İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
AHZAB SURES��

79 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid3660.ss33.as.ssAHZAB.ns90.ny.cs21.syf417.sure.33.xxxxx
Orijinal Metin :
33. AHZAB / 1
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 417
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey Nebi!
ALLAH'a ittika et!
Kafirlere ve münafıklara itaat etme!
Muhakkak ki ALLAH, alim, hakim olandır.
Esma-ül Hüsna NBe VK:Y T:VA: KFR NFK: KVN A:LM HKM .mid3661.ss33.as1.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf417.sure.33.xxxEsma-ül Hüsnaxxnebixxxxemirxxyasakxxx#t:va:-itaat#||#a:lm-alim#||#kfr-kafir#||#nbe-nebi#||#vk:y-ittika#||#nfk:-münafık#||#hkm-hakim#||#kvn-kane#x#NBe#||#VK:Y#||#T:VA:#||#KFR#||#NFK:#||#KVN#||#A:LM#||#HKM#||#t:va:-itaat#||#a:lm-alim#||#kfr-kafir#||#nbe-nebi#||#vk:y-ittika#||#nfk:-münafık#||#hkm-hakim#||#kvn-kane#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 2
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 417
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
Rabbinden sana vahy olunana tabi ol!
Muhakkak ki ALLAH, amel ettiklerinize habir olandır.
Esma-ül Hüsna TBA: VHY RBB KVN A:ML H:BR .mid3662.ss33.as2.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf417.sure.33.xxxEsma-ül Hüsnaxxxemirxxyasakxxx#kvn-kane#||#vhy-vahy#||#h:br-habir#||#tba:-tabi#||#rbb-rabb#||#a:ml-amel#x#TBA:#||#VHY#||#RBB#||#KVN#||#A:ML#||#H:BR#||#kvn-kane#||#vhy-vahy#||#h:br-habir#||#tba:-tabi#||#rbb-rabb#||#a:ml-amel#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 3
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 417
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH'a tevekkül et!
Vekil olarak ALLAH kafidir.
VKL KFY VKL .mid3663.ss33.as3.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf417.sure.33.xxxxxxemirxxyasakxxx#vkl-tevekkül#||#kfy-kafi#x#VKL#||#KFY#||#VKL#||#vkl-tevekkül#||#kfy-kafi#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 4
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 417
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH, bir erkek kimseye, cevfinde iki kalb kılmadı.
Kendilerine zıhar yaptığınız zevcelerinizi, size anne kılmadı.
Evlatlıklarınızı öz oğullarınız kılmadı.
Bunlar, sizin ağızlarınızla kavl ettiklerinizdir.
ALLAH hakk kavl eder. O, sebile ihda eder.
Kadın ve Aile Hukuku CA:L RCL K:LB CVF CA:L ZVC Z:H!R eMM CA:L DA:V BNY K:VL FVH! K:VL HK:K: H!DY SBL .mid3664.ss33.as4.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf417.sure.33.xxxKadın ve Aile Hukukuxxsayıxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#da:v-dua#||#bny-beni#||#sbl-sebil#||#k:lb-kalb#||#rcl-recül#||#hk:k:-hakk#||#h!dy-ihda#||#zvc-zevc#||#emm-ümm#||#z:h!r-zıhar#||#fvh!-feveh#||#cvf-cevf#||#ca:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#CA:L#||#RCL#||#K:LB#||#CVF#||#CA:L#||#ZVC#||#Z:H!R#||#eMM#||#CA:L#||#DA:V#||#BNY#||#K:VL#||#FVH!#||#K:VL#||#HK:K:#||#H!DY#||#SBL#||#da:v-dua#||#bny-beni#||#sbl-sebil#||#k:lb-kalb#||#rcl-recül#||#hk:k:-hakk#||#h!dy-ihda#||#zvc-zevc#||#emm-ümm#||#z:h!r-zıhar#||#fvh!-feveh#||#cvf-cevf#||#ca:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 5
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 417
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
Onları babaları için (adıyla) davet edin. Bu, ALLAH indinde en kıst olandır.
Eğer babalarına alim değilseniz, onlar sizin dinde kardeşlerinizdir ve mevalinizdir.
Hata olarak yaptığınız şeyde size cünah yoktur. Fakat kalblerinizde taammüden yaptıklarınız öyle değildir.
ALLAH, gafur, rahim olandır.
Esma-ül HüsnaKadın ve Aile Hukuku DA:V eBV K:ST: A:ND A:LM eBV eH:V DYN VLY LYS CNH H:T:e A:MD K:LB KVN G:FR RHM .mid3665.ss33.as5.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf417.sure.33.xxxEsma-ül HüsnaxKadın ve Aile Hukukuxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#da:v-davet#||#lys-leyse#||#eh:v-ihvan#||#h:t:e-hata#||#ebv-eb#||#a:nd-ind#||#a:lm-alim#||#k:lb-kalb#||#rhm-rahim#||#vly-mevali#||#g:fr-gafur#||#k:st:-kıst#||#dyn-din#||#cnh-cünah#||#a:md-taammüden#||#kvn-xxoxx#x#DA:V#||#eBV#||#K:ST:#||#A:ND#||#A:LM#||#eBV#||#eH:V#||#DYN#||#VLY#||#LYS#||#CNH#||#H:T:e#||#A:MD#||#K:LB#||#KVN#||#G:FR#||#RHM#||#da:v-davet#||#lys-leyse#||#eh:v-ihvan#||#h:t:e-hata#||#ebv-eb#||#a:nd-ind#||#a:lm-alim#||#k:lb-kalb#||#rhm-rahim#||#vly-mevali#||#g:fr-gafur#||#k:st:-kıst#||#dyn-din#||#cnh-cünah#||#a:md-taammüden#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 6
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 417
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
Nebi, mü'minlere nefslerinden evladır.
Onun zevceleri, onların anneleridir.
Uli-l erham(akraba)'ın bazısı, ALLAH'ın kitabında, mü'minlerden ve muhacirlerden bazısına evladır (miras konusunda). Ancak veliylerinize maruf ile fail olmanız müstesna.
Bunlar kitabta satırlanmış olanlardır.
Miras Hukuku NBe VLY eMN NFS ZVC eMM eVL RHM BA:D: VLY BA:D: KTB eMN H!CR FA:L VLY A:RF KVN KTB ST:R .mid3666.ss33.as6.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf417.sure.33.xxxMiras Hukukuxxmuhammedxnebiximanxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxxxkitabxxx#kvn-kane#||#evl-uli#||#ktb-kitab#||#ba:d:-bazı#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rhm-erham#||#nfs-enfüs#||#nbe-nebi#||#vly-veliy#||#h!cr-muhacir#||#zvc-zevc#||#a:rf-maruf#||#st:r-satır#||#emm-ümm#||#fa:l-xxoxx#x#NBe#||#VLY#||#eMN#||#NFS#||#ZVC#||#eMM#||#eVL#||#RHM#||#BA:D:#||#VLY#||#BA:D:#||#KTB#||#eMN#||#H!CR#||#FA:L#||#VLY#||#A:RF#||#KVN#||#KTB#||#ST:R#||#kvn-kane#||#evl-uli#||#ktb-kitab#||#ba:d:-bazı#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rhm-erham#||#nfs-enfüs#||#nbe-nebi#||#vly-veliy#||#h!cr-muhacir#||#zvc-zevc#||#a:rf-maruf#||#st:r-satır#||#emm-ümm#||#fa:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 7-8
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 418
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
Nebilerden misaklarını ahz ettiğimizde... senden ve Nuh'tan ve İbrahim'den ve Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan... onlardan da... sadıklara, sıdkından sual etmek için galiz misak ahz etmiştik.
Kafirler için elim azab idad edilmiştir.
eH:Z! NBe VS!K: NVH BRH!M MVS A:YS BNY MRY eH:Z! VS!K: G:LZ: SeL S:DK: S:DK: A:DD KFR A:Z!B eLM .mid3667.ss33.as7.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf418.sure.33.xxxxxnebixx.ss33.as8.x#bny-beni#||#rhm-rahim#||#nbe-nebi#||#eh:z!-ahz#||#vs!k:-misak#||#g:lz:-galiz#||#nvh-hz. nuh#||#brh!m-hz. ibrahim#||#mvs-hz. musa#||#a:ys-hz. isa#||#mry-hz. meryem#||#elm-elim#||#a:z!b-azab#||#kfr-kafir#||#a:dd-idad#||#sel-sual#||#s:dk:-sadık#x#eH:Z!#||#NBe#||#VS!K:#||#NVH#||#BRH!M#||#MVS#||#A:YS#||#BNY#||#MRY#||#eH:Z!#||#VS!K:#||#G:LZ:#||#SeL#||#S:DK:#||#S:DK:#||#A:DD#||#KFR#||#A:Z!B#||#eLM#||#bny-beni#||#rhm-rahim#||#nbe-nebi#||#eh:z!-ahz#||#vs!k:-misak#||#g:lz:-galiz#||#nvh-hz. nuh#||#brh!m-hz. ibrahim#||#mvs-hz. musa#||#a:ys-hz. isa#||#mry-hz. meryem#||#elm-elim#||#a:z!b-azab#||#kfr-kafir#||#a:dd-idad#||#sel-sual#||#s:dk:-sadık#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid3668.ss33.as.ssAHZAB.ns.ny.cs.syf.sure.33.xxxxx
33. AHZAB / 9
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 418
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey iman edenler!
ALLAH'ın üzerinize nimetini zikir edin.
Size ordular geldiğinde, onlara rih ve görünmeyen ordular irsal etmiştik.
ALLAH amel ettiklerinize basir olandır.
Hendek SavaşıEsma-ül Hüsna eMN Z!KR NA:M CYe CND RSL RVH CND ReY KVN A:ML BS:R .mid3669.ss33.as9.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf418.sure.33.xxxHendek SavaşıxEsma-ül Hüsnaxximanxxkissa.105x#cnd-cünd#||#emn-iman#||#a:ml-amel#||#z!kr-zikir#||#bs:r-basir#||#na:m-nimet#||#rsl-irsal#||#rvh-rih#||#cye-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#eMN#||#Z!KR#||#NA:M#||#CYe#||#CND#||#RSL#||#RVH#||#CND#||#ReY#||#KVN#||#A:ML#||#BS:R#||#cnd-cünd#||#emn-iman#||#a:ml-amel#||#z!kr-zikir#||#bs:r-basir#||#na:m-nimet#||#rsl-irsal#||#rvh-rih#||#cye-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 10
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 418
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
Onlar sizin fevkinizden ve sefil yanınızdan gelmişlerdi. Basarlar zeyg olmuştu ve kalbler hançerelere belağ olmuştu. ALLAH'a zann ile zann ediyordunuz.
Hendek Savaşı CYe FVK: SFL ZYG: BS:R BLG: K:LB HNCR Z:NN Z:NN .mid3670.ss33.as10.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf418.sure.33.xxxHendek Savaşıxkissa.105x#k:lb-kalb#||#bs:r-basar#||#zyg:-zeyg#||#blg:-belag#||#z:nn-zann#||#fvk:-fevk#||#sfl-sefil#||#cye-xxoxx#x#CYe#||#FVK:#||#SFL#||#ZYG:#||#BS:R#||#BLG:#||#K:LB#||#HNCR#||#Z:NN#||#Z:NN#||#k:lb-kalb#||#bs:r-basar#||#zyg:-zeyg#||#blg:-belag#||#z:nn-zann#||#fvk:-fevk#||#sfl-sefil#||#cye-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 11
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 418
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
İşte orada mü'minler belv oldu ve şedid zilzal ile zilzal oldular.
Hendek Savaşı BLV eMN ZLZL ZLZL ŞDD .mid3671.ss33.as11.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf418.sure.33.xxxHendek Savaşıxximanxxkissa.105x#şdd-şedid#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#blv-belv#||#zlzl-zilzal#x#BLV#||#eMN#||#ZLZL#||#ZLZL#||#ŞDD#||#şdd-şedid#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#blv-belv#||#zlzl-zilzal#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 12
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 418
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
Münafıklar ve kalblerinde maraz olanlar, "ALLAH ve Rasulü bize, garrdan başka vaad etmemişler" diyorlardı.
Hendek Savaşı K:VL NFK: K:LB MRD: VA:D RSL G:RR .mid3672.ss33.as12.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf418.sure.33.xxxHendek Savaşıxxrasulxxkissa.105x#k:lb-kalb#||#va:d-vaad#||#mrd:-maraz#||#nfk:-münafık#||#g:rr-garr#||#rsl-rasul#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#NFK:#||#K:LB#||#MRD:#||#VA:D#||#RSL#||#G:RR#||#k:lb-kalb#||#va:d-vaad#||#mrd:-maraz#||#nfk:-münafık#||#g:rr-garr#||#rsl-rasul#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 13
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 418
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
Onlardan bir taife, "Ey Yesrib ehli!
Size kaim olacak yer yok. Artık rücu edin" demişti.
Onlardan bir ferik de, "Muhakkak evlerimiz avrettir" diyerek Nebiden izin istiyorlardı.
Oysa avret değildi! Onlar sadece firar etmeyi irade ediyorlardı.
Hendek Savaşı K:VL T:VF eH!L K:VM RCA: eZ!N FRK: NBe K:VL BYT A:VR A:VR RVD FRR .mid3673.ss33.as13.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf418.sure.33.xxxHendek Savaşıxxnebixxkissa.105x#k:vm-kaim#||#rvd-irade#||#frr-firar#||#eh!l-ehil#||#byt-beyt#||#nbe-nebi#||#rca:-rücu#||#frk:-ferik#||#ez!n-izin#||#t:vf-taife#||#a:vr-avret#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#T:VF#||#eH!L#||#K:VM#||#RCA:#||#eZ!N#||#FRK:#||#NBe#||#K:VL#||#BYT#||#A:VR#||#A:VR#||#RVD#||#FRR#||#k:vm-kaim#||#rvd-irade#||#frr-firar#||#eh!l-ehil#||#byt-beyt#||#nbe-nebi#||#rca:-rücu#||#frk:-ferik#||#ez!n-izin#||#t:vf-taife#||#a:vr-avret#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 14
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 418
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
Eğer her yandan üzerlerine dahil olunsaydı sonra fitne sual edilseydi, elbette verirlerdi. Yesir dışında ona lebs olmazlardı.
Hendek Savaşı DH:L K:T:R SeL FTN eTY LBS! YSR .mid3674.ss33.as14.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf418.sure.33.xxxHendek Savaşıxkissa.105x#dh:l-dahil#||#ftn-fitne#||#lbs!-lebs#||#sel-sual#||#ysr-yesir#||#ety-xxoxx#x#DH:L#||#K:T:R#||#SeL#||#FTN#||#eTY#||#LBS!#||#YSR#||#dh:l-dahil#||#ftn-fitne#||#lbs!-lebs#||#sel-sual#||#ysr-yesir#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 15
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 418
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
Onlar, önceden ALLAH'a ahd vermişlerdi. Dübürlerine tevella etmeyeceklerdi.
ALLAH'a ahdlerinden mesul idiler.
Hendek Savaşı KVN A:H!D K:BL VLY DBR KVN A:H!D SeL .mid3675.ss33.as15.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf418.sure.33.xxxHendek Savaşıxkissa.105x#k:bl-kabl#||#a:h!d-ahd#||#sel-mesul#||#dbr-dübür#||#vly-tevella#||#kvn-xxoxx#x#KVN#||#A:H!D#||#K:BL#||#VLY#||#DBR#||#KVN#||#A:H!D#||#SeL#||#k:bl-kabl#||#a:h!d-ahd#||#sel-mesul#||#dbr-dübür#||#vly-tevella#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 16
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 419
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
De ki:
"Eğer siz mevtten veya katlden firar ediyorsanız, firar size menfaat sağlamaz. Pek az dışında metalanamazsınız!"
Hendek Savaşı K:VL NFA: FRR FRR MVT K:TL MTA: K:LL .mid3676.ss33.as16.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf419.sure.33.xxxHendek Savaşıxkissa.105x#k:tl-katl#||#mta:-meta#||#frr-firar#||#k:ll-kalil#||#nfa:-nafia#||#mvt-mevt#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#NFA:#||#FRR#||#FRR#||#MVT#||#K:TL#||#MTA:#||#K:LL#||#k:tl-katl#||#mta:-meta#||#frr-firar#||#k:ll-kalil#||#nfa:-nafia#||#mvt-mevt#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 17
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 419
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
De ki:
"Eğer size sui irade etse veya size rahmet irade etse... ALLAH'tan size asım olacak kimdir?"
ALLAH'ın gayrısından kendilerine veliy ve de nasır mevcud değildir.
Hendek Savaşı K:VL A:S:M RVD SVe RVD RHM VCD DVN VLY NS:R .mid3677.ss33.as17.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf419.sure.33.xxxHendek Savaşıxkissa.105x#rvd-irade#||#sve-sui#||#dvn-dun#||#rhm-rahmet#||#vcd-vecd#||#vly-veliy#||#ns:r-nasır#||#a:s:m-asım#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#A:S:M#||#RVD#||#SVe#||#RVD#||#RHM#||#VCD#||#DVN#||#VLY#||#NS:R#||#rvd-irade#||#sve-sui#||#dvn-dun#||#rhm-rahmet#||#vcd-vecd#||#vly-veliy#||#ns:r-nasır#||#a:s:m-asım#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 18
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 419
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH içinizden, avk edenlere ve kardeşleri için, "Haydi! Bize lemm edin." diyenlere alim olmuştu. Onlar, pek azı dışında beis olmazlar.
Hendek Savaşı A:LM A:VK: K:VL eH:V LMM eTY BeS K:LL .mid3678.ss33.as18.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf419.sure.33.xxxHendek Savaşıxkissa.105x#eh:v-ihvan#||#k:ll-kalil#||#a:lm-alim#||#BeS-beis#||#a:vk:-avk#||#lmm-lemm#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#A:LM#||#A:VK:#||#K:VL#||#eH:V#||#LMM#||#eTY#||#BeS#||#K:LL#||#eh:v-ihvan#||#k:ll-kalil#||#a:lm-alim#||#BeS-beis#||#a:vk:-avk#||#lmm-lemm#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 19
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 419
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
Size şuhh ederler!...
• Ardından, korku geldiğinde... onların, üzerleri mevtten gışa olmuş gibi aynlarını devr ederek sana nazar ettiklerini görürsün.
• Ardından korku zehab olunca, hayr üzre daha şuhh olarak, hadid lisan ile sizi selk ederler.
İşte onlar iman etmediler... ve artık, ALLAH onların amellerini habt etmiştir.
Bu, ALLAH'a yesir olandır.
Hendek Savaşı ŞHH CYe H:VF ReY NZ:R DVR A:YN G:ŞV MVT Z!H!B H:VF SLK: LSN HDD ŞHH H:YR eMN HBT: A:ML KVN YSR .mid3679.ss33.as19.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf419.sure.33.xxxHendek Savaşıxximanxxkissa.105x#kvn-kane#||#h:vf-havf#||#emn-iman#||#a:ml-amel#||#h:yr-hayr#||#lsn-lisan#||#nz:r-nazar#||#g:şv-gışa#||#z!h!b-zehab#||#hdd-hadid#||#mvt-mevt#||#slk:-selk#||#ysr-yesir#||#dvr-devr#||#a:yn-ayn#||#şhh-şuhh#||#hbt:-habt#||#cye-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#ŞHH#||#CYe#||#H:VF#||#ReY#||#NZ:R#||#DVR#||#A:YN#||#G:ŞV#||#MVT#||#Z!H!B#||#H:VF#||#SLK:#||#LSN#||#HDD#||#ŞHH#||#H:YR#||#eMN#||#HBT:#||#A:ML#||#KVN#||#YSR#||#kvn-kane#||#h:vf-havf#||#emn-iman#||#a:ml-amel#||#h:yr-hayr#||#lsn-lisan#||#nz:r-nazar#||#g:şv-gışa#||#z!h!b-zehab#||#hdd-hadid#||#mvt-mevt#||#slk:-selk#||#ysr-yesir#||#dvr-devr#||#a:yn-ayn#||#şhh-şuhh#||#hbt:-habt#||#cye-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük :
33. AHZAB / 20
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 419
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
Hizblerin zehab olmadığını hesab ediyorlar.
Eğer hizbler gelse… kendilerinin, Arabların içinde bedv olmalarını, sizin haberlerinizden sual etmeyi vedd ederlerdi.
Şayet içinizde olsalardı, sadece, pek azı katl ederdi.
Hendek SavaşıArap HSB HZB Z!H!B eTY HZB VDD BDV A:RB SeL NBe KVN K:TL K:LL .mid3680.ss33.as20.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf419.sure.33.xxxHendek SavaşıxArapxkissa.105x#k:tl-katl#||#a:rb-earab#||#k:ll-kalil#||#vdd-vedd#||#nbe-nebe#||#hsb-hesab#||#sel-sual#||#z!h!b-zehab#||#bdv-bedv#||#hzb-hizb#||#ety-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#HSB#||#HZB#||#Z!H!B#||#eTY#||#HZB#||#VDD#||#BDV#||#A:RB#||#SeL#||#NBe#||#KVN#||#K:TL#||#K:LL#||#k:tl-katl#||#a:rb-earab#||#k:ll-kalil#||#vdd-vedd#||#nbe-nebe#||#hsb-hesab#||#sel-sual#||#z!h!b-zehab#||#bdv-bedv#||#hzb-hizb#||#ety-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid3681.ss33.as.ssAHZAB.ns.ny.cs.syf.sure.33.xxxxx
33. AHZAB / 21
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 419
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH'a ve ahir yevmine rica etmiş olan ve ALLAH'ı çokça zikir eden kimseler için… sizin için, ALLAH Rasulünde, hasene üsve olmuş oldu.
Hendek SavaşıAhiret KVN RSL eSV HSN KVN RCV YVM eH:R Z!KR KS!R .mid3682.ss33.as21.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf419.sure.33.xxxHendek SavaşıxAhiretxxyevmxrasulxxkissa.105xxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#kvn-kane#||#eh:r-ahir#||#yvm-yevm#||#ks!r-kesir#||#rsl-rasul#||#hsn-hasene#||#z!kr-zikir#||#esv-üsve#||#rcv-rica#x#KVN#||#RSL#||#eSV#||#HSN#||#KVN#||#RCV#||#YVM#||#eH:R#||#Z!KR#||#KS!R#||#kvn-kane#||#eh:r-ahir#||#yvm-yevm#||#ks!r-kesir#||#rsl-rasul#||#hsn-hasene#||#z!kr-zikir#||#esv-üsve#||#rcv-rica#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 22
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 419
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
Mü'minler, hizbleri gördüklerinde,
"Bu, ALLAH'ın ve Rasulünün bize vaad ettiği şey… ALLAH ve Rasulü sadakat gösterdi." dediler.
Onlara ziyade olan, imanlarından ve teslimiyetlerinden başka değildi.
Hendek Savaşı ReY eMN HZB K:VL VA:D RSL S:DK: RSL ZYD eMN SLM .mid3683.ss33.as22.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf419.sure.33.xxxHendek Savaşıxxrasulximanxxkissa.105x#zyd-ziyade#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#va:d-vaad#||#slm-teslim#||#rsl-rasul#||#s:dk:-sadakat#||#hzb-hizb#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#eMN#||#HZB#||#K:VL#||#VA:D#||#RSL#||#S:DK:#||#RSL#||#ZYD#||#eMN#||#SLM#||#zyd-ziyade#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#va:d-vaad#||#slm-teslim#||#rsl-rasul#||#s:dk:-sadakat#||#hzb-hizb#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 23
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 420
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
Mü'minlerden erkek kimseler, ALLAH'a ahd ettikleri şeye sadakat gösterdiler. Artık onlardan nahbını kaza edenler ve onlardan nazar edenler, tebdil ile bedellendirmediler.
Hendek Savaşı eMN RCL S:DK: A:H!D K:D:Y NHB NZ:R BDL BDL .mid3684.ss33.as23.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf420.sure.33.xxxHendek Savaşıxximanxxkissa.105x#a:h!d-ahd#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rcl-recül#||#bdl-tebdil#||#nz:r-nazar#||#s:dk:-sadakat#||#k:d:y-kaza#||#nhb-nahb#x#eMN#||#RCL#||#S:DK:#||#A:H!D#||#K:D:Y#||#NHB#||#NZ:R#||#BDL#||#BDL#||#a:h!d-ahd#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rcl-recül#||#bdl-tebdil#||#nz:r-nazar#||#s:dk:-sadakat#||#k:d:y-kaza#||#nhb-nahb#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 24
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 420
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH'ın sadıkları sadakatları ile cezalandırması ve eğer dilerse münafıklara azab etmesi veya onlara tevbe etmesi içindir.
Muhakkak ki ALLAH, gafur, rahim olandır.
Hendek SavaşıEsma-ül Hüsna CZY S:DK: S:DK: A:Z!B NFK: ŞYe TVB KVN G:FR RHM .mid3685.ss33.as24.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf420.sure.33.xxxHendek SavaşıxEsma-ül Hüsnaxkissa.105x#kvn-kane#||#şye-şae#||#czy-ceza#||#rhm-rahim#||#a:z!b-azab#||#tvb-tevbe#||#g:fr-gafur#||#nfk:-münafık#||#s:dk:-sadık#x#CZY#||#S:DK:#||#S:DK:#||#A:Z!B#||#NFK:#||#ŞYe#||#TVB#||#KVN#||#G:FR#||#RHM#||#kvn-kane#||#şye-şae#||#czy-ceza#||#rhm-rahim#||#a:z!b-azab#||#tvb-tevbe#||#g:fr-gafur#||#nfk:-münafık#||#s:dk:-sadık#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 25
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 420
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH, gayzları ile kafirleri hayra nail olmadan redd etti.
ALLAH, kıtalde mü'minlere kafi geldi.
ALLAH, kaviy, aziz olandır.
Hendek SavaşıEsma-ül Hüsna RDD KFR G:YZ: NYL H:YR KFY eMN K:TL KVN K:VY A:ZZ .mid3686.ss33.as25.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf420.sure.33.xxxHendek SavaşıxEsma-ül Hüsnaxximanxxkissa.105x#k:tl-kıtal#||#rdd-redd#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#kfy-kafi#||#h:yr-hayr#||#k:vy-kaviy#||#kfr-kafir#||#a:zz-aziz#||#g:yz:-gayz#||#nyl-nail#||#kvn-xxoxx#x#RDD#||#KFR#||#G:YZ:#||#NYL#||#H:YR#||#KFY#||#eMN#||#K:TL#||#KVN#||#K:VY#||#A:ZZ#||#k:tl-kıtal#||#rdd-redd#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#kfy-kafi#||#h:yr-hayr#||#k:vy-kaviy#||#kfr-kafir#||#a:zz-aziz#||#g:yz:-gayz#||#nyl-nail#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 26
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 420
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
Kitab ehlinden, kendilerine zahir olanları, sayasiden inzal etti. Kalblerine rub kazf etti. Ferikini katl ediyor, ferikini esir ediyordunuz.
Hendek Savaşı NZL Z:H!R eH!L KTB S:YS: K:Z!F K:LB RA:B FRK: K:TL eSR FRK: .mid3687.ss33.as26.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf420.sure.33.xxxHendek Savaşıxkissa.105xxxkitabxxx#k:tl-katl#||#ktb-kitab#||#eh!l-ehil#||#k:lb-kalb#||#nzl-inzal#||#frk:-ferik#||#z:h!r-zahir#||#k:z!f-kazf#||#s:ys:-sayasi#||#ra:b-rub#||#esr-esir#x#NZL#||#Z:H!R#||#eH!L#||#KTB#||#S:YS:#||#K:Z!F#||#K:LB#||#RA:B#||#FRK:#||#K:TL#||#eSR#||#FRK:#||#k:tl-katl#||#ktb-kitab#||#eh!l-ehil#||#k:lb-kalb#||#nzl-inzal#||#frk:-ferik#||#z:h!r-zahir#||#k:z!f-kazf#||#s:ys:-sayasi#||#ra:b-rub#||#esr-esir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 27
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 420
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
Arzlarına ve diyarlarına ve mallarına ve vatı olmadığınız arza, sizi varis etti.
ALLAH, herşeye kadir olandır.
Hendek SavaşıEsma-ül Hüsna VRS! eRD: DVR MVL eRD: VT:e KVN KLL ŞYe K:DR .mid3688.ss33.as27.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf420.sure.33.xxxHendek SavaşıxEsma-ül Hüsnaxkissa.105x#şye-şey#||#kll-külli#||#mvl-mal#||#erd:-arz#||#k:dr-kadir#||#dvr-diyar#||#vrs!-varis#||#vt:e-vatı#||#kvn-xxoxx#x#VRS!#||#eRD:#||#DVR#||#MVL#||#eRD:#||#VT:e#||#KVN#||#KLL#||#ŞYe#||#K:DR#||#şye-şey#||#kll-külli#||#mvl-mal#||#erd:-arz#||#k:dr-kadir#||#dvr-diyar#||#vrs!-varis#||#vt:e-vatı#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid3689.ss33.as.ssAHZAB.ns.ny.cs.syf.sure.33.xxxxx
33. AHZAB / 28
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 420
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey Nebi!
Zevcelerine de ki:
"Eğer dünya hayatına ve onun ziynetine irade edenler olduysanız, gelin size meta vereyim ve sizi cemil serah ile serh edeyim."
Kadın ve Aile Hukuku NBe K:VL ZVC KVN RVD HYY DNV ZYN A:LV MTA: SRH SRH CML .mid3690.ss33.as28.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf420.sure.33.xxxKadın ve Aile Hukukuxxnebixxxxibadetxxx#rvd-irade#||#mta:-meta#||#dnv-dünya#||#zyn-zeyn#||#nbe-nebi#||#hyy-hayat#||#zvc-zevc#||#a:lv-tealev#||#cml-cemil#||#srh-serh#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#NBe#||#K:VL#||#ZVC#||#KVN#||#RVD#||#HYY#||#DNV#||#ZYN#||#A:LV#||#MTA:#||#SRH#||#SRH#||#CML#||#rvd-irade#||#mta:-meta#||#dnv-dünya#||#zyn-zeyn#||#nbe-nebi#||#hyy-hayat#||#zvc-zevc#||#a:lv-tealev#||#cml-cemil#||#srh-serh#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 29
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 420
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
"Eğer ALLAH'ı ve Rasulünü ve dar-ul ahireti irade edenler olduysanız... artık muhakkak ki ALLAH, içinizden muhsin olanlar için azim ecir idad etmiştir."
AhiretKadın ve Aile Hukuku KVN RVD RSL DVR eH:R A:DD HSN eCR A:Z:M .mid3691.ss33.as29.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf420.sure.33.xxxAhiretxKadın ve Aile Hukukuxxrasulxxxxibadetxxx#rvd-irade#||#eh:r-ahiret#||#a:z:m-azim#||#ecr-ecir#||#hsn-muhsin#||#a:dd-idad#||#rsl-rasul#||#dvr-dar#||#kvn-xxoxx#x#KVN#||#RVD#||#RSL#||#DVR#||#eH:R#||#A:DD#||#HSN#||#eCR#||#A:Z:M#||#rvd-irade#||#eh:r-ahiret#||#a:z:m-azim#||#ecr-ecir#||#hsn-muhsin#||#a:dd-idad#||#rsl-rasul#||#dvr-dar#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 30
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 420
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey Nebi'nin kadınları!
İçinizden mübeyyin olarak fahiş olanı işleyen... onun azabı zıf edilir.
Bu, ALLAH'a yesir olandır.
Kadın ve Aile Hukuku NSV NBe eTY FHŞ BYN D:A:F A:Z!B D:A:F KVN YSR .mid3692.ss33.as30.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs21.syf420.sure.33.xxxKadın ve Aile Hukukuxxsayıxnebixxxxibadetxxx#kvn-kane#||#nsv-nisa#||#a:z!b-azab#||#byn-mübeyyin#||#nbe-nebi#||#ysr-yesir#||#fhş-fahiş#||#d:a:f-zıf#||#ety-xxoxx#x#NSV#||#NBe#||#eTY#||#FHŞ#||#BYN#||#D:A:F#||#A:Z!B#||#D:A:F#||#KVN#||#YSR#||#kvn-kane#||#nsv-nisa#||#a:z!b-azab#||#byn-mübeyyin#||#nbe-nebi#||#ysr-yesir#||#fhş-fahiş#||#d:a:f-zıf#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 31
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 421
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Olanlarınızdan, ALLAH'a ve Rasulüne kanit olan ve salih ameller işleyen… onlara ecrini iki merre veririz.
BİZ, onlara kerim rızık atid ettik.
Kadın ve Aile Hukuku K:NT RSL A:ML S:LH eTY eCR MRR A:TD RZK: KRM .mid3693.ss33.as31.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf421.sure.33.xxxKadın ve Aile Hukukuxxsayıxrasulxxxxibadetxxx#a:ml-amel#||#rzk:-rızk#||#ecr-ecir#||#krm-kerim#||#s:lh-salih amel#||#rsl-rasul#||#mrr-merre#||#a:td-atid#||#k:nt-kanit#||#ety-xxoxx#x#K:NT#||#RSL#||#A:ML#||#S:LH#||#eTY#||#eCR#||#MRR#||#A:TD#||#RZK:#||#KRM#||#a:ml-amel#||#rzk:-rızk#||#ecr-ecir#||#krm-kerim#||#s:lh-salih amel#||#rsl-rasul#||#mrr-merre#||#a:td-atid#||#k:nt-kanit#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 32
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 421
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey Nebi'nin hanımları!
Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz.
Eğer ittika ediyorsanız, artık kavl ile tahzi olmayın!... ve ardından, kalbinde maraz olanlar tama etmesin.
Maruf kavil ile kavil edin.
Kadın ve Aile Hukuku NSV NBe LYS eHD NSV VK:Y H:D:A: K:VL T:MA: K:LB MRD: K:VL K:VL A:RF .mid3694.ss33.as32.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf421.sure.33.xxxKadın ve Aile Hukukuxxnebixxxxibadetxxx#lys-lest#||#ehd-ehad#||#nsv-nisa#||#k:lb-kalb#||#nbe-nebi#||#mrd:-maraz#||#vk:y-ittika#||#t:ma:-tama#||#a:rf-maruf#||#h:d:a:-tahzi#||#k:vl-xxoxx#x#NSV#||#NBe#||#LYS#||#eHD#||#NSV#||#VK:Y#||#H:D:A:#||#K:VL#||#T:MA:#||#K:LB#||#MRD:#||#K:VL#||#K:VL#||#A:RF#||#lys-lest#||#ehd-ehad#||#nsv-nisa#||#k:lb-kalb#||#nbe-nebi#||#mrd:-maraz#||#vk:y-ittika#||#t:ma:-tama#||#a:rf-maruf#||#h:d:a:-tahzi#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 33
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 421
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
• Evlerinizde karar olun!
• İlk cahiliyette teberrüc edenler gibi teberrüc etmeyin!
• Salatı ikame edin!
• Zekatı verin!
ALLAH'a ve Rasulüne itaat edin!
Muhakkak ki ALLAH, ricsi sizden, ehl-i beytten zehab etmeyi ve sizi tathir olarak tahir etmeyi irade ediyor.
Kadın ve Aile Hukuku K:RR BYT BRC BRC CH!L eVL K:VM S:LV eTY ZKV T:VA: RSL RVD Z!H!B RCS eH!L BYT T:H!R T:H!R .mid3695.ss33.as33.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf421.sure.33.xxxKadın ve Aile Hukukuxxrasulxsalatxzekatxtaharetxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#k:vm-ikame-i salat#||#evl-ula#||#rvd-irade#||#t:va:-itaat#||#eh!l-ehil#||#byt-beyt#||#brc-teberrüc#||#brc-burc#||#zkv-zekat#||#rsl-rasul#||#z!h!b-zehab#||#rcs-rics#||#t:h!r-tathir#||#t:h!r-tahir#||#k:rr-karar#||#ch!l-cahil#||#ety-xxoxx#x#K:RR#||#BYT#||#BRC#||#BRC#||#CH!L#||#eVL#||#K:VM#||#S:LV#||#eTY#||#ZKV#||#T:VA:#||#RSL#||#RVD#||#Z!H!B#||#RCS#||#eH!L#||#BYT#||#T:H!R#||#T:H!R#||#k:vm-ikame-i salat#||#evl-ula#||#rvd-irade#||#t:va:-itaat#||#eh!l-ehil#||#byt-beyt#||#brc-teberrüc#||#brc-burc#||#zkv-zekat#||#rsl-rasul#||#z!h!b-zehab#||#rcs-rics#||#t:h!r-tathir#||#t:h!r-tahir#||#k:rr-karar#||#ch!l-cahil#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 34
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 421
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Evlerinizde, ALLAH'ın ayetlerinden tilavet edilenleri ve hikmeti zikir edin.
Muhakkak ki ALLAH, latif, habir olandır.
Esma-ül HüsnaKadın ve Aile Hukuku Z!KR TLV BYT eYY HKM KVN LT:F H:BR .mid3696.ss33.as34.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf421.sure.33.xxxEsma-ül HüsnaxKadın ve Aile Hukukuxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#kvn-kane#||#eyy-ayet#||#h:br-habir#||#byt-beyt#||#hkm-hikmet#||#tlv-tilavet#||#z!kr-zikir#||#lt:f-latif#x#Z!KR#||#TLV#||#BYT#||#eYY#||#HKM#||#KVN#||#LT:F#||#H:BR#||#kvn-kane#||#eyy-ayet#||#h:br-habir#||#byt-beyt#||#hkm-hikmet#||#tlv-tilavet#||#z!kr-zikir#||#lt:f-latif#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid3697.ss33.as.ssAHZAB.ns.ny.cs.syf.sure.33.xxxxx
33. AHZAB / 35
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 421
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Muhakkak,
Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar
ve mü'min erkekler ve mü'min kadınlar
ve kanit erkekler ve kanit kadınlar
ve sadık erkekler ve sadık kadınlar
ve sabır eden erkekler ve sabır eden kadınlar
ve huşu duyan erkekler ve huşu duyan kadınlar
ve mutasaddık erkekler ve mutasaddık kadınlar
ve oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar
ve ferclerine hafız erkekler ve hafız kadınlar
ve ALLAH'a çokça zakir erkekler ve zakir kadınlar...
ALLAH, onlar için mağfiret ve azim ecir idad etmiştir.
Kadın ve Aile Hukuku SLM SLM eMN eMN K:NT K:NT S:DK: S:DK: S:BR S:BR H:ŞA: H:ŞA: S:DK: S:DK: S:VM S:VM HFZ: FRC HFZ: Z!KR KS!R Z!KR A:DD G:FR eCR A:Z:M .mid3698.ss33.as35.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf421.sure.33.xxxKadın ve Aile Hukukuxxmüslümanxoruçximanxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#s:vm-saim#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#s:br-sabr#||#ks!r-kesir#||#a:z:m-azim#||#slm-müslim#||#ecr-ecir#||#g:fr-mağfiret#||#a:dd-idad#||#z!kr-zakir#||#h:şa:-huşu#||#s:dk:-sadık#||#hfz:-hafız#||#k:nt-kanit#||#frc-ferc#||#s:dk:-mutasaddık#x#SLM#||#SLM#||#eMN#||#eMN#||#K:NT#||#K:NT#||#S:DK:#||#S:DK:#||#S:BR#||#S:BR#||#H:ŞA:#||#H:ŞA:#||#S:DK:#||#S:DK:#||#S:VM#||#S:VM#||#HFZ:#||#FRC#||#HFZ:#||#Z!KR#||#KS!R#||#Z!KR#||#A:DD#||#G:FR#||#eCR#||#A:Z:M#||#s:vm-saim#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#s:br-sabr#||#ks!r-kesir#||#a:z:m-azim#||#slm-müslim#||#ecr-ecir#||#g:fr-mağfiret#||#a:dd-idad#||#z!kr-zakir#||#h:şa:-huşu#||#s:dk:-sadık#||#hfz:-hafız#||#k:nt-kanit#||#frc-ferc#||#s:dk:-mutasaddık#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 36
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 422
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH ve Rasulü emrini kaza ettiğinde, mü'min erkek için ve mü'min kadın için, emirlerinden hıyar etmek yoktur. ALLAH'a ve Rasulüne asi olan kimse… artık mübin dalalet ile dalalete düşmüştür.
KVN eMN eMN K:D:Y RSL eMR KVN H:YR eMR A:S:Y RSL D:LL D:LL BYN .mid3699.ss33.as36.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf422.sure.33.xxxxxrasulximanxxxxemirxxyasakxxx#kvn-kane#||#a:s:y-asi#||#emr-emir#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#h:yr-hıyar#||#byn-mübin#||#d:ll-dalalet#||#rsl-rasul#||#k:d:y-kaza#x#KVN#||#eMN#||#eMN#||#K:D:Y#||#RSL#||#eMR#||#KVN#||#H:YR#||#eMR#||#A:S:Y#||#RSL#||#D:LL#||#D:LL#||#BYN#||#kvn-kane#||#a:s:y-asi#||#emr-emir#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#h:yr-hıyar#||#byn-mübin#||#d:ll-dalalet#||#rsl-rasul#||#k:d:y-kaza#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 37
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 422
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH'ın kendisine nimet verdiği, senin de kendisini nimetlendirdiğin kimseye demiştin ki:
"Zevceni imsak et ve ALLAH'a ittika et."
ALLAH'ın ibda edeceği şeyi nefsinde hafy ediyordun. Nasdan haşy ediyordun.
Haşy etmene hakk olan ALLAH'tır.
Ardından Zeyd, ondan vatrını kaza edince; evlatlıkları, kadınlarından vatrını kaza ettiklerinde, onları zevc edinmek konusunda mü'minler üzre harec olmaması için; BİZ onu sana zevce ettik.
ALLAH'ın emri fiil edilmiş oldu.
Kadın ve Aile Hukuku K:VL NA:M NA:M MSK ZVC VK:Y H:FY NFS BDV H:ŞY NVS HK:K: H:ŞY K:D:Y VT:R ZVC KVN eMN HRC ZVC DA:V K:D:Y VT:R KVN eMR FA:L .mid3700.ss33.as37.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf422.sure.33.xxxKadın ve Aile Hukukuxximanxxxxibadetxxx#da:v-dua#||#kvn-kane#||#nvs-nas#||#fa:l-meful#||#emr-emir#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#nfs-nefs#||#hk:k:-ehakk#||#vk:y-ittika#||#h:şy-haşy#||#na:m-nimet#||#zvc-zevc#||#msk-imsak#||#hrc-harec#||#h:fy-hafy#||#bdv-ibda#||#k:d:y-kaza#||#vt:r-vatr#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#NA:M#||#NA:M#||#MSK#||#ZVC#||#VK:Y#||#H:FY#||#NFS#||#BDV#||#H:ŞY#||#NVS#||#HK:K:#||#H:ŞY#||#K:D:Y#||#VT:R#||#ZVC#||#KVN#||#eMN#||#HRC#||#ZVC#||#DA:V#||#K:D:Y#||#VT:R#||#KVN#||#eMR#||#FA:L#||#da:v-dua#||#kvn-kane#||#nvs-nas#||#fa:l-meful#||#emr-emir#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#nfs-nefs#||#hk:k:-ehakk#||#vk:y-ittika#||#h:şy-haşy#||#na:m-nimet#||#zvc-zevc#||#msk-imsak#||#hrc-harec#||#h:fy-hafy#||#bdv-ibda#||#k:d:y-kaza#||#vt:r-vatr#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 38
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 422
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH'ın kendisine farz kıldığı şeyde, Nebi üzre harecden yoktur.
Önceden halvet olan kimseler hakkında ALLAH'ın sünnetidir.
ALLAH'ın emri, makdur kader üzere olur.
KVN NBe HRC FRD: SNN H:LV K:BL KVN eMR K:DR K:DR .mid3701.ss33.as38.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf422.sure.33.xx*1xxxnebixx#kvn-kane#||#k:bl-kabl#||#emr-emir#||#nbe-nebi#||#k:dr-makdur#||#k:dr-kader#||#h:lv-halvet#||#hrc-harec#||#snn-sünnet#||#frd:-farz#x#KVN#||#NBe#||#HRC#||#FRD:#||#SNN#||#H:LV#||#K:BL#||#KVN#||#eMR#||#K:DR#||#K:DR#||#kvn-kane#||#k:bl-kabl#||#emr-emir#||#nbe-nebi#||#k:dr-makdur#||#k:dr-kader#||#h:lv-halvet#||#hrc-harec#||#snn-sünnet#||#frd:-farz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 39
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 422
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH'ın risaletini belağ edenler ve O'na haşy edenler, ALLAH'tan başka birine haşy etmezler.
ALLAH, hasib olarak kafidir.
BLG: RSL H:ŞY H:ŞY eHD KFY HSB .mid3702.ss33.as39.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf422.sure.33.xxxx#ehd-ehad#||#kfy-kafi#||#hsb-hasib#||#h:şy-haşy#||#rsl-risalet#||#blg:-belağ#x#BLG:#||#RSL#||#H:ŞY#||#H:ŞY#||#eHD#||#KFY#||#HSB#||#ehd-ehad#||#kfy-kafi#||#hsb-hasib#||#h:şy-haşy#||#rsl-risalet#||#blg:-belağ#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 40
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 422
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir.
Fakat, ALLAH'ın Rasulüdür.
Nebilerin hatemidir.
ALLAH, herşeye alim olandır.
KVN HMD eBV eHD RCL RSL H:TM NBe KVN KLL ŞYe A:LM .mid3703.ss33.as40.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf422.sure.33.xx*1xxxmuhammedxrasulxnebixx#kvn-kane#||#şye-şey#||#kll-külli#||#ehd-ehad#||#ebv-eb#||#a:lm-alim#||#rcl-recül#||#nbe-nebi#||#rsl-rasul#||#h:tm-hatem#||#hmd-muhammed#x#KVN#||#HMD#||#eBV#||#eHD#||#RCL#||#RSL#||#H:TM#||#NBe#||#KVN#||#KLL#||#ŞYe#||#A:LM#||#kvn-kane#||#şye-şey#||#kll-külli#||#ehd-ehad#||#ebv-eb#||#a:lm-alim#||#rcl-recül#||#nbe-nebi#||#rsl-rasul#||#h:tm-hatem#||#hmd-muhammed#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid3704.ss33.as.ssAHZAB.ns.ny.cs.syf.sure.33.xxxxx
33. AHZAB / 41
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 422
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey iman edenler!
ALLAH'ı çokça zikir ederek zikir edin.
eMN Z!KR Z!KR KS!R .mid3705.ss33.as41.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf422.sure.33.xxxxximanxx#emn-iman#||#ks!r-kesir#||#z!kr-zikir#x#eMN#||#Z!KR#||#Z!KR#||#KS!R#||#emn-iman#||#ks!r-kesir#||#z!kr-zikir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 42
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 422
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
O'nu bükre ve asile sebbih edin.
SBH BKR eS:L .mid3706.ss33.as42.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf422.sure.33.xxxx#sbh-sebbih#||#bkr-bükre#||#es:l-asile#x#SBH#||#BKR#||#eS:L#||#sbh-sebbih#||#bkr-bükre#||#es:l-asile#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 43
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 422
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Sizin üzerinize salat eden O... ve O'nun melekleri, sizi zulmetlerden nura ihrac etmek için… mü'minlere rahim olur!
S:LV MLK H:RC Z:LM NVR KVN eMN RHM .mid3707.ss33.as43.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf422.sure.33.xx*3xxxsalatximanxx#kvn-kane#||#z:lm-zulmet#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rhm-rahim#||#mlk-melek#||#s:lv-salat#||#nvr-nur#||#h:rc-ihrac#x#S:LV#||#MLK#||#H:RC#||#Z:LM#||#NVR#||#KVN#||#eMN#||#RHM#||#kvn-kane#||#z:lm-zulmet#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rhm-rahim#||#mlk-melek#||#s:lv-salat#||#nvr-nur#||#h:rc-ihrac#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 44
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 423
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Selam, O'na ilka oldukları yevmde, onların tahiyyeleridir.
Onlar için kerim ecir idad edilmiştir.
HYY YVM LK:Y SLM A:DD eCR KRM .mid3708.ss33.as44.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf423.sure.33.xxxxxyevmxx#yvm-yevm#||#slm-selam#||#ecr-ecir#||#krm-kerim#||#a:dd-idad#||#lk:y-mülaki#||#hyy-hayy#x#HYY#||#YVM#||#LK:Y#||#SLM#||#A:DD#||#eCR#||#KRM#||#yvm-yevm#||#slm-selam#||#ecr-ecir#||#krm-kerim#||#a:dd-idad#||#lk:y-mülaki#||#hyy-hayy#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 45-46-47
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 423
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey Nebi!
Muhakkak ki BİZ seni…
O'nun izniyle, sirac ve münir olarak ALLAH'a davetçi olan...
• ve ALLAH'tan kebir fazl olduğuna, mü'minlere beşir olan…
• şahid olarak
• ve ibşar eden olarak
• ve nezir olarak irsal ettik.
NBe RSL ŞH!D BŞR NZ!R DA:V eZ!N SRC NVR BŞR eMN FD:L KBR .mid3709.ss33.as45.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf423.sure.33.xxxxxnebixxxnebixxximanxx.ss33.as46.ss33.as47.x#nbe-nebi#||#nz!r-nezir#||#şh!d-şahid#||#bşr-ibşar#||#rsl-irsal#||#da:v-dai#||#src-sirac#||#nvr-münir#||#ez!n-izin#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#fd:l-fazl#||#bşr-ibşar#||#kbr-kebir#x#NBe#||#RSL#||#ŞH!D#||#BŞR#||#NZ!R#||#DA:V#||#eZ!N#||#SRC#||#NVR#||#BŞR#||#eMN#||#FD:L#||#KBR#||#nbe-nebi#||#nz!r-nezir#||#şh!d-şahid#||#bşr-ibşar#||#rsl-irsal#||#da:v-dai#||#src-sirac#||#nvr-münir#||#ez!n-izin#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#fd:l-fazl#||#bşr-ibşar#||#kbr-kebir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 48
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 423
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Kafirlere ve münafıklara itaat etme!
Onların eza etmelerini da' et (bırak/boşver)!
ALLAH'a tevekkül et.
ALLAH, vekil olarak kafidir.
T:VA: KFR NFK: VDA: eZ!Y VKL KFY VKL .mid3710.ss33.as48.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf423.sure.33.xxxx#t:va:-itaat#||#vkl-tevekkül#||#kfy-kafi#||#kfr-kafir#||#nfk:-münafık#||#vda:-da#||#ez!y-eza#x#T:VA:#||#KFR#||#NFK:#||#VDA:#||#eZ!Y#||#VKL#||#KFY#||#VKL#||#t:va:-itaat#||#vkl-tevekkül#||#kfy-kafi#||#kfr-kafir#||#nfk:-münafık#||#vda:-da#||#ez!y-eza#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 49
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 423
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey iman edenler!
Mü'min kadınları nikahlayıpta sonra onlara temas etmeden önce boşadığınızda… artık onlar üzerinde adedleyeceğiniz iddet, size yoktur. Artık onları metalandırın ve cemil serah ile onları serh edin.
Kadın ve Aile Hukuku eMN NKH eMN T:LK: K:BL MSS A:DD A:DD MTA: SRH SRH CML .mid3711.ss33.as49.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf423.sure.33.xxxKadın ve Aile Hukukuxximanxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#k:bl-kabl#||#mta:-meta#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#t:lk:-talak#||#mss-temas#||#nkh-nikah#||#a:dd-aded#||#a:dd-iddet#||#cml-cemil#||#srh-serh#x#eMN#||#NKH#||#eMN#||#T:LK:#||#K:BL#||#MSS#||#A:DD#||#A:DD#||#MTA:#||#SRH#||#SRH#||#CML#||#k:bl-kabl#||#mta:-meta#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#t:lk:-talak#||#mss-temas#||#nkh-nikah#||#a:dd-aded#||#a:dd-iddet#||#cml-cemil#||#srh-serh#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 50
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 423
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey Nebi!
Muhakkak ki BİZ,
• ecirlerini verdiğin zevcelerini
• ve ALLAH'ın sana fey ettiklerinden melekesi yemininde olanları
• ve seninle beraber hicret eden... amca kızlarını ve hala kızlarını ve dayı kızlarını ve teyze kızlarını
• ve diğer mü'min erkeklerin gayrısında sadece sana halis olarak; eğer nefsini nebi için vehb ederse ve nebi de kendisini nikahlamayı irade ederse (herhangi) mü'min kadını sana helal kıldık.
Zevceleri ve melekesi yeminlerinde olanlar hakkında, onlara farz kıldığımız şeylere BİZ alimiz!
Bunlar, sana herhangi bir harec olmaması içindir.
ALLAH, gafur, rahim olandır.
Esma-ül HüsnaKadın ve Aile Hukuku NBe HLL ZVC eTY eCR MLK YMN FYe BNY A:MM BNY A:MM BNY H:VL BNY H:VL H!CR MRe eMN VH!B NFS NBe RVD NBe NKH H:LS: DVN eMN A:LM FRD: ZVC MLK YMN KVN HRC KVN G:FR RHM .mid3712.ss33.as50.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf423.sure.33.xxxEsma-ül HüsnaxKadın ve Aile Hukukuxxnebiximanxxxxemirxxyasakxxxxharamxxhelalxxxxibadetxxx#kvn-yekün#||#bny-beni#||#rvd-irade#||#dvn-dun#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#a:lm-alim#||#rhm-rahim#||#nfs-nefs#||#mre-imree#||#nkh-nikah#||#nbe-nebi#||#ecr-ecir#||#ymn-yemin#||#g:fr-gafur#||#h!cr-hicret#||#mlk-meleke#||#zvc-zevc#||#hll-helal#||#hrc-harec#||#h:ls:-halis#||#vh!b-vehb#||#frd:-farz#||#a:mm-amme#||#h:vl-hale#||#fye-fey#||#ety-xxoxx#x#NBe#||#HLL#||#ZVC#||#eTY#||#eCR#||#MLK#||#YMN#||#FYe#||#BNY#||#A:MM#||#BNY#||#A:MM#||#BNY#||#H:VL#||#BNY#||#H:VL#||#H!CR#||#MRe#||#eMN#||#VH!B#||#NFS#||#NBe#||#RVD#||#NBe#||#NKH#||#H:LS:#||#DVN#||#eMN#||#A:LM#||#FRD:#||#ZVC#||#MLK#||#YMN#||#KVN#||#HRC#||#KVN#||#G:FR#||#RHM#||#kvn-yekün#||#bny-beni#||#rvd-irade#||#dvn-dun#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#a:lm-alim#||#rhm-rahim#||#nfs-nefs#||#mre-imree#||#nkh-nikah#||#nbe-nebi#||#ecr-ecir#||#ymn-yemin#||#g:fr-gafur#||#h!cr-hicret#||#mlk-meleke#||#zvc-zevc#||#hll-helal#||#hrc-harec#||#h:ls:-halis#||#vh!b-vehb#||#frd:-farz#||#a:mm-amme#||#h:vl-hale#||#fye-fey#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 51
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 424
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
O kadınlardan dilediğine rica edersin. Azil ettiklerinden ve dilediklerinden ibtiga ettiklerini yanına evy edersin.
Artık sana cünah yoktur.
Bu onların aynlarının karar olması ve hüzünlenmemeleri ve hepsinin senin verdiklerinle razı olmaları için ednadır.
ALLAH, kalblerinizde olana alimdir.
ALLAH, alim, hakim olandır.
Esma-ül HüsnaKadın ve Aile Hukuku RCV ŞYe eVY ŞYe BG:Y A:ZL CNH DNV K:RR A:YN HZN RD:V eTY KLL A:LM K:LB KVN A:LM HLM .mid3713.ss33.as51.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf424.sure.33.xxxEsma-ül HüsnaxKadın ve Aile Hukukuxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#şye-şae#||#kll-külli#||#dnv-edna#||#a:lm-alim#||#k:lb-kalb#||#hzn-hüzün#||#cnh-cünah#||#a:yn-ayn#||#k:rr-karar#||#rd:v-rıza#||#evy-evy#||#bg:y-ibtiga#||#rcv-rica#||#hlm-halim#||#a:zl-azil#||#ety-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#RCV#||#ŞYe#||#eVY#||#ŞYe#||#BG:Y#||#A:ZL#||#CNH#||#DNV#||#K:RR#||#A:YN#||#HZN#||#RD:V#||#eTY#||#KLL#||#A:LM#||#K:LB#||#KVN#||#A:LM#||#HLM#||#şye-şae#||#kll-külli#||#dnv-edna#||#a:lm-alim#||#k:lb-kalb#||#hzn-hüzün#||#cnh-cünah#||#a:yn-ayn#||#k:rr-karar#||#rd:v-rıza#||#evy-evy#||#bg:y-ibtiga#||#rcv-rica#||#hlm-halim#||#a:zl-azil#||#ety-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 52
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 424
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Hüsn oluşları sana acayib gelse bile… bazı kadınlar sana helal değildir. O kadınlar ile zevceleri tebdil edemezsin! Melekesi yemininde olanlar müstesna.
Muhakkak ki ALLAH, herşeye rakib olandır.
Esma-ül HüsnaKadın ve Aile Hukuku HLL NSV BA:D BDL ZVC A:CB HSN MLK YMN KVN KLL ŞYe RK:B .mid3714.ss33.as52.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf424.sure.33.xxxEsma-ül HüsnaxKadın ve Aile Hukukuxxxemirxxyasakxxxxharamxxhelalxxxxibadetxxx#şye-şey#||#kll-külli#||#ba:d-bad#||#nsv-nisa#||#bdl-tebdil#||#ymn-yemin#||#hsn-hüsn#||#a:cb-acayib#||#mlk-meleke#||#zvc-zevc#||#hll-helal#||#rk:b-rakib#||#kvn-xxoxx#x#HLL#||#NSV#||#BA:D#||#BDL#||#ZVC#||#A:CB#||#HSN#||#MLK#||#YMN#||#KVN#||#KLL#||#ŞYe#||#RK:B#||#şye-şey#||#kll-külli#||#ba:d-bad#||#nsv-nisa#||#bdl-tebdil#||#ymn-yemin#||#hsn-hüsn#||#a:cb-acayib#||#mlk-meleke#||#zvc-zevc#||#hll-helal#||#rk:b-rakib#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid3715.ss33.as.ssAHZAB.ns.ny.cs.syf.sure.33.xxxxx
33. AHZAB / 53
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 424
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey iman edenler!
Nebinin evine dahil olmayın!
Ansızın nazır olanlar gayrısında, size taam etmek için izin verilmesi müstesna.
Fakat davet edildiğinizde dahil olun ve ardından taam ettiğinizde neşr olun.
Hadis için ünsiyet peydahlamayın. Muhakkak bu nebiye eza oluyor... ancak o sizden istihya ediyor. ALLAH, hakk olandan istihya etmez!
Kadınlardan bir meta sail olduğunuzda, hicabın verasından sail olun. Bu sizin kalbleriniz ve onların kalbleri için daha tahirdir.
Sizin ALLAH Rasulüne eza etmeniz ve kendisinden sonra onun zevcelerini nikahlamanız ebediyen olamaz! Muhakkak bu, ALLAH indinde azim olandır!
Kadın ve Aile Hukuku eMN DH:L BYT NBe eZ!N T:A:M G:YR NZ:R eNY DA:V DH:L T:A:M NŞR eNS HDS! KVN eZ!Y NBe HYY HYY HK:K: SeL MTA: SeL VRY HCB T:H!R K:LB K:LB KVN eZ!Y RSL NKH ZVC BA:D eBD KVN A:ND A:Z:M .mid3716.ss33.as53.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf424.sure.33.xxxKadın ve Aile Hukukuxxrasulxnebixtaharetximanxxxxemirxxyasakxxxxharamxxhelalxxxxibadetxxx#da:v-duae#||#kvn-kane#||#g:yr-gayr#||#mta:-meta#||#ba:d-bad#||#eny-ani#||#emn-iman#||#a:nd-ind#||#k:lb-kalb#||#dh:l-dahil#||#nkh-nikah#||#hk:k:-hakk#||#byt-beyt#||#a:z:m-azim#||#ebd-ebed#||#nbe-nebi#||#ens-ünsiyet#||#nz:r-nazar#||#rsl-rasul#||#sel-sual#||#hds!-hadis#||#nşr-neşr#||#hyy-istihya#||#ez!n-izin#||#zvc-zevc#||#t:h!r-tahir#||#vry-vera#||#hcb-hicab#||#ez!y-eza#||#t:a:m-taam#x#eMN#||#DH:L#||#BYT#||#NBe#||#eZ!N#||#T:A:M#||#G:YR#||#NZ:R#||#eNY#||#DA:V#||#DH:L#||#T:A:M#||#NŞR#||#eNS#||#HDS!#||#KVN#||#eZ!Y#||#NBe#||#HYY#||#HYY#||#HK:K:#||#SeL#||#MTA:#||#SeL#||#VRY#||#HCB#||#T:H!R#||#K:LB#||#K:LB#||#KVN#||#eZ!Y#||#RSL#||#NKH#||#ZVC#||#BA:D#||#eBD#||#KVN#||#A:ND#||#A:Z:M#||#da:v-duae#||#kvn-kane#||#g:yr-gayr#||#mta:-meta#||#ba:d-bad#||#eny-ani#||#emn-iman#||#a:nd-ind#||#k:lb-kalb#||#dh:l-dahil#||#nkh-nikah#||#hk:k:-hakk#||#byt-beyt#||#a:z:m-azim#||#ebd-ebed#||#nbe-nebi#||#ens-ünsiyet#||#nz:r-nazar#||#rsl-rasul#||#sel-sual#||#hds!-hadis#||#nşr-neşr#||#hyy-istihya#||#ez!n-izin#||#zvc-zevc#||#t:h!r-tahir#||#vry-vera#||#hcb-hicab#||#ez!y-eza#||#t:a:m-taam#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 54
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 424
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Bir şeyi ibda etseniz de veya onu hafy etseniz de… muhakkak ki ALLAH herşeye alim olandır.
Esma-ül Hüsna BDV ŞYe H:FY KVN KLL ŞYe A:LM .mid3717.ss33.as54.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf424.sure.33.xxxEsma-ül Hüsnax#kvn-kane#||#şye-şey#||#kll-külli#||#a:lm-alim#||#h:fy-hafy#||#bdv-ibda#x#BDV#||#ŞYe#||#H:FY#||#KVN#||#KLL#||#ŞYe#||#A:LM#||#kvn-kane#||#şye-şey#||#kll-külli#||#a:lm-alim#||#h:fy-hafy#||#bdv-ibda#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 55
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 425
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Kadınlar üzerine;
• babaları
• ve oğulları
• ve erkek kardeşleri
• ve erkek kardeşlerinin oğulları
• ve kız kardeşlerinin oğulları
• ve mü'min kadınlar
• ve melekesi yeminlerinde olanlar hakkında cünah yoktur.
ALLAH'a ittika edin!
Muhakkak ki ALLAH, herşeye şahid olandır.
Esma-ül HüsnaKadın ve Aile Hukuku CNH eBV BNY eH:V BNY eH:V BNY eH:V NSV MLK YMN VK:Y KVN KLL ŞYe ŞH!D .mid3718.ss33.as55.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf425.sure.33.xxxEsma-ül HüsnaxKadın ve Aile Hukukuxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#kvn-kane#||#şye-şey#||#bny-beni#||#eh:v-ihvan#||#kll-külli#||#ebv-eb#||#nsv-nisa#||#cnh-cünah#||#vk:y-ittika#||#şh!d-şahid#||#mlk-meleke#||#ymn-yemin#x#CNH#||#eBV#||#BNY#||#eH:V#||#BNY#||#eH:V#||#BNY#||#eH:V#||#NSV#||#MLK#||#YMN#||#VK:Y#||#KVN#||#KLL#||#ŞYe#||#ŞH!D#||#kvn-kane#||#şye-şey#||#bny-beni#||#eh:v-ihvan#||#kll-külli#||#ebv-eb#||#nsv-nisa#||#cnh-cünah#||#vk:y-ittika#||#şh!d-şahid#||#mlk-meleke#||#ymn-yemin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 56
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 425
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Muhakkak ki ALLAH ve O'nun melekleri, Nebi üzre salat eder.
Ey iman edenler!
Siz de ona salat edin!
Teslim olarak kendinizi selim edin!
MLK S:LV NBe eMN S:LV SLM SLM .mid3719.ss33.as56.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf425.sure.33.xx*1xxxislamxnebixsalatximanxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#emn-iman#||#nbe-nebi#||#slm-selim#||#slm-teslim#||#s:lv-salat#||#mlk-melek#x#MLK#||#S:LV#||#NBe#||#eMN#||#S:LV#||#SLM#||#SLM#||#emn-iman#||#nbe-nebi#||#slm-selim#||#slm-teslim#||#s:lv-salat#||#mlk-melek#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 57
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 425
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Muhakkak ki ALLAH ve Rasulüne eza edenler… ALLAH, dünyada ve ahirette onlara lanet etmiştir ve onlar için muhin azab idad etmiştir.
Ahiret eZ!Y RSL LA:N DNV eH:R A:DD A:Z!B H!VN .mid3720.ss33.as57.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf425.sure.33.xxxAhiretxxrasulxxxxemirxxyasakxxx#la:n-lanet#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#a:z!b-azab#||#a:dd-idad#||#rsl-rasul#||#h!vn-muhin#||#ez!y-eza#x#eZ!Y#||#RSL#||#LA:N#||#DNV#||#eH:R#||#A:DD#||#A:Z!B#||#H!VN#||#la:n-lanet#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#a:z!b-azab#||#a:dd-idad#||#rsl-rasul#||#h!vn-muhin#||#ez!y-eza#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 58
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 425
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, iktisab ettiklerinin gayrısında eza edenler… artık bühtan ve mübin ism hamili olmuşlardır.
Kadın ve Aile Hukuku eZ!Y eMN eMN G:YR KSB HML BH!T eS!M BYN .mid3721.ss33.as58.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf425.sure.33.xxxKadın ve Aile Hukukuxximanxxxsadaka-duruxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#g:yr-gayr#||#hml-haml#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#ksb-iktisab#||#byn-mübin#||#es!m-ism#||#ez!y-eza#||#bh!t-bühtan#x#eZ!Y#||#eMN#||#eMN#||#G:YR#||#KSB#||#HML#||#BH!T#||#eS!M#||#BYN#||#g:yr-gayr#||#hml-haml#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#ksb-iktisab#||#byn-mübin#||#es!m-ism#||#ez!y-eza#||#bh!t-bühtan#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid3722.ss33.as.ssAHZAB.ns.ny.cs.syf.sure.33.xxxxx
33. AHZAB / 59
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 425
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey Nebi!
• Zevcelerine
• ve kızlarına
• ve mü'minlerin kadınlara söyle, cilbablarından kendi üzerlerine edna etsinler!
Bu, onlara arif olunmasına ve ardından onlara eza edilmesine ednadır.
ALLAH, gafur, rahim olandır.
Esma-ül HüsnaKadın ve Aile Hukuku NBe K:VL ZVC BNY NSV eMN DNV CLB DNV A:RF eZ!Y KVN G:FR RHM .mid3723.ss33.as59.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf425.sure.33.xxxEsma-ül HüsnaxKadın ve Aile Hukukuxxnebiximanxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#bny-beni#||#dnv-edna#||#nsv-nisa#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rhm-rahim#||#nbe-nebi#||#g:fr-gafur#||#zvc-zevc#||#a:rf-arif#||#ez!y-eza#||#clb-cilbab#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#NBe#||#K:VL#||#ZVC#||#BNY#||#NSV#||#eMN#||#DNV#||#CLB#||#DNV#||#A:RF#||#eZ!Y#||#KVN#||#G:FR#||#RHM#||#bny-beni#||#dnv-edna#||#nsv-nisa#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rhm-rahim#||#nbe-nebi#||#g:fr-gafur#||#zvc-zevc#||#a:rf-arif#||#ez!y-eza#||#clb-cilbab#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 60
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 425
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Eğer, münafıklar ve kalblerinde maraz bulunanlar ve medinedeki mürcifler nehy etmezlerse, seni elbette onlara igrav ederiz. Sonra, biraz dışında, orada seninle komşulukları olamaz!
NH!Y NFK: K:LB MRD: RCF MDN G:RV CVR K:LL .mid3724.ss33.as60.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf425.sure.33.xxxx#k:ll-kalil#||#k:lb-kalb#||#nh!y-nehy#||#mrd:-maraz#||#nfk:-münafık#||#mdn-medine#||#cvr-cevr#||#rcf-mürcif#||#g:rv-igrav#x#NH!Y#||#NFK:#||#K:LB#||#MRD:#||#RCF#||#MDN#||#G:RV#||#CVR#||#K:LL#||#k:ll-kalil#||#k:lb-kalb#||#nh!y-nehy#||#mrd:-maraz#||#nfk:-münafık#||#mdn-medine#||#cvr-cevr#||#rcf-mürcif#||#g:rv-igrav#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 61
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 425
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Lanetlenmişlerdir!
Nerede sekf edilirse ahz edilirler ve katl edilerek katl edilirler.
LA:N S!K:F eH:Z! K:TL K:TL .mid3725.ss33.as61.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf425.sure.33.xxxx#k:tl-katl#||#la:n-lanet#||#eh:z!-ahz#||#s!k:f-sekf#x#LA:N#||#S!K:F#||#eH:Z!#||#K:TL#||#K:TL#||#k:tl-katl#||#la:n-lanet#||#eh:z!-ahz#||#s!k:f-sekf#
Orijinal Metin : Sözlük :
33. AHZAB / 62
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 425
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Önceden halvet olan kimseler hakkında ALLAH'ın sünnetidir. ALLAH'ın sünnetinin tebdil olduğu mevcud değildir!
SNN H:LV K:BL VCD SNN BDL .mid3726.ss33.as62.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf425.sure.33.xxxx#k:bl-kabl#||#vcd-vecd#||#bdl-tebdil#||#h:lv-halvet#||#snn-sünnet#x#SNN#||#H:LV#||#K:BL#||#VCD#||#SNN#||#BDL#||#k:bl-kabl#||#vcd-vecd#||#bdl-tebdil#||#h:lv-halvet#||#snn-sünnet#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 63
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 426
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Nas saati sual ediyor.
De ki:
"Muhakkak onun ilmi ALLAH indindedir."
İdra edemezsin… belki de saat karib olmuştur!
SeL NVS SVA: K:VL A:LM A:ND DRY SVA: KVN K:RB .mid3727.ss33.as63.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf426.sure.33.xxxxxsaatxx#kvn-tekun#||#nvs-nas#||#sva:-saat#||#a:nd-ind#||#a:lm-ilim#||#k:rb-karib#||#sel-sual#||#dry-idra#||#k:vl-xxoxx#x#SeL#||#NVS#||#SVA:#||#K:VL#||#A:LM#||#A:ND#||#DRY#||#SVA:#||#KVN#||#K:RB#||#kvn-tekun#||#nvs-nas#||#sva:-saat#||#a:nd-ind#||#a:lm-ilim#||#k:rb-karib#||#sel-sual#||#dry-idra#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 64
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 426
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Muhakkak ki ALLAH, kafirlere lanet etmiş ve onlara seir idad olmuştur.
LA:N KFR A:DD SA:R .mid3728.ss33.as64.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf426.sure.33.xxxx#la:n-lanet#||#kfr-kafir#||#sa:r-seir#||#a:dd-idad#x#LA:N#||#KFR#||#A:DD#||#SA:R#||#la:n-lanet#||#kfr-kafir#||#sa:r-seir#||#a:dd-idad#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 65
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 426
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Orada ebediyen ebedidirler. Veliy ve nasır mevcud olmayacaktır.
Ahiret H:LD eBD VCD VLY NS:R .mid3729.ss33.as65.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf426.sure.33.xxxAhiretx#vcd-vecd#||#h:ld-halid#||#ebd-ebed#||#vly-veliy#||#ns:r-nasır#x#H:LD#||#eBD#||#VCD#||#VLY#||#NS:R#||#vcd-vecd#||#h:ld-halid#||#ebd-ebed#||#vly-veliy#||#ns:r-nasır#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 66
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 426
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
Vechlerin, nar içinde, inkılab ettiği yevmde, "Keşke ALLAH'a ve Rasul'e itaat etseydik" diyeceklerdir.
YVM K:LB VCH! NVR K:VL T:VA: T:VA: RSL .mid3730.ss33.as66.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf426.sure.33.xxxxxyevmxrasulxx#t:va:-itaat#||#yvm-yevm#||#k:lb-inkilab#||#vch!-vücuh#||#rsl-rasul#||#nvr-nar#||#k:vl-xxoxx#x#YVM#||#K:LB#||#VCH!#||#NVR#||#K:VL#||#T:VA:#||#T:VA:#||#RSL#||#t:va:-itaat#||#yvm-yevm#||#k:lb-inkilab#||#vch!-vücuh#||#rsl-rasul#||#nvr-nar#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 67
Surede Ayet: 73
Kitap Sırası: 33
Nüzul Sırası: 90
Sayfa: 426
Cüz: 22
Nüzul Yeri: MEDİNE
"Rabbimiz!
Biz seyyidlerimize ve kibriyamıza itaat ettik… ardından bizi sebilden dalalet ettirdiler." diyeceklerdir.
Dua K:VL RBB T:VA: SVD KBR D:LL SBL .mid3731.ss33.as67.ssAHZAB.ns90.nyMEDİNE.cs22.syf426.sure.33.xxxDuax#t:va:-itaat#||#sbl-sebil#||#rbb-rabb#||#d:ll-dalalet#||#kbr-kibriya#||#svd-seyyid#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#RBB#||#T:VA:#||#SVD#||#KBR#||#D:LL#||#SBL#||#t:va:-itaat#||#sbl-sebil#||#rbb-rabb#||#d:ll-dalalet#||#kbr-kibriya#||#svd-seyyid#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
33. AHZAB / 68