İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
MULK SURES��

30 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5159.ss67.as.ssMULK.ns77.ny.cs29.syf561.sure.67.xxxxx
Orijinal Metin :
67. MULK / 1-2-3
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 561
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
• Mülk elinde olan…
• ve herşeye kadir olan...
• Amel yönünden hanginizin ahsen olduğunu belv etmek için mevti ve hayatı halk eden...
• ve aziz, gafur olan...
• Yedi semaları tabaka tabaka halk eden…
bereketlidir.
Rahmanın halk edişinde fevt olmuşlardan göremezsin. Ardından, basarını rücu et (bakalım), fatırlar var mı?
Esma-ül Hüsna Esma-ül Hüsna BRK YDY MLK KLL ŞYe K:DR H:LK: MVT HYY BLV HSN A:ML A:ZZ G:FR H:LK: SBA: SMV T:BK: ReY H:LK: RHM FVT RCA: BS:R ReY FT:R .mid5160.ss67.as1.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf561.sure.67.xxxEsma-ül Hüsna Esma-ül Hüsnaxxalakxx.ss67.as2.ss67.as3.x#şye-şey#||#kll-külli#||#ydy-yed#||#mlk-mülk#||#k:dr-kadir#||#brk-bereket#||#a:ml-amel#||#h:lk:-halk#||#a:zz-aziz#||#g:fr-gafur#||#hsn-ahsen#||#hyy-hayat#||#mvt-mevt#||#blv-belv#||#sba:-seba#||#smv-semavat#||#rhm-rahman#||#h:lk:-halk#||#rca:-rücu#||#bs:r-basar#||#t:bk:-tabaka#||#ft:r-fatır#||#fvt-fevt#||#rey-xxoxx#x#BRK#||#YDY#||#MLK#||#KLL#||#ŞYe#||#K:DR#||#H:LK:#||#MVT#||#HYY#||#BLV#||#HSN#||#A:ML#||#A:ZZ#||#G:FR#||#H:LK:#||#SBA:#||#SMV#||#T:BK:#||#ReY#||#H:LK:#||#RHM#||#FVT#||#RCA:#||#BS:R#||#ReY#||#FT:R#||#şye-şey#||#kll-külli#||#ydy-yed#||#mlk-mülk#||#k:dr-kadir#||#brk-bereket#||#a:ml-amel#||#h:lk:-halk#||#a:zz-aziz#||#g:fr-gafur#||#hsn-ahsen#||#hyy-hayat#||#mvt-mevt#||#blv-belv#||#sba:-seba#||#smv-semavat#||#rhm-rahman#||#h:lk:-halk#||#rca:-rücu#||#bs:r-basar#||#t:bk:-tabaka#||#ft:r-fatır#||#fvt-fevt#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 4
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 561
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Sonra, basarını iki kerre (daha) irca et.
Basarın sana hasii olarak ve hasir olarak inkılab eder.
RCA: BS:R KRR K:LB BS:R H:Se HSR .mid5161.ss67.as4.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf561.sure.67.xxxxxsayıxx#bs:r-basar#||#k:lb-inkılab#||#rca:-irca#||#hsr-hasir#||#h:se-hasii#||#krr-kerre#x#RCA:#||#BS:R#||#KRR#||#K:LB#||#BS:R#||#H:Se#||#HSR#||#bs:r-basar#||#k:lb-inkılab#||#rca:-irca#||#hsr-hasir#||#h:se-hasii#||#krr-kerre#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 5
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 561
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Dünyanın semasını misbahlar ile ziynetledik!
BİZ onları, şeytan için recm eden kıldık. Onlar için seir azabı atid ettik.
Şeytan ZYN SMV DNV S:BH CA:L RCM ŞT:N A:TD A:Z!B SA:R .mid5162.ss67.as5.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf561.sure.67.xx*1xŞeytanxxŞeytanxx#dnv-dünya#||#smv-sema#||#zyn-zeyn#||#a:z!b-azab#||#sa:r-seir#||#s:bh-misbah#||#a:td-atid#||#rcm-recm#||#ca:l-xxoxx#x#ZYN#||#SMV#||#DNV#||#S:BH#||#CA:L#||#RCM#||#ŞT:N#||#A:TD#||#A:Z!B#||#SA:R#||#dnv-dünya#||#smv-sema#||#zyn-zeyn#||#a:z!b-azab#||#sa:r-seir#||#s:bh-misbah#||#a:td-atid#||#rcm-recm#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 6
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 561
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Cehennem azabı, Rabbine kafir olanlar içindir! O, ne beis masirdir!
KFR RBB A:Z!B CHNM BeS S:YR .mid5163.ss67.as6.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf561.sure.67.xxxxxcehennemxx#rbb-rabb#||#a:z!b-azab#||#kfr-kafir#||#s:yr-masir#||#chnm-cehennem#||#bes-beis#x#KFR#||#RBB#||#A:Z!B#||#CHNM#||#BeS#||#S:YR#||#rbb-rabb#||#a:z!b-azab#||#kfr-kafir#||#s:yr-masir#||#chnm-cehennem#||#bes-beis#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 7
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 561
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Onun içine ilka olduklarında... fevr ederken onun şehikini işitirler.
LK:Y SMA: ŞH!K: FVR .mid5164.ss67.as7.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf561.sure.67.xxxx#sma:-semi#||#lk:y-ilka#||#şh!k:-şehik#||#fvr-fevr#x#LK:Y#||#SMA:#||#ŞH!K:#||#FVR#||#sma:-semi#||#lk:y-ilka#||#şh!k:-şehik#||#fvr-fevr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 8
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 561
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Gayzından neredeyse temeyyüz edecek.
Hepsi, oraya ilka edilir. Fevclere onun hazinleri sual eder:
"Size nezir gelmedi mi?"
KVD MYZ G:YZ: KLL LK:Y FVC SeL H:ZN eTY NZ!R .mid5165.ss67.as8.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf561.sure.67.xxxx#kll-külli#||#kvd-kade#||#sel-sual#||#lk:y-ilka#||#nz!r-nezir#||#g:yz:-gayz#||#myz-temeyyüz#||#h:zn-hazin#||#fvc-fevc#||#ety-xxoxx#x#KVD#||#MYZ#||#G:YZ:#||#KLL#||#LK:Y#||#FVC#||#SeL#||#H:ZN#||#eTY#||#NZ!R#||#kll-külli#||#kvd-kade#||#sel-sual#||#lk:y-ilka#||#nz!r-nezir#||#g:yz:-gayz#||#myz-temeyyüz#||#h:zn-hazin#||#fvc-fevc#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 9
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 561
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Derler ki:
"Bilakis!... Bize nezir gelmişti.
Ardından biz kizb ettik. Biz, ALLAH hiç bir şey inzal ettirmedi... siz, kebir dalalettesiniz... dedik."
K:VL CYe NZ!R KZ!B K:VL NZL ŞYe D:LL KBR .mid5166.ss67.as9.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf561.sure.67.xxxx#şye-şey#||#nz!r-nezir#||#d:ll-dalalet#||#nzl-inzal#||#kz!b-kizb#||#kbr-kebir#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#CYe#||#NZ!R#||#KZ!B#||#K:VL#||#NZL#||#ŞYe#||#D:LL#||#KBR#||#şye-şey#||#nz!r-nezir#||#d:ll-dalalet#||#nzl-inzal#||#kz!b-kizb#||#kbr-kebir#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 10
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 561
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Derler ki:
"Şayet işitmiş olsaydık… veya akıl etseydik… seir ashabının içinde olmazdık."
K:VL KVN SMA: A:K:L KVN S:HB SA:R .mid5167.ss67.as10.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf561.sure.67.xxxx#a:k:l-akıl#||#sa:r-seir#||#s:hb-sahib#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#sma:-xxoxx#x#K:VL#||#KVN#||#SMA:#||#A:K:L#||#KVN#||#S:HB#||#SA:R#||#a:k:l-akıl#||#sa:r-seir#||#s:hb-sahib#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 11
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 561
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından zenblerini itiraf ederler.
Artık seir ashabına suhk olsun!
A:RF Z!NB SHK: S:HB SA:R .mid5168.ss67.as11.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf561.sure.67.xxxx#s:hb-sahib#||#z!nb-zenb#||#sa:r-seir#||#a:rf-itiraf#||#shk:-suhk#x#A:RF#||#Z!NB#||#SHK:#||#S:HB#||#SA:R#||#s:hb-sahib#||#z!nb-zenb#||#sa:r-seir#||#a:rf-itiraf#||#shk:-suhk#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 12
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 561
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak, gayb ile Rabblerine haşy edenler... mağfiret ve kebir ecir onlar içindir.
H:ŞY RBB G:YB G:FR eCR KBR .mid5169.ss67.as12.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf561.sure.67.xxxx#rbb-rabb#||#ecr-ecir#||#g:fr-mağfiret#||#h:şy-haşy#||#g:yb-gayb#||#kbr-kebir#x#H:ŞY#||#RBB#||#G:YB#||#G:FR#||#eCR#||#KBR#||#rbb-rabb#||#ecr-ecir#||#g:fr-mağfiret#||#h:şy-haşy#||#g:yb-gayb#||#kbr-kebir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 13
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 562
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Kavlinizi sırr yapsanız da... onu ichar etseniz de... muhakkak ki O, sadrların zatına alimdir.
SRR K:VL CH!R A:LM Z!VT S:DR .mid5170.ss67.as13.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf562.sure.67.xxxx#a:lm-alim#||#srr-sırr#||#s:dr-sadr#||#ch!r-ichar#||#z!vt-zevat#||#k:vl-xxoxx#x#SRR#||#K:VL#||#CH!R#||#A:LM#||#Z!VT#||#S:DR#||#a:lm-alim#||#srr-sırr#||#s:dr-sadr#||#ch!r-ichar#||#z!vt-zevat#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 14
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 562
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Değil mi ki… halk eden alimdir!?
O, latiftir, habirdir.
Esma-ül Hüsna A:LM H:LK: LT:F H:BR .mid5171.ss67.as14.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf562.sure.67.xxxEsma-ül Hüsnax#h:br-habir#||#a:lm-alim#||#h:lk:-halk#||#lt:f-latif#x#A:LM#||#H:LK:#||#LT:F#||#H:BR#||#h:br-habir#||#a:lm-alim#||#h:lk:-halk#||#lt:f-latif#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid5172.ss67.as.ssMULK.ns.ny.cs.syf.sure.67.xxxxx
67. MULK / 15
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 562
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Sizin için arzı zelul kılan O'dur.
Artık menkiblerinde meşy edin... ve rızkından yeyin.
Neşir O'nadır.
CA:L eRD: Z!LL MŞY NKB eKL RZK: NŞR .mid5173.ss67.as15.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf562.sure.67.xxxx#erd:-arz#||#ekl-ekl#||#rzk:-rızk#||#nşr-neşr#||#mşy-meşy#||#z!ll-zelul#||#nkb-menkib#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#eRD:#||#Z!LL#||#MŞY#||#NKB#||#eKL#||#RZK:#||#NŞR#||#erd:-arz#||#ekl-ekl#||#rzk:-rızk#||#nşr-neşr#||#mşy-meşy#||#z!ll-zelul#||#nkb-menkib#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 16
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 562
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Semada olanın sizinle arzı husuf etmesinden emin misiniz?
Artık o zaman, o mevr olur.
eMN SMV H:SF eRD: MVR .mid5174.ss67.as16.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf562.sure.67.xxxxximanxx#erd:-arz#||#smv-sema#||#emn-emin#||#h:sf-hasf#||#mvr-mevr#x#eMN#||#SMV#||#H:SF#||#eRD:#||#MVR#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#emn-emin#||#h:sf-hasf#||#mvr-mevr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 17
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 562
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Ya da semada olanın sizin üzerinize hasıb irsal etmesinden emin misiniz?
Artık yakında, nezrim nasılmış, alim olacaksınız!
eMN SMV RSL HS:B A:LM KYF NZ!R .mid5175.ss67.as17.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf562.sure.67.xxxxximanxx#kyf-keyfe#||#smv-sema#||#emn-emin#||#a:lm-alim#||#rsl-irsal#||#nz!r-nezr#||#hs:b-hasıb#x#eMN#||#SMV#||#RSL#||#HS:B#||#A:LM#||#KYF#||#NZ!R#||#kyf-keyfe#||#smv-sema#||#emn-emin#||#a:lm-alim#||#rsl-irsal#||#nz!r-nezr#||#hs:b-hasıb#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 18
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 562
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlardan öncekiler de kizb etmişti.
Ardından, nekir nasıl olmuştu!?
KZ!B K:BL KYF KVN NKR .mid5176.ss67.as18.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf562.sure.67.xxxx#kvn-kane#||#k:bl-kabl#||#kyf-keyfe#||#kz!b-kizb#||#nkr-nekir#x#KZ!B#||#K:BL#||#KYF#||#KVN#||#NKR#||#kvn-kane#||#k:bl-kabl#||#kyf-keyfe#||#kz!b-kizb#||#nkr-nekir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 19
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 562
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Fevklerinde saff halinde ve kabz ederek (uçan) uçucuları (kuşları) görmüyorlar mı?
Onları Rahmandan başkası imsak edemez.
Muhakkak ki O, herşeye basirdir.
Esma-ül Hüsna ReY T:YR FVK: S:FF K:BD: MSK RHM KLL ŞYe BS:R .mid5177.ss67.as19.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf562.sure.67.xxxEsma-ül Hüsnax#şye-şey#||#kll-külli#||#rhm-rahman#||#s:ff-saff#||#t:yr-tayr#||#bs:r-basir#||#fvk:-fevk#||#msk-imsak#||#k:bd:-kabz#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#T:YR#||#FVK:#||#S:FF#||#K:BD:#||#MSK#||#RHM#||#KLL#||#ŞYe#||#BS:R#||#şye-şey#||#kll-külli#||#rhm-rahman#||#s:ff-saff#||#t:yr-tayr#||#bs:r-basir#||#fvk:-fevk#||#msk-imsak#||#k:bd:-kabz#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 20
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 562
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Ya da Rahmanın gayrısından size nasr edecek olan o ordu bunlar mıdır?
Kafirler, sadece, garr içindedir!
CND NS:R DVN RHM KFR G:RR .mid5178.ss67.as20.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf562.sure.67.xxxx#cnd-cünd#||#dvn-dun#||#rhm-rahman#||#kfr-kafir#||#g:rr-garr#||#ns:r-nasr#x#CND#||#NS:R#||#DVN#||#RHM#||#KFR#||#G:RR#||#cnd-cünd#||#dvn-dun#||#rhm-rahman#||#kfr-kafir#||#g:rr-garr#||#ns:r-nasr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 21
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 562
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Ya da eğer rızkını imsak etse... sizi rızıklandıracak olan bunlar mıdır?
Bilakis!
Atiye ve nefret içinde lecc ettiler.
RZK: MSK RZK: LCC A:TV NFR .mid5179.ss67.as21.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf562.sure.67.xxxx#rzk:-rızk#||#lcc-lecc#||#nfr-nefret#||#msk-imsak#||#a:tv-atiye#x#RZK:#||#MSK#||#RZK:#||#LCC#||#A:TV#||#NFR#||#rzk:-rızk#||#lcc-lecc#||#nfr-nefret#||#msk-imsak#||#a:tv-atiye#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 22
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 562
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, vechi üzre kebb olmuş olarak meşy eden mi daha hidayetlidir... yoksa sırat-ı mustakim üzre seviyye olarak meşy eden mi?
MŞY KBB VCH! H!DY MŞY SVY S:RT: K:VM .mid5180.ss67.as22.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf562.sure.67.xxxxxsırat-ı mustakimxx#k:vm-mustakim#||#s:rt:-sırat#||#h!dy-hidayet#||#svy-seviyye#||#vch!-vech#||#mşy-meşy#||#kbb-kebb#x#MŞY#||#KBB#||#VCH!#||#H!DY#||#MŞY#||#SVY#||#S:RT:#||#K:VM#||#k:vm-mustakim#||#s:rt:-sırat#||#h!dy-hidayet#||#svy-seviyye#||#vch!-vech#||#mşy-meşy#||#kbb-kebb#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 23
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 562
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"O, sizi inşa eden ve sizin için işitmeyi ve basarları ve fuadları kılandır.
Ne kadar az şükür ediyorsunuz!"
K:VL NŞe CA:L SMA: BS:R FeD K:LL ŞKR .mid5181.ss67.as23.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf562.sure.67.xxxx#şkr-şükür#||#k:ll-kalil#||#bs:r-basar#||#fed-fuad#||#nşe-inşa#||#ca:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#sma:-xxoxx#x#K:VL#||#NŞe#||#CA:L#||#SMA:#||#BS:R#||#FeD#||#K:LL#||#ŞKR#||#şkr-şükür#||#k:ll-kalil#||#bs:r-basar#||#fed-fuad#||#nşe-inşa#||#ca:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 24
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 562
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"O, arzda sizi zer edendir. O'na haşr olacaksınız!"
K:VL Z!Re eRD: HŞR .mid5182.ss67.as24.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf562.sure.67.xxxx#hşr-haşr#||#erd:-arz#||#z!re-zer#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#Z!Re#||#eRD:#||#HŞR#||#hşr-haşr#||#erd:-arz#||#z!re-zer#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 25
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 562
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Diyorlar ki :
"Eğer sadıksanız, bu vaad ne zamandır?"
K:VL VA:D KVN S:DK: .mid5183.ss67.as25.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf562.sure.67.xxxx#va:d-vaad#||#s:dk:-sadık#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#VA:D#||#KVN#||#S:DK:#||#va:d-vaad#||#s:dk:-sadık#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 26
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 562
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Muhakkak ilim, ancak, ALLAH indindedir!
Muhakkak ben, ancak, mübin nezirim."
K:VL A:LM A:ND NZ!R BYN .mid5184.ss67.as26.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf562.sure.67.xxxx#a:nd-ind#||#a:lm-ilim#||#byn-mübin#||#nz!r-nezir#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#A:LM#||#A:ND#||#NZ!R#||#BYN#||#a:nd-ind#||#a:lm-ilim#||#byn-mübin#||#nz!r-nezir#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 27
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 563
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık onun zülfa olduğunu gördüklerinde, kafirlerin vechleri sui olur… ve onlara denilir ki:
"Onunla davet etmiş olduğunuz şey budur!"
ReY ZLF SVe VCH! KFR K:VL KVN DA:V .mid5185.ss67.as27.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf563.sure.67.xxxx#da:v-duae#||#sve-sui#||#kfr-kafir#||#vch!-vücuh#||#zlf-zülfa#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#ZLF#||#SVe#||#VCH!#||#KFR#||#K:VL#||#KVN#||#DA:V#||#da:v-duae#||#sve-sui#||#kfr-kafir#||#vch!-vücuh#||#zlf-zülfa#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 28
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 563
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Görüyor musunuz!?...
Eğer ALLAH beni ve benimle beraber olanları helak etse… veya bize rahim olsa… ardından... kafirlere elim azabtan kim cair olur?"
K:VL ReY H!LK RHM CVR KFR A:Z!B eLM .mid5186.ss67.as28.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf563.sure.67.xxxx#elm-elim#||#rhm-rahim#||#a:z!b-azab#||#kfr-kafir#||#h!lk-helak#||#cvr-cair#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#K:VL#||#ReY#||#H!LK#||#RHM#||#CVR#||#KFR#||#A:Z!B#||#eLM#||#elm-elim#||#rhm-rahim#||#a:z!b-azab#||#kfr-kafir#||#h!lk-helak#||#cvr-cair#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 29
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 563
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"O, rahmandır.
Biz O'na iman ettik.
O'na tevekkül ettik.
Artık siz, kimin mübin dalalet içinde olduğuna yakında alim olacaksınız!"
Esma-ül Hüsna K:VL RHM eMN VKL A:LM D:LL BYN .mid5187.ss67.as29.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf563.sure.67.xxxEsma-ül Hüsnaxximanxx#vkl-tevekkül#||#emn-iman#||#a:lm-alim#||#rhm-rahman#||#byn-mübin#||#d:ll-dalalet#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#RHM#||#eMN#||#VKL#||#A:LM#||#D:LL#||#BYN#||#vkl-tevekkül#||#emn-iman#||#a:lm-alim#||#rhm-rahman#||#byn-mübin#||#d:ll-dalalet#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
67. MULK / 30
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 67
Nüzul Sırası: 77
Sayfa: 563
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Görüyor musunuz!?...
Eğer suyunuz gavr oluverse... ardından size, pınarından suyu kim getirir?"
K:VL ReY S:BH MVH! G:VR eTY MVH! A:YN .mid5188.ss67.as30.ssMULK.ns77.nyMEKKE.cs29.syf563.sure.67.xxxx#s:bh-ısbah#||#a:yn-main#||#mvh!-main#||#g:vr-gavr#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#K:VL#||#ReY#||#S:BH#||#MVH!#||#G:VR#||#eTY#||#MVH!#||#A:YN#||#s:bh-ısbah#||#a:yn-main#||#mvh!-main#||#g:vr-gavr#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss67.)