İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
SAFFAT SURES��

108 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid3905.ss37.as.ssSAFFAT.ns56.ny.cs23.syf445.sure.37.xxxxx
Orijinal Metin :
37. SAFFAT / 1-2-3
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 445
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Yemin olsun,
• saff saff, safflar tutanlara...
• ve ardından zecr ederek zecr edenlere…
• ve ardından zikir ederek tali olanlara!
Yemin S:FF S:FF ZCR ZCR TLV Z!KR .mid3906.ss37.as1.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf445.sure.37.xxxYeminx.ss37.as2.ss37.as3.x#s:ff-saff#||#tlv-tali#||#z!kr-zikir#||#zcr-zecr#x#S:FF#||#S:FF#||#ZCR#||#ZCR#||#TLV#||#Z!KR#||#s:ff-saff#||#tlv-tali#||#z!kr-zikir#||#zcr-zecr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 4-5
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 445
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak sizin...
• Semaların ve arzın ve ikisinin arasında olanların Rabbi...
• ve şark yönlerinin Rabbi…
ilahınız elbette vahidtir.
Esma-ül Hüsna eLH! VHD RBB SMV eRD: BYN RBB ŞRK: .mid3907.ss37.as4.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf445.sure.37.xxxEsma-ül Hüsnax.ss37.as5.x#elh!-ilah#||#vhd-vahid#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#rbb-rabb#||#byn-beyn#||#şrk:-şark#x#eLH!#||#VHD#||#RBB#||#SMV#||#eRD:#||#BYN#||#RBB#||#ŞRK:#||#elh!-ilah#||#vhd-vahid#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#rbb-rabb#||#byn-beyn#||#şrk:-şark#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 6-7-8-9-10
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 445
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak ki BİZ, dünya semasını...
** Hatf ederek hatf eden… ve ardından kendisine sakıb şihab tabi olan dışında **
• Ulvi meleleri (Mele-il Ala'yı) işitemeyen…
• Duhur edilerek bütün caniblerden kazf edilen…
• Kendilerine vasıb azab verilen...
bütün merid şeytanlardan hıfz ederek... kevkeb ziynetleri ile ziynetlendirdik.
"sema ed dünya" ifadesi, "dünyanın seması" veya "semanın ednası" (yani en yakın sema) anlamlarında olabilir. (dünya kelimesi hem isim, hem de edna sıfatının dişili/müennesidir.) Eğer, "en yakın sema, semanın en yakını" olarak kullanımış ise, daha uzak semalardan da bahsedilebilir demektir. Burada "sema"yı İnsan duygusunun derinlikleri olarak anlamak mümkündür.
Şeytan ZYN SMV DNV ZYN KVKB HFZ: KLL ŞT:N MRD SMA: MLe A:LV K:Z!F KLL CNB DHR A:Z!B VS:B H:T:F H:T:F TBA: ŞH!B S!K:B .mid3908.ss37.as6.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf445.sure.37.xxxŞeytanxxşeytanxŞeytanxxxşeytanxşeytanxxxşeytanxx.ss37.as7.ss37.as8.ss37.as9.ss37.as10.x#kll-külli#||#dnv-dünya#||#smv-sema#||#zyn-zeyn#||#kvkb-kevkeb#||#mrd-merid#||#hfz:-hıfz#||#kll-külli#||#a:z!b-azab#||#mle-mele#||#a:lv-ala#||#cnb-canib#||#dhr-duhur#||#vs:b-vasıb#||#k:z!f-kazf#||#tba:-tabi#||#s!k:b-sakıb#||#şh!b-şihab#||#h:t:f-hatf#||#sma:-xxoxx#x#ZYN#||#SMV#||#DNV#||#ZYN#||#KVKB#||#HFZ:#||#KLL#||#ŞT:N#||#MRD#||#SMA:#||#MLe#||#A:LV#||#K:Z!F#||#KLL#||#CNB#||#DHR#||#A:Z!B#||#VS:B#||#H:T:F#||#H:T:F#||#TBA:#||#ŞH!B#||#S!K:B#||#kll-külli#||#dnv-dünya#||#smv-sema#||#zyn-zeyn#||#kvkb-kevkeb#||#mrd-merid#||#hfz:-hıfz#||#kll-külli#||#a:z!b-azab#||#mle-mele#||#a:lv-ala#||#cnb-canib#||#dhr-duhur#||#vs:b-vasıb#||#k:z!f-kazf#||#tba:-tabi#||#s!k:b-sakıb#||#şh!b-şihab#||#h:t:f-hatf#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 11
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 445
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık onlardan fetva iste…
onların halkiyetleri mi daha şedid... yoksa BİZ'im halk ettiklerimiz mi?
Muhakkak ki BİZ onları lazib tinden halk ettik.
Doğa/Yaşam FTY ŞDD H:LK: H:LK: H:LK: T:YN LZB .mid3909.ss37.as11.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf445.sure.37.xxxDoğa/Yaşamxxalakxşeytanxx#şdd-şedid#||#h:lk:-halk#||#fty-fetva#||#lzb-lazib#||#t:yn-tin#x#FTY#||#ŞDD#||#H:LK:#||#H:LK:#||#H:LK:#||#T:YN#||#LZB#||#şdd-şedid#||#h:lk:-halk#||#fty-fetva#||#lzb-lazib#||#t:yn-tin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 12-13-14
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 445
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Bilakis!...
• Onların sahr etmeleri…
• Onlara zikir ettirilince, zikir etmemeleri…
• Ayet gördüklerinde, istishar etmeleri…
sana acayib geliyor.
A:CB SH:R Z!KR Z!KR ReY eYY SH:R .mid3910.ss37.as12.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf445.sure.37.xxxx.ss37.as13.ss37.as14.x#a:cb-acayib#||#sh:r-sahr#||#eyy-ayet#||#z!kr-zikir#||#sh:r-istishar#||#rey-xxoxx#x#A:CB#||#SH:R#||#Z!KR#||#Z!KR#||#ReY#||#eYY#||#SH:R#||#a:cb-acayib#||#sh:r-sahr#||#eyy-ayet#||#z!kr-zikir#||#sh:r-istishar#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 15-16-17
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 445
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Diyorlar ki:
"Bu, sadece, mübin sihirdir. Ata-babalarımız… ve daha öncekiler de... mevt olup, turab ve kemik kaldığımız zaman... biz mebas mı olacağız gerçekten?"
Ahiret K:VL SHR BYN MVT KVN TRB A:Z:M BA:S! eBV eVL .mid3911.ss37.as15.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf445.sure.37.xxxAhiretx.ss37.as16.ss37.as17.x#evl-evvel#||#ebv-eb#||#byn-mübin#||#a:z:m-azm#||#shr-sihr#||#ba:s!-mebas#||#mvt-mevt#||#trb-turab#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#SHR#||#BYN#||#MVT#||#KVN#||#TRB#||#A:Z:M#||#BA:S!#||#eBV#||#eVL#||#evl-evvel#||#ebv-eb#||#byn-mübin#||#a:z:m-azm#||#shr-sihr#||#ba:s!-mebas#||#mvt-mevt#||#trb-turab#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 18-19-20
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 445
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Evet!
Siz dahr olanlarsınız!... ve ardından muhakkak o, ancak, vahid zecredir."
Ardından görecek onlar ve diyecekler ki:
"Eyvahlar olsun bize... bu din yevmidir!"
Ahiret K:VL DH:R ZCR VHD NZ:R K:VL VYL YVM DYN .mid3912.ss37.as18.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf445.sure.37.xxxAhiretxxyevmxx.ss37.as19.ss37.as20.x#dh:r-dahr#||#yvm-yevm#||#vhd-vahid#||#nz:r-nazar#||#dyn-din#||#zcr-zecre#||#vyl-veyl#||#k:vl-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#DH:R#||#ZCR#||#VHD#||#NZ:R#||#K:VL#||#VYL#||#YVM#||#DYN#||#dh:r-dahr#||#yvm-yevm#||#vhd-vahid#||#nz:r-nazar#||#dyn-din#||#zcr-zecre#||#vyl-veyl#||#k:vl-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 21
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 445
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Kizb etmiş olduğunuz fasl yevmi budur!
Ahiret YVM FS:L KVN KZ!B .mid3913.ss37.as21.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf445.sure.37.xxxAhiretxxyevmxx#yvm-yevm#||#kz!b-kizb#||#fs:l-fasl#||#kvn-xxoxx#x#YVM#||#FS:L#||#KVN#||#KZ!B#||#yvm-yevm#||#kz!b-kizb#||#fs:l-fasl#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid3914.ss37.as.ssSAFFAT.ns.ny.cs.syf.sure.37.xxxxx
37. SAFFAT / 22-23
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 445
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
• Zalimleri
• ve zevcelerini
• ve ALLAH'tan gayrısından abd olmuş oldukları şeyleri
haşr edin!... ve ardından onları cahim sıratına ihda edin!
Ahiret HŞR Z:LM ZVC KVN A:BD DVN H!DY S:RT: CHM .mid3915.ss37.as22.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf445.sure.37.xxxAhiretxxcehennemxx.ss37.as23.x#hşr-haşr#||#z:lm-zalim#||#dvn-dun#||#s:rt:-sırat#||#a:bd-abd#||#zvc-zevc#||#chm-cahim#||#h!dy-ihda#||#kvn-xxoxx#x#HŞR#||#Z:LM#||#ZVC#||#KVN#||#A:BD#||#DVN#||#H!DY#||#S:RT:#||#CHM#||#hşr-haşr#||#z:lm-zalim#||#dvn-dun#||#s:rt:-sırat#||#a:bd-abd#||#zvc-zevc#||#chm-cahim#||#h!dy-ihda#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 24
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 445
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Vakf edin onları!
Muhakkak onlar sual edilecek olanlardır!
Ahiret VK:F SeL .mid3916.ss37.as24.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf445.sure.37.xxxAhiretx#sel-mesul#||#vk:f-vakf#x#VK:F#||#SeL#||#sel-mesul#||#vk:f-vakf#
Orijinal Metin : Sözlük :
37. SAFFAT / 25
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 446
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Ne oldu size... hani... tenasur etmiyorsunuz?
Ahiret NS:R .mid3917.ss37.as25.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf446.sure.37.xxxAhiretx#ns:r-tenasur#x#NS:R#||#ns:r-tenasur#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 26
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 446
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Bilakis!
Onlar, bu yevmde müsteslimdirler!
Ahiret YVM SLM .mid3918.ss37.as26.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf446.sure.37.xxxAhiretxxyevmxx#yvm-yevm#||#slm-müsteslim#x#YVM#||#SLM#||#yvm-yevm#||#slm-müsteslim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 27-28
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 446
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Bazıları bazılarına ikbal eder... sual ederler… derler ki:
"Muhakkak siz bize yeminden gelmiştiniz."
Ahiret Ahiret K:BL BA:D: BA:D: SeL K:VL KVN eTY YMN .mid3919.ss37.as27.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf446.sure.37.xxxAhiret Ahiretx.ss37.as28.x#k:bl-ikbal#||#ba:d:-bazı#||#sel-sual#||#ymn-yemin#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:BL#||#BA:D:#||#BA:D:#||#SeL#||#K:VL#||#KVN#||#eTY#||#YMN#||#k:bl-ikbal#||#ba:d:-bazı#||#sel-sual#||#ymn-yemin#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 29-30-31-32
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 446
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
(Diğerleri) Derler ki:
"Bilakis!
Siz zaten mü'min olmamıştınız! Sizin üzerinize sultan biz değildik.
Bilakis!
Siz zaten tuğyan içinde olan kavimdiniz!... ve ardından Rabbimizin sözleri üzerimize hakk oldu.
Muhakkak biz de tadacağız... artık sizi gayy ettirdik... muhakkak biz de gavi olanlardan olmuştuk."
Ahiret K:VL KVN eMN KVN SLT: KVN K:VM T:G:Y HK:K: K:VL RBB Z!VK: G:VY KVN G:VY .mid3920.ss37.as29.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf446.sure.37.xxxAhiretxximanxx.ss37.as30.ss37.as31.ss37.as32.x#k:vm-kavim#||#z!vk:-zaika#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#hk:k:-hakk#||#t:g:y-tuğyan#||#slt:-sultan#||#g:vy-gayy#||#g:vy-gavi#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#KVN#||#eMN#||#KVN#||#SLT:#||#KVN#||#K:VM#||#T:G:Y#||#HK:K:#||#K:VL#||#RBB#||#Z!VK:#||#G:VY#||#KVN#||#G:VY#||#k:vm-kavim#||#z!vk:-zaika#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#hk:k:-hakk#||#t:g:y-tuğyan#||#slt:-sultan#||#g:vy-gayy#||#g:vy-gavi#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 33
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 446
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık onlar, yevme-izinde, müşterek azabtadırlar.
Ahiret YVM A:Z!B ŞRK .mid3921.ss37.as33.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf446.sure.37.xxxAhiretxxyevmxx#a:z!b-azab#||#şrk-müşterek#||#yvm-yevme-izin#x#YVM#||#A:Z!B#||#ŞRK#||#a:z!b-azab#||#şrk-müşterek#||#yvm-yevme-izin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 34
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 446
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak ki BİZ, mücrimlere böyle fail oluruz.
Ahiret FA:L CRM .mid3922.ss37.as34.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf446.sure.37.xxxAhiretx#crm-mücrim#||#fa:l-xxoxx#x#FA:L#||#CRM#||#crm-mücrim#||#fa:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 35-36
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 446
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak onlar… kendilerine ALLAH'tan başka ilah olmadığı söylendiğinde… istikbar ediyorlardı… ve diyorlardı ki:
"Mecnun bir şair için mi ilahlarımızı terk edeceğiz?"
Ahiret Ahiret KVN K:VL eLH! KBR K:VL TRK eLH! ŞA:R CNN .mid3923.ss37.as35.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf446.sure.37.xxxAhiret Ahiretx.ss37.as36.x#elh!-ilah#||#kbr-istikbar#||#elh!-ilah#||#trk-terk#||#cnn-mecnun#||#şa:r-şair#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#KVN#||#K:VL#||#eLH!#||#KBR#||#K:VL#||#TRK#||#eLH!#||#ŞA:R#||#CNN#||#elh!-ilah#||#kbr-istikbar#||#elh!-ilah#||#trk-terk#||#cnn-mecnun#||#şa:r-şair#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 37
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 446
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Bilakis!
O, bi-hakkın gelmiştir… ve mürsellere sadakatlidir.
Ahiret CYe HK:K: S:DK: RSL .mid3924.ss37.as37.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf446.sure.37.xxxAhiretxxrasulxsadakaxx#hk:k:-hakk#||#rsl-mürsel#||#s:dk:-sadakat#||#cye-xxoxx#x#CYe#||#HK:K:#||#S:DK:#||#RSL#||#hk:k:-hakk#||#rsl-mürsel#||#s:dk:-sadakat#||#cye-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 38-39
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 446
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak siz… amel ettiğiniz şeylerden başka cezalandırılmadan… elbette, elim azabı tadacaksınız.
Ahiret Ahiret Z!VK: A:Z!B eLM CZY KVN A:ML .mid3925.ss37.as38.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf446.sure.37.xxxAhiret Ahiretx.ss37.as39.x#z!vk:-zaika#||#elm-elim#||#a:z!b-azab#||#czy-ceza#||#a:ml-amel#||#kvn-xxoxx#x#Z!VK:#||#A:Z!B#||#eLM#||#CZY#||#KVN#||#A:ML#||#z!vk:-zaika#||#elm-elim#||#a:z!b-azab#||#czy-ceza#||#a:ml-amel#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 40-41-42-43
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 446
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhles olarak ALLAH'a abd olanlar müstesna… işte onlar için alim olunan rızık, fakihler vardır. Onlar, naim cennetlerinde ikram edilmiş olanlardır.
Ahiret Ahiret Ahiret A:BD H:LS: RZK: A:LM FKH! KRM CNN NA:M .mid3926.ss37.as40.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf446.sure.37.xxxAhiret Ahiret Ahiretxxcennetxnaimxx.ss37.as41.ss37.as42.ss37.as43.x#a:bd-ibad#||#h:ls:-muhles#||#a:lm-malum#||#rzk:-rızk#||#cnn-cennet#||#krm-ikram#||#fkh!-fakih#||#na:m-naim#x#A:BD#||#H:LS:#||#RZK:#||#A:LM#||#FKH!#||#KRM#||#CNN#||#NA:M#||#a:bd-ibad#||#h:ls:-muhles#||#a:lm-malum#||#rzk:-rızk#||#cnn-cennet#||#krm-ikram#||#fkh!-fakih#||#na:m-naim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 44-45-46-47
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 446
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Mütekabil serirler üzre,
• pınarlarından dolu…
• beyaz...
• şürb edenler için lezzetli...
• onda gavl olmayan... ve ondan nezf olunmayan...
kaseler ile onlara tavaf edilir.
Ahiret Ahiret Ahiret SRR K:BL T:VF KeS A:YN BYD: LZ!Z! ŞRB G:VL NZF .mid3927.ss37.as44.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf446.sure.37.xxxAhiret Ahiret Ahiretx.ss37.as-45-46-47.x#k:bl-mütekabil#||#srr-serir#||#a:yn-main#||#t:vf-tavaf#||#kes-kes#||#şrb-şürb#||#byd:-beyza#||#lz!z!-lezzet#||#g:vl-gavl#||#nzf-nezf#x#SRR#||#K:BL#||#T:VF#||#KeS#||#A:YN#||#BYD:#||#LZ!Z!#||#ŞRB#||#G:VL#||#NZF#||#k:bl-mütekabil#||#srr-serir#||#a:yn-main#||#t:vf-tavaf#||#kes-kes#||#şrb-şürb#||#byd:-beyza#||#lz!z!-lezzet#||#g:vl-gavl#||#nzf-nezf#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 48-49
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 446
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Onların indinde...
• muhakkak kenn edilmiş beyza gibi olan…
• güzel gözlerle tarfını kasr edenler...
vardır.
Ahiret Ahiret A:ND K:S:R T:RF A:YN BYD: KNN .mid3928.ss37.as48.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf446.sure.37.xxxAhiret Ahiretx.ss37.as-49.x#a:nd-ind#||#a:yn-in#||#t:rf-tarf#||#k:s:r-kasr#||#knn-kenn#||#byd:-beyaz#x#A:ND#||#K:S:R#||#T:RF#||#A:YN#||#BYD:#||#KNN#||#a:nd-ind#||#a:yn-in#||#t:rf-tarf#||#k:s:r-kasr#||#knn-kenn#||#byd:-beyaz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 50-51-52-53
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 446
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından, bazıları bazılarına ikbal eder, sual ederler.
Onlardan konuşan birisi der ki:
"Muhakkak bana karin olan (birisi) vardı. (Bana)...
** "Sen gerçekten musaddık olanlardan mısın?... Mevt olduğumuzda ve turab ve kemik olduğumuzda… biz medin mi olacak mışız!?"
derdi."
Ahiret Ahiret Ahiret Ahiret K:BL BA:D: BA:D: SeL K:VL K:VL KVN K:RN K:VL S:DK: MVT KVN TRB A:Z:M DYN .mid3929.ss37.as50.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf446.sure.37.xxxAhiret Ahiret Ahiret Ahiretx.ss37.as-51-52-53.x#k:bl-ikbal#||#ba:d:-bazı#||#sel-sual#||#kvn-kane#||#k:rn-karin#||#s:dk:-musaddık#||#a:z:m-azm#||#dyn-medin#||#mvt-mevt#||#trb-turab#||#k:vl-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:BL#||#BA:D:#||#BA:D:#||#SeL#||#K:VL#||#K:VL#||#KVN#||#K:RN#||#K:VL#||#S:DK:#||#MVT#||#KVN#||#TRB#||#A:Z:M#||#DYN#||#k:bl-ikbal#||#ba:d:-bazı#||#sel-sual#||#kvn-kane#||#k:rn-karin#||#s:dk:-musaddık#||#a:z:m-azm#||#dyn-medin#||#mvt-mevt#||#trb-turab#||#k:vl-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 54-55
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 447
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Der ki:
"Siz muttali ona oldunuz mu?"
Ardından (kendisi de) muttali olur... artık onu seva cahimde görmüştür.
Ahiret Ahiret K:VL T:LA: T:LA: ReY SVY CHM .mid3930.ss37.as54.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf447.sure.37.xxxAhiret Ahiretxxcehennemxx.ss37.as-55.x#t:la:-muttali#||#svy-seva#||#chm-cahim#||#t:la:-muttali#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#K:VL#||#T:LA:#||#T:LA:#||#ReY#||#SVY#||#CHM#||#t:la:-muttali#||#svy-seva#||#chm-cahim#||#t:la:-muttali#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 56-57-58-59
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 447
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Der ki:
"ALLAH'a yemin olsun!... Neredeyse beni redi edecektin!
Şayet Rabbimin nimeti olmasaydı... elbette, ben de muhdar olanlardan olmuştum.

Artık nasıl!… ilk mevt oluşumuz dışında biz meyyit değil miymişiz!?... Biz azab görecek olanlar değil miymişiz!?
Ahiret Ahiret Ahiret AhiretYemin K:VL KVD RDY NA:M RBB KVN HD:R MVT MVT eVL A:Z!B .mid3931.ss37.as56.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf447.sure.37.xxxAhiret Ahiret Ahiret AhiretxYeminx.ss37.as-57-58-59.x#kvd-kade#||#rdy-redi#||#rbb-rabb#||#hd:r-muhdar#||#na:m-nimet#||#mvt-meyyit#||#evl-ula#||#a:z!b-muazzeb#||#mvt-mevt#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#KVD#||#RDY#||#NA:M#||#RBB#||#KVN#||#HD:R#||#MVT#||#MVT#||#eVL#||#A:Z!B#||#kvd-kade#||#rdy-redi#||#rbb-rabb#||#hd:r-muhdar#||#na:m-nimet#||#mvt-meyyit#||#evl-ula#||#a:z!b-muazzeb#||#mvt-mevt#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 60
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 447
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak bu... elbette bu, azim fevzdir.
Ahiret FVZ A:Z:M .mid3932.ss37.as60.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf447.sure.37.xxxAhiretx#a:z:m-azim#||#fvz-fevz#x#FVZ#||#A:Z:M#||#a:z:m-azim#||#fvz-fevz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 61
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 447
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık amel edenler, bunun misli için amel etsinler!
Ahiret MS!L A:ML A:ML .mid3933.ss37.as61.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf447.sure.37.xxxAhiretxxxemirxxyasakxxx#a:ml-amil#||#ms!l-misl#x#MS!L#||#A:ML#||#A:ML#||#a:ml-amil#||#ms!l-misl#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 62-63-64-65
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 447
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Nüzul olarak, bu mu hayrdır... yoksa zakkum şeceresi mi?
• Muhakkak onu zalimler için fitne kıldık.
• Muhakkak o, cahimin aslında ihrac olan şeceredir.
• Onun talları şeytanın reisleri gibidir.
Ahiret Ahiret AhiretŞeytan H:YR NZL ŞCR ZK:M CA:L FTN Z:LM ŞCR H:RC eS:L CHM T:LA: ReS ŞT:N .mid3934.ss37.as62.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf447.sure.37.xxxAhiret Ahiret AhiretxŞeytanxxcehennemxxxŞeytanxx.ss37.as-63-64-65.x#h:yr-hayr#||#şcr-şecere#||#nzl-nüzul#||#zk:m-zakkum#||#z:lm-zalim#||#ftn-fitne#||#şcr-şecere#||#chm-cahim#||#es:l-asl#||#h:rc-ihrac#||#t:la:-tal#||#res-reis#||#ca:l-xxoxx#x#H:YR#||#NZL#||#ŞCR#||#ZK:M#||#CA:L#||#FTN#||#Z:LM#||#ŞCR#||#H:RC#||#eS:L#||#CHM#||#T:LA:#||#ReS#||#ŞT:N#||#h:yr-hayr#||#şcr-şecere#||#nzl-nüzul#||#zk:m-zakkum#||#z:lm-zalim#||#ftn-fitne#||#şcr-şecere#||#chm-cahim#||#es:l-asl#||#h:rc-ihrac#||#t:la:-tal#||#res-reis#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 66
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 447
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık muhakkak onlar, elbette ondan yerler ve ardından batınlarını ondan melaa ederler.
Ahiret eKL MLe BT:N .mid3935.ss37.as66.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf447.sure.37.xxxAhiretx#ekl-ekl#||#mle-melaa#||#bt:n-batn#x#eKL#||#MLe#||#BT:N#||#ekl-ekl#||#mle-melaa#||#bt:n-batn#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 67
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 447
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Sonra muhakkak onlar için… üzerine elbette hamimden şevb edilir.
Ahiret ŞVB HMM .mid3936.ss37.as67.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf447.sure.37.xxxAhiretx#hmm-hamim#||#şvb-şevb#x#ŞVB#||#HMM#||#hmm-hamim#||#şvb-şevb#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 68
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 447
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Sonra muhakkak onların mercileri elbette cahimedir.
Ahiret RCA: CHM .mid3937.ss37.as68.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf447.sure.37.xxxAhiretxxcehennemxx#chm-cahim#||#rca:-merci#x#RCA:#||#CHM#||#chm-cahim#||#rca:-merci#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 69-70
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 447
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak onlar, ata-babalarını dalalette lafi oldular… ve ardından onlar, onların eserleri üzre hera ediyorlar.
Ahiret Ahiret LFV eBV D:LL eS!R H!RA: .mid3938.ss37.as69.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf447.sure.37.xxxAhiret Ahiretx.ss37.as-70.x#ebv-eb#||#d:ll-dalalet#||#lfv-lafi#||#es!r-eser#x#LFV#||#eBV#||#D:LL#||#eS!R#||#H!RA:#||#ebv-eb#||#d:ll-dalalet#||#lfv-lafi#||#es!r-eser#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 71-72
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 447
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Kendilerinden önce, evvelkilerin pek çoğu dall olmuşlardı… ve BİZ onlara, inzar edenler irsal etmiştik.
Ahiret Ahiret D:LL K:BL KS!R eVL RSL NZ!R .mid3939.ss37.as71.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf447.sure.37.xxxAhiret Ahiretx.ss37.as-72.x#k:bl-kabl#||#evl-evvel#||#ks!r-ekser#||#d:ll-dall#||#rsl-irsal#||#nz!r-inzar#x#D:LL#||#K:BL#||#KS!R#||#eVL#||#RSL#||#NZ!R#||#k:bl-kabl#||#evl-evvel#||#ks!r-ekser#||#d:ll-dall#||#rsl-irsal#||#nz!r-inzar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 73-74
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 447
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık nazar bakalım!... ALLAH'a muhles olarak abd olanlar dışında... inzar edilenlerin akibetleri nasıl oluyormuş!
Ahiret NZ:R KYF KVN A:K:B NZ!R A:BD H:LS: .mid3940.ss37.as73.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf447.sure.37.xxxAhiretx.ss37.as74.x#kvn-kane#||#kyf-keyfe#||#a:bd-ibad#||#nz!r-inzar#||#nz:r-nazar#||#a:k:b-akibet#||#h:ls:-muhles#x#NZ:R#||#KYF#||#KVN#||#A:K:B#||#NZ!R#||#A:BD#||#H:LS:#||#kvn-kane#||#kyf-keyfe#||#a:bd-ibad#||#nz!r-inzar#||#nz:r-nazar#||#a:k:b-akibet#||#h:ls:-muhles#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid3941.ss37.as.ssSAFFAT.ns.ny.cs.syf.sure.37.xxxxx
37. SAFFAT / 75
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 447
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Nuh bize nida etmişti.
Artık, mucib elbette naimdir!
Nuh Kıssası.08 NDV NA:M NVH VCB .mid3942.ss37.as75.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf447.sure.37.xxxNuh Kıssası.08xkissa.109x#ndv-nida#||#vcb-mucib#||#nvh-hz. nuh#||#vcb-mucib#x#NDV#||#NA:M#||#NVH#||#VCB#||#ndv-nida#||#vcb-mucib#||#nvh-hz. nuh#||#vcb-mucib#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 76-77-78
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 447
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Onu ve ehlini, azim kerbeden necat ettik. Onun zürriyetini… onları bakilerden kıldık... ve onu geleceğe tereke ettik.
Nuh Kıssası.08 NCV eH!L KRB A:Z:M CA:L Z!RR BK:Y TRK eH:R .mid3943.ss37.as76.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf447.sure.37.xxxNuh Kıssası.08xkissa.109x.ss37.as77.ss37.as78.x#eh:r-ahir#||#z!rr-zürriyet#||#eh!l-ehil#||#trk-terk#||#a:z:m-azim#||#ncv-necat#||#bk:y-baki#||#krb-kerbe#||#ca:l-xxoxx#x#NCV#||#eH!L#||#KRB#||#A:Z:M#||#CA:L#||#Z!RR#||#BK:Y#||#TRK#||#eH:R#||#eh:r-ahir#||#z!rr-zürriyet#||#eh!l-ehil#||#trk-terk#||#a:z:m-azim#||#ncv-necat#||#bk:y-baki#||#krb-kerbe#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 79
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 448
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Alemler içinde… Nuh üzre selam olsun!
Nuh Kıssası.08 SLM NVH A:LM .mid3944.ss37.as79.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf448.sure.37.xxxNuh Kıssası.08xkissa.109x#a:lm-alem#||#slm-selam#||#nvh-hz. nuh#x#SLM#||#NVH#||#A:LM#||#a:lm-alem#||#slm-selam#||#nvh-hz. nuh#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 80
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 448
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak ki BİZ, muhsinleri böyle cezalandırırız.
Nuh Kıssası.08 CZY HSN .mid3945.ss37.as80.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf448.sure.37.xxxNuh Kıssası.08xkissa.109x#czy-ceza#||#hsn-muhsin#x#CZY#||#HSN#||#czy-ceza#||#hsn-muhsin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 81
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 448
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak o BİZ'e ibadet eden mü'minlerdendir.
Nuh Kıssası.08 A:BD eMN .mid3946.ss37.as81.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf448.sure.37.xxxNuh Kıssası.08xximanxxkissa.109x#emn-mümin#||#emn-iman#||#a:bd-ibadet#x#A:BD#||#eMN#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#a:bd-ibadet#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 82
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 448
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Sonra diğerlerini gark ettik.
Nuh Kıssası.08 G:RK: eH:R .mid3947.ss37.as82.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf448.sure.37.xxxNuh Kıssası.08xkissa.109x#eh:r-ahar#||#g:rk:-gark#x#G:RK:#||#eH:R#||#eh:r-ahar#||#g:rk:-gark#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 83
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 448
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak, elbette İbrahim de onun şiasındandır.
İbrahim Kıssası.12 ŞYA: BRH!M .mid3948.ss37.as83.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf448.sure.37.xxxİbrahim Kıssası.12xkissa.110x#rhm-rahim#||#şya:-şia#||#brh!m-hz. ibrahim#x#ŞYA:#||#BRH!M#||#rhm-rahim#||#şya:-şia#||#brh!m-hz. ibrahim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 84
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 448
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Rabbine, selim kalb ile gelmişti.
İbrahim Kıssası.12 CYe RBB K:LB SLM .mid3949.ss37.as84.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf448.sure.37.xxxİbrahim Kıssası.12xkissa.110x#k:lb-kalb#||#rbb-rabb#||#slm-selim#||#cye-xxoxx#x#CYe#||#RBB#||#K:LB#||#SLM#||#k:lb-kalb#||#rbb-rabb#||#slm-selim#||#cye-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 85-86-87
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 448
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Babasına ve kavmine demişti ki:
"Nedir bu abd olduklarınız?
İfk ederek ALLAH'ın gayrısından ilahlar mı irade ediyorsunuz?
Siz, Rabb-il alemini ne zann ediyorsunuz!?"
İbrahim Kıssası.12 K:VL eBV K:VM A:BD eFK eLH! DVN RVD Z:NN RBB A:LM .mid3950.ss37.as85.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf448.sure.37.xxxİbrahim Kıssası.12xkissa.110x.ss37.as86.ss37.as87.x#k:vm-kavim#||#rvd-irade#||#elh!-ilah#||#ebv-eb#||#dvn-dun#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#a:bd-abd#||#efk-ifk#||#z:nn-zann#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eBV#||#K:VM#||#A:BD#||#eFK#||#eLH!#||#DVN#||#RVD#||#Z:NN#||#RBB#||#A:LM#||#k:vm-kavim#||#rvd-irade#||#elh!-ilah#||#ebv-eb#||#dvn-dun#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#a:bd-abd#||#efk-ifk#||#z:nn-zann#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 88-89-90
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 448
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Necmlere nazar ederek nazar etmişti… ve ardından demişti ki:
"Muhakkak ben sakimim."
Bunun üzerine, ona müdbir olup tevella etmişlerdi.
İbrahim Kıssası.12 NZ:R NZ:R NCM K:VL SK:M VLY DBR .mid3951.ss37.as88.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf448.sure.37.xxxİbrahim Kıssası.12xkissa.110x.ss37.as89.ss37.as90.x#ncm-necm#||#nz:r-nazar#||#sk:m-sakim#||#dbr-müdbir#||#vly-tevella#||#k:vl-xxoxx#x#NZ:R#||#NZ:R#||#NCM#||#K:VL#||#SK:M#||#VLY#||#DBR#||#ncm-necm#||#nz:r-nazar#||#sk:m-sakim#||#dbr-müdbir#||#vly-tevella#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 91-92
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 448
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından… ilahlarına revg etti. Onlara dedi ki:
"Yemek yemez misiniz?
Siz neden intak etmiyorsunuz?"
İbrahim Kıssası.12 RVG: eLH! K:VL eKL NT:K: .mid3952.ss37.as91.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf448.sure.37.xxxİbrahim Kıssası.12xkissa.110x.ss37.as92.x#elh!-ilah#||#ekl-ekl#||#rvg:-revg#||#nt:k:-intak#||#k:vl-xxoxx#x#RVG:#||#eLH!#||#K:VL#||#eKL#||#NT:K:#||#elh!-ilah#||#ekl-ekl#||#rvg:-revg#||#nt:k:-intak#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 93-94
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 448
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından yemin ile onları darb ederek revg etti.
Ardından tezfif ederek ona ikbal ettiler.
İbrahim Kıssası.12 RVG: D:RB YMN K:BL ZFF .mid3953.ss37.as93.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf448.sure.37.xxxİbrahim Kıssası.12xkissa.110x.ss37.as94.x#ymn-yemin#||#rvg:-revg#||#d:rb-darb#||#k:bl-ikbal#||#zff-tezfif#x#RVG:#||#D:RB#||#YMN#||#K:BL#||#ZFF#||#ymn-yemin#||#rvg:-revg#||#d:rb-darb#||#k:bl-ikbal#||#zff-tezfif#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 95-96
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 448
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki:
"Naht ettiğiniz şeylere mi abd oluyorsunuz?... Sizi ve amel ettiğiniz şeyleri halk eden, ALLAH'tır."
İbrahim Kıssası.12Doğa/Yaşam K:VL A:BD NHT H:LK: A:ML .mid3954.ss37.as95.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf448.sure.37.xx*1xİbrahim Kıssası.12xDoğa/Yaşamxkissa.110x.ss37.as96.x#a:bd-abd#||#nht-naht#||#a:ml-amel#||#h:lk:-halk#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#A:BD#||#NHT#||#H:LK:#||#A:ML#||#a:bd-abd#||#nht-naht#||#a:ml-amel#||#h:lk:-halk#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 97
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 448
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Dediler ki:
"Ona bir bina, bina edin... ve ardından onu, cahime ilka edin!"
İbrahim Kıssası.12 K:VL BNY BNY LK:Y CHM .mid3955.ss37.as97.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf448.sure.37.xxxİbrahim Kıssası.12xxcehennemxxkissa.110x#bny-bünyan#||#chm-cahim#||#lk:y-ilka#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#BNY#||#BNY#||#LK:Y#||#CHM#||#bny-bünyan#||#chm-cahim#||#lk:y-ilka#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 98
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 448
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından ona, keyd irade ettiler.
Ardından onları en sefil kıldık.
İbrahim Kıssası.12 RVD KYD CA:L SFL .mid3956.ss37.as98.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf448.sure.37.xxxİbrahim Kıssası.12xkissa.110x#rvd-irade#||#kyd-keyd#||#sfl-sefil#||#ca:l-xxoxx#x#RVD#||#KYD#||#CA:L#||#SFL#||#rvd-irade#||#kyd-keyd#||#sfl-sefil#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 99-100
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 448
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki:
"Muhakkak ben, Rabbime zehab oldum. O beni ihda edecektir.
Rabbim!
Bana salih olanlardan vehb eyle!"
İbrahim Kıssası.12Dua K:VL Z!H!B RBB H!DY RBB VH!B S:LH .mid3957.ss37.as99.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf448.sure.37.xxxİbrahim Kıssası.12xDuaxkissa.110x.ss37.as-100.x#rbb-rabb#||#z!h!b-zehab#||#h!dy-ihda#||#rbb-rabb#||#vh!b-vehb#||#s:lh-salih#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#Z!H!B#||#RBB#||#H!DY#||#RBB#||#VH!B#||#S:LH#||#rbb-rabb#||#z!h!b-zehab#||#h!dy-ihda#||#rbb-rabb#||#vh!b-vehb#||#s:lh-salih#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 101
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 448
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından onu halim gılme ile ibşar ettik.
İbrahim Kıssası.12 BŞR G:LM HLM .mid3958.ss37.as101.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf448.sure.37.xxxİbrahim Kıssası.12xkissa.110x#bşr-ibşar#||#hlm-halim#||#g:lm-gılme#x#BŞR#||#G:LM#||#HLM#||#bşr-ibşar#||#hlm-halim#||#g:lm-gılme#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 102
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 448
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Beraber say edecek baliğe geldiğinde dedi ki:
"Oğulcuğum!
Ben menamımda kendimi... seni zebh ediyorken gördüm. Sen de nazar et… sen ne görüyorsun?"

Dedi ki:
"Ey Babacığım!
Emir olunduğun şeyi ifa et. İnşALLAH beni sabır edenlerden bulacaksın."
İslam kaynaklarına göre; Hz. İbrahim, bu rüyayı, Zilhicce'nin sekizinci, dokuzuncu, onuncu yani terviye, arefe, nahir geceleri sıra ile üç gece görmüştü.
İbrahim Kıssası.12Hacc ve Kurban BLG: SA:Y K:VL BNY ReY NVM Z!BH NZ:R ReY K:VL eBV FA:L eMR VCD ŞYe S:BR .mid3959.ss37.as102.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf448.sure.37.xxxİbrahim Kıssası.12xHacc ve Kurbanxkissa.110x#şye-inşallah#||#bny-beni#||#ebv-eb#||#emr-emir#||#s:br-sabr#||#vcd-vecd#||#sa:y-say#||#nz:r-nazar#||#z!bh-zebh#||#blg:-baliğ#||#nvm-menam#||#fa:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#BLG:#||#SA:Y#||#K:VL#||#BNY#||#ReY#||#NVM#||#Z!BH#||#NZ:R#||#ReY#||#K:VL#||#eBV#||#FA:L#||#eMR#||#VCD#||#ŞYe#||#S:BR#||#şye-inşallah#||#bny-beni#||#ebv-eb#||#emr-emir#||#s:br-sabr#||#vcd-vecd#||#sa:y-say#||#nz:r-nazar#||#z!bh-zebh#||#blg:-baliğ#||#nvm-menam#||#fa:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 103
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 449
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından ikisi de silm oldular… ve onu cebinine tell etti.
İbrahim Kıssası.12Hacc ve Kurban SLM TLL CBN .mid3960.ss37.as103.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf449.sure.37.xxxİbrahim Kıssası.12xHacc ve Kurbanxxislamxxkissa.110x#slm-silm#||#cbn-cebin#||#tll-tell#x#SLM#||#TLL#||#CBN#||#slm-silm#||#cbn-cebin#||#tll-tell#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 104-105
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 449
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Ona nida ettik:
"Ey İbrahim!
Sen rüyaya sadakat göstermiş oldun.
Muhakkak ki BİZ, muhsinleri böyle cezalandırırız."
İbrahim Kıssası.12Hacc ve Kurban NDV BRH!M S:DK: ReY CZY HSN .mid3961.ss37.as104.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf449.sure.37.xxxİbrahim Kıssası.12xHacc ve Kurbanxxsadakaxxkissa.110x.ss37.as105.x#czy-ceza#||#rhm-rahim#||#ndv-nida#||#hsn-muhsin#||#s:dk:-sadakat#||#brh!m-hz. ibrahim#||#rey-xxoxx#x#NDV#||#BRH!M#||#S:DK:#||#ReY#||#CZY#||#HSN#||#czy-ceza#||#rhm-rahim#||#ndv-nida#||#hsn-muhsin#||#s:dk:-sadakat#||#brh!m-hz. ibrahim#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 106-107-108
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 449
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak bu… elbette bu… mübin belv idi… ve BİZ, azim zibh ile onu fidyelendirdik… ve ahirde onların üzerine terk ettik.
İbrahim Kıssası.12Hacc ve Kurban BLV BYN FDY Z!BH A:Z:M TRK eH:R .mid3962.ss37.as106.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf449.sure.37.xxxİbrahim Kıssası.12xHacc ve Kurbanxkissa.110x.ss37.as107.ss37.as108.x#byn-mübin#||#blv-belv#||#fdy-fidye#||#a:z:m-azim#||#z!bh-zibh#||#eh:r-ahir#||#trk-terk#x#BLV#||#BYN#||#FDY#||#Z!BH#||#A:Z:M#||#TRK#||#eH:R#||#byn-mübin#||#blv-belv#||#fdy-fidye#||#a:z:m-azim#||#z!bh-zibh#||#eh:r-ahir#||#trk-terk#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 109
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 449
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
İbrahim üzre selam olsun.
İbrahim Kıssası.12 SLM BRH!M .mid3963.ss37.as109.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf449.sure.37.xxxİbrahim Kıssası.12xkissa.110x#rhm-rahim#||#slm-selam#||#brh!m-hz. ibrahim#x#SLM#||#BRH!M#||#rhm-rahim#||#slm-selam#||#brh!m-hz. ibrahim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 110
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 449
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Böyledir!...
Muhsinleri cezalandırırız!
İbrahim Kıssası.12 CZY HSN .mid3964.ss37.as110.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf449.sure.37.xxxİbrahim Kıssası.12xkissa.110x#czy-ceza#||#hsn-muhsin#x#CZY#||#HSN#||#czy-ceza#||#hsn-muhsin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 111
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 449
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak o, BİZ'e ibadet eden mü'minlerdendir.
İbrahim Kıssası.12 A:BD eMN .mid3965.ss37.as111.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf449.sure.37.xxxİbrahim Kıssası.12xximanxxkissa.110x#emn-mümin#||#emn-iman#||#a:bd-abd#x#A:BD#||#eMN#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#a:bd-abd#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 112
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 449
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Onu, salihlerden bir nebi olan İshak ile ibşar ettik.
İbrahim Kıssası.12 BŞR SHK: NBe S:LH .mid3966.ss37.as112.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf449.sure.37.xxxİbrahim Kıssası.12xxnebixxkissa.110x#nbe-nebi#||#bşr-ibşar#||#s:lh-salih#||#shk:-hz. ishak#x#BŞR#||#SHK:#||#NBe#||#S:LH#||#nbe-nebi#||#bşr-ibşar#||#s:lh-salih#||#shk:-hz. ishak#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 113
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 449
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Ona ve İshak'a barek ettik.
O ikisinin zürriyetinden, muhsinler ve de kendi nefsleri için mübin zalimler var.
İbrahim Kıssası.12 BRK SHK: Z!RR HSN Z:LM NFS BYN .mid3967.ss37.as113.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf449.sure.37.xxxİbrahim Kıssası.12xkissa.110x#z!rr-zürriyet#||#z:lm-zalim#||#nfs-nefs#||#byn-mübin#||#hsn-muhsin#||#brk-barek#||#shk:-hz. ishak#x#BRK#||#SHK:#||#Z!RR#||#HSN#||#Z:LM#||#NFS#||#BYN#||#z!rr-zürriyet#||#z:lm-zalim#||#nfs-nefs#||#byn-mübin#||#hsn-muhsin#||#brk-barek#||#shk:-hz. ishak#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid3968.ss37.as.ssSAFFAT.ns.ny.cs.syf.sure.37.xxxxx
37. SAFFAT / 114
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 449
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Musa ve Harun üzre menn etmiştik.
Musa Kıssası.25 MNN MVS HRN .mid3969.ss37.as114.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf449.sure.37.xxxMusa Kıssası.25xkissa.111x#mnn-menn#||#mvs-hz. musa#||#hrn-hz. harun#x#MNN#||#MVS#||#HRN#||#mnn-menn#||#mvs-hz. musa#||#hrn-hz. harun#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 115
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 449
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
O ikisini ve onların kavmini azim kerbeden necat ettik.
Musa Kıssası.25 NCV K:VM KRB A:Z:M .mid3970.ss37.as115.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf449.sure.37.xxxMusa Kıssası.25xkissa.111x#k:vm-kavim#||#a:z:m-azim#||#ncv-necat#||#krb-kerbe#x#NCV#||#K:VM#||#KRB#||#A:Z:M#||#k:vm-kavim#||#a:z:m-azim#||#ncv-necat#||#krb-kerbe#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 116
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 449
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlara nasr ettik ve ardından onlar galip geldiler.
Musa Kıssası.25 NS:R KVN G:LB .mid3971.ss37.as116.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf449.sure.37.xxxMusa Kıssası.25xkissa.111x#ns:r-nasr#||#g:lb-galib#||#kvn-xxoxx#x#NS:R#||#KVN#||#G:LB#||#ns:r-nasr#||#g:lb-galib#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 117
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 449
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlara müstebin kitab verdik.
Musa Kıssası.25 eTY KTB BYN .mid3972.ss37.as117.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf449.sure.37.xxxMusa Kıssası.25xkissa.111xxxkitabxxx#ktb-kitab#||#byn-müstebin#||#ety-xxoxx#x#eTY#||#KTB#||#BYN#||#ktb-kitab#||#byn-müstebin#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 118-119
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 449
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
O ikisini, sırat-ı mustakime hidayet ettik... ve onları geleceğe tereke ettik.
Musa Kıssası.25 H!DY S:RT: K:VM TRK eH:R .mid3973.ss37.as118.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf449.sure.37.xxxMusa Kıssası.25xxsırat-ı mustakimxxkissa.111x.ss37.as119.x#k:vm-mustakim#||#eh:r-ahir#||#s:rt:-sırat#||#trk-terk#||#h!dy-hidayet#x#H!DY#||#S:RT:#||#K:VM#||#TRK#||#eH:R#||#k:vm-mustakim#||#eh:r-ahir#||#s:rt:-sırat#||#trk-terk#||#h!dy-hidayet#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 120
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 449
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Musa ve Harun üzre selam olsun.
Musa Kıssası.25 SLM MVS HRN .mid3974.ss37.as120.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf449.sure.37.xxxMusa Kıssası.25xkissa.111x#slm-selam#||#mvs-hz. musa#||#hrn-hz. harun#x#SLM#||#MVS#||#HRN#||#slm-selam#||#mvs-hz. musa#||#hrn-hz. harun#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 121
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 449
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak ki BİZ, muhsinleri böyle cezalandırırız.
Musa Kıssası.25 CZY HSN .mid3975.ss37.as121.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf449.sure.37.xxxMusa Kıssası.25xkissa.111x#czy-ceza#||#hsn-muhsin#x#CZY#||#HSN#||#czy-ceza#||#hsn-muhsin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 122
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 449
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak o ikisi, BİZ'e abd olan mü'minlerdendir.
Musa Kıssası.25 A:BD eMN .mid3976.ss37.as122.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf449.sure.37.xxxMusa Kıssası.25xximanxxkissa.111x#emn-mümin#||#emn-iman#||#a:bd-abd#x#A:BD#||#eMN#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#a:bd-abd#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 123
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 449
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak İlyas, elbette mürsellerdendir.
İlyas Kıssası LYS RSL .mid3977.ss37.as123.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf449.sure.37.xxxİlyas Kıssasıxxrasulxxkissa.112x#rsl-mürsel#||#lys-hz. ilyas#x#LYS#||#RSL#||#rsl-mürsel#||#lys-hz. ilyas#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 124-125-126
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 449
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Kavmine demişti ki:
"Siz ittika etmeyecek misiniz?
Halıkların ahsenini vezr ediyorsunuz ve de Ba'l (putun adı)'ı mı davet ediyorsunuz?
ALLAH sizin de Rabbinizdir... Evvelde ki ata-babalarınızın da Rabbidir."
İlyas Kıssası K:VL K:VM VK:Y DA:V BA:L VZ!R HSN H:LK: RBB RBB eBV eVL .mid3978.ss37.as124.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf449.sure.37.xxxİlyas Kıssasıxkissa.112x.ss37.as125.ss37.as126.x#da:v-davet#||#k:vm-kavim#||#evl-evvel#||#ebv-eb#||#rbb-rabb#||#h:lk:-halık#||#vk:y-ittika#||#hsn-ahsen#||#vz!r-vezr#||#ba:l-bal#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#K:VM#||#VK:Y#||#DA:V#||#BA:L#||#VZ!R#||#HSN#||#H:LK:#||#RBB#||#RBB#||#eBV#||#eVL#||#da:v-davet#||#k:vm-kavim#||#evl-evvel#||#ebv-eb#||#rbb-rabb#||#h:lk:-halık#||#vk:y-ittika#||#hsn-ahsen#||#vz!r-vezr#||#ba:l-bal#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 127-128
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 450
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından onu kizb ettiler.
Artık muhakkak onlar… ALLAH'a muhles olarak abd olanlar dışında... elbette, muhdardırlar.
İlyas Kıssası KZ!B HD:R A:BD H:LS: .mid3979.ss37.as127.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf450.sure.37.xxxİlyas Kıssasıxkissa.112x.ss37.as-128.x#hd:r-muhdar#||#kz!b-kizb#||#a:bd-ibad#||#h:ls:-muhles#x#KZ!B#||#HD:R#||#A:BD#||#H:LS:#||#hd:r-muhdar#||#kz!b-kizb#||#a:bd-ibad#||#h:ls:-muhles#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 129
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 450
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Onu ahirlerde tereke ettik.
İlyas Kıssası TRK eH:R .mid3980.ss37.as129.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf450.sure.37.xxxİlyas Kıssasıxkissa.112x#eh:r-ahir#||#trk-terk#x#TRK#||#eH:R#||#eh:r-ahir#||#trk-terk#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 130
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 450
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
İlyas üzre selam olsun.
İlyas Kıssası SLM LYS .mid3981.ss37.as130.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf450.sure.37.xxxİlyas Kıssasıxkissa.112x#slm-selam#||#lys-hz. ilyas#x#SLM#||#LYS#||#slm-selam#||#lys-hz. ilyas#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 131
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 450
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak ki BİZ, muhsinleri böyle cezalandırırız.
İlyas Kıssası CZY HSN .mid3982.ss37.as131.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf450.sure.37.xxxİlyas Kıssasıxkissa.112x#czy-ceza#||#hsn-muhsin#x#CZY#||#HSN#||#czy-ceza#||#hsn-muhsin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 132
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 450
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak o, BİZ'e ibadet eden mü'minlerdendir.
İlyas Kıssası A:BD eMN .mid3983.ss37.as132.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf450.sure.37.xxxİlyas Kıssasıxximanxxkissa.112x#emn-mümin#||#emn-iman#||#a:bd-abd#x#A:BD#||#eMN#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#a:bd-abd#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 133
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 450
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak Lut, elbette mürsellerdendir.
Lut Kavmi Kıssası.7 LVT: RSL .mid3984.ss37.as133.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf450.sure.37.xxxLut Kavmi Kıssası.7xxrasulxxkissa.113x#rsl-mürsel#||#lvt:-hz. lut#x#LVT:#||#RSL#||#rsl-mürsel#||#lvt:-hz. lut#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 134-135-136
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 450
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Ona ve ehline, gabir olanların içinde aciz bir kadın dışında cemian necat etmiştik. Sonra diğerlerini demar ettik.
26/171
Lut Kavmi Kıssası.7 NCV eH!L CMA: A:CZ G:BR DMR eH:R .mid3985.ss37.as134.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf450.sure.37.xxxLut Kavmi Kıssası.7xkissa.113x.ss37.as135.ss37.as136.x#eh:r-ahar#||#eh!l-ehil#||#cma:-ecmain#||#ncv-necat#||#a:cz-aciz#||#g:br-gabir#||#dmr-demar#x#NCV#||#eH!L#||#CMA:#||#A:CZ#||#G:BR#||#DMR#||#eH:R#||#eh:r-ahar#||#eh!l-ehil#||#cma:-ecmain#||#ncv-necat#||#a:cz-aciz#||#g:br-gabir#||#dmr-demar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 137-138
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 450
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak siz, sabah vaktinde ve gecede elbette onlara merr ediyorsunuz.
Hala akıl etmez misiniz!?
Mekke'den Şam'a giden tircaret yolları Lut Kavminin yaşadığı yerden geçmektedir.
MRR S:BH LYL A:K:L .mid3986.ss37.as137.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf450.sure.37.xxxx.ss37.as138.x#lyl-leyl#||#a:k:l-akıl#||#s:bh-sabah#||#mrr-merr#x#MRR#||#S:BH#||#LYL#||#A:K:L#||#lyl-leyl#||#a:k:l-akıl#||#s:bh-sabah#||#mrr-merr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid3987.ss37.as.ssSAFFAT.ns.ny.cs.syf.sure.37.xxxxx
37. SAFFAT / 139
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 450
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak Yunus, elbette mürsellerdendir.
Yunus Kıssası.2 eNS RSL .mid3988.ss37.as139.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf450.sure.37.xxxYunus Kıssası.2xxrasulxxkissa.114x#rsl-mürsel#||ens-hz. yunus#x#eNS#||#RSL#||#rsl-mürsel#||ens-hz. yunus#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 140-141
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 450
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Meşhun gemiye ibak ettiğinde… ardından sehem etmiş ve idhad etmişti.
Yunus Kıssası.2 eBK: FLK ŞHN SH!M KVN DHD: .mid3989.ss37.as140.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf450.sure.37.xxxYunus Kıssası.2xkissa.114x.ss37.as-141.x#flk-fulk#||#ebk:-ibak#||#şhn-meşhun#||#kvn-kane#||#sh!m-sehem#||#dhd:-idhad#x#eBK:#||#FLK#||#ŞHN#||#SH!M#||#KVN#||#DHD:#||#flk-fulk#||#ebk:-ibak#||#şhn-meşhun#||#kvn-kane#||#sh!m-sehem#||#dhd:-idhad#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 142
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 450
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından onu, hut (balık) iltikam etmişti ve o kendini levm etmişti.
Yunus Kıssası.2 LK:M HVT LVM .mid3990.ss37.as142.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf450.sure.37.xxxYunus Kıssası.2xkissa.114x#lvm-levm#||#hvt-hut#||#lk:m-iltikam#x#LK:M#||#HVT#||#LVM#||#lvm-levm#||#hvt-hut#||#lk:m-iltikam#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 143-144
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 450
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından eğer o, sebbih edenlerden olmasaydı... baas olunacak yevme kadar elbette onun batnında lebs olurdu.
Yunus Kıssası.2 KVN SBH LBS! BT:N YVM BA:S! .mid3991.ss37.as143.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf450.sure.37.xxxYunus Kıssası.2xxyevmxxkissa.114x.ss37.as144.x#kvn-kane#||#yvm-yevm#||#sbh-sebbih#||#bt:n-batn#||#lbs!-lebs#||#ba:s!-baas#x#KVN#||#SBH#||#LBS!#||#BT:N#||#YVM#||#BA:S!#||#kvn-kane#||#yvm-yevm#||#sbh-sebbih#||#bt:n-batn#||#lbs!-lebs#||#ba:s!-baas#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 145-146
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 450
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından onu, araya nebz ettik.
O sakimdi… Üzerine kabak cinsinden bir şecere nebat ettik.
Yunus Kıssası.2 NBZ! A:RY SK:M NBT ŞCR .mid3992.ss37.as145.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf450.sure.37.xxxYunus Kıssası.2xkissa.114x.ss37.as-146.x#sk:m-sakim#||#nbz!-nebz#||#a:ry-ara#||#xxx-yaktin#||#şcr-şecere#||#nbt-nebat#x#NBZ!#||#A:RY#||#SK:M#||#NBT#||#ŞCR#||#sk:m-sakim#||#nbz!-nebz#||#a:ry-ara#||#xxx-yaktin#||#şcr-şecere#||#nbt-nebat#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 147
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 450
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Onu, yüz bine veya ziyadesine irsal ettik.
Yunus Kıssası.2 RSL MeY eLF ZYD .mid3993.ss37.as147.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf450.sure.37.xxxYunus Kıssası.2xxsayıxxkissa.114x#elf-elf#||#zyd-ziyade#||#mey-mie#||#rsl-irsal#x#RSL#||#MeY#||#eLF#||#ZYD#||#elf-elf#||#zyd-ziyade#||#mey-mie#||#rsl-irsal#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 148
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 450
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından onlar iman ettiler.
Ardından onları bir hiyne kadar metalandırdık.
Yunus Kıssası.2 eMN MTA: HYN .mid3994.ss37.as148.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf450.sure.37.xxxYunus Kıssası.2xximanxxkissa.114x#mta:-meta#||#emn-iman#||#hyn-hine#x#eMN#||#MTA:#||#HYN#||#mta:-meta#||#emn-iman#||#hyn-hine#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 149
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 450
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Şimdi onlardan fetva iste bakalım:
"Kız çocukları senin Rabbinin de... erkek çocukları kendilerinin miymiş!?"
Arap müşrikleri; "Melekler Allah'ın kızlarıdır" diyorlardı. Halbuki kendilerinin kız evlatları olsa istemiyorlardı.
FTY RBB BNY BNY .mid3995.ss37.as149.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf450.sure.37.xxxx#bny-beni#||#rbb-rabb#||#fty-fetva#x#FTY#||#RBB#||#BNY#||#BNY#||#bny-beni#||#rbb-rabb#||#fty-fetva#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 150
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 450
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
"Yada BİZ melekleri dişiler olarak halk etmişiz de... onlar da buna mı şahid olmuşlar!?"
H:LK: MLK eNS! ŞH!D .mid3996.ss37.as150.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf450.sure.37.xxxx#h:lk:-halk#||#şh!d-şahid#||#mlk-melek#||#ens!-ünsa#x#H:LK:#||#MLK#||#eNS!#||#ŞH!D#||#h:lk:-halk#||#şh!d-şahid#||#mlk-melek#||#ens!-ünsa#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 151-152
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 450
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Değil mi ki… muhakkak onlar, elbette kendi ifklerinden söylüyorlar:
"ALLAH doğurdu!"

Muhakkak onlar, elbette kazibdirler!
eFK K:VL VLD KZ!B .mid3997.ss37.as151.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf450.sure.37.xxxx.ss37.as-152.x#efk-ifk#||#vld-xoxox#||#kz!b-kazib#||#k:vl-xxoxx#x#eFK#||#K:VL#||#VLD#||#KZ!B#||#efk-ifk#||#vld-xoxox#||#kz!b-kazib#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 153
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 450
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Kız evladları, erkek evladlara ıstıfa mı etmiş!?
S:FV BNY BNY .mid3998.ss37.as153.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf450.sure.37.xxxx#bny-beni#||#s:fv-ıstıfa#x#S:FV#||#BNY#||#BNY#||#bny-beni#||#s:fv-ıstıfa#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 154
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 451
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Neler oluyor size! Nasıl hüküm veriyorsunuz!
KYF HKM .mid3999.ss37.as154.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf451.sure.37.xxxx#kyf-keyfe#||#hkm-hüküm#x#KYF#||#HKM#||#kyf-keyfe#||#hkm-hüküm#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 155-156
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 451
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Hiç mi tezekkür etmiyorsunuz!?
Yada sizin mübin sultanınız mı var?
Z!KR SLT: BYN .mid4000.ss37.as155.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf451.sure.37.xxxx.ss37.as156.x#byn-mübin#||#z!kr-tezekkür#||#slt:-sultan#x#Z!KR#||#SLT:#||#BYN#||#byn-mübin#||#z!kr-tezekkür#||#slt:-sultan#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 157
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 451
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık... eğer sadıksanız... getirin kitabınızı!
eTY KTB KVN S:DK: .mid4001.ss37.as157.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf451.sure.37.xxxxxxkitabxxx#ktb-kitab#||#s:dk:-sadık#||#ety-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#eTY#||#KTB#||#KVN#||#S:DK:#||#ktb-kitab#||#s:dk:-sadık#||#ety-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 158
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 451
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
O'nunla cinnler arasında neseb uydurdular.
Cinler alim olmuşlardı.
Muhakkak onlar, elbette muhdar olanlardır.
CA:L BYN BYN CNN NSB A:LM CNN HD:R .mid4002.ss37.as158.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf451.sure.37.xxxx#a:lm-alim#||#hd:r-muhdar#||#byn-beyn#||#cnn-cinn#||#nsb-neseb#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#BYN#||#BYN#||#CNN#||#NSB#||#A:LM#||#CNN#||#HD:R#||#a:lm-alim#||#hd:r-muhdar#||#byn-beyn#||#cnn-cinn#||#nsb-neseb#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 159
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 451
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
ALLAH, onların vasf ettikleri şeylerden subhandır.
Esma-ül Hüsna SBH VS:F .mid4003.ss37.as159.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf451.sure.37.xxxEsma-ül Hüsnax#sbh-subhan#||#vs:f-vasf#x#SBH#||#VS:F#||#sbh-subhan#||#vs:f-vasf#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 160
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 451
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
ALLAH'a muhles olarak abd olanlar müstesna.
A:BD H:LS: .mid4004.ss37.as160.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf451.sure.37.xxxx#a:bd-ibad#||#h:ls:-muhles#x#A:BD#||#H:LS:#||#a:bd-ibad#||#h:ls:-muhles#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 161-162-163
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 451
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık muhakkak siz ve sizin abd olduğunuz şeyler… cahime saly olacak kimse dışında kimseyi fitneye düşüremezsiniz!
A:BD FTN S:LY CHM .mid4005.ss37.as161.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf451.sure.37.xxxxxcehennemxx.ss37.as162.ss37.as163.x#a:bd-abd#||#ftn-fitne#||#chm-cahim#||#s:ly-saly#x#A:BD#||#FTN#||#S:LY#||#CHM#||#a:bd-abd#||#ftn-fitne#||#chm-cahim#||#s:ly-saly#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 164-165-166
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 451
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
"Bizimden... makamı O'na malum olmayan yoktur.
Muhakkak biz… saff saff duranlar elbette biziz.
Muhakkak biz... sebbih edenler de elbette biziz."
K:VM A:LM S:FF SBH .mid4006.ss37.as164.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf451.sure.37.xxxx.ss37.as-165-166.x#k:vm-makam#||#a:lm-malum#||#s:ff-saff#||#sbh-sebbih#x#K:VM#||#A:LM#||#S:FF#||#SBH#||#k:vm-makam#||#a:lm-malum#||#s:ff-saff#||#sbh-sebbih#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 167-168-169-170
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 451
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak olmuştu... elbette söylerlerdi:
"Şayet indimizde evveldekilerden zikr eden olsaydı… elbette ALLAH'a muhles olarak abd olurduk."

Ardından ona kafir oldular… ve ardından yakında alim olacaklar.
KVN K:VL A:ND Z!KR eVL KVN A:BD H:LS: KFR A:LM .mid4007.ss37.as167.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf451.sure.37.xxxx.ss37.as168.ss37.as169.ss37.as170.x#evl-evvel#||#a:nd-ind#||#a:lm-alim#||#kfr-kafir#||#a:bd-ibad#||#z!kr-zikir#||#h:ls:-muhles#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#KVN#||#K:VL#||#A:ND#||#Z!KR#||#eVL#||#KVN#||#A:BD#||#H:LS:#||#KFR#||#A:LM#||#evl-evvel#||#a:nd-ind#||#a:lm-alim#||#kfr-kafir#||#a:bd-ibad#||#z!kr-zikir#||#h:ls:-muhles#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 171-172-173
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 451
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
BİZ'e abd olan mürsellerimize kelimemiz sebak olmuştu:
"Muhakkak onlar... elbette onlar, nasr edilenlerdir.
Muhakkak BİZ'im ordularımız... elbette onlar galip olanlardır."
SBK: KLM A:BD RSL NS:R CND G:LB .mid4008.ss37.as171.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf451.sure.37.xxxxxrasulxx.ss37.as-172-173.x#a:bd-abd#||#sbk:-sebak#||#rsl-mürsel#||#klm-kelime#||#ns:r-nasr#||#cnd-cünd#||#g:lb-galib#x#SBK:#||#KLM#||#A:BD#||#RSL#||#NS:R#||#CND#||#G:LB#||#a:bd-abd#||#sbk:-sebak#||#rsl-mürsel#||#klm-kelime#||#ns:r-nasr#||#cnd-cünd#||#g:lb-galib#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 174-175
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 451
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, bir hiyne kadar onlardan tevella et... ve onlara basar et. Onlar da yakında basar edecekler.
VLY HYN BS:R BS:R .mid4009.ss37.as174.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf451.sure.37.xxxx.ss37.as175.x#vly-tevella#||#hyn-hine#||#bs:r-basar#x#VLY#||#HYN#||#BS:R#||#BS:R#||#vly-tevella#||#hyn-hine#||#bs:r-basar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 176-177
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 451
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar bizim azabımıza acele mi ediyorlar?...
Ardından onların sahalarına inzal olduğunda… artık o inzar edilenlerin sabahı ne de suidir!
A:Z!B A:CL NZL SVH SVe S:BH NZ!R .mid4010.ss37.as176.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf451.sure.37.xxxx.ss37.as-177.x#a:cl-acele#||#a:z!b-azab#||#sve-sui#||#s:bh-sabah#||#nzl-inzal#||#nz!r-inzar#||#svh-saha#x#A:Z!B#||#A:CL#||#NZL#||#SVH#||#SVe#||#S:BH#||#NZ!R#||#a:cl-acele#||#a:z!b-azab#||#sve-sui#||#s:bh-sabah#||#nzl-inzal#||#nz!r-inzar#||#svh-saha#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 178-179
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 451
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Bir hiyne kadar onlardan tevella et... ve onlara basar et. Onlar da yakında basar edecekler.
VLY HYN BS:R BS:R .mid4011.ss37.as178.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf451.sure.37.xxxx.ss37.as179.x#vly-tevella#||#hyn-hine#||#bs:r-basar#x#VLY#||#HYN#||#BS:R#||#BS:R#||#vly-tevella#||#hyn-hine#||#bs:r-basar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
37. SAFFAT / 180-181-182
Surede Ayet: 182
Kitap Sırası: 37
Nüzul Sırası: 56
Sayfa: 451
Cüz: 23
Nüzul Yeri: MEKKE
Senin Rabbin, izzetli Rabb... onların vasf ettikleri şeylerden subhandır. Mürseller üzre selam olsun. Hamd etmek, Rabb-il alemin ALLAH'ındır.
Bir hadis-i şerifte, kıyamet günü sevabtan tam olarak ölçeklenmek için bu ayetlerin okunması tavsiye olunmuştur. Bu tavsiye doğrultusunda, okunan aşr ardından bu ayetler okunmaktadır.
Tilavet Sonu AyetiEsma-ül Hüsna SBH RBB RBB A:ZZ VS:F SLM RSL HMD RBB A:LM .mid4012.ss37.as180.ssSAFFAT.ns56.nyMEKKE.cs23.syf451.sure.37.xxxTilavet Sonu AyetixEsma-ül Hüsnaxxrasulxx.ss37.as181.ss37.as182.x#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#slm-selam#||#a:zz-izzet#||#sbh-subhan#||#rsl-mürsel#||#hmd-hamd#||#vs:f-vasf#x#SBH#||#RBB#||#RBB#||#A:ZZ#||#VS:F#||#SLM#||#RSL#||#HMD#||#RBB#||#A:LM#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#slm-selam#||#a:zz-izzet#||#sbh-subhan#||#rsl-mürsel#||#hmd-hamd#||#vs:f-vasf#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss37.)