İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
MUM��N SURES��

71 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid4162.ss40.as.ssMUMİN.ns60.ny.cs24.syf466.sure.40.xxxxx
Orijinal Metin :
40. MUMİN / 1
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 466
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Ha. Mim.
.mid4163.ss40.as1.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf466.sure.40.xxxxx
Orijinal Metin : Diğer Meal :
40. MUMİN / 2-3
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 466
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Kitabın tenzili;
• aziz,
• alim,
• zenblere gafur,
• tevbeye kabil,
• ikabı şedid,
• tavlın zatı ALLAH'tandır.
O'ndan başka ilah yoktur. Masir O'nadır.
NZL KTB A:ZZ A:LM G:FR Z!NB K:BL TVB ŞDD A:K:B Z!VT T:VL eLH! S:YR .mid4164.ss40.as2.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf466.sure.40.xxxx.ss40.as3.xxxkitabxxx#k:bl-xoxox#||#ktb-kitab#||#elh!-ilah#||#şdd-şedid#||#a:lm-alim#||#tvb-tevbe#||#nzl-tenzil#||#a:zz-aziz#||#z!nb-zenb#||#a:k:b-ikab#||#g:fr-gafur#||#s:yr-masir#||#t:vl-tavl#||#z!vt-zi#x#NZL#||#KTB#||#A:ZZ#||#A:LM#||#G:FR#||#Z!NB#||#K:BL#||#TVB#||#ŞDD#||#A:K:B#||#Z!VT#||#T:VL#||#eLH!#||#S:YR#||#k:bl-xoxox#||#ktb-kitab#||#elh!-ilah#||#şdd-şedid#||#a:lm-alim#||#tvb-tevbe#||#nzl-tenzil#||#a:zz-aziz#||#z!nb-zenb#||#a:k:b-ikab#||#g:fr-gafur#||#s:yr-masir#||#t:vl-tavl#||#z!vt-zi#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 4
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 466
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
ALLAH'ın ayetlerinde, sadece kafirler cedel eder.
Artık, beldelerde onların takallüb etmesi seni garr etmesin.
CDL eYY KFR G:RR K:LB BLD .mid4165.ss40.as4.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf466.sure.40.xxxx#eyy-ayet#||#bld-belde#||#k:lb-takallüb#||#kfr-kafir#||#g:rr-garr#||#cdl-cedel#x#CDL#||#eYY#||#KFR#||#G:RR#||#K:LB#||#BLD#||#eyy-ayet#||#bld-belde#||#k:lb-takallüb#||#kfr-kafir#||#g:rr-garr#||#cdl-cedel#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 5-6
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 466
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlardan önce Nuh kavmi ve de onlardan sonra hizbler kizb etmişti... ve ümmetin hepsi ahz etmek için Rasullerine hemm etmişlerdi.
Batıl ile hakkı idhak etmek için cedel ettiler!
BEN onları ahz ettim… ikabım nasıl da olmuştu.
Böyledir!...
Rabbinin, kafirler üzre...
"Onlar muhakkak nar ashabıdır." kelimesi hakk olmuştur!
KZ!B K:BL K:VM NVH HZB BA:D H!MM KLL eMM RSL eH:Z! CDL BT:L DHD: HK:K: eH:Z! KYF KVN A:K:B HK:K: KLM RBB KFR S:HB NVR .mid4166.ss40.as5.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf466.sure.40.xxxxxrasulxxxcehennemxx.ss40.as6.x#k:vm-kavim#||#kvn-kane#||#k:bl-kabl#||#kll-külli#||#kyf-keyfe#||#ba:d-bad#||#rbb-rabb#||#hk:k:-hakk#||#kfr-kafir#||#kz!b-kizb#||#eh:z!-ahz#||#a:k:b-ikab#||#rsl-rasul#||#cdl-cedel#||#emm-ümmet#||#bt:l-batıl#||#hzb-hizb#||#dhd:-idhad#||#h!mm-hemm#||#nvh-hz. nuh#||#s:hb-sahib#||#nvr-nar#||#klm-kelime#x#KZ!B#||#K:BL#||#K:VM#||#NVH#||#HZB#||#BA:D#||#H!MM#||#KLL#||#eMM#||#RSL#||#eH:Z!#||#CDL#||#BT:L#||#DHD:#||#HK:K:#||#eH:Z!#||#KYF#||#KVN#||#A:K:B#||#HK:K:#||#KLM#||#RBB#||#KFR#||#S:HB#||#NVR#||#k:vm-kavim#||#kvn-kane#||#k:bl-kabl#||#kll-külli#||#kyf-keyfe#||#ba:d-bad#||#rbb-rabb#||#hk:k:-hakk#||#kfr-kafir#||#kz!b-kizb#||#eh:z!-ahz#||#a:k:b-ikab#||#rsl-rasul#||#cdl-cedel#||#emm-ümmet#||#bt:l-batıl#||#hzb-hizb#||#dhd:-idhad#||#h!mm-hemm#||#nvh-hz. nuh#||#s:hb-sahib#||#nvr-nar#||#klm-kelime#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 7-8-9
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 466
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Arşa hamil olanlar ve onun havlindekiler...
• Rabblerinin hamdi ile O'nu sebbih ederler.
• ve O'na iman ederler.
• ve İman edenler için istiğfar ederler.

"Rabbimiz!
Herşeye rahmet ve ilim olarak vasisin.
Artık SEN... tevbe edenler ve SEN'in sebiline tabi olanlar için gafur ol ve onları cahim azabından vaky et.

Rabbimiz!
Onları... ve ata-babalarından ve zevcelerinden ve zürriyetlerinden salah edenleri… kendilerine vaad ettiğin Adn cennetlerine dahil et.
Muhakkak ki SEN... SEN, azizsin, hakimsin.

Seyyielerden vaky et.
Yevme-izinde seyyielerden kedisini vaky eden kimse... artık SEN, ona rahmet etmişsindir."
Böyledir!...
O, azim fevzdir.
AhiretDuaKadın ve Aile Hukuku HML A:RŞ HVL SBH HMD RBB eMN G:FR eMN RBB VSA: KLL ŞYe RHM A:LM G:FR TVB TBA: SBL VK:Y A:Z!B CHM RBB DH:L CNN VA:D S:LH eBV ZVC Z!RR A:ZZ HKM VK:Y SVe VK:Y SVe YVM RHM FVZ A:Z:M .mid4167.ss40.as7.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf466.sure.40.xxxAhiretxDuaxKadın ve Aile Hukukuxxcehennemximanxxxcennetxadnxxxyevmxx.ss40.as8.ss40.as9.xxxibadetxxx#şye-şey#||#kll-külli#||#sve-seyyie#||#z!rr-zürriyet#||#sbl-sebil#||#hml-haml#||#ebv-eb#||#tba:-tabi#||#emn-iman#||#a:lm-ilim#||#rbb-rabb#||#rhm-rahim#||#rhm-rahmet#||#dh:l-dahil#||#va:d-vaad#||#a:z!b-azab#||#cnn-cennet#||#a:z:m-azim#||#tvb-tevbe#||#g:fr-gafur#||#sbh-sebbih#||#chm-cahim#||#g:fr-istiğfar#||#hmd-hamd#||#hvl-havl#||#a:rş-arş#||#vsa:-vasi#||#a:zz-aziz#||#s:lh-salah#||#hkm-hakim#||#zvc-zevc#||#fvz-fevz#||#vk:y-vaky#||#yvm-yevme-izin#x#HML#||#A:RŞ#||#HVL#||#SBH#||#HMD#||#RBB#||#eMN#||#G:FR#||#eMN#||#RBB#||#VSA:#||#KLL#||#ŞYe#||#RHM#||#A:LM#||#G:FR#||#TVB#||#TBA:#||#SBL#||#VK:Y#||#A:Z!B#||#CHM#||#RBB#||#DH:L#||#CNN#||#VA:D#||#S:LH#||#eBV#||#ZVC#||#Z!RR#||#A:ZZ#||#HKM#||#VK:Y#||#SVe#||#VK:Y#||#SVe#||#YVM#||#RHM#||#FVZ#||#A:Z:M#||#şye-şey#||#kll-külli#||#sve-seyyie#||#z!rr-zürriyet#||#sbl-sebil#||#hml-haml#||#ebv-eb#||#tba:-tabi#||#emn-iman#||#a:lm-ilim#||#rbb-rabb#||#rhm-rahim#||#rhm-rahmet#||#dh:l-dahil#||#va:d-vaad#||#a:z!b-azab#||#cnn-cennet#||#a:z:m-azim#||#tvb-tevbe#||#g:fr-gafur#||#sbh-sebbih#||#chm-cahim#||#g:fr-istiğfar#||#hmd-hamd#||#hvl-havl#||#a:rş-arş#||#vsa:-vasi#||#a:zz-aziz#||#s:lh-salah#||#hkm-hakim#||#zvc-zevc#||#fvz-fevz#||#vk:y-vaky#||#yvm-yevme-izin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4168.ss40.as.ssMUMİN.ns.ny.cs.syf.sure.40.xxxxx
40. MUMİN / 10-11
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 467
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak kafirlere nida edilir:
"Elbette ALLAH'ın maktı, sizin kendi nefsinize maktınızdan ekberdir. Siz, imana davet edilmiştiniz… ve ardından, kafir olmuştunuz."

Derler ki:
"Rabbimiz!
Bizi iki kere mevt ettin ve iki kere hayy ettin. Ardından zenblerimizi itiraf ettik… artık huruc üzre sebil var mı!?"
Dua KFR NDV MK:T KBR MK:T NFS DA:V eMN KFR K:VL RBB MVT S!NY HYY S!NY A:RF Z!NB H:RC SBL .mid4169.ss40.as10.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf467.sure.40.xxxDuaxximanxxxsayıxx.ss40.as11.x#da:v-davet#||#s!ny-isnan#||#sbl-sebil#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#nfs-enfüs#||#kfr-kafir#||#kbr-ekber#||#ndv-nida#||#mk:t-makt#||#z!nb-zenb#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#||#h:rc-huruc#||#a:rf-itiraf#||#k:vl-xxoxx#x#KFR#||#NDV#||#MK:T#||#KBR#||#MK:T#||#NFS#||#DA:V#||#eMN#||#KFR#||#K:VL#||#RBB#||#MVT#||#S!NY#||#HYY#||#S!NY#||#A:RF#||#Z!NB#||#H:RC#||#SBL#||#da:v-davet#||#s!ny-isnan#||#sbl-sebil#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#nfs-enfüs#||#kfr-kafir#||#kbr-ekber#||#ndv-nida#||#mk:t-makt#||#z!nb-zenb#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#||#h:rc-huruc#||#a:rf-itiraf#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 12
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 467
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Bu,
ALLAH'a... O'nun vahdetine davet edildiğinizde, kafir olmanız
• ve O'na şirk koşulursa… iman etmenizdendir.
Hüküm; aliyy kebir olan ALLAH'ındır.
DA:V VHD KFR ŞRK eMN HKM A:LV KBR .mid4170.ss40.as12.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf467.sure.40.xxxxximanxx#da:v-davet#||#emn-iman#||#kfr-kafir#||#vhd-vahdet#||#hkm-hüküm#||#şrk-şirk#||#kbr-kebir#||#a:lv-aliyy#x#DA:V#||#VHD#||#KFR#||#ŞRK#||#eMN#||#HKM#||#A:LV#||#KBR#||#da:v-davet#||#emn-iman#||#kfr-kafir#||#vhd-vahdet#||#hkm-hüküm#||#şrk-şirk#||#kbr-kebir#||#a:lv-aliyy#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 13-14
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 467
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
O, ayetlerini size gösteren ve sizin için semadan rızk inzal edendir. Sadece, nevb edenler tezekkür eder.
Artık, şayet kafirlere kerih olsa da... din O'na muhlis olarak ALLAH'ı davet edin.
ReY eYY NZL SMV RZK: Z!KR NVB DA:V H:LS: DYN KRH! KFR .mid4171.ss40.as13.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf467.sure.40.xxxx.ss40.as14.xxxemirxxyasakxxx#da:v-davet#||#eyy-ayet#||#smv-sema#||#kfr-kafir#||#rzk:-rızk#||#z!kr-tezekkür#||#nzl-inzal#||#nvb-nevb#||#dyn-din#||#krh!-kerih#||#h:ls:-muhlis#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#eYY#||#NZL#||#SMV#||#RZK:#||#Z!KR#||#NVB#||#DA:V#||#H:LS:#||#DYN#||#KRH!#||#KFR#||#da:v-davet#||#eyy-ayet#||#smv-sema#||#kfr-kafir#||#rzk:-rızk#||#z!kr-tezekkür#||#nzl-inzal#||#nvb-nevb#||#dyn-din#||#krh!-kerih#||#h:ls:-muhlis#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 15
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 467
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Dereceleri ref eden, arşın zatıdır.
Talak yevminde, nezr etmesi için... O'na abd olanlardan dilediğine, O'nun emrinden Ruh lika olur.
Ruh RFA: DRC Z!VT A:RŞ LK:Y RVH eMR ŞYe A:BD NZ!R YVM LK:Y .mid4172.ss40.as15.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf467.sure.40.xx*1xRuhxxyevmxx#şye-şae#||#emr-emir#||#yvm-yevm#||#drc-derece#||#a:bd-abd#||#rfa:-ref#||#lk:y-lika#||#nz!r-nezr#||#a:rş-arş#||#rvh-ruh#||#z!vt-zi#x#RFA:#||#DRC#||#Z!VT#||#A:RŞ#||#LK:Y#||#RVH#||#eMR#||#ŞYe#||#A:BD#||#NZ!R#||#YVM#||#LK:Y#||#şye-şae#||#emr-emir#||#yvm-yevm#||#drc-derece#||#a:bd-abd#||#rfa:-ref#||#lk:y-lika#||#nz!r-nezr#||#a:rş-arş#||#rvh-ruh#||#z!vt-zi#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 16
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 467
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Yevmde onlar bariz olurlar. Onlardan bir şey ALLAH'a hafy olmaz.
Mülk, yevmde kimindir?
Vahid, kahhar ALLAH'ındır.
Esma-ül Hüsna YVM BRZ H:FY ŞYe MLK YVM VHD K:H!R .mid4173.ss40.as16.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf467.sure.40.xxxEsma-ül Hüsnaxxyevmxx#şye-şey#||#yvm-yevm#||#vhd-vahid#||#mlk-mülk#||#h:fy-hafy#||#brz-bariz#||#k:h!r-kahhar#x#YVM#||#BRZ#||#H:FY#||#ŞYe#||#MLK#||#YVM#||#VHD#||#K:H!R#||#şye-şey#||#yvm-yevm#||#vhd-vahid#||#mlk-mülk#||#h:fy-hafy#||#brz-bariz#||#k:h!r-kahhar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 17
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 468
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Bu yevmde, kesb ettikleri şeyler ile bütün nefs cezalanır.
Bu yevmde zulüm yoktur!
Muhakkak ki ALLAH, hesabı seri olandır.
Esma-ül Hüsna YVM CZY KLL NFS KSB Z:LM YVM SRA: HSB .mid4174.ss40.as17.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf468.sure.40.xxxEsma-ül Hüsnaxxyevmxx#kll-külli#||#czy-ceza#||#z:lm-zulüm#||#yvm-yevm#||#nfs-nefs#||#ksb-kesb#||#hsb-hesab#||#sra:-seri#x#YVM#||#CZY#||#KLL#||#NFS#||#KSB#||#Z:LM#||#YVM#||#SRA:#||#HSB#||#kll-külli#||#czy-ceza#||#z:lm-zulüm#||#yvm-yevm#||#nfs-nefs#||#ksb-kesb#||#hsb-hesab#||#sra:-seri#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 18
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 468
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Azife yevme, onları nezr et!
Kalbler, hançerelerin kezminin ledasına ulaşınca… zalimler için ne bir hamim... ne de itaat eden bir şefaatçi yoktur.
"Kalbin, hançerenin kezmine varması"; bir çok kaynakta "can boğaza gelince" olarak ifade edilmektedir.
NZ!R YVM eZF K:LB LDN HNCR KZ:M Z:LM HMM ŞFA: T:VA: .mid4175.ss40.as18.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf468.sure.40.xxxxxyevmxx#t:va:-itaat#||#z:lm-zalim#||#yvm-yevm#||#k:lb-kalb#||#şfa:-şefi#||#nz!r-nezr#||#hmm-hamim#||#kz:m-kezm#||#ezf-azife#||#ezf-üzuf#||#hncr-hançere#||#ldn-leda#x#NZ!R#||#YVM#||#eZF#||#K:LB#||#LDN#||#HNCR#||#KZ:M#||#Z:LM#||#HMM#||#ŞFA:#||#T:VA:#||#t:va:-itaat#||#z:lm-zalim#||#yvm-yevm#||#k:lb-kalb#||#şfa:-şefi#||#nz!r-nezr#||#hmm-hamim#||#kz:m-kezm#||#ezf-azife#||#ezf-üzuf#||#hncr-hançere#||#ldn-leda#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 19
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 468
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Aynların hainliklerine... ve sadrlarda hafi şeylere alimdir.
A:LM H:VN A:YN H:FY S:DR .mid4176.ss40.as19.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf468.sure.40.xxxx#a:lm-alim#||#s:dr-sadr#||#a:yn-ayn#||#h:fy-hafi#||#h:vn-hain#x#A:LM#||#H:VN#||#A:YN#||#H:FY#||#S:DR#||#a:lm-alim#||#s:dr-sadr#||#a:yn-ayn#||#h:fy-hafi#||#h:vn-hain#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 20
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 468
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
ALLAH, bi-hakkın kaza eder!
O'nun gayrısından davet ettikleri şeyler, bir şey kaza edemez!
Muhakkak ki ALLAH... O, semidir, basirdir.
Esma-ül Hüsna K:D:Y HK:K: DA:V DVN K:D:Y ŞYe SMA: BS:R .mid4177.ss40.as20.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf468.sure.40.xxxEsma-ül Hüsnax#da:v-davet#||#şye-şey#||#sma:-semi#||#dvn-dun#||#hk:k:-hakk#||#bs:r-basir#||#k:d:y-kaza#x#K:D:Y#||#HK:K:#||#DA:V#||#DVN#||#K:D:Y#||#ŞYe#||#SMA:#||#BS:R#||#da:v-davet#||#şye-şey#||#sma:-semi#||#dvn-dun#||#hk:k:-hakk#||#bs:r-basir#||#k:d:y-kaza#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4178.ss40.as.ssMUMİN.ns.ny.cs.syf.sure.40.xxxxx
40. MUMİN / 21-22
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 468
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Arzda seyir etmiyorlar mı... artık kendilerinden önce olanların akibetlerinin nasıl olduğuna nazar etsinler!
Onlar arzda kuvvet ve eserler olarak kendilerinden daha şedid olmuştu. Ardından ALLAH, onları zenbleri ile ahz etti ve onları ALLAH'dan vaky eden olmadı.

Bu, Rasullerinin kendilerine beyyineler ile gelmiş olmasındandır. Artık kafir oldular.
Ardından ALLAH onları ahz etti.
Muhakkak ki O, kaviydir, ikabı şedidtir.
SYR eRD: NZ:R KYF KVN A:K:B KVN K:BL KVN ŞDD K:VY eS!R eRD: eH:Z! Z!NB KVN VK:Y KVN eTY RSL BYN KFR eH:Z! K:VY ŞDD A:K:B .mid4179.ss40.as21.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf468.sure.40.xxxxxrasulxx.ss40.as22.x#k:bl-kabl#||#kyf-keyfe#||#şdd-şedid#||#erd:-arz#||#syr-seyr#||#k:vy-kaviy#||#kfr-kafir#||#byn-beyyine#||#a:k:b-akibet#||#eh:z!-ahz#||#vk:y-vaky#||#z!nb-zenb#||#nz:r-nazar#||#es!r-eser#||#eh:z!-ahz#||#a:k:b-ikab#||#rsl-rasul#||#ety-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#SYR#||#eRD:#||#NZ:R#||#KYF#||#KVN#||#A:K:B#||#KVN#||#K:BL#||#KVN#||#ŞDD#||#K:VY#||#eS!R#||#eRD:#||#eH:Z!#||#Z!NB#||#KVN#||#VK:Y#||#KVN#||#eTY#||#RSL#||#BYN#||#KFR#||#eH:Z!#||#K:VY#||#ŞDD#||#A:K:B#||#k:bl-kabl#||#kyf-keyfe#||#şdd-şedid#||#erd:-arz#||#syr-seyr#||#k:vy-kaviy#||#kfr-kafir#||#byn-beyyine#||#a:k:b-akibet#||#eh:z!-ahz#||#vk:y-vaky#||#z!nb-zenb#||#nz:r-nazar#||#es!r-eser#||#eh:z!-ahz#||#a:k:b-ikab#||#rsl-rasul#||#ety-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 23-24
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 468
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Musa'yı, ayetlerimiz ile ve mübin sultan ile Firavuna ve Haman'a ve Karun'a irsal etmiştik… ardından onlar, "kezzab sihirbazdır" dediler.
Musa Kıssası.26 RSL MVS eYY SLT: BYN K:VL SHR KZ!B .mid4180.ss40.as23.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf468.sure.40.xxxMusa Kıssası.26xkissa.120x.ss40.as24x#eyy-ayet#||#byn-mübin#||#rsl-irsal#||#slt:-sultan#||#mvs-hz. musa#||#kz!b-kezzab#||#shr-sahir#||#k:vl-xxoxx#x#RSL#||#MVS#||#eYY#||#SLT:#||#BYN#||#K:VL#||#SHR#||#KZ!B#||#eyy-ayet#||#byn-mübin#||#rsl-irsal#||#slt:-sultan#||#mvs-hz. musa#||#kz!b-kezzab#||#shr-sahir#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 25
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 468
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından onlar, BİZ'im indimizden bi-hakkın gelince dediler ki:
"Onunla beraber iman eden erkek çocukları katl edin... ve kadınlarını istihya edin."
Kafirlerin keydi, sadece, dalalet içindedir.
Musa Kıssası.26 CYe HK:K: A:ND K:VL K:TL BNY eMN HYY NSV KYD KFR D:LL .mid4181.ss40.as25.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf468.sure.40.xxxMusa Kıssası.26xximanxxkissa.120x#bny-beni#||#k:tl-katl#||#nsv-nisa#||#emn-iman#||#a:nd-ind#||#hk:k:-hakk#||#kfr-kafir#||#d:ll-dalalet#||#hyy-istihya#||#kyd-keyd#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#CYe#||#HK:K:#||#A:ND#||#K:VL#||#K:TL#||#BNY#||#eMN#||#HYY#||#NSV#||#KYD#||#KFR#||#D:LL#||#bny-beni#||#k:tl-katl#||#nsv-nisa#||#emn-iman#||#a:nd-ind#||#hk:k:-hakk#||#kfr-kafir#||#d:ll-dalalet#||#hyy-istihya#||#kyd-keyd#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 26-27
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 469
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Firavun dedi ki:
"Vezr edin beni... Musa'yı katl edeyim. O da Rabbini davet etsin. Muhakkak ben, sizin dininizi bedellendireceğinden veya arzda fesad izhar edeceğinden korkuyorum."

Musa dedi ki:
"Muhakkak ben, hesab yevmine iman etmeyen bütün mütekebbirlerden benim Rabbime ve sizin Rabbinize uvz ettim."
Musa Kıssası.26 K:VL VZ!R K:TL MVS DA:V RBB H:VF BDL DYN Z:H!R eRD: FSD K:VL MVS A:VZ! RBB RBB KLL KBR eMN YVM HSB .mid4182.ss40.as26.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf469.sure.40.xxxMusa Kıssası.26xxyevmximanxxkissa.120x.ss40.as27.x#da:v-davet#||#k:tl-katl#||#h:vf-havf#||#kll-külli#||#yvm-yevm#||#erd:-arz#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#bdl-bedel#||#dyn-din#||#fsd-fesad#||#vz!r-vezr#||#z:h!r-izhar#||#mvs-hz. musa#||#a:vz!-uvz#||#hsb-hesab#||#kbr-mütekebbir#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#VZ!R#||#K:TL#||#MVS#||#DA:V#||#RBB#||#H:VF#||#BDL#||#DYN#||#Z:H!R#||#eRD:#||#FSD#||#K:VL#||#MVS#||#A:VZ!#||#RBB#||#RBB#||#KLL#||#KBR#||#eMN#||#YVM#||#HSB#||#da:v-davet#||#k:tl-katl#||#h:vf-havf#||#kll-külli#||#yvm-yevm#||#erd:-arz#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#bdl-bedel#||#dyn-din#||#fsd-fesad#||#vz!r-vezr#||#z:h!r-izhar#||#mvs-hz. musa#||#a:vz!-uvz#||#hsb-hesab#||#kbr-mütekebbir#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4183.ss40.as.ssMUMİN.ns.ny.cs.syf.sure.40.xxxxx
40. MUMİN / 28-29
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 469
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Firavun ailesinden imanını ketm eden mü'min bir erkek kimse dedi ki:
"Bir adamı 'Rabbim ALLAH' dediğinden mi katl edeceksiniz?
Sizin Rabbinizden beyyineler ile gelmiştir. Eğer kazib olursa... onun kizbi kendinedir ve eğer sadık olursa vaad ettiklerinin bazısı size isabet eder.
Muhakkak ki ALLAH, kezzab müsrif olanı ihda etmez.
Ey kavmim!
Yevmde mülk sizindir. Arzda zahir olanlarsınız... eğer ALLAH'ın beisinden gelirse bize kim nasr eder?"

Firavun dedi ki:
"Size gösterdiğim şey... sadece, ancak, kendi gördüğüm şeydir. Sizi, sadece, reşad sebiline ihda ediyorum."
Musa Kıssası.26 K:VL RCL eMN eVL KTM eMN K:TL RCL K:VL RBB CYe BYN RBB KVN KZ!B KZ!B KVN S:DK: S:VB BA:D: VA:D H!DY SRF KZ!B K:VM MLK YVM Z:H!R eRD: NS:R BeS CYe K:VL ReY ReY H!DY SBL RŞD .mid4184.ss40.as28.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf469.sure.40.xxxMusa Kıssası.26xximanxxxyevmxxkissa.120x.ss40.as29.x#k:vm-kavim#||#evl-ali#||#k:tl-katl#||#sbl-sebil#||#ba:d:-bazı#||#yvm-yevm#||#erd:-arz#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#rcl-recül#||#va:d-vaad#||#s:vb-isabet#||#ktm-ketm#||#byn-beyyine#||#kz!b-kizb#||#kz!b-kezzab#||#kz!b-kazib#||#s:dk:-sadık#||#srf-müsrif#||#mlk-mülk#||#h!dy-ihda#||#rşd-reşad#||#ns:r-nasr#||#z:h!r-zahir#||#bes-beis#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#K:VL#||#RCL#||#eMN#||#eVL#||#KTM#||#eMN#||#K:TL#||#RCL#||#K:VL#||#RBB#||#CYe#||#BYN#||#RBB#||#KVN#||#KZ!B#||#KZ!B#||#KVN#||#S:DK:#||#S:VB#||#BA:D:#||#VA:D#||#H!DY#||#SRF#||#KZ!B#||#K:VM#||#MLK#||#YVM#||#Z:H!R#||#eRD:#||#NS:R#||#BeS#||#CYe#||#K:VL#||#ReY#||#ReY#||#H!DY#||#SBL#||#RŞD#||#k:vm-kavim#||#evl-ali#||#k:tl-katl#||#sbl-sebil#||#ba:d:-bazı#||#yvm-yevm#||#erd:-arz#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#rcl-recül#||#va:d-vaad#||#s:vb-isabet#||#ktm-ketm#||#byn-beyyine#||#kz!b-kizb#||#kz!b-kezzab#||#kz!b-kazib#||#s:dk:-sadık#||#srf-müsrif#||#mlk-mülk#||#h!dy-ihda#||#rşd-reşad#||#ns:r-nasr#||#z:h!r-zahir#||#bes-beis#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 30-31
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 469
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
İman eden dedi ki:
"Ey kavmim!
Muhakkak ben, sizin üzerinize, Nuh kavmi ve Ad ve Semud ve onlardan sonrakilerin adetleri mislince hizbler yevmi mislinden korkuyorum.
ALLAH, abd olanlar için zulüm irade etmez."
Musa Kıssası.26 K:VL eMN K:VM H:VF MS!L YVM HZB MS!L DeB K:VM NVH A:VD S!MD BA:D RVD Z:LM A:BD .mid4185.ss40.as30.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf469.sure.40.xxxMusa Kıssası.26xxyevmximanxxkissa.120x.ss40.as31.x#k:vm-kavim#||#h:vf-havf#||#rvd-irade#||#ba:d-bad#||#z:lm-zulüm#||#yvm-yevm#||#emn-iman#||#a:vd-ad kavmi#||#a:bd-abd#||#ms!l-misl#||#hzb-hizb#||#ms!l-misl#||#deb-deb#||#nvh-hz. nuh#||#s!md-semud kavmi#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eMN#||#K:VM#||#H:VF#||#MS!L#||#YVM#||#HZB#||#MS!L#||#DeB#||#K:VM#||#NVH#||#A:VD#||#S!MD#||#BA:D#||#RVD#||#Z:LM#||#A:BD#||#k:vm-kavim#||#h:vf-havf#||#rvd-irade#||#ba:d-bad#||#z:lm-zulüm#||#yvm-yevm#||#emn-iman#||#a:vd-ad kavmi#||#a:bd-abd#||#ms!l-misl#||#hzb-hizb#||#ms!l-misl#||#deb-deb#||#nvh-hz. nuh#||#s!md-semud kavmi#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 32-33
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 469
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
"Ey kavmim!
Muhakkak ben sizin üzerinize tenadi yevminden korkuyorum.
Dübürünüze tevella edeceğiniz yevmde... ALLAH'tan sizin için asım yoktur. ALLAH'ın dall ettiği kimse… artık ona hadiy yoktur."
K:VM H:VF YVM NDV YVM VLY DBR A:S:M D:LL H!DY .mid4186.ss40.as32.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf469.sure.40.xxxxxyevmxxxyevmxx.ss40.as33.x#k:vm-kavim#||#h:vf-havf#||#yvm-yevm#||#ndv-tenadi#||#d:ll-dalalet#||#h!dy-hadi#||#dbr-dübür#||#vly-tevella#||#a:s:m-mutasım#x#K:VM#||#H:VF#||#YVM#||#NDV#||#YVM#||#VLY#||#DBR#||#A:S:M#||#D:LL#||#H!DY#||#k:vm-kavim#||#h:vf-havf#||#yvm-yevm#||#ndv-tenadi#||#d:ll-dalalet#||#h!dy-hadi#||#dbr-dübür#||#vly-tevella#||#a:s:m-mutasım#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 34-35
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 470
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Önceden beyyinelerle Yusuf size gelmişti... ve ardından onunla gelen şeyden şekk içinde olmanız zeyl olmamıştı. Hatta helak olduğunda siz dediniz ki:
"Kesinlikle ALLAH ondan sonra Rasul baas etmez."

Böyledir!...
ALLAH'ın indinde ve iman edenlerin indinde kebir makt olarak… kendilerine gelen ALLAH'ın ayetleri hakkında sultan gayrısında cedel eden… mürtab müsrif kimseyi ALLAH dalalette bırakır.

Böyledir!...
ALLAH, bütün cebbar mütekebbirlerin kalbleri üzre tab eder.
CYe eSF K:BL BYN ZYL ŞKK CYe H!LK K:VL BA:S! BA:D RSL D:LL SRF RYB CDL eYY G:YR SLT: eTY KBR MK:T A:ND A:ND eMN T:BA: KLL K:LB KBR CBR .mid4187.ss40.as34.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf470.sure.40.xxxxxrasulxxximanxx.ss40.as35.x#k:bl-kabl#||#ba:d-bad#||#byn-beyyine#||#d:ll-dalalet#||#ba:s!-baas#||#rsl-rasul#||#h!lk-helak#||#şkk-şekk#||#ryb-murtab#||#zyl-zeyl#||#srf-müsrif#||#esf-hz. yusuf#||#g:yr-gayr#||#kll-külli#||#eyy-ayet#||#emn-iman#||#a:nd-ind#||#k:lb-kalb#||#kbr-mütekebbir#||#kbr-kebir#||#cdl-cedel#||#slt:-sultan#||#cbr-cebbar#||#t:ba:-tab#||#mk:t-makt#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#ety-xxoxx#x#CYe#||#eSF#||#K:BL#||#BYN#||#ZYL#||#ŞKK#||#CYe#||#H!LK#||#K:VL#||#BA:S!#||#BA:D#||#RSL#||#D:LL#||#SRF#||#RYB#||#CDL#||#eYY#||#G:YR#||#SLT:#||#eTY#||#KBR#||#MK:T#||#A:ND#||#A:ND#||#eMN#||#T:BA:#||#KLL#||#K:LB#||#KBR#||#CBR#||#k:bl-kabl#||#ba:d-bad#||#byn-beyyine#||#d:ll-dalalet#||#ba:s!-baas#||#rsl-rasul#||#h!lk-helak#||#şkk-şekk#||#ryb-murtab#||#zyl-zeyl#||#srf-müsrif#||#esf-hz. yusuf#||#g:yr-gayr#||#kll-külli#||#eyy-ayet#||#emn-iman#||#a:nd-ind#||#k:lb-kalb#||#kbr-mütekebbir#||#kbr-kebir#||#cdl-cedel#||#slt:-sultan#||#cbr-cebbar#||#t:ba:-tab#||#mk:t-makt#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 36-37
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 470
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Firavun dedi ki:
"Ey Haman!
Bana sarh bina et. Umarım ki sebeblere iblağ olurum... semaların sebeblerine!... ve ardından Musa'nın ilahına muttali olurum.
Muhakkak ben elbette onun kazib olduğunu zann ediyorum."

Böyledir!...
Kendi sui ameli, firavuna ziynetlendi... ve sebilden sadd edildi. Firavunun keydi, sadece, tebab oldu.
Musa Kıssası.26 K:VL BNY S:RH BLG: SBB SBB SMV T:LA: eLH! MVS Z:NN KZ!B ZYN SVe A:ML S:DD SBL KYD TBB .mid4188.ss40.as36.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf470.sure.40.xxxMusa Kıssası.26xkissa.120x.ss40.as37.x#bny-bina#||#elh!-ilah#||#sve-sui#||#sbl-sebil#||#smv-semavat#||#a:ml-amel#||#zyn-zeyn#||#blg:-iblağ#||#sbb-sebeb#||#s:rh-sarh#||#tbb-tebab#||#t:la:-muttali#||#kz!b-kazib#||#sbb-sebeb#||#z:nn-zann#||#s:dd-sadd#||#kyd-keyd#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#BNY#||#S:RH#||#BLG:#||#SBB#||#SBB#||#SMV#||#T:LA:#||#eLH!#||#MVS#||#Z:NN#||#KZ!B#||#ZYN#||#SVe#||#A:ML#||#S:DD#||#SBL#||#KYD#||#TBB#||#bny-bina#||#elh!-ilah#||#sve-sui#||#sbl-sebil#||#smv-semavat#||#a:ml-amel#||#zyn-zeyn#||#blg:-iblağ#||#sbb-sebeb#||#s:rh-sarh#||#tbb-tebab#||#t:la:-muttali#||#kz!b-kazib#||#sbb-sebeb#||#z:nn-zann#||#s:dd-sadd#||#kyd-keyd#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4189.ss40.as.ssMUMİN.ns.ny.cs.syf.sure.40.xxxxx
40. MUMİN / 38
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 470
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
İman eden dedi ki:
"Ey kavmim!
Bana tabi olun! Reşad sebiline ihda edeyim sizi!"
K:VL eMN K:VM TBA: H!DY SBL RŞD .mid4190.ss40.as38.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf470.sure.40.xxxxximanxx#k:vm-kavim#||#sbl-sebil#||#tba:-tabi#||#emn-iman#||#h!dy-ihda#||#rşd-reşad#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eMN#||#K:VM#||#TBA:#||#H!DY#||#SBL#||#RŞD#||#k:vm-kavim#||#sbl-sebil#||#tba:-tabi#||#emn-iman#||#h!dy-ihda#||#rşd-reşad#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 39
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 470
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
"Ey kavmim!
Muhakkak bu dünya hayatı, ancak, metadır.
Muhakkak ahiret… orası, karar darıdır."
Ahiret K:VM HYY DNV MTA: eH:R DVR K:RR .mid4191.ss40.as39.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf470.sure.40.xxxAhiretx#k:vm-kavim#||#mta:-meta#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#hyy-hayat#||#k:rr-karar#||#dvr-dar#x#K:VM#||#HYY#||#DNV#||#MTA:#||#eH:R#||#DVR#||#K:RR#||#k:vm-kavim#||#mta:-meta#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#hyy-hayat#||#k:rr-karar#||#dvr-dar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 40
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 470
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
"Seyyielere amil olan… artık sadece, mislince cezalanır. Erkek veya dişiden... salih olanlara amil olan kimse… o mü'mindir... ve ardından işte onlar, cennete dahil olurlar. Orada hesabsızca rızıklanırlar."
A:ML SVe CZY MS!L A:ML S:LH Z!KR eNS! eMN DH:L CNN RZK: G:YR HSB .mid4192.ss40.as40.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf470.sure.40.xxxxxcennetximanxx#g:yr-gayr#||#czy-ceza#||#sve-seyyie#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#s:lh-salih#||#dh:l-dahil#||#cnn-cennet#||#rzk:-rızk#||#hsb-hesab#||#ms!l-misl#||#z!kr-zeker#||#ens!-ünsa#||#a:ml-amil#x#A:ML#||#SVe#||#CZY#||#MS!L#||#A:ML#||#S:LH#||#Z!KR#||#eNS!#||#eMN#||#DH:L#||#CNN#||#RZK:#||#G:YR#||#HSB#||#g:yr-gayr#||#czy-ceza#||#sve-seyyie#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#s:lh-salih#||#dh:l-dahil#||#cnn-cennet#||#rzk:-rızk#||#hsb-hesab#||#ms!l-misl#||#z!kr-zeker#||#ens!-ünsa#||#a:ml-amil#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 41
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 471
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
"Ey kavmim!
Benim size davetim necata değil mi!... ama siz beni nara davet ediyorsunuz."
K:VM DA:V NCV DA:V NVR .mid4193.ss40.as41.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf471.sure.40.xxxxxcehennemxx#da:v-davet#||#k:vm-kavim#||#ncv-necat#||#nvr-nar#x#K:VM#||#DA:V#||#NCV#||#DA:V#||#NVR#||#da:v-davet#||#k:vm-kavim#||#ncv-necat#||#nvr-nar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 42
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 471
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
"Siz beni, ALLAH'a kafir olmam için... ve hakkında ilmim olmayan şeyi, O'na şirk koşmam için davet ediyorsunuz. Ama ben sizi... aziz, gaffar olana davet ediyorum."
Ahiret DA:V KFR ŞRK LYS A:LM DA:V A:ZZ G:FR .mid4194.ss40.as42.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf471.sure.40.xxxAhiretx#da:v-davet#||#lys-leyse#||#a:lm-ilim#||#kfr-küfr#||#g:fr-gaffar#||#a:zz-aziz#||#şrk-şirk#x#DA:V#||#KFR#||#ŞRK#||#LYS#||#A:LM#||#DA:V#||#A:ZZ#||#G:FR#||#da:v-davet#||#lys-leyse#||#a:lm-ilim#||#kfr-küfr#||#g:fr-gaffar#||#a:zz-aziz#||#şrk-şirk#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 43
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 471
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
"Besbellidir ki... benim dava edinmemi istediğiniz şey… ona dünyada ve de ahirette davet yoktur!
Bizim redd edilişimiz ALLAH'adır.
Müsrifler… onlar nar ashabıdır."
Ahiret CRM DA:V LYS DA:V DNV eH:R RDD SRF S:HB NVR .mid4195.ss40.as43.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf471.sure.40.xxxAhiretxxcehennemxx#da:v-davet#||#da:v-dava#||#lys-leyse#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#rdd-redd#||#s:hb-sahib#||#crm-lacereme#||#nvr-nar#||#srf-müsrif#x#CRM#||#DA:V#||#LYS#||#DA:V#||#DNV#||#eH:R#||#RDD#||#SRF#||#S:HB#||#NVR#||#da:v-davet#||#da:v-dava#||#lys-leyse#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#rdd-redd#||#s:hb-sahib#||#crm-lacereme#||#nvr-nar#||#srf-müsrif#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 44
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 471
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
"Artık size söylediğim şeyi yakında zikir edeceksiniz. Emri ALLAH'a havale ediyorum.
Muhakkak ki ALLAH abd olanlara basirdir."
Ahiret Z!KR K:VL FVD: eMR BS:R A:BD .mid4196.ss40.as44.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf471.sure.40.xxxAhiretx#emr-emir#||#a:bd-abd#||#z!kr-zikir#||#bs:r-basir#||#fvd:-xoxox#||#k:vl-xxoxx#x#Z!KR#||#K:VL#||#FVD:#||#eMR#||#BS:R#||#A:BD#||#emr-emir#||#a:bd-abd#||#z!kr-zikir#||#bs:r-basir#||#fvd:-xoxox#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 45
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 471
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından… ALLAH, mekr ettikleri şeyin seyyielerinden onu vaky etti... ve firavun aline sui azabla hayk etti.
Ahiret VK:Y SVe MKR HYK: eVL SVe A:Z!B .mid4197.ss40.as45.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf471.sure.40.xxxAhiretx#evl-ali#||#sve-sui#||#a:z!b-azab#||#vk:y-vaky#||#mkr-mekr#||#hyk:-hayk#x#VK:Y#||#SVe#||#MKR#||#HYK:#||#eVL#||#SVe#||#A:Z!B#||#evl-ali#||#sve-sui#||#a:z!b-azab#||#vk:y-vaky#||#mkr-mekr#||#hyk:-hayk#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 46
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 471
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Nar!...
Gudüvv ve aşiyy ona arz olunurlar.
"Saatin vuku bulacağı yevmde... firavun alini şedid azaba dahil edin!"
NVR A:RD: G:DV A:ŞV YVM K:VM SVA: DH:L eVL ŞDD A:Z!B .mid4198.ss40.as46.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf471.sure.40.xxxxxyevmxsaatxcehennemxx#k:vm-kum#||#evl-ali#||#sva:-saat#||#şdd-şedid#||#yvm-yevm#||#dh:l-dahil#||#a:z!b-azab#||#a:rd:-arz#||#g:dv-gudüvv#||#a:şv-aşiyy#||#nvr-nur#||#nvr-nar#x#NVR#||#A:RD:#||#G:DV#||#A:ŞV#||#YVM#||#K:VM#||#SVA:#||#DH:L#||#eVL#||#ŞDD#||#A:Z!B#||#k:vm-kum#||#evl-ali#||#sva:-saat#||#şdd-şedid#||#yvm-yevm#||#dh:l-dahil#||#a:z!b-azab#||#a:rd:-arz#||#g:dv-gudüvv#||#a:şv-aşiyy#||#nvr-nur#||#nvr-nar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 47-48
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 471
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Narda hacc ettiklerinde... ardından zayıf olanlar, istikbar edenlere derler ki:
"Muhakkak biz size tebaa olduk... Nardan nasibimizi ganiy eden siz misiniz!?"

İstikbar edenler der ki:
"Muhakkak biz hepimiz onun içindeyiz.
Muhakkak ki ALLAH, abd olanlar arasında hakem olmuştur."
Ahiret HCC NVR K:VL D:A:F KBR KVN TBA: G:NY NS:B NVR K:VL KBR KLL HKM BYN A:BD .mid4199.ss40.as47.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf471.sure.40.xxxAhiretxxcehennemxx.ss40.as48.x#kll-külli#||#tba:-tebaa#||#g:ny-ganiy#||#byn-beyn#||#a:bd-abd#||#nvr-nar#||#kbr-istikbar#||#hcc-hacc#||#ns:b-nasib#||#d:a:f-zayıf#||#hkm-hakem#||#kbr-istikbar#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#HCC#||#NVR#||#K:VL#||#D:A:F#||#KBR#||#KVN#||#TBA:#||#G:NY#||#NS:B#||#NVR#||#K:VL#||#KBR#||#KLL#||#HKM#||#BYN#||#A:BD#||#kll-külli#||#tba:-tebaa#||#g:ny-ganiy#||#byn-beyn#||#a:bd-abd#||#nvr-nar#||#kbr-istikbar#||#hcc-hacc#||#ns:b-nasib#||#d:a:f-zayıf#||#hkm-hakem#||#kbr-istikbar#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 49-50
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 471
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Narda olanlar, cehennemin hazinlerine derler ki:
"Rabbinizi davet edin de... yevmde bizden azabı hafifletsin."
Derler ki:
"Size Rasulleriniz beyyinelerle gelmediler mi?"
"Bilakis" derler.
Derler ki:
"Kendiniz davet edin!"
Kafirlerin daveti, sadece, dalaletedir.
Ahiret K:VL NVR CHNM H:ZN DA:V RBB H:FF YVM A:Z!B K:VL KVN eTY RSL BYN K:VL K:VL DA:V DA:V KFR D:LL .mid4200.ss40.as49.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf471.sure.40.xxxAhiretxxyevmxcehennemxxxrasulxx.ss40.as50.x#da:v-davet#||#da:v-duae#||#yvm-yevm#||#rbb-rabb#||#h:ff-hafif#||#a:z!b-azab#||#kfr-kafir#||#byn-beyyine#||#chnm-cehennem#||#nvr-nar#||#h:zn-hazin#||#rsl-rasul#||#d:ll-dalalet#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#NVR#||#CHNM#||#H:ZN#||#DA:V#||#RBB#||#H:FF#||#YVM#||#A:Z!B#||#K:VL#||#KVN#||#eTY#||#RSL#||#BYN#||#K:VL#||#K:VL#||#DA:V#||#DA:V#||#KFR#||#D:LL#||#da:v-davet#||#da:v-duae#||#yvm-yevm#||#rbb-rabb#||#h:ff-hafif#||#a:z!b-azab#||#kfr-kafir#||#byn-beyyine#||#chnm-cehennem#||#nvr-nar#||#h:zn-hazin#||#rsl-rasul#||#d:ll-dalalet#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4201.ss40.as.ssMUMİN.ns.ny.cs.syf.sure.40.xxxxx
40. MUMİN / 51
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 472
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak ki BİZ;
• Rasullerimize...
• ve dünya hayatında iman edenlere...
şahidlerin kaim olacağı yevmde nasr ederiz.
NS:R RSL eMN HYY DNV YVM K:VM ŞH!D .mid4202.ss40.as51.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf472.sure.40.xxxxxyevmxrasulximanxx#k:vm-kum#||#dnv-dünya#||#yvm-yevm#||#emn-iman#||#şh!d-şahid#||#rsl-rasul#||#hyy-hayat#||#ns:r-nasr#x#NS:R#||#RSL#||#eMN#||#HYY#||#DNV#||#YVM#||#K:VM#||#ŞH!D#||#k:vm-kum#||#dnv-dünya#||#yvm-yevm#||#emn-iman#||#şh!d-şahid#||#rsl-rasul#||#hyy-hayat#||#ns:r-nasr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 52
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 472
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Yevmde mazeretleri, zalimlere menfaat vermez.
Lanet onlar içindir. Darın suisi onlar içindir.
YVM NFA: Z:LM A:Z!R LA:N SVe DVR .mid4203.ss40.as52.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf472.sure.40.xxxxxyevmxx#la:n-lanet#||#sve-sui#||#z:lm-zalim#||#yvm-yevm#||#nfa:-nafia#||#a:z!r-mazeret#||#dvr-dar#x#YVM#||#NFA:#||#Z:LM#||#A:Z!R#||#LA:N#||#SVe#||#DVR#||#la:n-lanet#||#sve-sui#||#z:lm-zalim#||#yvm-yevm#||#nfa:-nafia#||#a:z!r-mazeret#||#dvr-dar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 53-54
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 472
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
BİZ, Musa'ya hüda vermiştik.
İsrailoğullarını da… lübb sahibleri için hüda ve zikir olan kitaba varis kılmıştık.
eTY MVS H!DY VRS! BNY SRY KTB H!DY Z!KR eVL LBB .mid4204.ss40.as53.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf472.sure.40.xxxx.ss40.as54.xxxvaadxxhaberxxxxkitabxxx#bny-beni#||#ktb-kitab#||#h!dy-huda#||#vrs!-varis#||#mvs-hz. musa#||#sry-israiloğulları#||#evl-uli#||#h!dy-huda#||#z!kr-zikir#||#lbb-lübb#||#ety-xxoxx#x#eTY#||#MVS#||#H!DY#||#VRS!#||#BNY#||#SRY#||#KTB#||#H!DY#||#Z!KR#||#eVL#||#LBB#||#bny-beni#||#ktb-kitab#||#h!dy-huda#||#vrs!-varis#||#mvs-hz. musa#||#sry-israiloğulları#||#evl-uli#||#h!dy-huda#||#z!kr-zikir#||#lbb-lübb#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 55
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 472
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık sabır et!
Muhakkak ALLAH'ın vaadi hakktır.
Zenblerin için istiğfar et!
Aşiyy ve ibkar… Rabbinin hamd etmesi ile O'nu sebbih et.
S:BR VA:D HK:K: G:FR Z!NB SBH HMD RBB A:ŞV BKR .mid4205.ss40.as55.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf472.sure.40.xxxxxxemirxxyasakxxx#rbb-rabb#||#s:br-sabr#||#va:d-vaad#||#hk:k:-hakk#||#z!nb-zenb#||#sbh-sebbih#||#g:fr-istiğfar#||#bkr-ibkar#||#a:şv-aşiyy#||#hmd-hamd#x#S:BR#||#VA:D#||#HK:K:#||#G:FR#||#Z!NB#||#SBH#||#HMD#||#RBB#||#A:ŞV#||#BKR#||#rbb-rabb#||#s:br-sabr#||#va:d-vaad#||#hk:k:-hakk#||#z!nb-zenb#||#sbh-sebbih#||#g:fr-istiğfar#||#bkr-ibkar#||#a:şv-aşiyy#||#hmd-hamd#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 56
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 472
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEDİNE
Muhakkak... ALLAH'ın ayetleri hakkında, kendilerine verilen sultan gayrısında cedel edenler… onlar, sadece, kendi sadrlarında kibir olanlardır... ki onlar, ona baliğ olamazlar.
Artık sen, ALLAH'a uvz et.
Muhakkak ki O, semidir, basirdir.
Esma-ül Hüsna CDL eYY G:YR SLT: eTY S:DR KBR BLG: A:VZ! SMA: BS:R .mid4206.ss40.as56.ssMUMİN.ns60.nyMEDİNE.cs24.syf472.sure.40.xxxEsma-ül Hüsnax#g:yr-gayr#||#sma:-semi#||#eyy-ayet#||#blg:-baliğ#||#bs:r-basir#||#a:vz!-uvz#||#cdl-cedel#||#kbr-kibr#||#s:dr-sadr#||#slt:-sultan#||#ety-xxoxx#x#CDL#||#eYY#||#G:YR#||#SLT:#||#eTY#||#S:DR#||#KBR#||#BLG:#||#A:VZ!#||#SMA:#||#BS:R#||#g:yr-gayr#||#sma:-semi#||#eyy-ayet#||#blg:-baliğ#||#bs:r-basir#||#a:vz!-uvz#||#cdl-cedel#||#kbr-kibr#||#s:dr-sadr#||#slt:-sultan#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 57
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 472
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEDİNE
Elbette semaların ve arzın halkıyeti, nasın halkıyetinden ekberdir.
Lakin nasın pek çoğu alim değillerdir.
H:LK: SMV eRD: KBR H:LK: NVS KS!R NVS A:LM .mid4207.ss40.as57.ssMUMİN.ns60.nyMEDİNE.cs24.syf472.sure.40.xxxx#nvs-nas#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#ks!r-ekser#||#h:lk:-halk#||#kbr-ekber#x#H:LK:#||#SMV#||#eRD:#||#KBR#||#H:LK:#||#NVS#||#KS!R#||#NVS#||#A:LM#||#nvs-nas#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#ks!r-ekser#||#h:lk:-halk#||#kbr-ekber#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 58
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 472
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
• Kör ve basir…
• İman edenler ve salih ameller edenler, ve sui olanlar…
istiva olamaz!
Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz!
SVY A:MY BS:R eMN A:ML S:LH SVe K:LL Z!KR .mid4208.ss40.as58.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf472.sure.40.xxxxximanxx#sve-sui#||#a:my-ama#||#k:ll-kalil#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#bs:r-basir#||#svy-istiva#||#z!kr-tezekkür#x#SVY#||#A:MY#||#BS:R#||#eMN#||#A:ML#||#S:LH#||#SVe#||#K:LL#||#Z!KR#||#sve-sui#||#a:my-ama#||#k:ll-kalil#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#bs:r-basir#||#svy-istiva#||#z!kr-tezekkür#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 59
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 473
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak… hakkında rayb olmayan saat elbette gelecek.
Lakin nasın pek çoğu iman etmiyorlar!
SVA: eTY RYB KS!R NVS eMN .mid4209.ss40.as59.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf473.sure.40.xxxxxsaatximanxx#nvs-nas#||#sva:-saat#||#emn-iman#||#ks!r-ekser#||#ryb-rayb#||#ety-xxoxx#x#SVA:#||#eTY#||#RYB#||#KS!R#||#NVS#||#eMN#||#nvs-nas#||#sva:-saat#||#emn-iman#||#ks!r-ekser#||#ryb-rayb#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 60
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 473
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Sizin Rabbiniz dedi ki:
"BEN'i dava edinin... size isticab edeyim!
Muhakkak... BANA ibadet etmeye istikbar edenler... dahr olarak cehenneme dahil olacaklar."
K:VL RBB DA:V VCB KBR A:BD DH:L CHNM DH:R .mid4210.ss40.as60.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf473.sure.40.xx*2xxxcehennemxx#da:v-dava#||#rbb-rabb#||#dh:l-dahil#||#a:bd-ibadet#||#chnm-cehennem#||#kbr-istikbar#||#vcb-isticab#||#dh:r-dahr#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#RBB#||#DA:V#||#VCB#||#KBR#||#A:BD#||#DH:L#||#CHNM#||#DH:R#||#da:v-dava#||#rbb-rabb#||#dh:l-dahil#||#a:bd-ibadet#||#chnm-cehennem#||#kbr-istikbar#||#vcb-isticab#||#dh:r-dahr#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4211.ss40.as.ssMUMİN.ns.ny.cs.syf.sure.40.xxxxx
40. MUMİN / 61
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 473
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Size, içinde teskin olamanız için geceyi... ve mubsır gündüzü kılan, ALLAH'tır.
Muhakkak ki ALLAH, elbette nas üzre fazlın zatıdır.
Lakin nasın pek çoğu şükür etmezler.
CA:L LYL SKN NH!R BS:R Z!VT FD:L NVS KS!R NVS ŞKR .mid4212.ss40.as61.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf473.sure.40.xxxx#şkr-şükür#||#lyl-leyl#||#nvs-nas#||#nh!r-nehar#||#fd:l-fazl#||#ks!r-ekser#||#bs:r-mubsır#||#skn-teskin#||#z!vt-zi#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#LYL#||#SKN#||#NH!R#||#BS:R#||#Z!VT#||#FD:L#||#NVS#||#KS!R#||#NVS#||#ŞKR#||#şkr-şükür#||#lyl-leyl#||#nvs-nas#||#nh!r-nehar#||#fd:l-fazl#||#ks!r-ekser#||#bs:r-mubsır#||#skn-teskin#||#z!vt-zi#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 62-63
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 473
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Böyledir!…
ALLAH sizin Rabbinizdir… Herşeye halıktır.
O'ndan başka ilah yoktur.
Artık siz, nasıl da ifk ediyorsunuz!...
Böyledir!...
ALLAH'ın ayetlerine cahd edenler... ifk ederler.
RBB H:LK: KLL ŞYe eLH! eNY eFK eFK KVN eYY CHD .mid4213.ss40.as62.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf473.sure.40.xxxx.ss40.as63.x#şye-şey#||#kll-külli#||#eyy-ayet#||#elh!-ilah#||#eny-ani#||#rbb-rabb#||#h:lk:-halık#||#efk-ifk#||#chd-cahd#||#efk-ifk#||#kvn-xxoxx#x#RBB#||#H:LK:#||#KLL#||#ŞYe#||#eLH!#||#eNY#||#eFK#||#eFK#||#KVN#||#eYY#||#CHD#||#şye-şey#||#kll-külli#||#eyy-ayet#||#elh!-ilah#||#eny-ani#||#rbb-rabb#||#h:lk:-halık#||#efk-ifk#||#chd-cahd#||#efk-ifk#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 64
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 473
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Size arzı karar kılan... ve semayı bina eden... ve sizi seviyelendiren ALLAH... ardından suretlerinizi ahsen etti. Sizi tayyibattan rızıklandırdı.
Böyledir!...
ALLAH sizin Rabbinizdir.
Rabb-il alemin ALLAH bereketlidir.
CA:L eRD: K:RR SMV BNY S:VR HSN S:VR RZK: T:YB RBB BRK RBB A:LM .mid4214.ss40.as64.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf473.sure.40.xxxx#bny-bina#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#rzk:-rızk#||#hsn-ahsen#||#brk-bereket#||#s:vr-suret#||#k:rr-karar#||#t:yb-tayyib#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#eRD:#||#K:RR#||#SMV#||#BNY#||#S:VR#||#HSN#||#S:VR#||#RZK:#||#T:YB#||#RBB#||#BRK#||#RBB#||#A:LM#||#bny-bina#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#rzk:-rızk#||#hsn-ahsen#||#brk-bereket#||#s:vr-suret#||#k:rr-karar#||#t:yb-tayyib#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 65
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 473
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
O hayydır.
O'ndan başka ilah yoktur.
Artık din O'na muhlis olarak O'nu davet edin!
Hamd etmek Rabb-il alemin ALLAH'ındır.
HYY eLH! DA:V H:LS: DYN HMD RBB A:LM .mid4215.ss40.as65.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf473.sure.40.xxxx#da:v-davet#||#elh!-ilah#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#dyn-din#||#hyy-hayy#||#hmd-hamd#||#h:ls:-muhlis#x#HYY#||#eLH!#||#DA:V#||#H:LS:#||#DYN#||#HMD#||#RBB#||#A:LM#||#da:v-davet#||#elh!-ilah#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#dyn-din#||#hyy-hayy#||#hmd-hamd#||#h:ls:-muhlis#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 66
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 473
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Muhakkak ben, bana Rabbimden beyyineler geldiğinde, ALLAH'ın gayrısında davet ettiklerinize abd olmaktan nehy edildim.
Rabb-il alemine silm olmam bana emir olundu."
K:VL NH!Y A:BD DA:V DVN CYe BYN RBB eMR SLM RBB A:LM .mid4216.ss40.as66.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf473.sure.40.xxxx#da:v-davet#||#dvn-dun#||#emr-umur#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#nh!y-nehy#||#byn-beyyine#||#slm-silm#||#a:bd-abd#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#NH!Y#||#A:BD#||#DA:V#||#DVN#||#CYe#||#BYN#||#RBB#||#eMR#||#SLM#||#RBB#||#A:LM#||#da:v-davet#||#dvn-dun#||#emr-umur#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#nh!y-nehy#||#byn-beyyine#||#slm-silm#||#a:bd-abd#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 67
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 474
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
• Turabdan sizi halk eden O'dur.
• Sonra nutfeden,
• Sonra alaktan.
• Sonra sizi tıfl olarak ihrac eder.
• Sonra sizin şedidinize iblağ olmanız için...
• sonra şeyhler olmanız için...
• Sizden (bazı) kimseler önceden vefat ettirilmişlerdir.
• müsemma ecele ulaşmanız için...
Umulur ki akıl edersiniz.
Doğa/Yaşam H:LK: TRB NT:F A:LK: H:RC T:FL BLG: ŞDD KVN ŞYH: VFY K:BL BLG: eCL SMV A:K:L .mid4217.ss40.as67.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf474.sure.40.xxxDoğa/Yaşamxxalakxx#kvn-tekun#||#k:bl-kabl#||#şdd-şedid#||#smv-müsemma#||#a:k:l-akıl#||#ecl-ecel#||#h:lk:-halk#||#blg:-iblağ#||#h:rc-ihrac#||#a:lk:-alak#||#vfy-vefat#||#trb-turab#||#nt:f-nutfe#||#şyh:-şeyh#||#t:fl-tıfl#x#H:LK:#||#TRB#||#NT:F#||#A:LK:#||#H:RC#||#T:FL#||#BLG:#||#ŞDD#||#KVN#||#ŞYH:#||#VFY#||#K:BL#||#BLG:#||#eCL#||#SMV#||#A:K:L#||#kvn-tekun#||#k:bl-kabl#||#şdd-şedid#||#smv-müsemma#||#a:k:l-akıl#||#ecl-ecel#||#h:lk:-halk#||#blg:-iblağ#||#h:rc-ihrac#||#a:lk:-alak#||#vfy-vefat#||#trb-turab#||#nt:f-nutfe#||#şyh:-şeyh#||#t:fl-tıfl#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 68
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 474
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Hayy eden ve mevt eden O'dur.
Emir kaza olunca… ardından ona, ancak, "OL!" der... ve ardından olur!
HYY MVT K:D:Y eMR K:VL KVN KVN .mid4218.ss40.as68.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf474.sure.40.xxxx#kvn-yekün#||#emr-emir#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#||#k:d:y-kaza#||#k:vl-xxoxx#x#HYY#||#MVT#||#K:D:Y#||#eMR#||#K:VL#||#KVN#||#KVN#||#kvn-yekün#||#emr-emir#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#||#k:d:y-kaza#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4219.ss40.as.ssMUMİN.ns.ny.cs.syf.sure.40.xxxxx
40. MUMİN / 69-70
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 474
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
ALLAH'ın ayetleri hakkında cedel edenlerin… nasıl da sarf olduklarını görmedin mi?... ki onlar, kitabı ve onunla Rasullerimize irsal ettiklerimizi kizb edenlerdir.
Artık yakında alim olacaklar.
ReY CDL eYY eNY S:RF KZ!B KTB RSL RSL A:LM .mid4220.ss40.as69.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf474.sure.40.xxxxxrasulxx.ss40.as70.xxxkitabxxx#eyy-ayet#||#eny-ani#||#cdl-cedel#||#s:rf-sarf#||#ktb-kitab#||#a:lm-alim#||#rsl-rasul#||#kz!b-kizb#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#CDL#||#eYY#||#eNY#||#S:RF#||#KZ!B#||#KTB#||#RSL#||#RSL#||#A:LM#||#eyy-ayet#||#eny-ani#||#cdl-cedel#||#s:rf-sarf#||#ktb-kitab#||#a:lm-alim#||#rsl-rasul#||#kz!b-kizb#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 71-72
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 474
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
O zaman, unklarında guller ve silsileler… hamim içinde sehb olacaklar... sonra da narda secr olacaklar.
G:LL A:NK: SLSL SHB HMM NVR SCR .mid4221.ss40.as71.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf474.sure.40.xxxxxcehennemxx.ss40.as72.x#a:nk:-unk#||#g:ll-gull#||#slsl-silsile#||#shb-sehb#||#nvr-nar#||#hmm-hamim#||#scr-secr#x#G:LL#||#A:NK:#||#SLSL#||#SHB#||#HMM#||#NVR#||#SCR#||#a:nk:-unk#||#g:ll-gull#||#slsl-silsile#||#shb-sehb#||#nvr-nar#||#hmm-hamim#||#scr-secr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 73-74
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 474
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Sonra onlara denilecek ki:
"ALLAH'ın gayrısından şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede?"

Diyecekler ki:
"Bizden dalalet ettiler.
Bilakis!
Biz önceden bir şey davet edenler olmamışız!"
Böyledir!...
ALLAH, kafirleri dalalette bırakır.
K:VL KVN ŞRK DVN K:VL D:LL KVN DA:V K:BL ŞYe D:LL KFR .mid4222.ss40.as73.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf474.sure.40.xxxx.ss40.as74.x#da:v-davet#||#k:bl-kabl#||#şye-şey#||#dvn-dun#||#kfr-kafir#||#şrk-şirk#||#d:ll-dalalet#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#KVN#||#ŞRK#||#DVN#||#K:VL#||#D:LL#||#KVN#||#DA:V#||#K:BL#||#ŞYe#||#D:LL#||#KFR#||#da:v-davet#||#k:bl-kabl#||#şye-şey#||#dvn-dun#||#kfr-kafir#||#şrk-şirk#||#d:ll-dalalet#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 75
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 474
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Bu,
• arzda hakk gayrısıyla ifrah olmuş olduğunuz şey iledir...
• ve merah etmiş olduğunuz şey iledir.
KVN FRH eRD: G:YR HK:K: KVN MRH .mid4223.ss40.as75.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf474.sure.40.xxxx#g:yr-gayr#||#erd:-arz#||#hk:k:-hakk#||#frh-ifrah#||#mrh-merah#||#kvn-xxoxx#x#KVN#||#FRH#||#eRD:#||#G:YR#||#HK:K:#||#KVN#||#MRH#||#g:yr-gayr#||#erd:-arz#||#hk:k:-hakk#||#frh-ifrah#||#mrh-merah#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 76
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 474
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
İçinde ebedi kalacağınız cehennemin bablarından dahil olun!
Artık, mütekebbirlerin mesvası ne beistir!
DH:L BVB CHNM H:LD BeS S!VY KBR .mid4224.ss40.as76.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf474.sure.40.xxxxxcehennemxx#dh:l-dahil#||#h:ld-halid#||#chnm-cehennem#||#kbr-mütekebbir#||#bvb-bab#||#bes-beis#||#s!vy-mesva#x#DH:L#||#BVB#||#CHNM#||#H:LD#||#BeS#||#S!VY#||#KBR#||#dh:l-dahil#||#h:ld-halid#||#chnm-cehennem#||#kbr-mütekebbir#||#bvb-bab#||#bes-beis#||#s!vy-mesva#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 77
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 474
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık sabır et!
Muhakkak… ALLAH'ın vaadi hakktır.
Artık belki… onlara vaad ettiklerimizden bazısını sana gösteririz… belki de seni vefat ettiririz… ardından onlar, BİZ'e rücu edeceklerdir.
S:BR VA:D HK:K: ReY BA:D: VA:D VFY RCA: .mid4225.ss40.as77.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf474.sure.40.xxxx#ba:d:-bazı#||#s:br-sabr#||#va:d-vaad#||#hk:k:-hakk#||#rca:-rücu#||#vfy-vefat#||#rey-xxoxx#x#S:BR#||#VA:D#||#HK:K:#||#ReY#||#BA:D:#||#VA:D#||#VFY#||#RCA:#||#ba:d:-bazı#||#s:br-sabr#||#va:d-vaad#||#hk:k:-hakk#||#rca:-rücu#||#vfy-vefat#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 78
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 475
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Senden önce, onlara kendilerinden Rasuller irsal ettik!
Onlardan, sana kıssa ettiklerimiz de, sana kıssa etmediklerimiz de var.
Rasul için, ALLAH'ın izni ile olmadan... ayet gelmesi olamaz.
Ardından, ALLAH'ın emri geldiğinde, bi-hakkın kaza edilir. Hasar alanlar, batılda olanlardır.
RSL RSL K:BL K:S:S: K:S:S: KVN RSL eTY eYY eZ!N CYe eMR K:D:Y HK:K: H:SR BT:L .mid4226.ss40.as78.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf475.sure.40.xxxxxrasulxx#kvn-kane#||#k:bl-kabl#||#eyy-ayet#||#emr-emir#||#h:sr-hasir#||#hk:k:-hakk#||#k:s:s:-kıssa#||#rsl-rasul#||#ez!n-izin#||#k:d:y-kaza#||#bt:l-batıl#||#cye-xxoxx#||#ety-xxoxx#x#RSL#||#RSL#||#K:BL#||#K:S:S:#||#K:S:S:#||#KVN#||#RSL#||#eTY#||#eYY#||#eZ!N#||#CYe#||#eMR#||#K:D:Y#||#HK:K:#||#H:SR#||#BT:L#||#kvn-kane#||#k:bl-kabl#||#eyy-ayet#||#emr-emir#||#h:sr-hasir#||#hk:k:-hakk#||#k:s:s:-kıssa#||#rsl-rasul#||#ez!n-izin#||#k:d:y-kaza#||#bt:l-batıl#||#cye-xxoxx#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4227.ss40.as.ssMUMİN.ns.ny.cs.syf.sure.40.xxxxx
40. MUMİN / 79-80
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 475
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlardan irkab etmeniz ve onlardan yemeniz için sizin için enam kılan ALLAH'tır.
Onda sizin için ve sadrlarınızdaki hacetlere iblağ olmanız için menfaatler vardır.
Onların üzerinde ve gemiler üzerinde hamil olunursunuz.
Doğa/Yaşam CA:L NA:M RKB eKL NFA: BLG: HVC S:DR FLK HML .mid4228.ss40.as79.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf475.sure.40.xxxDoğa/Yaşamxxsayıxx.ss40.as80.x#hml-haml#||#nfa:-nafia#||#flk-fulk#||#ekl-ekl#||#na:m-enam#||#rkb-irkab#||#blg:-iblağ#||#s:dr-sadr#||#hvc-hacet#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#NA:M#||#RKB#||#eKL#||#NFA:#||#BLG:#||#HVC#||#S:DR#||#FLK#||#HML#||#hml-haml#||#nfa:-nafia#||#flk-fulk#||#ekl-ekl#||#na:m-enam#||#rkb-irkab#||#blg:-iblağ#||#s:dr-sadr#||#hvc-hacet#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 81
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 475
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Size ayetlerini gösteriyor… artık siz, ALLAH'ın ayetlerinin hangisini inkar ediyorsunuz!?
ReY eYY eYY NKR .mid4229.ss40.as81.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf475.sure.40.xxxx#eyy-ayet#||#nkr-inkar#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#eYY#||#eYY#||#NKR#||#eyy-ayet#||#nkr-inkar#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 82
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 475
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Arzda seyir etmiyorlar mı... artık kendilerinden öncekilerin akibetlerinin nasıl olduğuna nazar etsinler!
Onlardan pek çoğu kuvvetçe ve eserleriyle arzda daha şedid olmuştu.
Kesb etmiş oldukları şey kendilerini daha ganiy etmedi.
SYR eRD: NZ:R KYF KVN A:K:B K:BL KVN KS!R ŞDD K:VY eS!R eRD: G:NY KVN KSB .mid4230.ss40.as82.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf475.sure.40.xxxx#k:bl-kabl#||#kyf-keyfe#||#şdd-şedid#||#erd:-arz#||#ksb-kesb#||#syr-seyr#||#g:ny-agna#||#ks!r-ekser#||#k:vy-kuvve#||#nz:r-nazar#||#a:k:b-akibet#||#es!r-eser#||#kvn-xxoxx#x#SYR#||#eRD:#||#NZ:R#||#KYF#||#KVN#||#A:K:B#||#K:BL#||#KVN#||#KS!R#||#ŞDD#||#K:VY#||#eS!R#||#eRD:#||#G:NY#||#KVN#||#KSB#||#k:bl-kabl#||#kyf-keyfe#||#şdd-şedid#||#erd:-arz#||#ksb-kesb#||#syr-seyr#||#g:ny-agna#||#ks!r-ekser#||#k:vy-kuvve#||#nz:r-nazar#||#a:k:b-akibet#||#es!r-eser#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 83
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 475
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından, Rasulleri beyyinler ile geldiğinde... ilimden indlerinde olan ile ifrah oldular. Kendisiyle istihza etmiş oldukları şey onları hayk etti.
CYe RSL BYN FRH A:ND A:LM HYK: KVN H!Ze .mid4231.ss40.as83.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf475.sure.40.xxxxxrasulxx#a:nd-ind#||#a:lm-ilim#||#byn-beyyine#||#h!ze-istihza#||#rsl-rasul#||#frh-ifrah#||#hyk:-hayk#||#cye-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#CYe#||#RSL#||#BYN#||#FRH#||#A:ND#||#A:LM#||#HYK:#||#KVN#||#H!Ze#||#a:nd-ind#||#a:lm-ilim#||#byn-beyyine#||#h!ze-istihza#||#rsl-rasul#||#frh-ifrah#||#hyk:-hayk#||#cye-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
40. MUMİN / 84-85
Surede Ayet: 85
Kitap Sırası: 40
Nüzul Sırası: 60
Sayfa: 475
Cüz: 24
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından beisimizi gördüklerinde dediler ki:
"ALLAH'ın vahdetine iman ettik. Müşrik olmuş olduğumuz şeylere kafir olduk."
Artık, beisimizi gördüklerinde, imanları onlara menfaat sağlamaz.
KENDİSİNE abd olanlar hakkında, hilv eden ALLAH'ın sünnetidir. Hasar alanlar, işte o kafirlerdir.
ReY BeS K:VL eMN VHD KFR KVN ŞRK KVN NFA: eMN ReY BeS SNN H:LV A:BD H:SR KFR .mid4232.ss40.as84.ssMUMİN.ns60.nyMEKKE.cs24.syf475.sure.40.xxxxximanxxximanxx.ss40.as85.xxxibadetxxx#emn-iman#||#h:sr-hasir#||#nfa:-nafia#||#kfr-kafir#||#vhd-vahdet#||#a:bd-abd#||#şrk-müşrik#||#bes-beis#||#h:lv-hilv#||#snn-sünnet#||#bes-beis#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#BeS#||#K:VL#||#eMN#||#VHD#||#KFR#||#KVN#||#ŞRK#||#KVN#||#NFA:#||#eMN#||#ReY#||#BeS#||#SNN#||#H:LV#||#A:BD#||#H:SR#||#KFR#||#emn-iman#||#h:sr-hasir#||#nfa:-nafia#||#kfr-kafir#||#vhd-vahdet#||#a:bd-abd#||#şrk-müşrik#||#bes-beis#||#h:lv-hilv#||#snn-sünnet#||#bes-beis#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#rey-xxoxx#