eYY KLL KZ!B eBY .mid2518.ss20.as56.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf314.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#kll-külli#||#eyy-ayet#||#eby-eby#||#kz!b-kizb#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#eYY#||#KLL#||#KZ!B#||#eBY#||#kll-külli#||#eyy-ayet#||#eby-eby#||#kz!b-kizb#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 57
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 314
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Sihrinle, bizi, arzımızdan ihrac etmek için mi geldin, ey Musa?" dedi.
Musa Kıssası.19 K:VL CYe H:RC eRD: SHR MVS .mid2519.ss20.as57.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf314.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#erd:-arz#||#h:rc-ihrac#||#shr-sihr#||#mvs-hz. musa#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#CYe#||#H:RC#||#eRD:#||#SHR#||#MVS#||#erd:-arz#||#h:rc-ihrac#||#shr-sihr#||#mvs-hz. musa#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 58
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 314
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Artık elbette biz de sana, mislince sihrimizi vereceğiz. Bizim ve senin aramızda, bizim ve de senin vaadinde hilafa düşmeyeceğimiz, seva mekan belirle.
Musa Kıssası.19 eTY SHR MS!L CA:L BYN BYN VA:D H:LF KVN SVY .mid2520.ss20.as58.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf314.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#kvn-mekan#||#h:lf-hilaf#||#va:d-vaad#||#byn-beyn#||#svy-seva#||#ms!l-misl#||#shr-sihr#||#ca:l-xxoxx#||#ety-xxoxx#x#eTY#||#SHR#||#MS!L#||#CA:L#||#BYN#||#BYN#||#VA:D#||#H:LF#||#KVN#||#SVY#||#kvn-mekan#||#h:lf-hilaf#||#va:d-vaad#||#byn-beyn#||#svy-seva#||#ms!l-misl#||#shr-sihr#||#ca:l-xxoxx#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 59
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 314
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki:
"Vaadimiz, yevm-i ziynet'te (bayram gününde), nasın haşr olacağı, duha vaktidir."
Musa Kıssası.19 K:VL VA:D YVM ZYN HŞR NVS D:HV .mid2521.ss20.as59.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf314.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xxyevmxxkissa.071x#nvs-nas#||#hşr-haşr#||#yvm-yevm#||#zyn-zeyn#||#va:d-vaad#||#d:hv-duha#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#VA:D#||#YVM#||#ZYN#||#HŞR#||#NVS#||#D:HV#||#nvs-nas#||#hşr-haşr#||#yvm-yevm#||#zyn-zeyn#||#va:d-vaad#||#d:hv-duha#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 60
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 314
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Bunun ardından Firavun tevella etti.
Ardından keydlerini cem etti. Sonra geldi.
Musa Kıssası.19 VLY CMA: KYD eTY .mid2522.ss20.as60.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf314.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#cma:-cem#||#vly-tevella#||#kyd-keyd#||#ety-xxoxx#x#VLY#||#CMA:#||#KYD#||#eTY#||#cma:-cem#||#vly-tevella#||#kyd-keyd#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 61
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 314
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Musa, onlara dedi ki:
"Yazık size!
ALLAH'a kizb ederek iftira etmeyin. Artık azab ile size suht eder. İftira edenler habe olmuştur!"
Musa Kıssası.19 K:VL MVS VYL FRY KZ!B SHT A:Z!B H:YB FRY .mid2523.ss20.as61.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf314.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071xxxemirxxyasakxxx#a:z!b-azab#||#kz!b-kizb#||#sht-suht#||#h:yb-habe#||#fry-iftira#||#mvs-hz. musa#||#vyl-veyl#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#MVS#||#VYL#||#FRY#||#KZ!B#||#SHT#||#A:Z!B#||#H:YB#||#FRY#||#a:z!b-azab#||#kz!b-kizb#||#sht-suht#||#h:yb-habe#||#fry-iftira#||#mvs-hz. musa#||#vyl-veyl#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 62
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 314
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından aralarında emirleri tenazu ettiler ve sırrlarını necv ettiler.
Musa Kıssası.19 NZA: eMR BYN SRR NCV .mid2524.ss20.as62.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf314.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#emr-emir#||#byn-beyn#||#srr-sırr#||#nza:-tenazu#||#ncv-necv#x#NZA:#||#eMR#||#BYN#||#SRR#||#NCV#||#emr-emir#||#byn-beyn#||#srr-sırr#||#nza:-tenazu#||#ncv-necv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 63
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 314
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Dediler ki: "Muhakkak bu ikisi elbette sihirbazdır.
Onlar, sihirleriyle, arzınızdan sizi ihrac etmeyi ve sizin misal tarıklarınızı zehab etmeyi irade ediyorlar."
Musa Kıssası.19 K:VL SHR RVD H:RC eRD: SHR Z!H!B T:RK: MS!L .mid2525.ss20.as63.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf314.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#rvd-irade#||#erd:-arz#||#ms!l-misal#||#z!h!b-zehab#||#t:rk:-tarık#||#h:rc-ihrac#||#shr-sahir#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#SHR#||#RVD#||#H:RC#||#eRD:#||#SHR#||#Z!H!B#||#T:RK:#||#MS!L#||#rvd-irade#||#erd:-arz#||#ms!l-misal#||#z!h!b-zehab#||#t:rk:-tarık#||#h:rc-ihrac#||#shr-sahir#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 64
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 314
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Artık keydlerinizi cem edin. Sonra da saff haline gelin.
Bu yevmde, isti'la kimse, felaha ulaşmış olacaktır."
Musa Kıssası.19 CMA: KYD eTY S:FF FLH YVM A:LV .mid2526.ss20.as64.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf314.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xxyevmxxkissa.071x#yvm-yevm#||#cma:-cem#||#s:ff-saff#||#kyd-keyd#||#a:lv-istila#||#flh-felah#||#ety-xxoxx#x#CMA:#||#KYD#||#eTY#||#S:FF#||#FLH#||#YVM#||#A:LV#||#yvm-yevm#||#cma:-cem#||#s:ff-saff#||#kyd-keyd#||#a:lv-istila#||#flh-felah#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 65
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 315
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Dediler ki: "Ey Musa!
Ya sen ilka et yahut evvel ilka eden biz olalım."
Musa Kıssası.19 K:VL MVS LK:Y KVN eVL LK:Y .mid2527.ss20.as65.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf315.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#evl-evvel#||#lk:y-ilka#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#MVS#||#LK:Y#||#KVN#||#eVL#||#LK:Y#||#evl-evvel#||#lk:y-ilka#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 66
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 315
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Bilakis! Siz ilka edin." dedi.
Ardından, sihirleri ile, onların ipleri ve asaları, kendisine doğru say ediyor olarak ona hayal oldu.
Musa Kıssası.19 K:VL LK:Y HBL A:S:V H:YL SHR SA:Y .mid2528.ss20.as66.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf315.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#a:s:v-asa#||#lk:y-ilka#||#sa:y-say#||#h:yl-hayal#||#shr-sihr#||#hbl-habl#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#LK:Y#||#HBL#||#A:S:V#||#H:YL#||#SHR#||#SA:Y#||#a:s:v-asa#||#lk:y-ilka#||#sa:y-say#||#h:yl-hayal#||#shr-sihr#||#hbl-habl#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 67
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 315
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından Musa, nefsinde korku vecs etti.
Musa Kıssası.19 VCS NFS H:VF MVS .mid2529.ss20.as67.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf315.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#h:vf-havf#||#nfs-nefs#||#vcs-vecs#||#mvs-hz. musa#x#VCS#||#NFS#||#H:VF#||#MVS#||#h:vf-havf#||#nfs-nefs#||#vcs-vecs#||#mvs-hz. musa#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 68
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 315
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Ona dedik ki:
"Korkma!
Muhakkak sen… ulvi olan sensin!"
Musa Kıssası.19 K:VL H:VF A:LV .mid2530.ss20.as68.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf315.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#h:vf-havf#||#a:lv-ala#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#H:VF#||#A:LV#||#h:vf-havf#||#a:lv-ala#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 69
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 315
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Yemininde olanı ilka et… onların sanat ettiği şeyleri lakf etsin. Muhakkak onların sanat ettiği şeyler, sihir keydidir. Sihirbaz, nereye giderse gitsin, felaha ulaşamaz!"
Musa Kıssası.19 LK:Y YMN LK:F S:NA: S:NA: KYD SHR FLH SHR HYS! eTY .mid2531.ss20.as69.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf315.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#hys!-haysü#||#lk:y-ilka#||#kyd-keyd#||#ymn-yemin#||#s:na:-sanat#||#lk:f-lakf#||#shr-sahir#||#flh-felah#||#ety-xxoxx#x#LK:Y#||#YMN#||#LK:F#||#S:NA:#||#S:NA:#||#KYD#||#SHR#||#FLH#||#SHR#||#HYS!#||#eTY#||#hys!-haysü#||#lk:y-ilka#||#kyd-keyd#||#ymn-yemin#||#s:na:-sanat#||#lk:f-lakf#||#shr-sahir#||#flh-felah#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 70
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 315
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından sihirbazlar, sacidler olarak ilka ettiler!
"Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik." dediler.
Musa Kıssası.19 LK:Y SHR SCD K:VL eMN RBB HRN MVS .mid2532.ss20.as70.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf315.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xximanxxkissa.071x#emn-iman#||#rbb-rabb#||#lk:y-ilka#||#scd-sacid#||#shr-sahir#||#mvs-hz. musa#||#hrn-hz. harun#||#k:vl-xxoxx#x#LK:Y#||#SHR#||#SCD#||#K:VL#||#eMN#||#RBB#||#HRN#||#MVS#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#lk:y-ilka#||#scd-sacid#||#shr-sahir#||#mvs-hz. musa#||#hrn-hz. harun#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 71
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 315
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki:
"Ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz?
Sihre sizi alim eden elbette sizden kebirdir.
Artık elbette ben sizin ellerinizi ve ayaklarınızı, hilafen (çapraz olarak) kata edeceğim. Elbette sizi, hurma cizlerinde salb edeceğim.
Elbette siz, hangimizin azabının daha şedid ve baki olduğuna alim olacaksınız."
Musa Kıssası.19 K:VL eMN K:BL eZ!N KBR A:LM SHR K:T:A: YDY RCL H:LF S:LB CZ!A: NH:L A:LM ŞDD A:Z!B BK:Y .mid2533.ss20.as71.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf315.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xximanxxkissa.071x#k:bl-kabl#||#h:lf-hilafen#||#şdd-şedid#||#emn-iman#||#a:lm-alim#||#rcl-ricl#||#a:z!b-azab#||#ydy-yed#||#s:lb-salb#||#kbr-kebir#||#k:t:a:-kata#||#bk:y-baki#||#kbr-kebir#||#ez!n-izin#||#nh:l-nahl#||#shr-sihr#||#cz!a:-ciz#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eMN#||#K:BL#||#eZ!N#||#KBR#||#A:LM#||#SHR#||#K:T:A:#||#YDY#||#RCL#||#H:LF#||#S:LB#||#CZ!A:#||#NH:L#||#A:LM#||#ŞDD#||#A:Z!B#||#BK:Y#||#k:bl-kabl#||#h:lf-hilafen#||#şdd-şedid#||#emn-iman#||#a:lm-alim#||#rcl-ricl#||#a:z!b-azab#||#ydy-yed#||#s:lb-salb#||#kbr-kebir#||#k:t:a:-kata#||#bk:y-baki#||#kbr-kebir#||#ez!n-izin#||#nh:l-nahl#||#shr-sihr#||#cz!a:-ciz#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 72
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 315
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Dediler ki:
"Beyyinelerden bize gelen şeylere ve bizi fatr edene, seni eser etmeyiz. Artık, kaza edeceğin şeye kaza et!… muhakkak sen, ancak, bu dünya hayatında kaza edebilirsin."
Musa Kıssası.19 K:VL eS!R CYe BYN FT:R K:D:Y K:D:Y K:D:Y HYY DNV .mid2534.ss20.as72.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf315.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#dnv-dünya#||#byn-beyyine#||#ft:r-fatr#||#k:d:y-kaza#||#hyy-hayat#||#es!r-eser#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eS!R#||#CYe#||#BYN#||#FT:R#||#K:D:Y#||#K:D:Y#||#K:D:Y#||#HYY#||#DNV#||#dnv-dünya#||#byn-beyyine#||#ft:r-fatr#||#k:d:y-kaza#||#hyy-hayat#||#es!r-eser#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 73
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 315
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Muhakkak biz; hatalarımıza ve sihirden bizi kerh ettiğin şeylere gafur olması için Rabbimize iman ettik.
ALLAH hayrlıdır ve bakidir."
Musa Kıssası.19 eMN RBB G:FR H:T:e KRH! SHR H:YR BK:Y .mid2535.ss20.as73.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf315.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xximanxxkissa.071x#h:t:e-hata#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#h:yr-hayr#||#krh!-kerh#||#g:fr-gafur#||#bk:y-baki#||#shr-sihr#x#eMN#||#RBB#||#G:FR#||#H:T:e#||#KRH!#||#SHR#||#H:YR#||#BK:Y#||#h:t:e-hata#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#h:yr-hayr#||#krh!-kerh#||#g:fr-gafur#||#bk:y-baki#||#shr-sihr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 74
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 315
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak, Rabbine kendisini mücrim olarak ulaştıran kimse… artık muhakkak ona, cehennem vardır. Orada mevt olmaz ve de orada hayy olmaz!
Musa Kıssası.19Ahiret eTY RBB CRM CHNM MVT HYY .mid2536.ss20.as74.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf315.sure.20.xx*1xMusa Kıssası.19xAhiretxxcehennemxxkissa.071x#rbb-rabb#||#chnm-cehennem#||#crm-mücrim#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#||#ety-xxoxx#x#eTY#||#RBB#||#CRM#||#CHNM#||#MVT#||#HYY#||#rbb-rabb#||#chnm-cehennem#||#crm-mücrim#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 75-76
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 315
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Salih ameller işlemiş olarak, kendisini mü'min eden kimse... artık işte onlar...
• ulvi dereceler,
• içinde ebedi olacakları, altından nehirler cereyan eden Adn cennetleri onlar içindir.
Tezkiye olanların cezası budur.
Musa Kıssası.19Ahiret eTY eMN A:ML S:LH DRC A:LV CNN CRY THT NH!R H:LD CZY ZKV .mid2537.ss20.as75.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf315.sure.20.xx*3xMusa Kıssası.19xAhiretxximanxxxcennetxadnxxkissa.071x.ss20.as76.x#czy-ceza#||#nh!r-nehir#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#tht-taht#||#drc-derece#||#h:ld-halid#||#cnn-cennet#||#a:lv-ula#||#zkv-tezkiye#||#cry-cereyan#||#ety-xxoxx#x#eTY#||#eMN#||#A:ML#||#S:LH#||#DRC#||#A:LV#||#CNN#||#CRY#||#THT#||#NH!R#||#H:LD#||#CZY#||#ZKV#||#czy-ceza#||#nh!r-nehir#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#tht-taht#||#drc-derece#||#h:ld-halid#||#cnn-cennet#||#a:lv-ula#||#zkv-tezkiye#||#cry-cereyan#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2538.ss20.as.ssTAHA.ns.ny.cs.syf.sure.20.xxxxx
20. TAHA / 77
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 316
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Musa'ya,
"BANA abd olanlara isra etmesini ve ardından onları, yebs olmuş bahr içinde tarık olarak darb etmesini… idrak ederek havf etmemesini ve de haşy etmemesini" vahy etmiştik.
Musa Kıssası.19 VHY MVS SRY A:BD D:RB T:RK: BHR YBS H:VF DRK H:ŞY .mid2539.ss20.as77.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf316.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#h:vf-havf#||#vhy-vahy#||#a:bd-abd#||#sry-isra#||#t:rk:-tarık#||#ybs-yebs#||#drk-idrak#||#d:rb-darb#||#h:şy-haşy#||#bhr-bahr#||#mvs-hz. musa#x#VHY#||#MVS#||#SRY#||#A:BD#||#D:RB#||#T:RK:#||#BHR#||#YBS#||#H:VF#||#DRK#||#H:ŞY#||#h:vf-havf#||#vhy-vahy#||#a:bd-abd#||#sry-isra#||#t:rk:-tarık#||#ybs-yebs#||#drk-idrak#||#d:rb-darb#||#h:şy-haşy#||#bhr-bahr#||#mvs-hz. musa#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 78
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 316
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Firavun, ordusuyla onlara tâbi oldu. Ardından ummandan onları gışa eden şey, onları gışa etti.
Musa Kıssası.19 TBA: CND G:ŞV YMM G:ŞV .mid2540.ss20.as78.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf316.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#tba:-tabi#||#cnd-cünd#||#g:şv-gışa#||#ymm-yemm#x#TBA:#||#CND#||#G:ŞV#||#YMM#||#G:ŞV#||#tba:-tabi#||#cnd-cünd#||#g:şv-gışa#||#ymm-yemm#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 79
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 316
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Firavun, kavmini daha da dall etti. Onları hidayete erdiremedi.
Musa Kıssası.19 D:LL K:VM H!DY .mid2541.ss20.as79.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf316.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#k:vm-kavim#||#d:ll-dalalet#||#h!dy-hidayet#x#D:LL#||#K:VM#||#H!DY#||#k:vm-kavim#||#d:ll-dalalet#||#h!dy-hidayet#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 80
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 316
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Ey israiloğulları!
Sizi düşmanınızdan necat etmiştik. Tur'un eymen cenbinde size vaad etmiştik. Size menne ve selva inzal etmiştik.
Musa Kıssası.19 BNY SRY NCV A:DV VA:D CNB T:VR YMN NZL MNN SLV .mid2542.ss20.as80.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf316.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#bny-beni#||#a:dv-adüvv#||#va:d-vaad#||#cnb-cenb#||#mnn-menne#||#ymn-eymen#||#nzl-inzal#||#ncv-necat#||#slv-selva#||#t:vr-tur#||#sry-israiloğulları#||#snv-tur-u sina#x#BNY#||#SRY#||#NCV#||#A:DV#||#VA:D#||#CNB#||#T:VR#||#YMN#||#NZL#||#MNN#||#SLV#||#bny-beni#||#a:dv-adüvv#||#va:d-vaad#||#cnb-cenb#||#mnn-menne#||#ymn-eymen#||#nzl-inzal#||#ncv-necat#||#slv-selva#||#t:vr-tur#||#sry-israiloğulları#||#snv-tur-u sina#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 81
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 316
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Sizi rızıklandırdığımız şeylerin tayyib olanlarından yeyin. Bunun hakkında tuğyan etmeyin. Yoksa üzerinize gazabım hal olur.
Gazabımın hall olduğu kimse… artık o, heva olmuştur.
Musa Kıssası.19 eKL T:YB RZK: T:G:Y HLL G:D:B HLL G:D:B H!VY .mid2543.ss20.as81.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf316.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#g:d:b-gazab#||#ekl-ekl#||#rzk:-rızk#||#t:g:y-tuğyan#||#h!vy-heva#||#hll-hall#||#t:yb-tayyib#x#eKL#||#T:YB#||#RZK:#||#T:G:Y#||#HLL#||#G:D:B#||#HLL#||#G:D:B#||#H!VY#||#g:d:b-gazab#||#ekl-ekl#||#rzk:-rızk#||#t:g:y-tuğyan#||#h!vy-heva#||#hll-hall#||#t:yb-tayyib#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 82
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 316
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak ki BEN,
• tevbe eden
• ve iman eden
• ve salih ameller işleyen kimse için elbette gaffarım.
Sonra o, ihtida olur.
Musa Kıssası.19 G:FR TVB eMN A:ML S:LH H!DY .mid2544.ss20.as82.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf316.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xximanxxkissa.071xxxvaadxxhaberxxx#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#tvb-tevbe#||#g:fr-gaffar#||#h!dy-ihtida#x#G:FR#||#TVB#||#eMN#||#A:ML#||#S:LH#||#H!DY#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#tvb-tevbe#||#g:fr-gaffar#||#h!dy-ihtida#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 83
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 316
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Seni, kavminden daha acele ettiren şey nedir, ey Musa?"
Musa Kıssası.19 A:CL K:VM MVS .mid2545.ss20.as83.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf316.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#k:vm-kavim#||#a:cl-acele#||#mvs-hz. musa#x#A:CL#||#K:VM#||#MVS#||#k:vm-kavim#||#a:cl-acele#||#mvs-hz. musa#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 84
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 316
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Onlar, işte... eserimdeler.
Ben, razı olman için, SANA acele ettim Rabbim!" dedi.
Musa Kıssası.19 K:VL eS!R A:CL RBB RD:V .mid2546.ss20.as84.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf316.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#a:cl-acele#||#rbb-rabb#||#es!r-eser#||#rd:v-rıza#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eS!R#||#A:CL#||#RBB#||#RD:V#||#a:cl-acele#||#rbb-rabb#||#es!r-eser#||#rd:v-rıza#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 85
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 316
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki:
"BİZ, senin ardından kavmine fitne vermiştik. Samiri onları dalalete düşürdü."
Musa Kıssası.19 K:VL FTN K:VM BA:D D:LL SMR .mid2547.ss20.as85.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf316.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#k:vm-kavim#||#ba:d-bad#||#d:ll-dalalet#||#ftn-fitne#||#smr-samiri#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#FTN#||#K:VM#||#BA:D#||#D:LL#||#SMR#||#k:vm-kavim#||#ba:d-bad#||#d:ll-dalalet#||#ftn-fitne#||#smr-samiri#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 86
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 316
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Musa, gazban ve esif olarak kavmine rücu etti. Dedi ki:
"Ey kavmim!
Rabbiniz, size hasene vaad ile vaad etmemiş miydi?
Ahd size tavl mı geldi?
Yoksa, Rabbinizden gazabın üzerinize hall olmasını mı irade ettiniz?
Artık bana olan vaadinizden, siz hilaf ettiniz!"
Musa Kıssası.19 RCA: MVS K:VM G:D:B eSF K:VL K:VM VA:D RBB VA:D HSN T:VL A:H!D RVD HLL G:D:B RBB H:LF VA:D .mid2548.ss20.as86.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf316.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#k:vm-kavim#||#rvd-irade#||#g:d:b-gazab#||#h:lf-hilaf#||#a:h!d-ahd#||#rbb-rabb#||#va:d-vaad#||#t:vl-tavl#||#hll-hall#||#hsn-hasene#||#rca:-rücu#||#esf-esif#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#x#RCA:#||#MVS#||#K:VM#||#G:D:B#||#eSF#||#K:VL#||#K:VM#||#VA:D#||#RBB#||#VA:D#||#HSN#||#T:VL#||#A:H!D#||#RVD#||#HLL#||#G:D:B#||#RBB#||#H:LF#||#VA:D#||#k:vm-kavim#||#rvd-irade#||#g:d:b-gazab#||#h:lf-hilaf#||#a:h!d-ahd#||#rbb-rabb#||#va:d-vaad#||#t:vl-tavl#||#hll-hall#||#hsn-hasene#||#rca:-rücu#||#esf-esif#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 87
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 316
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Dediler ki: "Sana vaadimizden, kendi melkimizle hilaf etmedik.
Fakat bize, kavmin ziynetinden vizrler hamil ettirilmişti. Artık kazf ettik. Ardından, Samiri de böyle ilka etti."
Musa Kıssası.19 K:VL H:LF VA:D MLK HML VZR ZYN K:VM K:Z!F LK:Y SMR .mid2549.ss20.as87.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf316.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#k:vm-kavim#||#h:lf-hilaf#||#hml-haml#||#zyn-zeyn#||#va:d-vaad#||#k:z!f-kazf#||#lk:y-ilka#||#smr-samiri#||#mlk-melk#||#vzr-vizr#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#H:LF#||#VA:D#||#MLK#||#HML#||#VZR#||#ZYN#||#K:VM#||#K:Z!F#||#LK:Y#||#SMR#||#k:vm-kavim#||#h:lf-hilaf#||#hml-haml#||#zyn-zeyn#||#va:d-vaad#||#k:z!f-kazf#||#lk:y-ilka#||#smr-samiri#||#mlk-melk#||#vzr-vizr#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 88
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 317
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından onlar için, havrı olan dişi buzağı cesedi ihrac etti.
Ardından dediler ki:
"Bu sizin ilahınızdır ve de Musa'nın ilahıdır... ancak o, unuttu."
Musa Kıssası.19 H:RC A:CL CSD H:VR K:VL eLH! eLH! MVS NSY .mid2550.ss20.as88.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf317.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#elh!-ilah#||#a:cl-icle#||#nsy-nisyan#||#h:vr-havr#||#csd-cesed#||#h:rc-ihrac#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#x#H:RC#||#A:CL#||#CSD#||#H:VR#||#K:VL#||#eLH!#||#eLH!#||#MVS#||#NSY#||#elh!-ilah#||#a:cl-icle#||#nsy-nisyan#||#h:vr-havr#||#csd-cesed#||#h:rc-ihrac#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 89
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 317
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar, onun, kavil ederek kendilerine rücu edemediğini ve kendilerine darr ve de menfaat vermeye malik olmadığını görmüyorlar mıydı?
Musa Kıssası.19 ReY RCA: K:VL MLK D:RR NFA: .mid2551.ss20.as89.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf317.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#d:rr-darr#||#nfa:-nafia#||#mlk-malik#||#rca:-rücu#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#RCA:#||#K:VL#||#MLK#||#D:RR#||#NFA:#||#d:rr-darr#||#nfa:-nafia#||#mlk-malik#||#rca:-rücu#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2552.ss20.as.ssTAHA.ns.ny.cs.syf.sure.20.xxxxx
20. TAHA / 90
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 317
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Önceden Harun onlara demişti ki:
"Ey kavmim!
Muhakkak bununla, ancak, fitneye düştünüz.
Muhakkak ki Rabbiniz rahmandır. Artık bana tabi olun ve emrime itaat edin."
Musa Kıssası.19 K:VL HRN K:BL K:VM FTN RBB RHM TBA: T:VA: eMR .mid2553.ss20.as90.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf317.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#k:vm-kavim#||#k:bl-kabl#||#t:va:-itaat#||#tba:-tabi#||#emr-umur#||#emr-emir#||#rbb-rabb#||#rhm-rahman#||#ftn-fitne#||#hrn-hz. harun#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#HRN#||#K:BL#||#K:VM#||#FTN#||#RBB#||#RHM#||#TBA:#||#T:VA:#||#eMR#||#k:vm-kavim#||#k:bl-kabl#||#t:va:-itaat#||#tba:-tabi#||#emr-umur#||#emr-emir#||#rbb-rabb#||#rhm-rahman#||#ftn-fitne#||#hrn-hz. harun#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 91
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 317
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Dediler ki:
"Musa bize rücu edinceye kadar buna akif olmaya berh etmeyeceğiz."
Musa Kıssası.19 K:VL BRH A:KF RCA: MVS .mid2554.ss20.as91.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf317.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#rca:-rücu#||#a:kf-akif#||#brh-berh#||#a:kf-akif#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#BRH#||#A:KF#||#RCA:#||#MVS#||#rca:-rücu#||#a:kf-akif#||#brh-berh#||#a:kf-akif#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 92
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 317
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki: "Ey Harun!
Dalalete düştüklerini gördüğünde sana mani olan eden neydi?"
Musa Kıssası.19 K:VL HRN MNA: ReY D:LL .mid2555.ss20.as92.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf317.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#mna:-mani#||#d:ll-dalalet#||#hrn-hz. harun#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#K:VL#||#HRN#||#MNA:#||#ReY#||#D:LL#||#mna:-mani#||#d:ll-dalalet#||#hrn-hz. harun#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 93
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 317
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Bana tâbi olmadın! Artık emrime asi mi oluyorsun?"
Musa Kıssası.19 TBA: A:S:Y eMR .mid2556.ss20.as93.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf317.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#tba:-tabi#||#a:s:y-asi#||#emr-emir#x#TBA:#||#A:S:Y#||#eMR#||#tba:-tabi#||#a:s:y-asi#||#emr-emir#
Orijinal Metin : Sözlük :
20. TAHA / 94
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 317
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Ey anam oğlu!
Sakalımı ve de reisimi ahz etme.
Muhakkak ben, İsrailoğulları arasında fark gözettin ve kavlime rakib oldun demenden haşy ettim" dedi.
Musa Kıssası.19 K:VL eMM eH:Z! LHY ReS H:ŞY K:VL FRK: BYN BNY SRY RK:B K:VL .mid2557.ss20.as94.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf317.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#bny-beni#||#byn-beyn#||#rk:b-rakib#||#eh:z!-ahz#||#h:şy-haşy#||#frk:-fark#||#emm-ümm#||#res-reis#||#lhy-lihye#||#sry-israiloğulları#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eMM#||#eH:Z!#||#LHY#||#ReS#||#H:ŞY#||#K:VL#||#FRK:#||#BYN#||#BNY#||#SRY#||#RK:B#||#K:VL#||#bny-beni#||#byn-beyn#||#rk:b-rakib#||#eh:z!-ahz#||#h:şy-haşy#||#frk:-fark#||#emm-ümm#||#res-reis#||#lhy-lihye#||#sry-israiloğulları#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 95
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 317
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki: "Ya senin hatbın neydi, ey Samiri?"
Musa Kıssası.19 K:VL H:T:B SMR .mid2558.ss20.as95.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf317.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#h:t:b-hatb#||#smr-samiri#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#H:T:B#||#SMR#||#h:t:b-hatb#||#smr-samiri#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 96
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 317
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Onların, onda basar olmadıkları şeye basar oldum.
Ardından Rasulün eserinden kabz ile kabz ettim ve ardından onu nebz ettim.
Nefsim beni böyle tesvil etti." dedi.
Musa Kıssası.19 K:VL BS:R BS:R K:BD: K:BD: eS!R RSL NBZ! SVL NFS .mid2559.ss20.as96.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf317.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#nfs-nefs#||#nbz!-nebz#||#es!r-eser#||#svl-tesvil#||#rsl-rasul#||#k:bd:-kabz#||#bs:r-basar#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#BS:R#||#BS:R#||#K:BD:#||#K:BD:#||#eS!R#||#RSL#||#NBZ!#||#SVL#||#NFS#||#nfs-nefs#||#nbz!-nebz#||#es!r-eser#||#svl-tesvil#||#rsl-rasul#||#k:bd:-kabz#||#bs:r-basar#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 97
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 317
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki:
"Artık zehab oldun!
Artık muhakkak, senin için hayat boyunca, 'Bana misas etmeyin!' demek vardır!
Muhakkak senin için vaad edilen... ondan ihlaf edemeyeceksin!
Ona zıll et!... akif olup durduğun ilahına!
BİZ onu elbette hark edeceğiz... sonra da nesf ederek ummanda nesf edeceğiz!"
Musa Kıssası.19 K:VL Z!H!B HYY K:VL MSS VA:D H:LF NZ:R eLH! Z:LL A:KF HRK: NSF YMM NSF .mid2560.ss20.as97.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf317.sure.20.xxxMusa Kıssası.19xkissa.071x#elh!-ilah#||#h:lf-ihlaf#||#mss-misas#||#va:d-vaad#||#z:ll-zıll#||#a:kf-akif#||#hrk:-hark#||#nsf-nesf#||#nz:r-nazar#||#z!h!b-zehab#||#hyy-hayat#||#a:kf-akif#||#ymm-yemm#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#Z!H!B#||#HYY#||#K:VL#||#MSS#||#VA:D#||#H:LF#||#NZ:R#||#eLH!#||#Z:LL#||#A:KF#||#HRK:#||#NSF#||#YMM#||#NSF#||#elh!-ilah#||#h:lf-ihlaf#||#mss-misas#||#va:d-vaad#||#z:ll-zıll#||#a:kf-akif#||#hrk:-hark#||#nsf-nesf#||#nz:r-nazar#||#z!h!b-zehab#||#hyy-hayat#||#a:kf-akif#||#ymm-yemm#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 98
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 317
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
İlahınız ancak, O'ndan başka ilah olmayan ALLAH'tır. O, ilim olarak herşeye tevessü etmiştir.
eLH! eLH! VSA: KLL ŞYe A:LM .mid2561.ss20.as98.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf317.sure.20.xxxx#şye-şey#||#kll-külli#||#elh!-ilah#||#a:lm-ilim#||#vsa:-tevessü#x#eLH!#||#eLH!#||#VSA:#||#KLL#||#ŞYe#||#A:LM#||#şye-şey#||#kll-külli#||#elh!-ilah#||#a:lm-ilim#||#vsa:-tevessü#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 99
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 318
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Böyledir!...
Sabık olmuşların haberlerinden sana kıssa ediyoruz.
Sana BİZ'im VARLIĞIMIZDAN zikir vermiş olduk!
K:S:S: NBe SBK: eTY LDN Z!KR .mid2562.ss20.as99.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf318.sure.20.xxxx#ldn-ledun#||#nbe-nebe#||#k:s:s:-kıssa#||#z!kr-zikir#||#sbk:-sabık#||#ety-xxoxx#x#K:S:S:#||#NBe#||#SBK:#||#eTY#||#LDN#||#Z!KR#||#ldn-ledun#||#nbe-nebe#||#k:s:s:-kıssa#||#z!kr-zikir#||#sbk:-sabık#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 100
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 318
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Ondan iraz olan kimse… muhakkak o, kıyamet yevminde, vizre hamil olacaktır.
A:RD: HML YVM K:VM VZR .mid2563.ss20.as100.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf318.sure.20.xxxxxyevmxx#k:vm-kıyamet#||#hml-haml#||#yvm-yevm#||#a:rd:-iraz#||#vzr-vizr#x#A:RD:#||#HML#||#YVM#||#K:VM#||#VZR#||#k:vm-kıyamet#||#hml-haml#||#yvm-yevm#||#a:rd:-iraz#||#vzr-vizr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 101
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 318
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar orada ebedi olacaklardır.
Kıyamet yevminde, onlara ne de sui hamldır!
H:LD SVe YVM K:VM HML .mid2564.ss20.as101.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf318.sure.20.xxxxxyevmxx#k:vm-kıyamet#||#sve-sui#||#hml-haml#||#yvm-yevm#||#h:ld-halid#x#H:LD#||#SVe#||#YVM#||#K:VM#||#HML#||#k:vm-kıyamet#||#sve-sui#||#hml-haml#||#yvm-yevm#||#h:ld-halid#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 102
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 318
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Sura nefh edilen yevmde... yevme-izinde, mücrimleri, yüzü-gözü gömgök olmuş şekilde haşr ederiz.
YVM NFH: S:VR HŞR CRM YVM ZRK: .mid2565.ss20.as102.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf318.sure.20.xxxxxyevmxx#hşr-haşr#||#yvm-yevm#||#nfh:-nefh#||#crm-mücrim#||#s:vr-sur#||#zrk:-zürkum#||#yvm-yevme-izin#x#YVM#||#NFH:#||#S:VR#||#HŞR#||#CRM#||#YVM#||#ZRK:#||#hşr-haşr#||#yvm-yevm#||#nfh:-nefh#||#crm-mücrim#||#s:vr-sur#||#zrk:-zürkum#||#yvm-yevme-izin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 103
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 318
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Aşr dışında lebs olmadınız." diye, aralarında haft ettiler.
H:FT BYN LBS! A:ŞR .mid2566.ss20.as103.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf318.sure.20.xxxx#byn-beyn#||#a:şr-aşr#||#lbs!-lebs#||#h:ft-haft#x#H:FT#||#BYN#||#LBS!#||#A:ŞR#||#byn-beyn#||#a:şr-aşr#||#lbs!-lebs#||#h:ft-haft#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 104
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 318
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Onların kavil ettikleri şeylere BİZ alimiz!
Tarık olarak emsal olanları der ki: "Siz, sadece, bir yevm lebs oldunuz!"
A:LM K:VL K:VL MS!L T:RK: LBS! YVM .mid2567.ss20.as104.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf318.sure.20.xxxxxyevmxx#yvm-yevm#||#a:lm-alim#||#ms!l-misal#||#lbs!-lebs#||#t:rk:-tarık#||#k:vl-xxoxx#x#A:LM#||#K:VL#||#K:VL#||#MS!L#||#T:RK:#||#LBS!#||#YVM#||#yvm-yevm#||#a:lm-alim#||#ms!l-misal#||#lbs!-lebs#||#t:rk:-tarık#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük :
Ayn Secavendi
.mid2568.ss20.as.ssTAHA.ns.ny.cs.syf.sure.20.xxxxx
20. TAHA / 105
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 318
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Sana dağlardan sual ederler.
De ki:
"Rabbim onları nesf edip, nesf edecek!"
SeL CBL K:VL NSF RBB NSF .mid2569.ss20.as105.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf318.sure.20.xxxx#cbl-cebel#||#rbb-rabb#||#sel-sual#||#nsf-nesf#||#k:vl-xxoxx#x#SeL#||#CBL#||#K:VL#||#NSF#||#RBB#||#NSF#||#cbl-cebel#||#rbb-rabb#||#sel-sual#||#nsf-nesf#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 106
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 318
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Onları safsafe halinde kaa olarak vezr edecek."
VZ!R K:VA: S:FS:F .mid2570.ss20.as106.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf318.sure.20.xxxx#vz!r-vezr#||#k:va:-kaa#||#s:fs:f-safsafe#x#VZ!R#||#K:VA:#||#S:FS:F#||#vz!r-vezr#||#k:va:-kaa#||#s:fs:f-safsafe#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 107
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 318
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
"Orada ivec ve de tümsek görmeyeceksin."
ReY A:VC eMT .mid2571.ss20.as107.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf318.sure.20.xxxx#a:vc-ivec#||#emt-emt#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#A:VC#||#eMT#||#a:vc-ivec#||#emt-emt#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 108
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 318
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Yevme-izinde, kendisinde ivec olmayan dava adamına tabi olurlar. Savtlar Rahmana huşu eder… artık hems dışında işitemezsin.
YVM TBA: DA:V A:VC H:ŞA: S:VT RHM SMA: H!MS .mid2572.ss20.as108.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf318.sure.20.xxxxxyevmxx#da:v-dai#||#tba:-tabi#||#rhm-rahman#||#h:şa:-huşu#||#a:vc-ivec#||#s:vt-savt#||#h!ms-hems#||#yvm-yevme-izin#||#sma:-xxoxx#x#YVM#||#TBA:#||#DA:V#||#A:VC#||#H:ŞA:#||#S:VT#||#RHM#||#SMA:#||#H!MS#||#da:v-dai#||#tba:-tabi#||#rhm-rahman#||#h:şa:-huşu#||#a:vc-ivec#||#s:vt-savt#||#h!ms-hems#||#yvm-yevme-izin#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 109
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 318
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Yevme-izinde, şefaat menfaati yoktur... Rahmanın izin verdiği ve kavlinden razı olduğu kimse müstesna.
YVM NFA: ŞFA: eZ!N RHM RD:V K:VL .mid2573.ss20.as109.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf318.sure.20.xxxxxyevmxx#rhm-rahman#||#şfa:-şefaat#||#nfa:-nafia#||#ez!n-izin#||#rd:v-rıza#||#yvm-yevme-izin#||#k:vl-xxoxx#x#YVM#||#NFA:#||#ŞFA:#||#eZ!N#||#RHM#||#RD:V#||#K:VL#||#rhm-rahman#||#şfa:-şefaat#||#nfa:-nafia#||#ez!n-izin#||#rd:v-rıza#||#yvm-yevme-izin#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 110
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 318
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
O, ellerinin arasında olana ve halflerinde olana alimdir.
Onlar, ilim olarak O'nu ihata edemezler.
Ahiret A:LM BYN YDY H:LF HVT: A:LM .mid2574.ss20.as110.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf318.sure.20.xxxAhiretx#h:lf-half#||#a:lm-alim#||#ydy-yed#||#byn-beyn#||#hvt:-ihata#x#A:LM#||#BYN#||#YDY#||#H:LF#||#HVT:#||#A:LM#||#h:lf-half#||#a:lm-alim#||#ydy-yed#||#byn-beyn#||#hvt:-ihata#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 111
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 318
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Vechler, hayy-ul kayyum olan için anve olur. Zulüm hamili olan kimse habe olmuştur.
Esma-ül Hüsna A:NV VCH! HYY K:VM H:YB HML Z:LM .mid2575.ss20.as111.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf318.sure.20.xxxEsma-ül Hüsnax#k:vm-kayyum#||#z:lm-zulüm#||#hml-haml#||#a:nv-anve#||#vch!-vücuh#||#hyy-hayy#||#h:yb-habe#x#A:NV#||#VCH!#||#HYY#||#K:VM#||#H:YB#||#HML#||#Z:LM#||#k:vm-kayyum#||#z:lm-zulüm#||#hml-haml#||#a:nv-anve#||#vch!-vücuh#||#hyy-hayy#||#h:yb-habe#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 112
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 318
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Salih olanlardan amel eden ve iman eden kimseler… artık onlar zulümden ve hezmden korkmaz.
A:ML S:LH eMN H:VF Z:LM H!D:M .mid2576.ss20.as112.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf318.sure.20.xxxxximanxxximan-duruxxxxibadetxxx#h:vf-havf#||#z:lm-zulüm#||#emn-mümin#||#a:ml-amel#||#s:lh-salih#||#h!d:m-hezm#x#A:ML#||#S:LH#||#eMN#||#H:VF#||#Z:LM#||#H!D:M#||#h:vf-havf#||#z:lm-zulüm#||#emn-mümin#||#a:ml-amel#||#s:lh-salih#||#h!d:m-hezm#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 113
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 318
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Böyledir!
BİZ onu arabiyye Kur'an olarak inzal ettik… ve onda vaadlerimizden sarf ettik.
Umulur ki ittika ederler veya onlara zikir ihdas olur.
NZL K:Re A:RB S:RF VA:D VK:Y HDS! Z!KR .mid2577.ss20.as113.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf318.sure.20.xxxxxkuranxxxxkitabxxx#a:rb-arabiyye#||#va:d-vaad#||#k:re-kuran#||#s:rf-sarf#||#hds!-ihdas#||#nzl-inzal#||#z!kr-zikir#||#vk:y-ittika#x#NZL#||#K:Re#||#A:RB#||#S:RF#||#VA:D#||#VK:Y#||#HDS!#||#Z!KR#||#a:rb-arabiyye#||#va:d-vaad#||#k:re-kuran#||#s:rf-sarf#||#hds!-ihdas#||#nzl-inzal#||#z!kr-zikir#||#vk:y-ittika#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 114
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 319
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Melik, hakk ALLAH tealidir.
Sana vahy edilmeden önce kaza olması için Kur'an'a acele etme.
De ki:
"Rabbim!
İlmimi ziyade et."
Dua A:LV MLK HK:K: A:CL K:Re K:BL K:D:Y VHY K:VL RBB ZYD A:LM .mid2578.ss20.as114.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf319.sure.20.xxxDuaxxkuranxxxxemirxxyasakxxxxkitabxxx#k:bl-kabl#||#vhy-vahy#||#zyd-ziyade#||#a:cl-acele#||#a:lm-ilim#||#rbb-rabb#||#hk:k:-hakk#||#k:re-kuran#||#mlk-melik#||#a:lv-teali#||#k:d:y-kaza#||#k:vl-xxoxx#x#A:LV#||#MLK#||#HK:K:#||#A:CL#||#K:Re#||#K:BL#||#K:D:Y#||#VHY#||#K:VL#||#RBB#||#ZYD#||#A:LM#||#k:bl-kabl#||#vhy-vahy#||#zyd-ziyade#||#a:cl-acele#||#a:lm-ilim#||#rbb-rabb#||#hk:k:-hakk#||#k:re-kuran#||#mlk-melik#||#a:lv-teali#||#k:d:y-kaza#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 115
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 319
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Önceden Adem'e elbette ahd etmiştik... ancak o unutmuştu.
Onun azim etmesine vecd olmadık!
Adem Kıssası.7 A:H!D eDM K:BL NSY VCD A:ZM .mid2579.ss20.as115.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf319.sure.20.xxxAdem Kıssası.7xkissa.072x#k:bl-kabl#||#a:h!d-ahd#||#nsy-nisyan#||#vcd-vecd#||#a:zm-azim#||#edm-hz. adem#x#A:H!D#||#eDM#||#K:BL#||#NSY#||#VCD#||#A:ZM#||#k:bl-kabl#||#a:h!d-ahd#||#nsy-nisyan#||#vcd-vecd#||#a:zm-azim#||#edm-hz. adem#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2580.ss20.as.ssTAHA.ns.ny.cs.syf.sure.20.xxxxx
20. TAHA / 116
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 319
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Meleklere, "Adem'e secde edin" dediğimizde... hemen secde etmişlerdi.
İblis müstesna… o imtina etmişti.
Adem Kıssası.7İblis K:VL MLK SCD eDM SCD BLS eBY .mid2581.ss20.as116.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf319.sure.20.xxxAdem Kıssası.7xİblisxxİblisxxkissa.072x#eby-eby#||#mlk-melek#||#scd-secde#||#edm-hz. adem#||#bls-iblis#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#MLK#||#SCD#||#eDM#||#SCD#||#BLS#||#eBY#||#eby-eby#||#mlk-melek#||#scd-secde#||#edm-hz. adem#||#bls-iblis#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 117-118-119
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 319
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından dedik ki:
"Ey Adem!
Muhakkak bu, sana ve zevcene düşmandır. Sakın siz ikinizi cennetten ihrac etmesin… yoksa şaki olursun.
• Muhakkak sana orada acıkman yoktur...
• ve ara olman da yoktur.
• Muhakkak orada zeme olman yoktur...
• ve dahv olman da yoktur."
Adem Kıssası.7İblis K:VL eDM A:DV ZVC H:RC CNN ŞK:V CVA: A:RY Z:Me D:HV .mid2582.ss20.as117.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf319.sure.20.xxxAdem Kıssası.7xİblisxxİblisxxkissa.072x.ss20.as118.ss20.as119.x#a:dv-adüvv#||#cnn-cennet#||#h:rc-ihrac#||#şk:v-şaki#||#zvc-zevc#||#cva:-cu#||#a:ry-ara#||#d:hv-dahv#||#z:me-zeme#||#edm-hz. adem#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eDM#||#A:DV#||#ZVC#||#H:RC#||#CNN#||#ŞK:V#||#CVA:#||#A:RY#||#Z:Me#||#D:HV#||#a:dv-adüvv#||#cnn-cennet#||#h:rc-ihrac#||#şk:v-şaki#||#zvc-zevc#||#cva:-cu#||#a:ry-ara#||#d:hv-dahv#||#z:me-zeme#||#edm-hz. adem#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
20. TAHA / 120
Surede Ayet: 135
Kitap Sırası: 20
Nüzul Sırası: 45
Sayfa: 319
Cüz: 16
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından, şeytan ona vesvese vererek dedi ki:
"Ey Adem!
Ebedilik şeceresine ve bela olmayacak mülke, sana delil vereyim mi?"
Adem Kıssası.7Şeytan VSVS ŞT:N K:VL eDM DLL ŞCR H:LD MLK BLV .mid2583.ss20.as120.ssTAHA.ns45.nyMEKKE.cs16.syf319.sure.20.xxxAdem Kıssası.7xŞeytanxxŞeytanxxkissa.072x#h:ld-huld#||#dll-delil#||#şcr-şecere#||#mlk-mülk#||#blv-bela#||#vsvs-vesvese#||#edm-hz. adem#||#k:vl-xxoxx#x#VSVS#||#ŞT:N#||#K:VL#||#eDM#||#DLL#||#ŞCR#||#H:LD#||#MLK#||#BLV#||#h:ld-huld#||#dll-delil#||#şcr-şecere#||#mlk-mülk#||#blv-bela#||#vsvs-vesvese#||#edm-hz. adem#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :