DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
CUMA SURES��

10 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5090.ss62.as.ssCUMA.ns110.ny.cs28.syf552.sure.62.xxxxx
Orijinal Metin :
62. CUMA / 1
Surede Ayet: 11
Kitap Sırası: 62
Nüzul Sırası: 110
Sayfa: 552
Cüz: 28
Nüzul Yeri: MEDİNE
Semalarda olanların ve arzda olanların sebbih etmeleri ALLAH'adır!
Meliktir, kuddüstür, azizdir, hakimdir.
Esma-ül Hüsna SBH SMV eRD: MLK K:DS A:ZZ HKM .mid5091.ss62.as1.ssCUMA.ns110.nyMEDİNE.cs28.syf552.sure.62.xxxEsma-ül Hüsnaxximan-duruxxxxibadetxxx#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:zz-aziz#||#sbh-sebbih#||#mlk-melik#||#hkm-hakim#||#k:ds-kuddüs#x#SBH#||#SMV#||#eRD:#||#MLK#||#K:DS#||#A:ZZ#||#HKM#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:zz-aziz#||#sbh-sebbih#||#mlk-melik#||#hkm-hakim#||#k:ds-kuddüs#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
62. CUMA / 2-3
Surede Ayet: 11
Kitap Sırası: 62
Nüzul Sırası: 110
Sayfa: 552
Cüz: 28
Nüzul Yeri: MEDİNE
O... ümmilere, kendilerinden Rasul baas ederek...
• ayetlerini onlara tilavet eder...
• ve onları tezkiye eder...
• ve onları kitaba ve hikmete alim eder.
Onlar... ve onlardan başka… onlara henüz ilhak olmamış olanlar… önceden elbette mübin dalalet içindeydiler.
O, azizdir, hakimdir.
Esma-ül Hüsna BA:S! eMM RSL TLV eYY ZKV A:LM KTB HKM KVN K:BL D:LL BYN eH:R LHK: A:ZZ HKM .mid5092.ss62.as2.ssCUMA.ns110.nyMEDİNE.cs28.syf552.sure.62.xxxEsma-ül Hüsnaxxrasulxx.ss62.as3.xxxvaadxxhaberxxxxkitabxxx#k:bl-kabl#||#ktb-kitab#||#eyy-ayet#||#a:lm-alim#||#byn-mübin#||#tlv-tilavet#||#rsl-rasul#||#d:ll-dalalet#||#hkm-hikmet#||#zkv-tezkiye#||#ba:s!-baas#||#emm-ümmi#||#eh:r-ahar#||#hkm-hakim#||#a:zz-aziz#||#lhk:-ilhak#||#kvn-xxoxx#x#BA:S!#||#eMM#||#RSL#||#TLV#||#eYY#||#ZKV#||#A:LM#||#KTB#||#HKM#||#KVN#||#K:BL#||#D:LL#||#BYN#||#eH:R#||#LHK:#||#A:ZZ#||#HKM#||#k:bl-kabl#||#ktb-kitab#||#eyy-ayet#||#a:lm-alim#||#byn-mübin#||#tlv-tilavet#||#rsl-rasul#||#d:ll-dalalet#||#hkm-hikmet#||#zkv-tezkiye#||#ba:s!-baas#||#emm-ümmi#||#eh:r-ahar#||#hkm-hakim#||#a:zz-aziz#||#lhk:-ilhak#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
62. CUMA / 4
Surede Ayet: 11
Kitap Sırası: 62
Nüzul Sırası: 110
Sayfa: 552
Cüz: 28
Nüzul Yeri: MEDİNE
Bu, ALLAH'ın dilediğine verdiği fazlıdır.
ALLAH, azim fazlın zatdır.
FD:L eTY ŞYe Z!VT FD:L A:Z:M .mid5093.ss62.as4.ssCUMA.ns110.nyMEDİNE.cs28.syf552.sure.62.xxxxximan-duruxxxxibadetxxx#şye-şae#||#fd:l-fazl#||#a:z:m-azim#||#z!vt-zi#||#ety-xxoxx#x#FD:L#||#eTY#||#ŞYe#||#Z!VT#||#FD:L#||#A:Z:M#||#şye-şae#||#fd:l-fazl#||#a:z:m-azim#||#z!vt-zi#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
62. CUMA / 5
Surede Ayet: 11
Kitap Sırası: 62
Nüzul Sırası: 110
Sayfa: 552
Cüz: 28
Nüzul Yeri: MEDİNE
Tevrat'a hamil edilip... sonra ona hamil olamayanların meseli... seferlere hamil eşek meseli gibidir.
ALLAH'ın ayetlerini kizb eden kavmin meseli ne beistir.
ALLAH, zalimlerin kavmini ihda etmez.
MS!L HML TVR HML MS!L HMR HML SFR BeS MS!L K:VM KZ!B eYY H!DY K:VM Z:LM .mid5094.ss62.as5.ssCUMA.ns110.nyMEDİNE.cs28.syf552.sure.62.xxxxxxkitabxxx#k:vm-kavim#||#eyy-ayet#||#z:lm-zalim#||#hml-haml#||#h!dy-ihda#||#ms!l-mesel#||#hmr-hımar#||#kz!b-kizb#||#sfr-sefer#||#bes-beis#||#tvr-tevrat#x#MS!L#||#HML#||#TVR#||#HML#||#MS!L#||#HMR#||#HML#||#SFR#||#BeS#||#MS!L#||#K:VM#||#KZ!B#||#eYY#||#H!DY#||#K:VM#||#Z:LM#||#k:vm-kavim#||#eyy-ayet#||#z:lm-zalim#||#hml-haml#||#h!dy-ihda#||#ms!l-mesel#||#hmr-hımar#||#kz!b-kizb#||#sfr-sefer#||#bes-beis#||#tvr-tevrat#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
62. CUMA / 6-7
Surede Ayet: 11
Kitap Sırası: 62
Nüzul Sırası: 110
Sayfa: 552
Cüz: 28
Nüzul Yeri: MEDİNE
De ki:
"Ey hadü olanlar!
Eğer nasın gayrısında, kendinizin ALLAH'a veliyler olduğunuza zeam ediyorsanız... eğer sadıksanız, mevt temenni edin."
Ne var ki... elleriyle takdim ettikleri şeyler ile (ötürü) ebediyyen bunu temenni edemezler.
ALLAH, zalimlere alimdir.
K:VL H!VD ZA:M VLY DVN NVS MNY MVT KVN S:DK: MNY eBD K:DM YDY A:LM Z:LM .mid5095.ss62.as6.ssCUMA.ns110.nyMEDİNE.cs28.syf552.sure.62.xxxx.ss62.as7.x#nvs-nas#||#dvn-dun#||#h!vd-hadü#||#vly-veliy#||#mvt-mevt#||#s:dk:-sadık#||#mny-temenni#||#za:m-zeam#||#z:lm-zalim#||#a:lm-alim#||#ydy-yed#||#ebd-ebed#||#k:dm-takdim#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#H!VD#||#ZA:M#||#VLY#||#DVN#||#NVS#||#MNY#||#MVT#||#KVN#||#S:DK:#||#MNY#||#eBD#||#K:DM#||#YDY#||#A:LM#||#Z:LM#||#nvs-nas#||#dvn-dun#||#h!vd-hadü#||#vly-veliy#||#mvt-mevt#||#s:dk:-sadık#||#mny-temenni#||#za:m-zeam#||#z:lm-zalim#||#a:lm-alim#||#ydy-yed#||#ebd-ebed#||#k:dm-takdim#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
62. CUMA / 8
Surede Ayet: 11
Kitap Sırası: 62
Nüzul Sırası: 110
Sayfa: 552
Cüz: 28
Nüzul Yeri: MEDİNE
De ki:
"Firar ettiğiniz mevt... muhakkak o, size mülaki olacaktır. Sonra gayba ve şahadete alim olana redd edileceksiniz!
Ardından, amel etmiş olduklarınızı size haber verecek."
K:VL MVT FRR LK:Y RDD A:LM G:YB ŞH!D NBe KVN A:ML .mid5096.ss62.as8.ssCUMA.ns110.nyMEDİNE.cs28.syf552.sure.62.xxxx#frr-firar#||#rdd-redd#||#a:lm-alim#||#a:ml-amel#||#nbe-nebe#||#şh!d-şahadet#||#g:yb-gayb#||#lk:y-mülaki#||#mvt-mevt#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#MVT#||#FRR#||#LK:Y#||#RDD#||#A:LM#||#G:YB#||#ŞH!D#||#NBe#||#KVN#||#A:ML#||#frr-firar#||#rdd-redd#||#a:lm-alim#||#a:ml-amel#||#nbe-nebe#||#şh!d-şahadet#||#g:yb-gayb#||#lk:y-mülaki#||#mvt-mevt#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid5097.ss62.as.ssCUMA.ns.ny.cs.syf.sure.62.xxxxx
62. CUMA / 9-10
Surede Ayet: 11
Kitap Sırası: 62
Nüzul Sırası: 110
Sayfa: 553
Cüz: 28
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey iman edenler!
Cuma yevminde, salat için nida edildiğinde... hemen ALLAH'ı zikre say edin!... ve bey'i vezr edin!
Eğer alim olmuş olursanız… sizin için hayrlı olan budur.
Ardından... salatı kaza ettiğinizde... artık arzda intişar edin ve ALLAH'ın fazlından ibtiga edin.
ALLAH'ı çokça zikir edin. Umulur ki felaha ulaşırsınız!
Cuma Ayeti eMN NDV S:LV YVM CMA: SA:Y Z!KR VZ!R BYA: H:YR KVN A:LM K:D:Y S:LV NŞR eRD: BG:Y FD:L Z!KR KS!R FLH .mid5098.ss62.as9.ssCUMA.ns110.nyMEDİNE.cs28.syf553.sure.62.xxxCuma Ayetixxyevmxsalatximanxxxsalatxx.ss62.as10.xxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#yvm-yevm#||#emn-iman#||#a:lm-alim#||#cma:-cuma#||#h:yr-hayr#||#sa:y-say#||#s:lv-salat#||#z!kr-zikir#||#ndv-nida#||#bya:-bey#||#vz!r-vezr#||#erd:-arz#||#fd:l-fazl#||#ks!r-kesir#||#s:lv-salat#||#z!kr-zikir#||#nşr-intişar#||#bg:y-ibtiga#||#k:d:y-kaza#||#flh-felah#||#kvn-xxoxx#x#eMN#||#NDV#||#S:LV#||#YVM#||#CMA:#||#SA:Y#||#Z!KR#||#VZ!R#||#BYA:#||#H:YR#||#KVN#||#A:LM#||#K:D:Y#||#S:LV#||#NŞR#||#eRD:#||#BG:Y#||#FD:L#||#Z!KR#||#KS!R#||#FLH#||#yvm-yevm#||#emn-iman#||#a:lm-alim#||#cma:-cuma#||#h:yr-hayr#||#sa:y-say#||#s:lv-salat#||#z!kr-zikir#||#ndv-nida#||#bya:-bey#||#vz!r-vezr#||#erd:-arz#||#fd:l-fazl#||#ks!r-kesir#||#s:lv-salat#||#z!kr-zikir#||#nşr-intişar#||#bg:y-ibtiga#||#k:d:y-kaza#||#flh-felah#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
62. CUMA / 11
Surede Ayet: 11
Kitap Sırası: 62
Nüzul Sırası: 110
Sayfa: 553
Cüz: 28
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ticareti veya lehvi görünce ona fazz oldular... ve seni kaim olarak terk ettiler.
De ki:
"ALLAH'ın indinde olanlar lehvden ve ticaretten hayrdır. ALLAH, rızk verenlerin hayrlısıdır."
Rivayete göre; bir Cuma vaktinde… Rasulullah (sav) miberde ayakta hutbede iken, şehre bir kervan girdiğinin duyulmuması üzerine… cemaat mescidi terk etmiş ve sadece 12 kişi kalmıştır. Buna istinaden bu ayet inzal olmuştur.
ReY TCR LH!V FD:D: TRK K:VM K:VL A:ND H:YR TCR H:YR RZK: .mid5099.ss62.as11.ssCUMA.ns110.nyMEDİNE.cs28.syf553.sure.62.xxxx#k:vm-kaim#||#a:nd-ind#||#h:yr-hayr#||#trk-terk#||#rzk:-razık#||#tcr-ticaret#||#lh!v-lehv#||#fd:d:-fazz#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#TCR#||#LH!V#||#FD:D:#||#TRK#||#K:VM#||#K:VL#||#A:ND#||#H:YR#||#TCR#||#H:YR#||#RZK:#||#k:vm-kaim#||#a:nd-ind#||#h:yr-hayr#||#trk-terk#||#rzk:-razık#||#tcr-ticaret#||#lh!v-lehv#||#fd:d:-fazz#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss62.)