DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
NEBE SURES��

18 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5490.ss78.as.ssNEBE.ns80.ny.cs30.syf581.sure.78.xxxxx
Orijinal Metin :
78. NEBE / 1-2-3
Surede Ayet: 40
Kitap Sırası: 78
Nüzul Sırası: 80
Sayfa: 581
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Neyden sual edişiyorlar?
Hakkında muhtelif oldukları azim haberden mi?
SeL NBe A:Z:M H:LF .mid5491.ss78.as1.ssNEBE.ns80.nyMEKKE.cs30.syf581.sure.78.xxxx.ss78.as2.ss78.as3.x#sel-sual#||#a:z:m-azim#||#nbe-nebe#||#h:lf-muhtelif#x#SeL#||#NBe#||#A:Z:M#||#H:LF#||#sel-sual#||#a:z:m-azim#||#nbe-nebe#||#h:lf-muhtelif#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
78. NEBE / 4
Surede Ayet: 40
Kitap Sırası: 78
Nüzul Sırası: 80
Sayfa: 581
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Hayır!
Yakında alim olacaklar.
A:LM .mid5492.ss78.as4.ssNEBE.ns80.nyMEKKE.cs30.syf581.sure.78.xxxx#a:lm-alim#x#A:LM#||#a:lm-alim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
78. NEBE / 5
Surede Ayet: 40
Kitap Sırası: 78
Nüzul Sırası: 80
Sayfa: 581
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Sonra, hayır!
Onlar yakında alim olacaklar.
A:LM .mid5493.ss78.as5.ssNEBE.ns80.nyMEKKE.cs30.syf581.sure.78.xxxx#a:lm-alim#x#A:LM#||#a:lm-alim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
78. NEBE / 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
Surede Ayet: 40
Kitap Sırası: 78
Nüzul Sırası: 80
Sayfa: 581
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Arzı mihad ve dağları vetedler kılmadık mı?
ve sizi zevcler halinde halk ettik.
ve sizin nevminizi sübat kıldık.
ve geceyi libas kıldık.
ve gündüzü maişe kıldık.
ve fevkinize yedi şedidleri bina ettik.
ve vehhac sirac kıldık.
ve onunla habbeler ve nebat ihrac etmek için, musır olanlardan seccac su inzal ettik.
ve leff olmuş cennetler…
Doğa/Yaşam CA:L eRD: MH!D CBL VTD H:LK: ZVC CA:L NVM SBT CA:L LYL LBS CA:L NH!R A:YŞ BNY FVK: SBA: ŞDD CA:L SRC VH!C NZL A:S:R MVH! S!CC H:RC HBB NBT CNN LFF .mid5494.ss78.as6.ssNEBE.ns80.nyMEKKE.cs30.syf581.sure.78.xxxDoğa/Yaşamxxalakxxxsayıxx.ss78.as7.ss78.as8.ss78.as9.ss78.as10.ss78.as11.ss78.as12.ss78.as13.ss78.as14.ss78.as15.ss78.as16.x#bny-bina#||#lyl-leyl#||#sba:-seba#||#şdd-şiddet#||#nh!r-nehar#||#cbl-cebel#||#erd:-arz#||#h:lk:-halk#||#cnn-cennet#||#mh!d-mihad#||#vtd-veted#||#zvc-zevc#||#zvc-zevc#||#nvm-nevm#||#sbt-subat#||#lbs-libas#||#a:yş-ayş#||#fvk:-fevk#||#src-sirac#||#vh!c-vehhac#||#nzl-inzal#||#a:s:r-musır#||#s!cc-seccac#||#mvh!-main#||#hbb-habbe#||#nbt-nebat#||#lff-leff#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#eRD:#||#MH!D#||#CBL#||#VTD#||#H:LK:#||#ZVC#||#CA:L#||#NVM#||#SBT#||#CA:L#||#LYL#||#LBS#||#CA:L#||#NH!R#||#A:YŞ#||#BNY#||#FVK:#||#SBA:#||#ŞDD#||#CA:L#||#SRC#||#VH!C#||#NZL#||#A:S:R#||#MVH!#||#S!CC#||#H:RC#||#HBB#||#NBT#||#CNN#||#LFF#||#bny-bina#||#lyl-leyl#||#sba:-seba#||#şdd-şiddet#||#nh!r-nehar#||#cbl-cebel#||#erd:-arz#||#h:lk:-halk#||#cnn-cennet#||#mh!d-mihad#||#vtd-veted#||#zvc-zevc#||#zvc-zevc#||#nvm-nevm#||#sbt-subat#||#lbs-libas#||#a:yş-ayş#||#fvk:-fevk#||#src-sirac#||#vh!c-vehhac#||#nzl-inzal#||#a:s:r-musır#||#s!cc-seccac#||#mvh!-main#||#hbb-habbe#||#nbt-nebat#||#lff-leff#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
78. NEBE / 17
Surede Ayet: 40
Kitap Sırası: 78
Nüzul Sırası: 80
Sayfa: 581
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak, fasl yevmi mikat olmuştur.
Ahiret YVM FS:L KVN VK:T .mid5495.ss78.as17.ssNEBE.ns80.nyMEKKE.cs30.syf581.sure.78.xxxAhiretxxyevmxx#kvn-kane#||#yvm-yevm#||#vk:t-mikat#||#fs:l-fasl#x#YVM#||#FS:L#||#KVN#||#VK:T#||#kvn-kane#||#yvm-yevm#||#vk:t-mikat#||#fs:l-fasl#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
78. NEBE / 18
Surede Ayet: 40
Kitap Sırası: 78
Nüzul Sırası: 80
Sayfa: 581
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Sura nefh edilen yevmde... artık fevc halinde gelirsiniz.
Ahiret YVM NFH: S:VR eTY FVC .mid5496.ss78.as18.ssNEBE.ns80.nyMEKKE.cs30.syf581.sure.78.xxxAhiretxxyevmxx#yvm-yevm#||#fvc-fevc#||#nfh:-nefh#||#s:vr-sur#||#ety-xxoxx#x#YVM#||#NFH:#||#S:VR#||#eTY#||#FVC#||#yvm-yevm#||#fvc-fevc#||#nfh:-nefh#||#s:vr-sur#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
78. NEBE / 19
Surede Ayet: 40
Kitap Sırası: 78
Nüzul Sırası: 80
Sayfa: 581
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Sema feth edilir… ve ardından bablar oluşur.
Ahiret FTH SMV KVN BVB .mid5497.ss78.as19.ssNEBE.ns80.nyMEKKE.cs30.syf581.sure.78.xxxAhiretx#kvn-kane#||#smv-sema#||#bvb-bab#||#fth-feth#x#FTH#||#SMV#||#KVN#||#BVB#||#kvn-kane#||#smv-sema#||#bvb-bab#||#fth-feth#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
78. NEBE / 20
Surede Ayet: 40
Kitap Sırası: 78
Nüzul Sırası: 80
Sayfa: 581
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Dağlar seyir ettirilir... ve ardından serab oluşur.
Ahiret SYR CBL KVN SRB .mid5498.ss78.as20.ssNEBE.ns80.nyMEKKE.cs30.syf581.sure.78.xxxAhiretx#kvn-kane#||#cbl-cebel#||#syr-seyr#||#srb-serab#x#SYR#||#CBL#||#KVN#||#SRB#||#kvn-kane#||#cbl-cebel#||#syr-seyr#||#srb-serab#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
78. NEBE / 21-22-23
Surede Ayet: 40
Kitap Sırası: 78
Nüzul Sırası: 80
Sayfa: 581
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak cehennem, tuğyan edenlere meab olması için… orada hukblar boyu lebs olunacak mirsad olmuştur!
Ahiret CHNM KVN RS:D T:G:Y eVB LBS! HK:B .mid5499.ss78.as21.ssNEBE.ns80.nyMEKKE.cs30.syf581.sure.78.xxxAhiretxxcehennemxx.ss78.as22.ss78.as23.x#kvn-kane#||#rs:d-mirsad#||#chnm-cehennem#||#t:g:y-tuğyan#||#evb-meab#||#evb-meab#||#lbs!-lebs#||#hk:b-ahkab#x#CHNM#||#KVN#||#RS:D#||#T:G:Y#||#eVB#||#LBS!#||#HK:B#||#kvn-kane#||#rs:d-mirsad#||#chnm-cehennem#||#t:g:y-tuğyan#||#evb-meab#||#evb-meab#||#lbs!-lebs#||#hk:b-ahkab#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
78. NEBE / 24-25-26
Surede Ayet: 40
Kitap Sırası: 78
Nüzul Sırası: 80
Sayfa: 581
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Orada, vifak ceza olarak, hamim ve gassak dışında... ne berd ne de şarab tadarlar!
Ahiret Z!VK: BRD ŞRB HMM G:SK: CZY VFK: .mid5500.ss78.as24.ssNEBE.ns80.nyMEKKE.cs30.syf581.sure.78.xxxAhiretx.ss78.as25.ss78.as26.x#czy-ceza#||#z!vk:-zaika#||#brd-berd#||#şrb-şarab#||#hmm-hamim#||#g:sk:-gassak#||#vfk:-vifak#x#Z!VK:#||#BRD#||#ŞRB#||#HMM#||#G:SK:#||#CZY#||#VFK:#||#czy-ceza#||#z!vk:-zaika#||#brd-berd#||#şrb-şarab#||#hmm-hamim#||#g:sk:-gassak#||#vfk:-vifak#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
78. NEBE / 27-28-29-30
Surede Ayet: 40
Kitap Sırası: 78
Nüzul Sırası: 80
Sayfa: 581
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak onlar, hesab rica etmiyordu… ve ayetlerimize kezzab olarak kezb etmişlerdi.
BİZ, herşeyi kitabta ihsa etmiştik.
Artık, tadın!
Artık muhakkak size, sadece, azabı ziyade edeceğiz.
Ahiret KVN RCV HSB KZ!B eYY KZ!B KLL ŞYe HS:Y KTB Z!VK: ZYD A:Z!B .mid5501.ss78.as27.ssNEBE.ns80.nyMEKKE.cs30.syf581.sure.78.xxxAhiretx.ss78.as28.ss78.as29.ss78.as30.xxxvaadxxhaberxxxxkitabxxx#şye-şey#||#kll-külli#||#ktb-kitab#||#eyy-ayet#||#z!vk:-zaika#||#zyd-ziyade#||#a:z!b-azab#||#rcv-rica#||#hsb-hesab#||#kz!b-kezzab#||#kz!b-kizb#||#hs:y-ihsa#||#kvn-xxoxx#x#KVN#||#RCV#||#HSB#||#KZ!B#||#eYY#||#KZ!B#||#KLL#||#ŞYe#||#HS:Y#||#KTB#||#Z!VK:#||#ZYD#||#A:Z!B#||#şye-şey#||#kll-külli#||#ktb-kitab#||#eyy-ayet#||#z!vk:-zaika#||#zyd-ziyade#||#a:z!b-azab#||#rcv-rica#||#hsb-hesab#||#kz!b-kezzab#||#kz!b-kizb#||#hs:y-ihsa#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid5502.ss78.as.ssNEBE.ns.ny.cs.syf.sure.78.xxxxx
78. NEBE / 31-32-33-34
Surede Ayet: 40
Kitap Sırası: 78
Nüzul Sırası: 80
Sayfa: 582
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak muttakiler için...
• fevze ulaşmak…
• Hadikalar...
• ve inebler (üzüm)…
• ve tirbler, kaibler…
• ve dihak kaseler…
vardır.
Ahiret Ahiret VK:Y FVZ HDK: A:NB KA:B TRB KeS DH!K: .mid5503.ss78.as31.ssNEBE.ns80.nyMEKKE.cs30.syf582.sure.78.xxxAhiret Ahiretx.ss78.as32.ss78.as33.ss78.as34.xxxvaadxxhaberxxx#fvz-fevz#||#vk:y-muttaki#||#a:nb-ineb#||#hdk:-hadika#||#ka:b-kaib#||#trb-tirb#||#kes-kes#||#dh!k:-dihak#x#VK:Y#||#FVZ#||#HDK:#||#A:NB#||#KA:B#||#TRB#||#KeS#||#DH!K:#||#fvz-fevz#||#vk:y-muttaki#||#a:nb-ineb#||#hdk:-hadika#||#ka:b-kaib#||#trb-tirb#||#kes-kes#||#dh!k:-dihak#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
78. NEBE / 35
Surede Ayet: 40
Kitap Sırası: 78
Nüzul Sırası: 80
Sayfa: 582
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Orada lagv işitmezler… ve kezzab yoktur!
Ahiret SMA: LG:V KZ!B .mid5504.ss78.as35.ssNEBE.ns80.nyMEKKE.cs30.syf582.sure.78.xxxAhiretx#lg:v-lagv#||#kz!b-kezzab#||#sma:-xxoxx#x#SMA:#||#LG:V#||#KZ!B#||#lg:v-lagv#||#kz!b-kezzab#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
78. NEBE / 36-37-38
Surede Ayet: 40
Kitap Sırası: 78
Nüzul Sırası: 80
Sayfa: 582
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Senin Rabbinden, semaların ve arzın ve ikisinin arasında olanların Rabbinden, rahmandan ceza olarak... hesab ata etmek olarak… Ruhun ve meleklerin saff saff kaim oldukları yevmde... O'ndan hitaba malik olamazlar.
Sadece kendisine rahmanın izin verdikleri tekellüm edebilir. Onlar da savabı söyler.
Ahiret Ahiret AhiretRuh CZY RBB A:T:V HSB RBB SMV eRD: BYN RHM MLK H:T:B YVM K:VM RVH MLK S:FF KLM eZ!N RHM K:VL S:VB .mid5505.ss78.as36.ssNEBE.ns80.nyMEKKE.cs30.syf582.sure.78.xxxAhiret Ahiret AhiretxRuhxxyevmxx.ss78.as37.ss78.as38.xxxvaadxxhaberxxx#czy-ceza#||#rbb-rabb#||#a:t:v-ata#||#hsb-hesab#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#rbb-rabb#||#rhm-rahman#||#byn-beyn#||#h:t:b-hitab#||#mlk-malik#||#k:vm-kum#||#yvm-yevm#||#rhm-rahman#||#s:ff-saff#||#s:vb-savab#||#mlk-melek#||#klm-tekellüm#||#ez!n-izin#||#rvh-ruh#||#k:vl-xxoxx#x#CZY#||#RBB#||#A:T:V#||#HSB#||#RBB#||#SMV#||#eRD:#||#BYN#||#RHM#||#MLK#||#H:T:B#||#YVM#||#K:VM#||#RVH#||#MLK#||#S:FF#||#KLM#||#eZ!N#||#RHM#||#K:VL#||#S:VB#||#czy-ceza#||#rbb-rabb#||#a:t:v-ata#||#hsb-hesab#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#rbb-rabb#||#rhm-rahman#||#byn-beyn#||#h:t:b-hitab#||#mlk-malik#||#k:vm-kum#||#yvm-yevm#||#rhm-rahman#||#s:ff-saff#||#s:vb-savab#||#mlk-melek#||#klm-tekellüm#||#ez!n-izin#||#rvh-ruh#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
78. NEBE / 39
Surede Ayet: 40
Kitap Sırası: 78
Nüzul Sırası: 80
Sayfa: 582
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Bu, hakk yevmdir.
Artık dileyen kimse Rabbine meab ittihaz eder.
Ahiret YVM HK:K: ŞYe eH:Z! RBB eVB .mid5506.ss78.as39.ssNEBE.ns80.nyMEKKE.cs30.syf582.sure.78.xxxAhiretxxyevmxxxxvaadxxhaberxxx#şye-şae#||#yvm-yevm#||#rbb-rabb#||#hk:k:-hakk#||#evb-meab#||#eh:z!-ittihaz#x#YVM#||#HK:K:#||#ŞYe#||#eH:Z!#||#RBB#||#eVB#||#şye-şae#||#yvm-yevm#||#rbb-rabb#||#hk:k:-hakk#||#evb-meab#||#eh:z!-ittihaz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
78. NEBE / 40
Surede Ayet: 40
Kitap Sırası: 78
Nüzul Sırası: 80
Sayfa: 582
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak ki BİZ, sizi karib azaba nezr ettik.
Yevmde kişi, eliyle takdim ettiği şeye nazar edecek. Kafir ise diyecek ki:
"Keşke ben turab olaydım!"
Ahiret NZ!R A:Z!B K:RB YVM NZ:R MRe K:DM YDY K:VL KFR KVN TRB .mid5507.ss78.as40.ssNEBE.ns80.nyMEKKE.cs30.syf582.sure.78.xxxAhiretxxyevmxxxxemirxxyasakxxxxvaadxxhaberxxx#yvm-yevm#||#mre-mer#||#a:z!b-azab#||#ydy-yed#||#kfr-kafir#||#nz:r-nazar#||#nz!r-nezr#||#k:rb-karib#||#k:dm-takdim#||#trb-turab#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#NZ!R#||#A:Z!B#||#K:RB#||#YVM#||#NZ:R#||#MRe#||#K:DM#||#YDY#||#K:VL#||#KFR#||#KVN#||#TRB#||#yvm-yevm#||#mre-mer#||#a:z!b-azab#||#ydy-yed#||#kfr-kafir#||#nz:r-nazar#||#nz!r-nezr#||#k:rb-karib#||#k:dm-takdim#||#trb-turab#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss78.)