İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
AL-�� ��MRAN SURES��

205 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid284.ss3.as.ssALİ İMRAN.ns89.ny.cs3.syf49.sure.3.xxxxx
Orijinal Metin :
3. ALİ İMRAN / 1
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 49
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Elif. Lam. Mim.
.mid285.ss3.as1.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf49.sure.3.xxxxx
Orijinal Metin :
3. ALİ İMRAN / 2
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 49
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH!…
O'ndan başka ilah yoktur.
Hayydır.
Kayyumdur.
Esma-ül Hüsna eLH! HYY K:VM .mid286.ss3.as2.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf49.sure.3.xxxEsma-ül Hüsnax#k:vm-kayyum#||#elh!-ilah#||#hyy-hayy#x#eLH!#||#HYY#||#K:VM#||#k:vm-kayyum#||#elh!-ilah#||#hyy-hayy#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 3-4
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 49
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Elinin arasındakine musaddık olan kitabı, sana bi-hakkın inzal etti.
Tevrat ve de İncil'i nas için hüda olarak önceden inzal etmişti.
Furkanı da inzal etmişti.
Muhakkak, ALLAH'ın ayetlerine kafir olanlar... onlara şedid azab vardır.
ALLAH, azizdir, intikamın zatıdır.
AhiretEsma-ül Hüsna NZL KTB HK:K: S:DK: BYN YDY NZL TVR NCL K:BL H!DY NVS NZL FRK: KFR eYY A:Z!B ŞDD A:ZZ Z!VT NK:M .mid287.ss3.as3.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf49.sure.3.xxxAhiretxEsma-ül Hüsnax.ss3.as4.xxxvaadxxhaberxxxxkitabxxx#k:bl-kabl#||#ktb-kitab#||#nvs-nas#||#eyy-ayet#||#şdd-şedid#||#hk:k:-hakk#||#a:z!b-azab#||#ydy-yed#||#kfr-kafir#||#byn-beyn#||#nzl-inzal#||#s:dk:-musaddık#||#a:zz-aziz#||#h!dy-huda#||#frk:-furkan#||#nk:m-intikam#||#tvr-tevrat#||#ncl-incil#||#z!vt-zi#x#NZL#||#KTB#||#HK:K:#||#S:DK:#||#BYN#||#YDY#||#NZL#||#TVR#||#NCL#||#K:BL#||#H!DY#||#NVS#||#NZL#||#FRK:#||#KFR#||#eYY#||#A:Z!B#||#ŞDD#||#A:ZZ#||#Z!VT#||#NK:M#||#k:bl-kabl#||#ktb-kitab#||#nvs-nas#||#eyy-ayet#||#şdd-şedid#||#hk:k:-hakk#||#a:z!b-azab#||#ydy-yed#||#kfr-kafir#||#byn-beyn#||#nzl-inzal#||#s:dk:-musaddık#||#a:zz-aziz#||#h!dy-huda#||#frk:-furkan#||#nk:m-intikam#||#tvr-tevrat#||#ncl-incil#||#z!vt-zi#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 5
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 49
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Muhakkak ki ALLAH'a... O'na, arzda ve de semada, bir şey hafi değildir.
H:FY ŞYe eRD: SMV .mid288.ss3.as5.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf49.sure.3.xxxx#şye-şey#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#h:fy-hafi#x#H:FY#||#ŞYe#||#eRD:#||#SMV#||#şye-şey#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#h:fy-hafi#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 6
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 49
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Rahimlerde, sizi, nasıl dilerse tasavvur eden, O'dur.
O'ndan başka ilah yoktur.
Azizdir. Hakimdir.
Esma-ül Hüsna S:VR RHM KYF ŞYe eLH! A:ZZ HKM .mid289.ss3.as6.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf49.sure.3.xxxEsma-ül Hüsnax#şye-şae#||#kyf-keyfe#||#elh!-ilah#||#rhm-erham#||#hkm-hakim#||#a:zz-aziz#||#s:vr-tasavvur#x#S:VR#||#RHM#||#KYF#||#ŞYe#||#eLH!#||#A:ZZ#||#HKM#||#şye-şae#||#kyf-keyfe#||#elh!-ilah#||#rhm-erham#||#hkm-hakim#||#a:zz-aziz#||#s:vr-tasavvur#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 7
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 49
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Muhkem ayetlerin olduğu kitabı sana inzal eden O'dur.
Onlar ana kitabtır. Diğerleri de müteşabihtir.
Kalblerinde zeyg olanlar, fitne ibtiga etmek ve tevilini ibtiga etmek üzere, onun müteşabih olanlarına, kendilerini tabi ederler.
Onun te'viline, ancak, ALLAH alimdir.
İlimde rasih olanlar derler ki:
"Biz ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin indindendir."
Lübb sahiblerinden başkası tezekkür edemez.
NZL KTB eYY HKM eMM KTB eH:R ŞBH! K:LB ZYG: TBA: ŞBH! BG:Y FTN BG:Y eVL A:LM eVL RSH: A:LM K:VL eMN KLL A:ND RBB Z!KR eVL LBB .mid290.ss3.as7.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf49.sure.3.xxxxximanxxxxvaadxxhaberxxxxkitabxxx#evl-uli#||#evl-tevil#||#kll-külli#||#ktb-kitab#||#eyy-ayet#||#eh:r-uhra#||#tba:-tabi#||#emn-iman#||#a:nd-ind#||#a:lm-alim#||#k:lb-kalb#||#rbb-rabb#||#zyg:-zeyg#||#rsh:-rasih#||#z!kr-tezekkür#||#lbb-lübb#||#nzl-inzal#||#ftn-fitne#||#hkm-muhkem#||#şbh!-müteşabih#||#emm-ümm#||#bg:y-ibtiga#||#k:vl-xxoxx#x#NZL#||#KTB#||#eYY#||#HKM#||#eMM#||#KTB#||#eH:R#||#ŞBH!#||#K:LB#||#ZYG:#||#TBA:#||#ŞBH!#||#BG:Y#||#FTN#||#BG:Y#||#eVL#||#A:LM#||#eVL#||#RSH:#||#A:LM#||#K:VL#||#eMN#||#KLL#||#A:ND#||#RBB#||#Z!KR#||#eVL#||#LBB#||#evl-uli#||#evl-tevil#||#kll-külli#||#ktb-kitab#||#eyy-ayet#||#eh:r-uhra#||#tba:-tabi#||#emn-iman#||#a:nd-ind#||#a:lm-alim#||#k:lb-kalb#||#rbb-rabb#||#zyg:-zeyg#||#rsh:-rasih#||#z!kr-tezekkür#||#lbb-lübb#||#nzl-inzal#||#ftn-fitne#||#hkm-muhkem#||#şbh!-müteşabih#||#emm-ümm#||#bg:y-ibtiga#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 8
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 49
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Rabbimiz!
Bizi hidayete erdirdiğinden sonra kalblerimizi zeyg etme!
Bize, SEN'in VARLIĞINDAN rahmet vehb eyle.
Muhakkak ki SEN, vehhabsın.
DuaEsma-ül Hüsna RBB ZYG: K:LB BA:D H!DY VH!B LDN RHM VH!B .mid291.ss3.as8.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf49.sure.3.xxxDuaxEsma-ül Hüsnax#ba:d-bad#||#k:lb-kalb#||#rbb-rabb#||#rhm-rahmet#||#ldn-ledun#||#h!dy-hidayet#||#zyg:-zeyg#||#vh!b-vehb#x#RBB#||#ZYG:#||#K:LB#||#BA:D#||#H!DY#||#VH!B#||#LDN#||#RHM#||#VH!B#||#ba:d-bad#||#k:lb-kalb#||#rbb-rabb#||#rhm-rahmet#||#ldn-ledun#||#h!dy-hidayet#||#zyg:-zeyg#||#vh!b-vehb#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 9
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 49
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Rabbimiz!
Muhakkak ki SEN, hakkında rayb olmayan yevm için nasa camisin.
Muhakkak ki ALLAH, vaad ettiğinden hilaf etmez.
Dua RBB CMA: NVS YVM RYB H:LF VA:D .mid292.ss3.as9.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf49.sure.3.xxxDuaxxyevmxx#nvs-nas#||#h:lf-hilaf#||#yvm-yevm#||#rbb-rabb#||#cma:-cami#||#va:d-vaad#||#ryb-rayb#x#RBB#||#CMA:#||#NVS#||#YVM#||#RYB#||#H:LF#||#VA:D#||#nvs-nas#||#h:lf-hilaf#||#yvm-yevm#||#rbb-rabb#||#cma:-cami#||#va:d-vaad#||#ryb-rayb#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid293.ss3.as.ssALİ İMRAN.ns.ny.cs.syf.sure.3.xxxxx
3. ALİ İMRAN / 10-11
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 50
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Muhakkak kafirler… onları malları ve de evladları ALLAH'tan bir şeye, ganiy etmez. Firavun alinin ve onların öncesinden ayetlerimizi kizb edenlerin adetleri gibi… işte onlar nara vakudtur. Ardından ALLAH, zenbleri ile onları ahz eder.
ALLAH, ikabı şedid olandır.
Ahiret KFR G:NY MVL VLD ŞYe VK:D NVR DeB eVL K:BL KZ!B eYY eH:Z! Z!NB ŞDD A:K:B .mid294.ss3.as10.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf50.sure.3.xxxAhiretxxcehennemxx.ss3.as11.xxxvaadxxhaberxxx#k:bl-kabl#||#evl-ali#||#şye-şey#||#mvl-mal#||#eyy-ayet#||#şdd-şedid#||#vld-xoxox#||#g:ny-ganiy#||#kfr-kafir#||#vk:d-vakud#||#nvr-nar#||#kz!b-kizb#||#eh:z!-ahz#||#a:k:b-ikab#||#z!nb-zenb#||#deb-deb#x#KFR#||#G:NY#||#MVL#||#VLD#||#ŞYe#||#VK:D#||#NVR#||#DeB#||#eVL#||#K:BL#||#KZ!B#||#eYY#||#eH:Z!#||#Z!NB#||#ŞDD#||#A:K:B#||#k:bl-kabl#||#evl-ali#||#şye-şey#||#mvl-mal#||#eyy-ayet#||#şdd-şedid#||#vld-xoxox#||#g:ny-ganiy#||#kfr-kafir#||#vk:d-vakud#||#nvr-nar#||#kz!b-kizb#||#eh:z!-ahz#||#a:k:b-ikab#||#z!nb-zenb#||#deb-deb#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 12
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 50
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Kafirlere de ki:
"Yakında size karşı galib gelinecek ve cehenneme haşr olacaksınız.
O, ne beis mihadtır!"
Ahiret K:VL KFR G:LB HŞR CHNM BeS MH!D .mid295.ss3.as12.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf50.sure.3.xxxAhiretxxcehennemxxxxvaadxxhaberxxx#hşr-haşr#||#kfr-kafir#||#mh!d-mihad#||#chnm-cehennem#||#bes-beis#||#g:lb-galib#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#KFR#||#G:LB#||#HŞR#||#CHNM#||#BeS#||#MH!D#||#hşr-haşr#||#kfr-kafir#||#mh!d-mihad#||#chnm-cehennem#||#bes-beis#||#g:lb-galib#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 13
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 50
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Mülaki olan iki fie size ayet olmuştu;
Bir fie ALLAH sebilinde kıtal ediyordu. Diğer kafirler, baktıkları ayn ile onları kendilerinin iki misli görüyorlardı.
ALLAH, dilediğini nasrı ile eyd eder. Muhakkak bunda, basar sahibleri için elbette ibret vardır.
Mesel: Düşmanı iki misli görür KVN eYY FeY LK:Y FeY K:TL SBL eH:R KFR ReY MS!L ReY A:YN eYD NS:R ŞYe A:BR eVL BS:R .mid296.ss3.as13.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf50.sure.3.xxxMesel: Düşmanı iki misli görürxxsayıxxkissa.012xxxvaadxxhaberxxx#kvn-kane#||#evl-uli#||#şye-şae#||#k:tl-kıtal#||#eyy-ayet#||#eh:r-uhra#||#sbl-sebil#||#kfr-kafir#||#lk:y-mülaki#||#ms!l-misl#||#bs:r-basar#||#eyd-eyd#||#fey-fie#||#a:br-ibret#||#ns:r-nasr#||#a:yn-ayn#||#rey-xxoxx#x#KVN#||#eYY#||#FeY#||#LK:Y#||#FeY#||#K:TL#||#SBL#||#eH:R#||#KFR#||#ReY#||#MS!L#||#ReY#||#A:YN#||#eYD#||#NS:R#||#ŞYe#||#A:BR#||#eVL#||#BS:R#||#kvn-kane#||#evl-uli#||#şye-şae#||#k:tl-kıtal#||#eyy-ayet#||#eh:r-uhra#||#sbl-sebil#||#kfr-kafir#||#lk:y-mülaki#||#ms!l-misl#||#bs:r-basar#||#eyd-eyd#||#fey-fie#||#a:br-ibret#||#ns:r-nasr#||#a:yn-ayn#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 14-15
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 50
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Nas için,
• kadınlardan...
• ve oğullardan...
• ve altından ve gümüşten kantar kantar biriktirilmişlerden...
• ve müsevvem atlardan...
• ve enamdan...
• ve harsdan...
şehvet hubbu ziynetlendi.

Bunlar, dünya hayatının metalarıdır.
ALLAH... O'nun indi, hüsn-ü meabtır.

De ki:
"Bunlardan hayr olanı size haber vereyim mi?

İttika edenler için, Rabblerinin indinde,
• içinde ebedi olacakları, altından nehirler cereyan eden cennetler
• ve mutahhar zevceler
• ve ALLAH'tan rıdvan vardır."
ALLAH, kendisine abd olanlara basirdir.
Ahiret ZYN NVS HBB ŞH!V NSV BNY K:NT:R K:NT:R Z!H!B FD:D: H:YL SVM NA:M HRS! MTA: HYY DNV A:ND HSN eVB K:VL NBe H:YR VK:Y A:ND RBB CNN CRY THT NH!R H:LD ZVC T:H!R RD:V BS:R A:BD .mid297.ss3.as14.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf50.sure.3.xx*2xAhiretxxcennetxtaharetxxxsadaka-duruxx.ss3.as15.xxxemirxxyasakxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#bny-beni#||#mta:-meta#||#nvs-nas#||#dnv-dünya#||#nh!r-nehir#||#nsv-nisa#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#zyn-zeyn#||#tht-taht#||#h:yr-hayr#||#h:ld-halid#||#cnn-cennet#||#nbe-nebe#||#a:bd-abd#||#hbb-hubb#||#na:m-enam#||#hsn-hüsn#||#hyy-hayat#||#hrs!-hars#||#z!h!b-zeheb#||#svm-müsevvem#||#h:yl-hayl#||#şh!v-şehvet#||#evb-meab#||#fd:d:-fızza#||#vk:y-ittika#||#bs:r-basir#||#cry-cereyan#||#zvc-zevc#||#t:h!r-mutahhar#||#rd:v-rıdvan#||#k:nt:r-kantar#||#k:vl-xxoxx#x#ZYN#||#NVS#||#HBB#||#ŞH!V#||#NSV#||#BNY#||#K:NT:R#||#K:NT:R#||#Z!H!B#||#FD:D:#||#H:YL#||#SVM#||#NA:M#||#HRS!#||#MTA:#||#HYY#||#DNV#||#A:ND#||#HSN#||#eVB#||#K:VL#||#NBe#||#H:YR#||#VK:Y#||#A:ND#||#RBB#||#CNN#||#CRY#||#THT#||#NH!R#||#H:LD#||#ZVC#||#T:H!R#||#RD:V#||#BS:R#||#A:BD#||#bny-beni#||#mta:-meta#||#nvs-nas#||#dnv-dünya#||#nh!r-nehir#||#nsv-nisa#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#zyn-zeyn#||#tht-taht#||#h:yr-hayr#||#h:ld-halid#||#cnn-cennet#||#nbe-nebe#||#a:bd-abd#||#hbb-hubb#||#na:m-enam#||#hsn-hüsn#||#hyy-hayat#||#hrs!-hars#||#z!h!b-zeheb#||#svm-müsevvem#||#h:yl-hayl#||#şh!v-şehvet#||#evb-meab#||#fd:d:-fızza#||#vk:y-ittika#||#bs:r-basir#||#cry-cereyan#||#zvc-zevc#||#t:h!r-mutahhar#||#rd:v-rıdvan#||#k:nt:r-kantar#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 16-17
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 51
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
"Rabbimiz!
Muhakkak biz iman ettik.
Bize... zenblerimize gafur ol!
Bizi narın azabından vaky et." diyen o kimseler;
• sabır edenler
• ve sadık olanlar
• ve kanit olanlar
• ve infak edenler
• ve seher vakitleri ile istiğfar edenlerdir.
İnfakDua K:VL RBB eMN G:FR Z!NB VK:Y A:Z!B NVR S:BR S:DK: K:NT NFK: G:FR SHR .mid298.ss3.as16.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf51.sure.3.xxxİnfakxDuaxximanxinfakxxxsadaka-duruxx.ss3.as17.xxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#emn-iman#||#rbb-rabb#||#s:br-sabr#||#a:z!b-azab#||#vk:y-vaky#||#z!nb-zenb#||#g:fr-gafur#||#nvr-nar#||#nfk:-infak#||#k:nt-kanit#||#g:fr-istiğfar#||#s:dk:-sadık#||#shr-seher#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#RBB#||#eMN#||#G:FR#||#Z!NB#||#VK:Y#||#A:Z!B#||#NVR#||#S:BR#||#S:DK:#||#K:NT#||#NFK:#||#G:FR#||#SHR#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#s:br-sabr#||#a:z!b-azab#||#vk:y-vaky#||#z!nb-zenb#||#g:fr-gafur#||#nvr-nar#||#nfk:-infak#||#k:nt-kanit#||#g:fr-istiğfar#||#s:dk:-sadık#||#shr-seher#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 18
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 51
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH şahidtir ki;
Muhakkak O'ndan başka ilah yoktur…
Melekler ve ilim sahibleri kıst ile kaimdir…
O aziz ve hakim'den başka ilah yoktur.
Esma-ül Hüsna ŞH!D eLH! MLK eVL A:LM K:VM K:ST: eLH! A:ZZ HKM .mid299.ss3.as18.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf51.sure.3.xxxEsma-ül Hüsnax#k:vm-kaim#||#evl-uli#||#elh!-ilah#||#a:lm-ilim#||#hkm-hakim#||#a:zz-aziz#||#şh!d-şahid#||#k:st:-kıst#||#mlk-melek#x#ŞH!D#||#eLH!#||#MLK#||#eVL#||#A:LM#||#K:VM#||#K:ST:#||#eLH!#||#A:ZZ#||#HKM#||#k:vm-kaim#||#evl-uli#||#elh!-ilah#||#a:lm-ilim#||#hkm-hakim#||#a:zz-aziz#||#şh!d-şahid#||#k:st:-kıst#||#mlk-melek#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 19
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 51
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Muhakkak ki ALLAH indinde, din, İslam'dır.
Kitab verilenleri ihtilafa düşüren, sadece, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki bagydir.
ALLAH'ın ayetlerine kafir olan kimse... artık muhakkak ki ALLAH, hesabı seri olandır.
Esma-ül Hüsna DYN A:ND SLM H:LF eTY KTB BA:D CYe A:LM BG:Y BYN KFR eYY SRA: HSB .mid300.ss3.as19.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf51.sure.3.xxxEsma-ül Hüsnaxxislamxxxxemirxxyasakxxxxvaadxxhaberxxxxkitabxxx#ktb-kitab#||#eyy-ayet#||#ba:d-bad#||#h:lf-ihtilaf#||#a:nd-ind#||#a:lm-ilim#||#kfr-küfr#||#byn-beyn#||#slm-islam#||#hsb-hesab#||#bg:y-bagy#||#dyn-din#||#sra:-seri#||#cye-xxoxx#||#ety-xxoxx#x#DYN#||#A:ND#||#SLM#||#H:LF#||#eTY#||#KTB#||#BA:D#||#CYe#||#A:LM#||#BG:Y#||#BYN#||#KFR#||#eYY#||#SRA:#||#HSB#||#ktb-kitab#||#eyy-ayet#||#ba:d-bad#||#h:lf-ihtilaf#||#a:nd-ind#||#a:lm-ilim#||#kfr-küfr#||#byn-beyn#||#slm-islam#||#hsb-hesab#||#bg:y-bagy#||#dyn-din#||#sra:-seri#||#cye-xxoxx#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 20
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 51
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Seninle hacc ederlerse, de ki:
"Vechimi ve bana tabi olanları, ALLAH'a silm ettim."
Kitab verilenlere ve ümmilere de ki:
"Siz silm oldunuz mu?"
• Eğer silm oldularsa, artık ihtida olmuşlardır.
• Eğer tevella ederlerse, artık muhakkak senin üzerine olan sadece belağdır.
ALLAH, kendisine abd olanlara basirdir.
HCC K:VL SLM VCH! TBA: K:VL eTY KTB eMM SLM SLM H!DY VLY BLG: BS:R A:BD .mid301.ss3.as20.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf51.sure.3.xxxxxislamxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxxxkitabxxx#ktb-kitab#||#tba:-tabi#||#slm-silm#||#a:bd-abd#||#vly-tevella#||#bs:r-basir#||#vch!-vech#||#h!dy-ihtida#||#blg:-belağ#||#hcc-hacc#||#emm-ümmi#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#HCC#||#K:VL#||#SLM#||#VCH!#||#TBA:#||#K:VL#||#eTY#||#KTB#||#eMM#||#SLM#||#SLM#||#H!DY#||#VLY#||#BLG:#||#BS:R#||#A:BD#||#ktb-kitab#||#tba:-tabi#||#slm-silm#||#a:bd-abd#||#vly-tevella#||#bs:r-basir#||#vch!-vech#||#h!dy-ihtida#||#blg:-belağ#||#hcc-hacc#||#emm-ümmi#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid302.ss3.as.ssALİ İMRAN.ns.ny.cs.syf.sure.3.xxxxx
3. ALİ İMRAN / 21-22
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 51
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH'ın ayetlerine kafir olanlar
ve Nebileri hakk gayrısında katl edenler
ve nasdan kıst ile emir eden kimseleri katl edenler…
artık onları, elim azab ile ibşar et.
İşte onlar, dünyada ve ahiretde amelleri habt olanlardır. Onlara nasırlardan yoktur.
Ahiret KFR eYY K:TL NBe G:YR HK:K: K:TL eMR K:ST: NVS BŞR A:Z!B eLM HBT: A:ML DNV eH:R NS:R .mid303.ss3.as21.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf51.sure.3.xxxAhiretxxnebixx.ss3.as22.xxxemirxxyasakxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#g:yr-gayr#||#k:tl-katl#||#nvs-nas#||#eyy-ayet#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#elm-elim#||#emr-emir#||#a:ml-amel#||#hk:k:-hakk#||#a:z!b-azab#||#kfr-küfr#||#nbe-nebi#||#k:st:-kıst#||#bşr-ibşar#||#ns:r-nasır#||#hbt:-habt#x#KFR#||#eYY#||#K:TL#||#NBe#||#G:YR#||#HK:K:#||#K:TL#||#eMR#||#K:ST:#||#NVS#||#BŞR#||#A:Z!B#||#eLM#||#HBT:#||#A:ML#||#DNV#||#eH:R#||#NS:R#||#g:yr-gayr#||#k:tl-katl#||#nvs-nas#||#eyy-ayet#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#elm-elim#||#emr-emir#||#a:ml-amel#||#hk:k:-hakk#||#a:z!b-azab#||#kfr-küfr#||#nbe-nebi#||#k:st:-kıst#||#bşr-ibşar#||#ns:r-nasır#||#hbt:-habt#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 23-24
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 52
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Kitabtan nasib verilen kimseleri görmedin mi!?
Kendi aralarında hüküm vermesi için ALLAH'ın kitabını dava edinirler. Sonra onlardan bir ferik tevella eder. Onlar muriz olanlardır.
Bu, "Nar, madud yevmler dışında bize mess etmez." demelerindendir.
Onları, dinleri hakkında iftira atmış oldukları şeyler garr eder.
ReY eTY NS:B KTB DA:V KTB HKM BYN VLY FRK: A:RD: K:VL MSS NVR YVM A:DD G:RR DYN KVN FRY .mid304.ss3.as23.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf52.sure.3.xxxxxyevmxx.ss3.as24.xxxemirxxyasakxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxxxkitabxxx#da:v-dava#||#ktb-kitab#||#yvm-eyyam#||#mss-mess#||#byn-beyn#||#hkm-hüküm#||#vly-tevella#||#a:rd:-muriz#||#frk:-ferik#||#ns:b-nasib#||#dyn-din#||#g:rr-garr#||#a:dd-madud#||#nvr-nar#||#fry-iftira#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#eTY#||#NS:B#||#KTB#||#DA:V#||#KTB#||#HKM#||#BYN#||#VLY#||#FRK:#||#A:RD:#||#K:VL#||#MSS#||#NVR#||#YVM#||#A:DD#||#G:RR#||#DYN#||#KVN#||#FRY#||#da:v-dava#||#ktb-kitab#||#yvm-eyyam#||#mss-mess#||#byn-beyn#||#hkm-hüküm#||#vly-tevella#||#a:rd:-muriz#||#frk:-ferik#||#ns:b-nasib#||#dyn-din#||#g:rr-garr#||#a:dd-madud#||#nvr-nar#||#fry-iftira#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 25
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 52
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Artık nasıldır!... Hakkında rayb olmayan yevm için onları cem ettiğimizde... bütün nefse kesb ettiklerini, kendilerine zulüm etmeden vefa ettiririz.
Ahiret KYF CMA: YVM RYB VFY KLL NFS KSB Z:LM .mid305.ss3.as25.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf52.sure.3.xxxAhiretxxyevmxxxxvaadxxhaberxxx#kll-külli#||#kyf-keyfe#||#z:lm-zulüm#||#yvm-yevm#||#nfs-nefs#||#cma:-cem#||#ksb-kesb#||#ryb-rayb#||#vfy-vefa#x#KYF#||#CMA:#||#YVM#||#RYB#||#VFY#||#KLL#||#NFS#||#KSB#||#Z:LM#||#kll-külli#||#kyf-keyfe#||#z:lm-zulüm#||#yvm-yevm#||#nfs-nefs#||#cma:-cem#||#ksb-kesb#||#ryb-rayb#||#vfy-vefa#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 26
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 52
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
De ki:
"Mülkün maliki ALLAH'ım!
Mülkü dilediğine verirsin
ve dilediğinden mülkü nez edersin.
Dilediğini izzetlendirirsin
ve dilediğini zelil edersin.
Hayr senin elin iledir.
Muhakkak ki SEN, herşeye kadirsin."
DuaEsma-ül Hüsna K:VL MLK MLK eTY MLK ŞYe NZA: MLK ŞYe A:ZZ ŞYe Z!LL ŞYe YDY H:YR KLL ŞYe K:DR .mid306.ss3.as26.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf52.sure.3.xxxDuaxEsma-ül Hüsnax#şye-şey#||#kll-külli#||#h:yr-hayr#||#ydy-yed#||#a:zz-izzet#||#mlk-malik#||#mlk-mülk#||#k:dr-kadir#||#z!ll-zelil#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#MLK#||#MLK#||#eTY#||#MLK#||#ŞYe#||#NZA:#||#MLK#||#ŞYe#||#A:ZZ#||#ŞYe#||#Z!LL#||#ŞYe#||#YDY#||#H:YR#||#KLL#||#ŞYe#||#K:DR#||#şye-şey#||#kll-külli#||#h:yr-hayr#||#ydy-yed#||#a:zz-izzet#||#mlk-malik#||#mlk-mülk#||#k:dr-kadir#||#z!ll-zelil#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 27
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 52
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
"Geceyi gündüze ilac edersin ve gündüzü geceye ilac edersin.
Meyyitten hayy ihrac edersin ve hayydan meyyit ihrac edersin.
Dilediğini hesabsızca rızıklandırırsın."
Dua VLC LYL NH!R VLC NH!R LYL H:RC HYY MVT H:RC MVT HYY RZK: ŞYe G:YR HSB .mid307.ss3.as27.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf52.sure.3.xxxDuax#g:yr-gayr#||#şye-şae#||#lyl-leyl#||#nh!r-nehar#||#rzk:-rızk#||#hsb-hesab#||#hyy-hayy#||#mvt-meyyit#||#h:rc-ihrac#||#vlc-ilac#x#VLC#||#LYL#||#NH!R#||#VLC#||#NH!R#||#LYL#||#H:RC#||#HYY#||#MVT#||#H:RC#||#MVT#||#HYY#||#RZK:#||#ŞYe#||#G:YR#||#HSB#||#g:yr-gayr#||#şye-şae#||#lyl-leyl#||#nh!r-nehar#||#rzk:-rızk#||#hsb-hesab#||#hyy-hayy#||#mvt-meyyit#||#h:rc-ihrac#||#vlc-ilac#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 28
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 52
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Mü'minler; mü'minlerin gayrısından... kafirleri veliy ittihaz etmesinler!
Buna fail olan kimse... artık o, hiç bir şeyde ALLAH'tan değildir.
Tukat ederek onlardan ittika etmeniz müstesnadır!
ALLAH, KENDİ NEFSİNE sizi hazer ettirir. Masir ALLAH'adır.
eH:Z! eMN KFR VLY DVN eMN FA:L LYS ŞYe VK:Y VK:Y HZ!R NFS S:YR .mid308.ss3.as28.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf52.sure.3.xxxxximanxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#lys-leyse#||#şye-şey#||#dvn-dun#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#nfs-nefs#||#kfr-kafir#||#s:yr-masir#||#vly-veliy#||#eh:z!-ittihaz#||#vk:y-ittika#||#vk:y-tukat#||#hz!r-hazer#||#fa:l-xxoxx#x#eH:Z!#||#eMN#||#KFR#||#VLY#||#DVN#||#eMN#||#FA:L#||#LYS#||#ŞYe#||#VK:Y#||#VK:Y#||#HZ!R#||#NFS#||#S:YR#||#lys-leyse#||#şye-şey#||#dvn-dun#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#nfs-nefs#||#kfr-kafir#||#s:yr-masir#||#vly-veliy#||#eh:z!-ittihaz#||#vk:y-ittika#||#vk:y-tukat#||#hz!r-hazer#||#fa:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 29
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 52
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
De ki:
"Sadrlarınızda olanı hafiy etseniz de… onu ibda etseniz de… ALLAH ona alimdir.
Semalarda olanlara da... arzda olanlara da alimdir.
ALLAH, herşeye kadirdir."
Esma-ül Hüsna K:VL H:FY S:DR BDV A:LM A:LM SMV eRD: KLL ŞYe K:DR .mid309.ss3.as29.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf52.sure.3.xxxEsma-ül Hüsnaxxxvaadxxhaberxxx#şye-şey#||#kll-külli#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#k:dr-kadir#||#s:dr-sadr#||#h:fy-hafi#||#bdv-ibda#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#H:FY#||#S:DR#||#BDV#||#A:LM#||#A:LM#||#SMV#||#eRD:#||#KLL#||#ŞYe#||#K:DR#||#şye-şey#||#kll-külli#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#k:dr-kadir#||#s:dr-sadr#||#h:fy-hafi#||#bdv-ibda#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 30
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 53
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Yevmde bütün nefs,
• hayrdan amil olduklarına
• ve suiden amil olduklarına, muhdar olarak vecd olacaktır. Keşke onunla kendisi arası baid med olsa diye vedd eder. ALLAH, KENDİ NEFSİNE sizi hazer ettirir.
ALLAH, kendisine abd olanlara raufdur.
Ahiret YVM VCD KLL NFS A:ML H:YR A:ML SVe VDD BYN BYN eMD BA:D HZ!R NFS ReF A:BD .mid310.ss3.as30.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf53.sure.3.xx*2xAhiretxxyevmxx#kll-külli#||#ba:d-baid#||#sve-sui#||#yvm-yevm#||#a:ml-amil#||#nfs-nefs#||#hd:r-hazır#||#vdd-vedd#||#vcd-vecd#||#h:yr-hayr#||#byn-beyn#||#a:bd-abd#||#hz!r-hazer#||#ba:d-baid#||#hd:r-muhdar#||#ref-rauf#||#emd-med#x#YVM#||#VCD#||#KLL#||#NFS#||#A:ML#||#H:YR#||#A:ML#||#SVe#||#VDD#||#BYN#||#BYN#||#eMD#||#BA:D#||#HZ!R#||#NFS#||#ReF#||#A:BD#||#kll-külli#||#ba:d-baid#||#sve-sui#||#yvm-yevm#||#a:ml-amil#||#nfs-nefs#||#hd:r-hazır#||#vdd-vedd#||#vcd-vecd#||#h:yr-hayr#||#byn-beyn#||#a:bd-abd#||#hz!r-hazer#||#ba:d-baid#||#hd:r-muhdar#||#ref-rauf#||#emd-med#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid311.ss3.as.ssALİ İMRAN.ns.ny.cs.syf.sure.3.xxxxx
3. ALİ İMRAN / 31
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 53
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
De ki:
"Eğer siz ALLAH'a muhabbet duyuyorsanız, artık bana tâbi olun ki ALLAH da size muhabbet duysun ve sizin zenblerinize gafur olsun.
ALLAH, gafurdur, rahimdir."
Esma-ül Hüsna K:VL KVN HBB TBA: HBB G:FR Z!NB G:FR RHM .mid312.ss3.as31.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf53.sure.3.xxxEsma-ül Hüsnaxxxemirxxyasakxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#tba:-tabi#||#rhm-rahim#||#g:fr-gafur#||#hbb-muhabbet#||#z!nb-zenb#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#KVN#||#HBB#||#TBA:#||#HBB#||#G:FR#||#Z!NB#||#G:FR#||#RHM#||#tba:-tabi#||#rhm-rahim#||#g:fr-gafur#||#hbb-muhabbet#||#z!nb-zenb#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 32
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 53
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
De ki:
"ALLAH'a ve Rasule itaat edin."
Eğer tevella ederlerse, artık muhakkak ki ALLAH kafirlere muhabbet duymaz.
K:VL T:VA: RSL VLY HBB KFR .mid313.ss3.as32.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf53.sure.3.xxxxxrasulxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#t:va:-itaat#||#kfr-kafir#||#hbb-muhabbet#||#vly-tevella#||#rsl-rasul#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#T:VA:#||#RSL#||#VLY#||#HBB#||#KFR#||#t:va:-itaat#||#kfr-kafir#||#hbb-muhabbet#||#vly-tevella#||#rsl-rasul#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 33-34
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 53
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Muhahhak ki ALLAH, Adem'i ve Nuh'u ve İbrahim'in alini ve İmran alini, bazıları bazılarının (birbirlerinin) zürriyetinden olarak, alemlere ıstıfa etti.
ALLAH, semidir, alimdir.
Meryem Kıssası.1Esma-ül Hüsna S:FV eDM NVH eVL BRH!M eVL A:MR A:LM Z!RR BA:D: BA:D: SMA: A:LM .mid314.ss3.as33.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf53.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xEsma-ül Hüsnaxkissa.013x.ss3.as34.x#evl-ali#||#sma:-semi#||#z!rr-zürriyet#||#ba:d:-bazı#||#a:lm-alem#||#rhm-rahim#||#s:fv-ıstıfa#||#edm-hz. adem#||#nvh-hz. nuh#||#brh!m-hz. ibrahim#||#a:mr-imran#x#S:FV#||#eDM#||#NVH#||#eVL#||#BRH!M#||#eVL#||#A:MR#||#A:LM#||#Z!RR#||#BA:D:#||#BA:D:#||#SMA:#||#A:LM#||#evl-ali#||#sma:-semi#||#z!rr-zürriyet#||#ba:d:-bazı#||#a:lm-alem#||#rhm-rahim#||#s:fv-ıstıfa#||#edm-hz. adem#||#nvh-hz. nuh#||#brh!m-hz. ibrahim#||#a:mr-imran#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 35
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 53
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
İmranın karısı "Rabbim!
Muhakkak ben, batnımda olanı, muharrer olarak sana nezr ettim. Artık benden kabul et!
Muhakkak ki SEN, semisin, alimsin." demişti.
Meryem Kıssası.1 K:VL MRe A:MR RBB NZ!R BT:N HRR K:BL SMA: A:LM .mid315.ss3.as35.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf53.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xkissa.013x#k:bl-tekabbel#||#sma:-semi#||#a:lm-alim#||#rbb-rabb#||#mre-imree#||#nz!r-nezr#||#hrr-muharrer#||#bt:n-batn#||#a:mr-imran#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#MRe#||#A:MR#||#RBB#||#NZ!R#||#BT:N#||#HRR#||#K:BL#||#SMA:#||#A:LM#||#k:bl-tekabbel#||#sma:-semi#||#a:lm-alim#||#rbb-rabb#||#mre-imree#||#nz!r-nezr#||#hrr-muharrer#||#bt:n-batn#||#a:mr-imran#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 36
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 53
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ardından, vaz olduğunda dedi ki:
"Rabbim!
Muhakkak ben, bir dişi vaz ettim."
ALLAH, vaz ettiği şeye alimdi.
"Erkek, dişi gibi değildir. Muhakkak ben, ona Meryem ismini verdim. Onu ve zürriyetini, recm edilmiş şeytandan, SANA uvz ettiririm." dedi.
Meryem Kıssası.1DuaŞeytan VD:A: K:VL RBB VD:A: eNS! A:LM VD:A: LYS Z!KR eNS! SMV MRY A:VZ! Z!RR ŞT:N RCM .mid316.ss3.as36.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf53.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xDuaxŞeytanxxŞeytanxxkissa.013x#lys-leyse#||#z!rr-zürriyet#||#smv-semm#||#a:lm-alim#||#rbb-rabb#||#ens!-ünsa#||#z!kr-zeker#||#a:vz!-uvz#||#rcm-recm#||#vd:a:-vaz#||#mry-hz. meryem#||#k:vl-xxoxx#x#VD:A:#||#K:VL#||#RBB#||#VD:A:#||#eNS!#||#A:LM#||#VD:A:#||#LYS#||#Z!KR#||#eNS!#||#SMV#||#MRY#||#A:VZ!#||#Z!RR#||#ŞT:N#||#RCM#||#lys-leyse#||#z!rr-zürriyet#||#smv-semm#||#a:lm-alim#||#rbb-rabb#||#ens!-ünsa#||#z!kr-zeker#||#a:vz!-uvz#||#rcm-recm#||#vd:a:-vaz#||#mry-hz. meryem#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 37
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 53
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Rabbi onu, hasene kabul ile kabul etti. Hasene nebat olarak nebatlandırdı ve ona Zekeriyya'yı kefil kıldı.
Zekeriyya onun yanına her dahil olduğunda, mihrabda, onun indinde, rızık vecd oluyordu.
"Ey Meryem! Bu sana nereden?" derdi.
O, "Bunlar, ALLAH'ın indinden" derdi.
Muhakkak ki ALLAH, dilediği kişiyi hesabsızca rızıklandırır.
Meryem Kıssası.1 K:BL RBB K:BL HSN NBT NBT HSN KFL ZKR KLL DH:L ZKR HRB VCD A:ND RZK: K:VL MRY eNY K:VL A:ND RZK: ŞYe G:YR HSB .mid317.ss3.as37.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf53.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xkissa.013x#k:bl-tekabbel#||#g:yr-gayr#||#şye-şae#||#kll-külli#||#eny-ani#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#dh:l-dahil#||#vcd-vecd#||#rzk:-rızk#||#hsb-hesab#||#hsn-hasene#||#nbt-nebat#||#hrb-mihrab#||#kfl-kefil#||#zkr-hz. zekeriyya#||#mry-hz. meryem#||#k:vl-xxoxx#x#K:BL#||#RBB#||#K:BL#||#HSN#||#NBT#||#NBT#||#HSN#||#KFL#||#ZKR#||#KLL#||#DH:L#||#ZKR#||#HRB#||#VCD#||#A:ND#||#RZK:#||#K:VL#||#MRY#||#eNY#||#K:VL#||#A:ND#||#RZK:#||#ŞYe#||#G:YR#||#HSB#||#k:bl-tekabbel#||#g:yr-gayr#||#şye-şae#||#kll-külli#||#eny-ani#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#dh:l-dahil#||#vcd-vecd#||#rzk:-rızk#||#hsb-hesab#||#hsn-hasene#||#nbt-nebat#||#hrb-mihrab#||#kfl-kefil#||#zkr-hz. zekeriyya#||#mry-hz. meryem#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 38
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 54
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Orada, Zekeriyya Rabbini davet etti:
"Rabbim!
Bana SEN'in VARLIĞINDAN tayyib zürriyet vehb eyle. Muhakkak ki SEN, benim davamı işitmektesin." dedi.
Meryem Kıssası.1Dua DA:V ZKR RBB K:VL RBB VH!B LDN Z!RR T:YB SMA: DA:V .mid318.ss3.as38.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf54.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xDuaxkissa.013x#da:v-duae#||#sma:-semi#||#z!rr-zürriyet#||#rbb-rabb#||#ldn-ledun#||#t:yb-tayyib#||#vh!b-vehb#||#zkr-hz. zekeriyya#||#k:vl-xxoxx#x#DA:V#||#ZKR#||#RBB#||#K:VL#||#RBB#||#VH!B#||#LDN#||#Z!RR#||#T:YB#||#SMA:#||#DA:V#||#da:v-duae#||#sma:-semi#||#z!rr-zürriyet#||#rbb-rabb#||#ldn-ledun#||#t:yb-tayyib#||#vh!b-vehb#||#zkr-hz. zekeriyya#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 39
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 54
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ardından… mihrabta kaim olarak salat ediyorken... melekler ona nida etti:
"Muhakkak ki ALLAH, seni, ALLAH'tan kelimelere musaddık ve seyyid ve hasur ve salihlerden Nebi olan Yahya ile ibşar ediyor."
Meryem Kıssası.1 NDV MLK K:VM S:LV HRB BŞR HYY S:DK: KLM SVD HS:R NBe S:LH .mid319.ss3.as39.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf54.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xxnebixsalatxxkissa.013x#k:vm-kaim#||#nbe-nebi#||#bşr-ibşar#||#s:lh-salih#||#s:lv-salat#||#hs:r-hasur#||#mlk-melek#||#s:dk:-musaddık#||#klm-kelime#||#ndv-nida#||#hrb-mihrab#||#svd-seyyid#||#hyy-hz. yahya#x#NDV#||#MLK#||#K:VM#||#S:LV#||#HRB#||#BŞR#||#HYY#||#S:DK:#||#KLM#||#SVD#||#HS:R#||#NBe#||#S:LH#||#k:vm-kaim#||#nbe-nebi#||#bşr-ibşar#||#s:lh-salih#||#s:lv-salat#||#hs:r-hasur#||#mlk-melek#||#s:dk:-musaddık#||#klm-kelime#||#ndv-nida#||#hrb-mihrab#||#svd-seyyid#||#hyy-hz. yahya#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 40
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 54
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
"Rabbim!
Benim nasıl gılmem olur. Bana kiber baliğ olmuştur ve kadınım da kısırdır." dedi.
Dedi ki:
"ALLAH, dilediğine böyle faildir."
Meryem Kıssası.1 K:VL RBB eNY KVN G:LM BLG: KBR MRe A:K:R K:VL FA:L ŞYe .mid320.ss3.as40.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf54.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xkissa.013x#kvn-yekün#||#şye-şae#||#eny-ani#||#rbb-rabb#||#mre-imree#||#kbr-kiber#||#blg:-baliğ#||#kbr-kiber#||#g:lm-gılme#||#a:k:r-akır#||#fa:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#RBB#||#eNY#||#KVN#||#G:LM#||#BLG:#||#KBR#||#MRe#||#A:K:R#||#K:VL#||#FA:L#||#ŞYe#||#kvn-yekün#||#şye-şae#||#eny-ani#||#rbb-rabb#||#mre-imree#||#kbr-kiber#||#blg:-baliğ#||#kbr-kiber#||#g:lm-gılme#||#a:k:r-akır#||#fa:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 41
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 54
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
"Rabbim! Bana bir ayet kıl" dedi.
Dedi ki:
"Senin ayetin, üç yevm nasa, remz dışında kelime etmemendir. Rabbini çok zikir et. Aşiyy ve ibkar ile O'nu sebbih et."
Meryem Kıssası.1 K:VL RBB CA:L eYY K:VL eYY KLM NVS S!LS! YVM RMZ Z!KR RBB KS!R SBH A:ŞV BKR .mid321.ss3.as41.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf54.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xxyevmxsayıxxkissa.013x#nvs-nas#||#eyy-ayet#||#s!ls!-selase#||#yvm-eyyam#||#rbb-rabb#||#ks!r-kesir#||#a:şv-aşiyy#||#sbh-sebbih#||#rmz-remz#||#z!kr-zikir#||#bkr-ibkar#||#klm-kelime#||#ca:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#RBB#||#CA:L#||#eYY#||#K:VL#||#eYY#||#KLM#||#NVS#||#S!LS!#||#YVM#||#RMZ#||#Z!KR#||#RBB#||#KS!R#||#SBH#||#A:ŞV#||#BKR#||#nvs-nas#||#eyy-ayet#||#s!ls!-selase#||#yvm-eyyam#||#rbb-rabb#||#ks!r-kesir#||#a:şv-aşiyy#||#sbh-sebbih#||#rmz-remz#||#z!kr-zikir#||#bkr-ibkar#||#klm-kelime#||#ca:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid322.ss3.as.ssALİ İMRAN.ns.ny.cs.syf.sure.3.xxxxx
3. ALİ İMRAN / 42-43
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 54
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Melekler demişlerdi ki:
"Ey Meryem!
Muhakkak ki ALLAH, seni ıstıfa etti ve seni tahir kıldı. Seni alemlerin kadınlarına ıstıfa etti.
Ey Meryem!
Rabbine kunut et ve secde et ve rüku edenlerle beraber rüku et!"
Meryem Kıssası.1 K:VL MLK MRY S:FV T:H!R S:FV NSV A:LM MRY K:NT RBB SCD RKA: RKA: .mid323.ss3.as42.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf54.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xxtaharetxxkissa.013x.ss3.as43.xxxemirxxyasakxxx#nsv-nisa#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#s:fv-ıstıfa#||#mlk-melek#||#t:h!r-tahir#||#rka:-rüku#||#k:nt-kunut#||#scd-secde#||#mry-hz. meryem#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#MLK#||#MRY#||#S:FV#||#T:H!R#||#S:FV#||#NSV#||#A:LM#||#MRY#||#K:NT#||#RBB#||#SCD#||#RKA:#||#RKA:#||#nsv-nisa#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#s:fv-ıstıfa#||#mlk-melek#||#t:h!r-tahir#||#rka:-rüku#||#k:nt-kunut#||#scd-secde#||#mry-hz. meryem#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 44
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 54
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Bunlar, gayb haberlerindendir... sana vahy ediyoruz.
Sen, Meryem'e kimin kefil olacağına, kalemlerini ilka ettiklerinde onların ledasında değildin. Sen onlar ıhtisam ederken de onların ledasında değildin.
Meryem Kıssası.1 NBe G:YB VHY KVN LDN LK:Y K:LM KFL MRY KVN H:S:M .mid324.ss3.as44.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf54.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xkissa.013x#kvn-kunte#||#vhy-vahy#||#nbe-nebe#||#k:lm-kalem#||#g:yb-gayb#||#lk:y-ilka#||#h:s:m-ıhtisam#||#kfl-kefil#||#mry-hz. meryem#||#ldn-leda#x#NBe#||#G:YB#||#VHY#||#KVN#||#LDN#||#LK:Y#||#K:LM#||#KFL#||#MRY#||#KVN#||#H:S:M#||#kvn-kunte#||#vhy-vahy#||#nbe-nebe#||#k:lm-kalem#||#g:yb-gayb#||#lk:y-ilka#||#h:s:m-ıhtisam#||#kfl-kefil#||#mry-hz. meryem#||#ldn-leda#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 45-46
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 54
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Melekler demişlerdi ki:
"Ey Meryem!
Muhakkak ki ALLAH, seni kendisinden bir kelime ile ibşar ediyor. Onun ismi, Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada ve ahirette vecihtir ve mukarreb olanlardandır.
Nasa mehd içinde ve kehl olduğunda kelime edecektir. O, salihlerdendir."
Meryem Kıssası.1Ahiret K:VL MLK MRY BŞR KLM SMV MSH A:YS BNY MRY VCH! DNV eH:R K:RB KLM NVS MH!D KH!L S:LH .mid325.ss3.as45.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf54.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xAhiretxkissa.013x.ss3.as46.x#bny-beni#||#nvs-nas#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#smv-isim#||#bşr-ibşar#||#mlk-melek#||#vch!-vecih#||#k:rb-mukarreb#||#klm-kelime#||#s:lh-salih#||#mh!d-mehd#||#kh!l-kehl#||#klm-kelime#||#a:ys-hz. isa#||#mry-hz. meryem#||#msh-hz. mesih#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#MLK#||#MRY#||#BŞR#||#KLM#||#SMV#||#MSH#||#A:YS#||#BNY#||#MRY#||#VCH!#||#DNV#||#eH:R#||#K:RB#||#KLM#||#NVS#||#MH!D#||#KH!L#||#S:LH#||#bny-beni#||#nvs-nas#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#smv-isim#||#bşr-ibşar#||#mlk-melek#||#vch!-vecih#||#k:rb-mukarreb#||#klm-kelime#||#s:lh-salih#||#mh!d-mehd#||#kh!l-kehl#||#klm-kelime#||#a:ys-hz. isa#||#mry-hz. meryem#||#msh-hz. mesih#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 47
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 55
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
"Rabbim!
Benim nasıl evladım olur!? Bana beşer mess etmedi ki!" dedi.
Dedi ki:
"ALLAH, dilediğini böyle halk eder.
Emri kaza olduğunda, artık muhakkak ona, ancak, "OL!" der ve ardından hemen olur."
Meryem Kıssası.1 K:VL RBB eNY KVN VLD MSS BŞR K:VL H:LK: ŞYe K:D:Y eMR K:VL KVN KVN .mid326.ss3.as47.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf55.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xkissa.013x#kvn-yekün#||#şye-şae#||#eny-ani#||#emr-emir#||#rbb-rabb#||#vld-xoxox#||#mss-mess#||#h:lk:-halk#||#bşr-beşer#||#k:d:y-kaza#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#RBB#||#eNY#||#KVN#||#VLD#||#MSS#||#BŞR#||#K:VL#||#H:LK:#||#ŞYe#||#K:D:Y#||#eMR#||#K:VL#||#KVN#||#KVN#||#kvn-yekün#||#şye-şae#||#eny-ani#||#emr-emir#||#rbb-rabb#||#vld-xoxox#||#mss-mess#||#h:lk:-halk#||#bşr-beşer#||#k:d:y-kaza#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 48
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 55
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Onu, kitaba ve hikmete ve Tevrata ve İncile alim etti.
Meryem Kıssası.1 A:LM KTB HKM TVR NCL .mid327.ss3.as48.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf55.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xkissa.013xxxvaadxxhaberxxxxkitabxxx#ktb-kitab#||#a:lm-alim#||#hkm-hikmet#||#tvr-tevrat#||#ncl-incil#x#A:LM#||#KTB#||#HKM#||#TVR#||#NCL#||#ktb-kitab#||#a:lm-alim#||#hkm-hikmet#||#tvr-tevrat#||#ncl-incil#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 49
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 55
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
"Rabbinizden ayet ile İsrailoğullarına Rasul olarak gelmiştim.
Muhakkak ben, sizin için, tinden kuş heyeti gibi halk ederim. Ardından, ona nefh ederim ve ardından, ALLAH'ın izni ile o bir kuş olur.
Ekmehi ve ebrası beri ederim.
ALLAH'ın izni ile mevt olana hayat veririm.
Size, evlerinizde yediklerinizi ve zahr ettiklerinizi haber ederim.
Eğer mü'min olmuşsanız, muhakkak bunlarda, elbette sizin için ayetler vardır."
Meryem Kıssası.1 RSL BNY SRY CYe eYY RBB H:LK: T:YN H!Ye T:YR NFH: KVN T:YR eZ!N BRe KMH! BRS: HYY MVT eZ!N NBe eKL Z!H:R BYT eYY KVN eMN .mid328.ss3.as49.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf55.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xxrasulximanxxkissa.013x#bny-beni#||#eyy-ayet#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#t:yr-tayr#||#h:lk:-halk#||#byt-beyt#||#ekl-ekl#||#nbe-nebe#||#kmh!-ekmeh#||#brs:-ebras#||#z!h:r-zahr#||#nfh:-nefh#||#rsl-rasul#||#h!ye-heyet#||#bre-beri#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#||#ez!n-izin#||#t:yn-tin#||#sry-israiloğulları#||#cye-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#RSL#||#BNY#||#SRY#||#CYe#||#eYY#||#RBB#||#H:LK:#||#T:YN#||#H!Ye#||#T:YR#||#NFH:#||#KVN#||#T:YR#||#eZ!N#||#BRe#||#KMH!#||#BRS:#||#HYY#||#MVT#||#eZ!N#||#NBe#||#eKL#||#Z!H:R#||#BYT#||#eYY#||#KVN#||#eMN#||#bny-beni#||#eyy-ayet#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#t:yr-tayr#||#h:lk:-halk#||#byt-beyt#||#ekl-ekl#||#nbe-nebe#||#kmh!-ekmeh#||#brs:-ebras#||#z!h:r-zahr#||#nfh:-nefh#||#rsl-rasul#||#h!ye-heyet#||#bre-beri#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#||#ez!n-izin#||#t:yn-tin#||#sry-israiloğulları#||#cye-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 50
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 55
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
"Tevrattan elimin arasında olan için musaddık olan ve size haram kılınmış bazı şeyleri helal kılmak için, Rabbinizden ayet getirdim.
Artık ALLAH'a ittika edin ve bana itaat edin."
Meryem Kıssası.1 S:DK: BYN YDY TVR HLL BA:D: HRM CYe eYY RBB VK:Y T:VA: .mid329.ss3.as50.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf55.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xkissa.013xxxkitabxxx#eyy-ayet#||#t:va:-itaat#||#ba:d:-bazı#||#rbb-rabb#||#ydy-yed#||#byn-beyn#||#hrm-haram#||#s:dk:-musaddık#||#vk:y-ittika#||#hll-helal#||#tvr-tevrat#||#cye-xxoxx#x#S:DK:#||#BYN#||#YDY#||#TVR#||#HLL#||#BA:D:#||#HRM#||#CYe#||#eYY#||#RBB#||#VK:Y#||#T:VA:#||#eyy-ayet#||#t:va:-itaat#||#ba:d:-bazı#||#rbb-rabb#||#ydy-yed#||#byn-beyn#||#hrm-haram#||#s:dk:-musaddık#||#vk:y-ittika#||#hll-helal#||#tvr-tevrat#||#cye-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 51
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 55
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
"Muhakkak ki ALLAH, benim Rabbim ve sizin Rabbinizdir.
Artık O'na abd olun. Bu, sırat-ı mustakimdir."
Meryem Kıssası.1Sırat-ı Mustakim RBB RBB A:BD S:RT: K:VM .mid330.ss3.as51.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf55.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xSırat-ı Mustakimxxsırat-ı mustakimxxkissa.013x#k:vm-mustakim#||#rbb-rabb#||#s:rt:-sırat#||#a:bd-abd#x#RBB#||#RBB#||#A:BD#||#S:RT:#||#K:VM#||#k:vm-mustakim#||#rbb-rabb#||#s:rt:-sırat#||#a:bd-abd#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 52
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 55
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
İsa onlardan küfür hissedince,
"ALLAH'a nasırlar kimlerdir?" dedi.
Havariler dediler ki:
"ALLAH'ın ensarı biziz. Biz ALLAH'a iman ettik. Bizim Müslümanlar olduğumuza şahid ol."
Meryem Kıssası.1 HSS A:YS KFR K:VL NS:R K:VL HVR NS:R eMN ŞH!D SLM .mid331.ss3.as52.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf55.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xxmüslümanximanxxkissa.013x#emn-iman#||#kfr-küfr#||#slm-müslim#||#şh!d-şahid#||#ns:r-nasır#||#hvr-havari#||#hss-hiss#||#a:ys-hz. isa#||#k:vl-xxoxx#x#HSS#||#A:YS#||#KFR#||#K:VL#||#NS:R#||#K:VL#||#HVR#||#NS:R#||#eMN#||#ŞH!D#||#SLM#||#emn-iman#||#kfr-küfr#||#slm-müslim#||#şh!d-şahid#||#ns:r-nasır#||#hvr-havari#||#hss-hiss#||#a:ys-hz. isa#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 53
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 56
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
"Rabbimiz!
İnzal ettiğin şeyle iman ettik. Rasule tâbi olduk. Şahid olanlarla beraber ketb et bizi."
Meryem Kıssası.1Dua RBB eMN NZL TBA: RSL KTB ŞH!D .mid332.ss3.as53.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf56.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xDuaxxrasulximanxxkissa.013xxxkitabxxx#ktb-ketb#||#tba:-tabi#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#rsl-rasul#||#şh!d-şahid#||#nzl-inzal#x#RBB#||#eMN#||#NZL#||#TBA:#||#RSL#||#KTB#||#ŞH!D#||#ktb-ketb#||#tba:-tabi#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#rsl-rasul#||#şh!d-şahid#||#nzl-inzal#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 54
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 56
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Mekr ettiler.
ALLAH da mekr etti.
ALLAH, makirlerin hayr olanıdır.
Meryem Kıssası.1 MKR MKR H:YR MKR .mid333.ss3.as54.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf56.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xkissa.013x#h:yr-hayr#||#mkr-mekr#||#mkr-makir#x#MKR#||#MKR#||#H:YR#||#MKR#||#h:yr-hayr#||#mkr-mekr#||#mkr-makir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 55
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 56
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH demişti ki:
"Ey İsa!
Muhakkak ki BEN, seni vefat ettireceğim. BANA rafi olacaksın.
Sen, kafirlerden mutahharsın. Sana tâbi olanları, kıyamet yevmine kadar kafirlerin fevkinde kılacağım.
Sonra, sizin merciniz BANA'dır.
Artık sizin hakkınızda, ihtilafa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda BEN hüküm vereceğim."
Meryem Kıssası.1Ahiret K:VL A:YS VFY RFA: T:H!R KFR CA:L TBA: FVK: KFR YVM K:VM RCA: HKM BYN KVN H:LF .mid334.ss3.as55.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf56.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xAhiretxxyevmxtaharetxxkissa.013xxxvaadxxhaberxxx#k:vm-kıyamet#||#h:lf-ihtilaf#||#tba:-tabi#||#yvm-yevm#||#kfr-kafir#||#byn-beyn#||#hkm-hüküm#||#rfa:-rafi#||#rca:-merci#||#fvk:-fevk#||#vfy-vefat#||#t:h!r-mutahhar#||#a:ys-hz. isa#||#ca:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#A:YS#||#VFY#||#RFA:#||#T:H!R#||#KFR#||#CA:L#||#TBA:#||#FVK:#||#KFR#||#YVM#||#K:VM#||#RCA:#||#HKM#||#BYN#||#KVN#||#H:LF#||#k:vm-kıyamet#||#h:lf-ihtilaf#||#tba:-tabi#||#yvm-yevm#||#kfr-kafir#||#byn-beyn#||#hkm-hüküm#||#rfa:-rafi#||#rca:-merci#||#fvk:-fevk#||#vfy-vefat#||#t:h!r-mutahhar#||#a:ys-hz. isa#||#ca:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 56
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 56
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
"Kafirler… artık onlara, dünyada ve ahirette şedid azabla azab edeceğim. Onlara nasırlardan yoktur."
Meryem Kıssası.1Ahiret KFR A:Z!B A:Z!B ŞDD DNV eH:R NS:R .mid335.ss3.as56.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf56.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xAhiretxkissa.013xxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#şdd-şedid#||#a:z!b-azab#||#kfr-kafir#||#ns:r-nasır#x#KFR#||#A:Z!B#||#A:Z!B#||#ŞDD#||#DNV#||#eH:R#||#NS:R#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#şdd-şedid#||#a:z!b-azab#||#kfr-kafir#||#ns:r-nasır#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 57
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 56
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
İman eden ve salih ameller işleyen kimseler… artık onların ecirleri kendilerine vefa edilir.
ALLAH, zalimlere muhabbet duymaz.
Meryem Kıssası.1 eMN A:ML S:LH VFY eCR HBB Z:LM .mid336.ss3.as57.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf56.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xximanxxkissa.013xxxemirxxyasakxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#z:lm-zalim#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#ecr-ecir#||#hbb-muhabbet#||#vfy-vefa#x#eMN#||#A:ML#||#S:LH#||#VFY#||#eCR#||#HBB#||#Z:LM#||#z:lm-zalim#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#ecr-ecir#||#hbb-muhabbet#||#vfy-vefa#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 58
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 56
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Böyledir!...
BİZ sana, ayetlerden ve hakim zikirden tilavet ediyoruz.
Meryem Kıssası.1Zikr-i Hakim TLV eYY Z!KR HKM .mid337.ss3.as58.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf56.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xZikr-i Hakimxkissa.013x#eyy-ayet#||#hkm-hakim#||#tlv-tilavet#||#z!kr-zikir#x#TLV#||#eYY#||#Z!KR#||#HKM#||#eyy-ayet#||#hkm-hakim#||#tlv-tilavet#||#z!kr-zikir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 59
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 56
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Muhakkak İsa'nın meseli, ALLAH'ın indinde Adem'in meseli gibidir.
Onu turabdan halk etti. Sonra ona "OL!" dedi ve ardından, hemen oldu.
Meryem Kıssası.1Doğa/Yaşam MS!L A:YS A:ND MS!L eDM H:LK: TRB K:VL KVN KVN .mid338.ss3.as59.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf56.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xDoğa/Yaşamxxalakxxkissa.013x#kvn-yekün#||#a:nd-ind#||#h:lk:-halk#||#ms!l-mesel#||#trb-turab#||#edm-hz. adem#||#a:ys-hz. isa#||#k:vl-xxoxx#x#MS!L#||#A:YS#||#A:ND#||#MS!L#||#eDM#||#H:LK:#||#TRB#||#K:VL#||#KVN#||#KVN#||#kvn-yekün#||#a:nd-ind#||#h:lk:-halk#||#ms!l-mesel#||#trb-turab#||#edm-hz. adem#||#a:ys-hz. isa#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 60
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 56
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Hakk Rabbindendir. Artık, mümterlerden olma!
Meryem Kıssası.1 HK:K: RBB KVN MRY .mid339.ss3.as60.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf56.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xkissa.013xxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#kvn-tekun#||#rbb-rabb#||#hk:k:-hakk#||#mry-mümter#x#HK:K:#||#RBB#||#KVN#||#MRY#||#kvn-tekun#||#rbb-rabb#||#hk:k:-hakk#||#mry-mümter#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 61
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 56
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
İlimden sana kıldıklarımızdan sonra onun hakkında hacc eden kimse... artık de ki:
"Gelin!... oğullarımızı ve oğullarınızı ve kadınlarımızı ve kadınlarınızı ve nefslerimizi ve nefslerinizi davet edelim. Sonra mübahele edelim ve ardından kaziblere ALLAH'ın lanetini kılalım."
Meryem Kıssası.1 HCC BA:D CYe A:LM K:VL A:LV DA:V BNY BNY NSV NSV NFS NFS BH!L CA:L LA:N KZ!B .mid340.ss3.as61.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf56.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xkissa.013x#da:v-davet#||#bny-beni#||#la:n-lanet#||#ba:d-bad#||#nsv-nisa#||#a:lm-ilim#||#nfs-enfüs#||#kz!b-kazib#||#bh!l-mübahele#||#hcc-hacc#||#a:lv-ulvi#||#a:lv-tealev#||#ca:l-xxoxx#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#HCC#||#BA:D#||#CYe#||#A:LM#||#K:VL#||#A:LV#||#DA:V#||#BNY#||#BNY#||#NSV#||#NSV#||#NFS#||#NFS#||#BH!L#||#CA:L#||#LA:N#||#KZ!B#||#da:v-davet#||#bny-beni#||#la:n-lanet#||#ba:d-bad#||#nsv-nisa#||#a:lm-ilim#||#nfs-enfüs#||#kz!b-kazib#||#bh!l-mübahele#||#hcc-hacc#||#a:lv-ulvi#||#a:lv-tealev#||#ca:l-xxoxx#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 62
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 57
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Muhakkak budur... elbette o, hakk kıssadır. ALLAH'tan başka ilah yoktur.
Muhakkak ki ALLAH... elbette O, azizdir, hakimdir.
Meryem Kıssası.1Esma-ül Hüsna K:S:S: HK:K: eLH! A:ZZ HKM .mid341.ss3.as62.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf57.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xEsma-ül Hüsnaxkissa.013x#elh!-ilah#||#hk:k:-hakk#||#a:zz-aziz#||#k:s:s:-kıssa#||#hkm-hakim#x#K:S:S:#||#HK:K:#||#eLH!#||#A:ZZ#||#HKM#||#elh!-ilah#||#hk:k:-hakk#||#a:zz-aziz#||#k:s:s:-kıssa#||#hkm-hakim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 63
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 57
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Eğer tevella ederlerse... artık muhakkak ki ALLAH, fesad çıkaranlara alimdir.
Meryem Kıssası.1 VLY A:LM FSD .mid342.ss3.as63.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf57.sure.3.xxxMeryem Kıssası.1xkissa.013xxxvaadxxhaberxxx#a:lm-alim#||#vly-tevella#||#fsd-fesad#x#VLY#||#A:LM#||#FSD#||#a:lm-alim#||#vly-tevella#||#fsd-fesad#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid343.ss3.as.ssALİ İMRAN.ns.ny.cs.syf.sure.3.xxxxx
3. ALİ İMRAN / 64
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 57
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
De ki:
"Ey kitab ehli!
Bizim ve sizin aranızda seva kelimeye gelin!
ALLAH'tan başkasına abd olmayalım.
Ona bir şeyi şirk koşmayalım.
Bazımız bazımızı, ALLAH'ın gayrısından Rabbler olarak ittihaz etmeyelim."
Eğer tevella ederlerse... artık deyin ki:
"Bizim Müslüman olduğumuza şahid olun!"
K:VL eH!L KTB A:LV KLM SVY BYN BYN A:BD ŞRK ŞYe eH:Z! BA:D: BA:D: RBB DVN VLY K:VL ŞH!D SLM .mid344.ss3.as64.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf57.sure.3.xxxxxmüslümanxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxxxkitabxxx#şye-şey#||#ktb-kitab#||#eh!l-ehil#||#dvn-dun#||#ba:d:-bazı#||#rbb-erbab#||#byn-beyn#||#slm-müslim#||#a:bd-abd#||#svy-seva#||#şh!d-şahid#||#vly-tevella#||#eh:z!-ittihaz#||#şrk-şirk#||#klm-kelime#||#a:lv-teali#||#a:lv-tealev#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eH!L#||#KTB#||#A:LV#||#KLM#||#SVY#||#BYN#||#BYN#||#A:BD#||#ŞRK#||#ŞYe#||#eH:Z!#||#BA:D:#||#BA:D:#||#RBB#||#DVN#||#VLY#||#K:VL#||#ŞH!D#||#SLM#||#şye-şey#||#ktb-kitab#||#eh!l-ehil#||#dvn-dun#||#ba:d:-bazı#||#rbb-erbab#||#byn-beyn#||#slm-müslim#||#a:bd-abd#||#svy-seva#||#şh!d-şahid#||#vly-tevella#||#eh:z!-ittihaz#||#şrk-şirk#||#klm-kelime#||#a:lv-teali#||#a:lv-tealev#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 65
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 57
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey kitab ehli!
İbrahim hakkında neden hacc ediyorsunuz!?
Tevrat ve İncil onun sonrasında inzal etmedi mi? Akıl etmiyor musunuz!
İbrahim Kıssası.03 eH!L KTB HCC BRH!M NZL TVR NCL BA:D A:K:L .mid345.ss3.as65.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf57.sure.3.xxxİbrahim Kıssası.03xkissa.014xxxkitabxxx#ktb-kitab#||#ba:d-bad#||#eh!l-ehil#||#rhm-rahim#||#a:k:l-akıl#||#hcc-hacc#||#nzl-inzal#||#hcc-hacc#||#brh!m-hz. ibrahim#||#tvr-tevrat#||#ncl-incil#x#eH!L#||#KTB#||#HCC#||#BRH!M#||#NZL#||#TVR#||#NCL#||#BA:D#||#A:K:L#||#ktb-kitab#||#ba:d-bad#||#eh!l-ehil#||#rhm-rahim#||#a:k:l-akıl#||#hcc-hacc#||#nzl-inzal#||#hcc-hacc#||#brh!m-hz. ibrahim#||#tvr-tevrat#||#ncl-incil#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 66
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 57
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
İşte siz böylesiniz!
Haydi, hakkında ilminiz olanı hacc ettiniz… hakkında ilminiz olmayanı neden hacc edersiniz!?
ALLAH alimdir. Siz alim değilsiniz.
İbrahim Kıssası.03 HCC A:LM HCC LYS A:LM A:LM A:LM .mid346.ss3.as66.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf57.sure.3.xxxİbrahim Kıssası.03xkissa.014xxxibadetxxx#lys-leyse#||#a:lm-alim#||#hcc-hacc#||#hcc-hacc#x#HCC#||#A:LM#||#HCC#||#LYS#||#A:LM#||#A:LM#||#A:LM#||#lys-leyse#||#a:lm-alim#||#hcc-hacc#||#hcc-hacc#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 67
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 57
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
İbrahim yahudi ve de nasrani olmadı.
Fakat hanif Müslüman oldu.
O, müşriklerden olmadı.
İbrahim Kıssası.03 KVN BRH!M H!VD NS:R KVN HNF SLM KVN ŞRK .mid347.ss3.as67.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf57.sure.3.xxxİbrahim Kıssası.03xxmüslümanxxkissa.014xxxvaadxxhaberxxx#kvn-kane#||#rhm-rahim#||#h!vd-yahudi#||#slm-müslim#||#hnf-hanif#||#şrk-müşrik#||#ns:r-nasrani#||#brh!m-hz. ibrahim#x#KVN#||#BRH!M#||#H!VD#||#NS:R#||#KVN#||#HNF#||#SLM#||#KVN#||#ŞRK#||#kvn-kane#||#rhm-rahim#||#h!vd-yahudi#||#slm-müslim#||#hnf-hanif#||#şrk-müşrik#||#ns:r-nasrani#||#brh!m-hz. ibrahim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 68
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 57
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Muhakkak, nasın İbrahim'e evla olanı, elbette ona tâbi olanlardır. O, Nebidir ve iman edendir.
ALLAH, mü'minlere veliydir.
İbrahim Kıssası.03 VLY NVS BRH!M TBA: NBe eMN VLY eMN .mid348.ss3.as68.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf57.sure.3.xxxİbrahim Kıssası.03xxnebiximanxxkissa.014xxxemirxxyasakxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#nvs-nas#||#tba:-tabi#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rhm-rahim#||#nbe-nebi#||#vly-evla#||#brh!m-hz. ibrahim#x#VLY#||#NVS#||#BRH!M#||#TBA:#||#NBe#||#eMN#||#VLY#||#eMN#||#nvs-nas#||#tba:-tabi#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rhm-rahim#||#nbe-nebi#||#vly-evla#||#brh!m-hz. ibrahim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 69
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 57
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Kitab ehlinden bir taife, sizi dalalete düşürmeyi vedd etti. Onlar sadece kendi nefslerini dalalete düşürebilir ama onların şuurlarında değil.
VDD T:VF eH!L KTB D:LL D:LL NFS ŞA:R .mid349.ss3.as69.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf57.sure.3.xxxxxxvaadxxhaberxxxxkitabxxx#ktb-kitab#||#eh!l-ehil#||#nfs-enfüs#||#vdd-vedd#||#şa:r-şuur#||#d:ll-dalalet#||#t:vf-taife#x#VDD#||#T:VF#||#eH!L#||#KTB#||#D:LL#||#D:LL#||#NFS#||#ŞA:R#||#ktb-kitab#||#eh!l-ehil#||#nfs-enfüs#||#vdd-vedd#||#şa:r-şuur#||#d:ll-dalalet#||#t:vf-taife#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
3. ALİ İMRAN / 70
Surede Ayet: 200
Kitap Sırası: 3
Nüzul Sırası: 89
Sayfa: 57
Cüz: 3
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey kitab ehli!
Siz, ALLAH'ın ayetlerine neden kafirsiniz!? Siz şahidlersiniz.
eH!L KTB KFR eYY ŞH!D .mid350.ss3.as70.ssALİ İMRAN.ns89.nyMEDİNE.cs3.syf57.sure.3.xxxxxxkitabxxx#ktb-kitab#||#eyy-ayet#||#eh!l-ehil#||#kfr-küfr#||#şh!d-şahid#x#eH!L#||#KTB#||#KFR#||#eYY#||#ŞH!D#||#ktb-kitab#||#eyy-ayet#||#eh!l-ehil#||#kfr-küfr#||#şh!d-şahid#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :