İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
BELED SURES��

10 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5634.ss90.as.ssBELED.ns35.ny.cs30.syf593.sure.90.xxxxx
Orijinal Metin :
90. BELED / 1-2
Surede Ayet: 20
Kitap Sırası: 90
Nüzul Sırası: 35
Sayfa: 593
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Hayır!
Sen, bu belde ile hallenirken… Kasem olsun, bu beldeye!
Yemin K:SM BLD HLL BLD .mid5635.ss90.as1.ssBELED.ns35.nyMEKKE.cs30.syf593.sure.90.xxxYeminx.ss90.as2.xxxvaadxxhaberxxx#bld-belde#||#k:sm-kasem#||#bld-belde#||#hll-hall#x#K:SM#||#BLD#||#HLL#||#BLD#||#bld-belde#||#k:sm-kasem#||#bld-belde#||#hll-hall#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
90. BELED / 3
Surede Ayet: 20
Kitap Sırası: 90
Nüzul Sırası: 35
Sayfa: 593
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Yemin olsun, ana-babaya ve evlad olana!
Yemin VLD VLD .mid5636.ss90.as3.ssBELED.ns35.nyMEKKE.cs30.syf593.sure.90.xxxYeminx#vld-xoxox#x#VLD#||#VLD#||#vld-xoxox#
Orijinal Metin : Sözlük :
90. BELED / 4
Surede Ayet: 20
Kitap Sırası: 90
Nüzul Sırası: 35
Sayfa: 593
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Elbette BİZ, İnsanı kebed içinde halk ettik!
Doğa/Yaşam H:LK: eNS KBD .mid5637.ss90.as4.ssBELED.ns35.nyMEKKE.cs30.syf593.sure.90.xxxDoğa/Yaşamxxalakxinsanxxxxvaadxxhaberxxx#h:lk:-halk#||#kbd-kebed#||#ens-insan#x#H:LK:#||#eNS#||#KBD#||#h:lk:-halk#||#kbd-kebed#||#ens-insan#
Orijinal Metin : Sözlük :
90. BELED / 5
Surede Ayet: 20
Kitap Sırası: 90
Nüzul Sırası: 35
Sayfa: 593
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Kimsenin kendisine ikdar olamayacağını mı hesab ediyor!?
HSB K:DR eHD .mid5638.ss90.as5.ssBELED.ns35.nyMEKKE.cs30.syf593.sure.90.xxxxxxvaadxxhaberxxx#ehd-ehad#||#hsb-hesab#||#k:dr-ikdar#x#HSB#||#K:DR#||#eHD#||#ehd-ehad#||#hsb-hesab#||#k:dr-ikdar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
90. BELED / 6
Surede Ayet: 20
Kitap Sırası: 90
Nüzul Sırası: 35
Sayfa: 593
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
"Libde (yığınla) mal helak ettim" diyor.
K:VL H!LK MVL LBD .mid5639.ss90.as6.ssBELED.ns35.nyMEKKE.cs30.syf593.sure.90.xxxx#mvl-mal#||#h!lk-ihlak#||#h!lk-helak#||#lbd-libde#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#H!LK#||#MVL#||#LBD#||#mvl-mal#||#h!lk-ihlak#||#h!lk-helak#||#lbd-libde#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
90. BELED / 7-8-9
Surede Ayet: 20
Kitap Sırası: 90
Nüzul Sırası: 35
Sayfa: 593
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Kimsenin kendisini görmediğini mi hesab ediyor!?
Ona, iki ayn ve lisan ve iki dudak vermedik mi!
HSB ReY eHD CA:L A:YN LSN ŞFH! .mid5640.ss90.as7.ssBELED.ns35.nyMEKKE.cs30.syf593.sure.90.xxxxxsayıxsayıxx.ss90.as8.ss90.as9.xxxvaadxxhaberxxx#ehd-ehad#||#hsb-hesab#||#a:yn-ayn#||#lsn-lisan#||#şfh!-şefeteyn#||#ca:l-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#HSB#||#ReY#||#eHD#||#CA:L#||#A:YN#||#LSN#||#ŞFH!#||#ehd-ehad#||#hsb-hesab#||#a:yn-ayn#||#lsn-lisan#||#şfh!-şefeteyn#||#ca:l-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
90. BELED / 10-11
Surede Ayet: 20
Kitap Sırası: 90
Nüzul Sırası: 35
Sayfa: 594
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Ona iki necd hidayet ettik… ve ardından o, akabelere kahm etmedi.
H!DY NCD K:HM A:K:B .mid5641.ss90.as10.ssBELED.ns35.nyMEKKE.cs30.syf594.sure.90.xxxxxsayıxx.ss90.as11.xxxvaadxxhaberxxx#ncd-necd#||#h!dy-hidayet#||#a:k:b-akabe#||#k:hm-kahm#x#H!DY#||#NCD#||#K:HM#||#A:K:B#||#ncd-necd#||#h!dy-hidayet#||#a:k:b-akabe#||#k:hm-kahm#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
90. BELED / 12-13-14-15-16-17-18
Surede Ayet: 20
Kitap Sırası: 90
Nüzul Sırası: 35
Sayfa: 594
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
"Akabe"nin ne olduğunu, sana idra ettiren nedir?
• Rakabe fekk etmektir.
• Yahut, akrabalığın zatı yetimi veya metrebenin zatı miskini mesgabenin zatı (açlık) yevmde taam etmektir.
Sonra,
• iman eden
• ve sabır tavsiye eden
• ve merhamet tavsiye eden kimselerden olmaktır.
İşte onlar, meymene ashabıdır.
Akabe DRY A:K:B FKK RK:B T:A:M YVM Z!VT SG:B YTM Z!VT K:RB SKN Z!VT TRB KVN eMN VS:Y S:BR VS:Y RHM S:HB YMN .mid5642.ss90.as12.ssBELED.ns35.nyMEKKE.cs30.syf594.sure.90.xxxAkabexxyevmximanxxxsadaka-duruxx.ss90.as13.ss90.as14.ss90.as15.ss90.as16.ss90.as17.ss90.as18.xxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#kvn-kane#||#yvm-yevm#||#emn-iman#||#rhm-merhamet#||#s:br-sabr#||#ytm-yetim#||#a:k:b-akabe#||#dry-idra#||#rk:b-rakabe#||#fkk-fekk#||#t:a:m-taam#||#k:rb-akraba#||#trb-metrebe#||#skn-miskin#||#vs:y-tavsiye#||#ymn-meymene#||#s:hb-sahib#||#sg:b-mesgabe#||#z!vt-zi#x#DRY#||#A:K:B#||#FKK#||#RK:B#||#T:A:M#||#YVM#||#Z!VT#||#SG:B#||#YTM#||#Z!VT#||#K:RB#||#SKN#||#Z!VT#||#TRB#||#KVN#||#eMN#||#VS:Y#||#S:BR#||#VS:Y#||#RHM#||#S:HB#||#YMN#||#kvn-kane#||#yvm-yevm#||#emn-iman#||#rhm-merhamet#||#s:br-sabr#||#ytm-yetim#||#a:k:b-akabe#||#dry-idra#||#rk:b-rakabe#||#fkk-fekk#||#t:a:m-taam#||#k:rb-akraba#||#trb-metrebe#||#skn-miskin#||#vs:y-tavsiye#||#ymn-meymene#||#s:hb-sahib#||#sg:b-mesgabe#||#z!vt-zi#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
90. BELED / 19-20
Surede Ayet: 20
Kitap Sırası: 90
Nüzul Sırası: 35
Sayfa: 594
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Ayetlerimize kafir olanlar… onlar meş'eme ashabıdır. Musade nar onlaradır.
KFR eYY S:HB ŞeM NVR VS:D .mid5643.ss90.as19.ssBELED.ns35.nyMEKKE.cs30.syf594.sure.90.xxxx.ss90.as20.xxxvaadxxhaberxxx#eyy-ayet#||#kfr-kafir#||#şem-meşeme#||#s:hb-sahib#||#vs:d-musade#||#nvr-nar#x#KFR#||#eYY#||#S:HB#||#ŞeM#||#NVR#||#VS:D#||#eyy-ayet#||#kfr-kafir#||#şem-meşeme#||#s:hb-sahib#||#vs:d-musade#||#nvr-nar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss90.)