İçeriğe geç

Esma-ul Hüsna

KELİMEANLAM
ALLAH
اللهALLAH
"Allah" ismi celali;
bütün duygularımızın, düşüncelerimizin... bütün "varlık"ların ilk şartı olan derin ve bir tek gizli duygunun, görünen ve görünmeyen varlıkların birleştikleri noktanın; hiçbir engel olmaksızın, doğrudan doğruya gösterdiği... yüce Allah'ın zatına delalet eden, yalnızca O'na ait olan özel bir isimdir.
Bu yüce isim, lisan açısından da adının sahibi gibi, bir ezeliyet perdesi içindedir. Başlangıçtan itibaren özel bir isim olarak kullanılmıştır.

Allah'ın zatı, bütün isimler ve vasıflardan önce bulunduğu gibi; "ALLAH" ismi de öyledir.
• Allah ismi; ilâhlık vasfından değil... ilâhlık ve mabudiyet vasfı, O’ndan alınmıştır.
• Allah, ibadet edilen zat olduğu için Allah değildir... O, Allah olduğu için O’na ibadet edilir.
• O’nun "Allah"lığı... tapılmaya ve kulluk edilmeye layık olması... kendiliğindendir.
• Mahlukat, Allah'ı mabud olarak ister tanısın ister tanımasın... O bizzat mabuddur. O'na her şey... hatta, O'nu inkar edenler bile, O’na abd olmak zorundadırlar.

"Allah" gerçek ilâhın hem zat ismi... hem de özel ismidir. "Allah" yüce ismi ile Allah'tan başka hiçbir ilâh anılmamıştır.

Allah lafzının, İnsan ağzından, alem-i ilahiye doğru şekilde sunulması, salınması… İslam’ı ve İslam mensublarını güçlü, takatli ve kudretli kılacaktır.
Bu lafz, olması gerekenden farklı şekilde sada edilirse, sadece insanlık değil, hayvanat ve nebadat dahil olmak üzere bütün kain olanlar, bu etkiden zarar görecektir.
Düşman bunu bilmektedir!

Savaş Meydanlarında, ölümüne vatan savunması yapan mehmetçiğimiz, taarruz halinde "Allah Allah Allah" nidaları sada ederken... düşünmemektedir... özünden, içinden gelen haykırışı ortaya koymaktadır...

En dara düştüğümüz anda... içimizden gelen, ağzımızdan çıkıveren haykırış... "ALLAH"tır.... el-lah değildir!
xesma##allah##ALLAH-allah##xesma
ALLAH'U EKBER
اللهALLAH
ALLAH öyle bir kebirdir ki; geride ALLAH'tan başka hiçbir şey kalmaz.
xesma##allahu ekber##ALLAH-allahu ekber##xesma
HUVALLAHULLEZİ
اللهALLAH
ALLAH'ın dopdolu esrarı. Şu teneffüs ettiğimiz, bazılarının boşluk da dediği, hava olan esrar-ı ilahi.
Bütün cisimlerin teşekkülü, bu havanın yığınlaşması, üst üste gelmesi ile tecelli eder.

HU; havadır. Huuu dediğimiz zaman, havanın gizliliğinde olan, ALLAH'ın evvelindeki tecellisi, ahirinde olacak tecellileri, zahirinde batınında olacak tecellileri hepsi havada mevcuttur. İşte huuu'dan maksat bu dört cepheli tecellilerin bir arada bir yerde olduğunu kasdetmektir.
xesma##huvallahullezi##ALLAH-huvallahullezi##xesma
Er-rahman
ر ح مRHM
Bütün yaratıklara rızıklarını veren, her an bütün mahlukat hakkında hayır ve rahmet irade buyuran, bütün mahlukatına sayısız nimetler veren. Nizam ve adalet sahibi.
Er Rahman : ALLAH'ın düzelticiliğinin, terbiye ediciliğinin, eğiticiliğinin ismidir. Olumsuzlukların olumluya dönmesi, düzelmesi, her şeyin olması gereken düzene kavuşması ALLAH'ın Rahmetidir. İkaz edilen toplumların, yanlış olan hallerden Sırat-ı müstakime yani her an ALLAH'ın emrini duyarak ve uygu ile yaşamaya yönelmeleri ALLAH'ın Rahmetiyle olacaktır.
xesma##rahman##erham##RHM-rahman##RHM-erham##xesma
Er-Rahim
ر ح مRHM
Rahmet edici, acıyan, merhamet eden. Döl yatağı, rahim. Yakın hısım, akraba.
Er Rahim : ALLAH'ın halk ettiği şeyin şekillenmesine denir. Şah damarımızdan yakın oluşunun ispatıdır. Teşekkül ettirici, yoktan var etme, zahiren yok iken var olmak. Varedilen, var olan noktadaki feyl-i ilahi.
xesma##rahim##erham##RHM-rahim##RHM-erham##xesma
Er-Rahman-ir Rahim
ر ح مRHM
"errahmanirrahim" dediğimiz zaman, kafamıza gelen ilhamları kötü iken iyiye çeviriyoruz. Hiç yokken aklımıza birşey... bir şey errahmanirrahim.
xesma##rahman-ir rahim##RHM-rahman-ir rahim##xesma
El-melik
م ل كMLK
Mülk ve melekut sâhibi. Padişah. Mutasarrıf.
El Melik : ALLAH'ın bütün varlığı, melekiyetiyle birlikte.
xesma##melik##melike##müluk##MLK-melik##MLK-melike##MLK-müluk##xesma
El-Kuddus
Kuddüs
ق د سK:DS
Kusur ve noksanlıklardan müberrâ olan, en mukaddes. Hiç eksiği olmayan, pâk, temiz.
El Kuddüs : Takdisat, kudsiyet, mübarek. Gübre bile iğrenç ama, onun da takdisat tarafı var.
xesma##kuddus##kuddüs##K:DS-kuddus##K:DS-kuddüs##xesma
Es-selam
س ل مSLM
(Sıfat) Selamet. Emniyet. Barış. Huzur. Esenlik. Rahatlık. Bütün korktuklarından emin olma. Salim olma. / Gelip geçici olmama. / Aşina, bilindik. / Söz veya işaretle nezaket gösterme, esenlik dileme, merhaba. / Silm olarak isimlenen kavramın Allah’tan izharına ve ikramına selam denir. Bu nedenle selam Allah’tır ve Selam Allah’tandır.
Es Selam : Herşeyinde bir selam, bir rahatlık, bir esenlik var demektir.
Kuddüsüs Selam; takdis edildiği zaman rahatlık temin edilir. Hastalığın arkasından hissedilen rahatlık gibi.
xesma##selam##SLM-selam##xesma
El-mü'min
ا م نeMN
İman eden. Allah'a ve emirlerine, kanunlarına iman eden. Allah'a, ahirete, kitablarına, meleklerine, peygamberlerine ve kadere iman edip itaat eden kimse. Emniyete kavuşan. Korkulardan emniyet veren.
El Mu'min : İnanış, inanma, inanıp öylece mutmain olma. ALLAH herşeyi bilerek inanarak yaratır ve bizimle beraber öylece inanır.
xesma##mümin##müminin##eMN-mümin##eMN-müminin##xesma
El-Müheymin
ه م نH!MN
Hazır. Sâdık. Hâfız. Hıfz edici. Koruyucu.
El Müheymin : İnanmadığı halde inandığı, inandığı halde inanmadığı görülen. Hem inanılır, hem de yanılınır. Gübrenin mukaddes tarafı olduğunu bildiğimiz halde yine de onu iğrenç görmek gibi.
xesma##müheymin##H!MN-müheymin##xesma
El-Aziz
ع ز زA:ZZ
İzzetli. Çok izzetli. Sevgili. Çok nurlu. Dost. Şerif. Nadir. Dini dünyaya alet etmeyen. Sireti temiz. Manevi kudret ve kuvvet sahibi. Hristiyanlıkta kudsi kabul edilen daimi reis.
El Aziz : ALLAH'ın teceli eden bütün varlıkları azizdir. Aziz olmayan hiç bir şey yoktur. Zelil olan bir şeyin de başka birşeyin yanında azizleştiğine arif olunur.
xesma##aziz##azize##eizze##A:ZZ-aziz##A:ZZ-azize##A:ZZ-eizze##xesma
El-Cebbar
ج ب رCBR
Zalim, gaddar, müstebid, mütemerrid insanlar da bu sıfatla tavsif edilir. Koz: Gökyüzünün cenubunda bulunan bir yıldız kümesi.
El Cebbar : ALLAH'ın her fiilinde, her tecellisinde bir cebir seyredilir.
xesma##cebbar##CBR-cebbar##xesma
El-mütekebbir
ك ب رKBR
Kibirli. Büyüklenen. Tekebbür eden.
El Mütekebbir : Herşeyin kendisine mahsus bir büyüklüğü vardır. ALLAH'ın tegabür fiili korkutucu ve tembihkardır. ALLAH'ın tecellisinin insandaki büyüklüğü bambaşka büsbüyüklüktür. Bu büyüklüğü kendi küçük benliğine mal edene kibirli adam derler. ALLAH'ın varlığından tecelli eden tegabür varlığı haktır. Bunu nefsi envaresine mal etmek haramdır.
xesma##mütekebbir##mütekebbirin##KBR-mütekebbir##KBR-mütekebbirin##xesma
El-Halık
خ ل قH:LK:
Yoktan yaratan. Yaratıcı.
El Halık : Halkediciliği. var olmaya başlamak, var olma niyeti gibi...
Her varlığın ALLAH'ın tecellisi ile bir halik tarafı vardır; ana karnında, insan gönlünde, toprakta ALLAH'ın halik fiili tezahür eder.
xesma##halık##H:LK:-halık##xesma
El-Bari
Barii
ب ر اBRe
Herşeyi ile üstün. Herşeyi ile her türlü şey için uygun ve elverişli. Tam. Mükemmel. / Bir kalıptan döker gibi, düzgün, tertipli ve güzel yaratan. Bütün sistemleri birbirine uygun ve umumi düzene ve gayelerine uygun olarak halkeden.
El Bari : Yardımlaşma, beraberleşme, birbirine birbirinden yardım dilemek. Beraberliğini, ayrı iken hatırlama, beraberlik icabına uyma.
xesma##bari##barii##BRe-bari##BRe-barii##xesma
El-Musavvir
ص و رS:VR
Tasvir eden. Şekil ve suret çizen. Her şeye güzel şekil ve suretler veren.
El Musavvir : Tasavvurun tezahürü olmak. Her olan şey tasavvur halinde zuhura gelir, yani, müsavvirdir. ALLAH'ın tasavvursuz işi zuhura gelmez.
xesma##musavvir##S:VR-musavvir##xesma
El-gaffar
غ ف رG:FR
Çok mağfiret eden. Suçları afveden. Gafur.
El Gaffar : Derde derman olmak, amana yardım etmek. Dayanılacak, ferahlık verici hali. Güvenmeyi temin edici feyli ilahi.
xesma##gaffar##G:FR-gaffar##xesma
El-Kahhar
ق ه رK:H!R
Galib-i Mutlak ve her an kahretmeğe muktedir olan.
El Kahhar : Fiilde, harekette iken, bir şekilde fiilin durmasına gahhar denir. ALLAH herşeyde kahreder. Çiçeğin dökülmesi, meyvanın kuruması, suyun sel olması gibi…
xesma##kahhar##K:H!R-kahhar##xesma
El-vehhab
vahhab
و ه بVH!B
Çok fazla ihsan eden. Çok bağışlayan.
El Vehhab : İçten gelen muhabbet, sarışma. Derinliğinden satha çıkan beraberlik hususu fiili.
xesma##vehhab##vahhab##VH!B-vehhab##VH!B-vahhab##xesma
Er-rezzak
ر ز قRZK:
Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyaçları karşılayan.
Er Rezzak : Rızıklanma, kendisinden rızık olmak. Herşey rızık olarak yaratıldığı gibi, her şey birbirine rızıktır.
xesma##rezzak##RZK:-rezzak##xesma
El-fettah
ف ت حFTH
En iyi, en çok fetheden. Darlıktan kurtaran. Her şeyi en iyi cihetten açan. Her şeyi açan. Zabteden.
El Fettah : Fatih fiili. Açma ve girme. Bir goncanın açılması gibi, bizimde kendi kalbimizin, gönlümüzün, kafamızın, gözümüzün açılmaları var.
xesma##fettah##FTH-fettah##xesma
El-alim
ع ل مA:LM
İlim sahibi. Bilen, bilgili. / Çok bilen.
El Alim : İlim, bilme fiili. İnsanda tabii ilim vardır. Bunu, etkiler yüzünden kaybeder. Sonra bu tabii ilmine ulaşmak için, dışarıdan aşılama ilimler alır. Öğrenme denir ismine. Bunların hepsi ALLAH'ın alim fiilidir.
xesma##alim##A:LM-alim##xesma
El-Kabız
ق ب ضK:BD:
Kabzeden, tutan.
El Kabız : Tutukluk, durgunluk, tutkunluk. ağırlaşma, duraklama, (yorulup dinlenme gibi değil, kolaylığa hazırlanırken ki duraksama gibi), duraksama
xesma##kabız##K:BD:-kabız##xesma
El-Bâsıt
ب س طBST:
Açan. Yayan. Serici. Ferahlık veren. Mücerred olup, mürekkep ve müellef olmayan. Tıb: Bir uzvu uzatıp açan adele.
El Basıt : Dilediği kulunun rızkını genişlendiren.
xesma##basıt##BST:-basıt##xesma
El-Hafıd
Hâfız
خ ف ضH:FD:
Alçaltıcı. İnsana haddini bildiren. Rahatta olan.
Esma: Kafirleri, zülüm edenleri, münafıkları alçaltıp, zillete düşüren.
xesma##hafıd##hafız##H:FD:-hafıd##H:FD:-hafız##xesma
Er-Rafi'
ر ف عRFA:
Yükseltici. Hamil. Kaldırıcı, kaldıran.
Er Rafi : ALLAH'ın dağıtma fiili.
xesma##rafi##RFA:-rafi##xesma
El-Muizz
ع ز زA:ZZ
İzzet ve ikram eden. Ağırlayan. Aziz ve şerif eyleyen.
El Muiz : Herşey oluşuyla azizdir. Azizlenmiş ALLAH'ın azizlenmiş bir fiili. (azizlendiren gibi…) Bir cisimde görmeden anlaşılmıyor.
xesma##muizz##A:ZZ-muizz##xesma
El-Müzill
ذ ل لZ!LL
Zelil kılan, hakir eyleyen.
xesma##müzill##Z!LL-müzill##xesma
Es-semi'
س م عSMA:
İşitme. İşiten, duyan.
Es Semi : İşitme fiili. HERŞEYİ İŞİTEN
xesma##semi##SMA:-semi##xesma
El-Basir
ب ص رBS:R
Gören, görme duyusu çalışan. Basiret sahibi. Anlayışlı olan. Hakikatları anlayan. En iyi ve en çok anlayışlı. Kalb gözü ile gören. İt, köpek, kelp.
El Basir : Her mahluk görür. Görme fiili.
xesma##basir##BS:R-basir##xesma
El-hakem
ح ك مHKM
İki tarafın anlaşmak üzere hükmüne rıza göstermek için seçtikleri kimse. Haklı ve haksızın ayrılmasında aracılık eden.
El Hakem : Haklıyı haksızı ayıran fiili. herkesin hakkını kendi hududunda koruyan.
ALLAH'ın hakem fiili insanda cari olmasına rağmen bu icraya mazhar olamıyoruz. Çünkü insanda devşirme olan akıl, etkiler buna mani oluyor. bundan randıman alınmıyor. olmaya çalışmalı.
HÜKMEDİCİ, İYİYİ KÖTÜDEN AYIRT EDİCİ.
xesma##hakem##HKM-hakem##xesma
El-Adl
ع د لA:DL
Hakkaniyet. Adâlet üzere oluş. Cevr ve zulüm etmeyip nefislerde ve akıllarda istikameti kaim ve mâlum olan emir ve hâleti icra etmek. Doğruluk. Her şeyi yerli yerince yapmak, beraber etmek.
El Adl : ALLAH'ın adalet fiili. ALLAH herşeyde adildir. Biz adaletsiz görürsek bu bizim bakışımızın yanlışlığındandır.
xesma##adl##A:DL-adl##xesma
El-latif
ل ط فLT:F
Mülâyim. Yumuşak. Nâzik. Mütenasip. Güzel. Şirin. Küçük ve hoşa giden. Cisimle alâkası olmayan. Göze görünmeyen. Çok lutf edici. Derin, gizli.
El Latif : Lütufkar fiili.
xesma##latif##litaf##LT:F-latif##LT:F-litaf##xesma
El-Habir
خ ب رH:BR
Haberli. Haberdar. Taze ve yeni şey.
El Habir : Her varlık haberlidir. ALLAH'ın haber fiili. Bütün zerrelerde bile mevcuttur.
Bizde de haber alma haber verme fiili gönlümüzde hazır olduğu halde bundan gafil oluyoruz. Daima dışarıdaki haberlerden medet umuyoruz. Bazen de duyuyoruz da buna "his-el kalb-i vuku" diyoruz. Biraz daha üzerine gitsek ALLAH'ın kalbiyle beraber olduğumuzu yaşayıp, bunun zevkini tadacağız.
xesma##habir##H:BR-habir##xesma
El-Halîm
ح ل مHLM
Yumuşak huylu. Hoş muamele yapan.
El Halim : Yumuşak muamele. YUMUŞAKLIK SAHİBİ. Suçluların cezalarını derhal vermek iktidarında olduğu halde sonraya bırakan ve yumuşak muamele eden
xesma##halim##halime##HLM-halim##HLM-halime##xesma
El-Azîm
ع ظ مA:Z:M
Azimet eden. Gidici. // Büyük. Yüce. Çok ileri. Ç: İzam, Uzema'
El Azim : Mutlakiyet, mutlak yapmak, olmak fiili. Biz de azmimizde ALLAH'ın azmi ile beraberiz. Bazen duymayız, gafil oluruz. Daima hassas olmak icab eder. AZAMETLİ OLAN
xesma##azim##A:Z:M-azim##xesma
El-gafur
غ ف رG:FR
Çok mağfiret eden. Suçları afveden.
El Gafur : Yürek ferahlatacak, derde derman olacak fiil. Duymak. Derinliğimizden ifraz eden bir manayı duymak. Ardından irade gelir. Hepimizde gafur fiili beraberimizde olduğu halde burada tembellik ederiz. Bazen ihmallikler ederiz. Gafura gafil olduğumuz zaman irademiz zayıflar.
xesma##gafur##G:FR-gafur##xesma
El-şekür
şekur
ش ك رŞKR
Çok şükreden.
Eş Şekur : Şükredici, memnun olcu fiili. birbirine teşekkür etme hali. İnsanda teşekkür etme hali ne zaman muti olursa, insandaki insan düşüncesinde ki şekur hali, ALLAH'ın bu fiilinin tatbikatına ne kadar muti olursa, insan o kadar muazzam insan olur.
xesma##şekür##şekur##ŞKR-şekür##ŞKR-şekur##xesma
El-Âli
Aliyy
ع ل وA:LV
Üstün. Yüce. Çok büyük. Meşhur. Necib. Şerif, celil, aziz olan. Büyük, yüksek, meşhur, namdar, ünlü. Cennetin en yüksek tabakası.
El Aliy : Büyüklük toplamı. Toplu olduğu halde yok görünen durum. YÜCE, YÜCELTİCİ.
xesma##ali##aliyy##illiyyun##illiyyin##A:LV-ali##A:LV-aliyy##A:LV-illiyyun##A:LV-illiyyin##xesma
El-Hâfız
ح ف ظHFZ:
Muhafaza eden. Koruyan. Hıfzeden. Kur'ân-ı Kerim'i tamamen ezbere okuyan.
El Hafız : Muhafaza, hafız edici. Koruyucu fiili.
xesma##hafız##huffaz##hafaza##HFZ:-hafız##HFZ:-huffaz##HFZ:-hafaza##xesma
El-Mukît
ق و تK:VT
Muhafaza eden. Hâfız. Amelleri zâyi' etmeyip koruyan. Gizliyi bilen. Gıda ve rızık veren.
El Mukit : Her şey kayıtlıdır. Zahiren yok olduğu gibi manen yok olmuyor. Hiç bir şey kayıtısız şartsız değildir.
xesma##mukit##K:VT-mukit##xesma
El-Hasib
ح س بHSB
Hesab eden, hesab edici.
El Hasib : Hesab edici fiili. Hesaba çeken.
xesma##hasib##HSB-hasib##xesma
El-Celil
ج ل لCLL
Celalet ve celadet sahibi. Azim, mertebesi yüksek.
El Celil :
xesma##celil##ecille##CLL-celil##CLL-ecille##xesma
El-Kerim
ك ر مKRM
Takdir edilerek kabul görmüş olan ikram. / Şerefli. Güzide, seçkin, kıymetli şey.
El Kerim : İkram fiili.
xesma##kerim##kerime##ekarim##kiram##KRM-kerim##KRM-kerime##KRM-ekarim##KRM-kiram##xesma
Er-Rakib
Rakıb
ر ق بRK:B
Daima görüp kontrol eden, gözeten. Bekçi. Herhangi bir işte birbirinden üstün olmaya çalışanlardan her biri, Rakib. Rekabet eden. Gözeten, bekleyen.
Er Rakib : ALLAH'ın her zuhuratı birbirine rakib olmak ile, sevginin tatlılaşmasını temin etmiş oluyor.
xesma##rakib##rakıb##rakiban##rukaba##RK:B-rakib##RK:B-rakıb##RK:B-rakiban##RK:B-rukaba##xesma
El-Mucib
ج و بCVB
İcabet eden, uyan. Kendisinden istenilen iş ve suali cevaplandıran.
El Mucib : Her olan şey icabtandır.
xesma##mucib##CVB-mucib##xesma
El-Vâsi'
Vasia
و س عVSA:
Geniş, enli. Bol. Engin. Meydanlı. Her ihtiyacı olana kafi ve bol bol ihsan eden.
El Vasi : Geniş, genişlik fiili.
xesma##vasi##vasia##VSA:-vasi##VSA:-vasia##xesma
El-hekim
ح ك مHKM
Hikmetle muttasıf olan ve mevcudatın hakikatına vakıf olan. Hikmet mütehasssı. İlm-i hikmette mütebahhir ve mütehassıs olan. İş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan.

El Hekim : İyi edici, şifa verici fiili.
xesma##hekim##hükema##HKM-hekim##HKM-hükema##xesma
El-vedud
و د دVDD
Çok şefkatli. Kendisine çok sevgi beslenen.
El Vedud : Cisimlerin ALLAH'tan halk edilerek teşekkül şeklidir.
xesma##vedud##VDD-vedud##xesma
El-mecid
م ج دMCD
Azametli. Şerefli. Gâlib.
El Mecid : İcatlar, her şey doğrudan doğruya sevilerek meydana gelir.
xesma##mecid##emcad##MCD-mecid##MCD-emcad##xesma
El-Ba's
Bais
ب ع ثBA:S!
Köklü bir değişimle yeniden başlatma. / Yeniden hayatlandırma, diriltme. İhya. / Uykudan uyandırma. / Diriliş. / Gönderme, gönderilme. / Rönesans.
El Bais : Beraberliğinde, birleşmesinde ortak, sebep. Karışma, herşey birbirine karışıktır. Mevtten sonra hayy eden. Köklü değişimler için Nebi irsal eden.
xesma##bas##bais##baas##BA:S!-bas##BA:S!-bais##BA:S!-baas##xesma
El-şehid
ش ه دŞH!D
Şâhid olan. Meşhude. Allah yolunda canını feda eden Müslüman. Hak için hayatını feda ederek ölen. Allah'ın rızasına eren.
Eş Şehid : Manen görenle görülen birleşir. İkisinin birleştiği yerde aslına ulaşır.
xesma##şehid##şüheda##ŞH!D-şehid##ŞH!D-şüheda##xesma
El-Hakk
hak
ح ق قHK:K:
Batılın zıddı. Gerçek. Her sabit ve doğru olan şey. Adalet. Herkesin meşru olan salahiyeti, iktidarı, bir şey üzerindeki malikiyyeti. Dava ve iddia. Hakikate uygunluk. Pay, hisse. Münasib. Vukuu vacib, geleceği şüphesiz olan. Yapacağını yalansız yapan kimse.
El Hakk : Doğruluk fiili.
xesma##hakk##hak##HK:K:-hakk##HK:K:-hak##xesma
El-vekil
و ك لVKL
Başkasının işini gören. Bir adamın yerine hareket etme selâhiyeti olan. Nazır. Bakan.
El Vekil : Her mahluk ALLAH'ın vekilidir. İnsan ayrı, mahluk ayrı, halik ayrı olarak akla gelirse esmaül hüsnadan hiç bir şey anlaşılmaz.
xesma##vekil##vükela##VKL-vekil##VKL-vükela##xesma
El-kavi
kaviy
ق و يK:VY
Sağlam, metin, zorlu, kuvvetli, güçlü. Varlıklı, zengin, sâlih, emin, mutemed.
El Kavi : Mukavemetli. Güçlü, kuvvetli fiili.
xesma##kavi##kaviy##K:VY-kavi##K:VY-kaviy##xesma
El-metin
م ت نMTN
Metin Sağlam. Metanet sahibi. Kendine güvenilir olan.
El Metin : Herşeye metanet verilir.
xesma##metin##MTN-metin##xesma
El-veli
veliy
و ل يVLY
Sahib, mâlik. Evliya. Dost Muin. Muhafaza eden. Küçük çocukların hâlinden mes'ul kimse. Sıddık. Baba. Babanın babası, ced.
El Veli : ALLAH'ın inanmak fiilidir. İnsan, özünün inancı ile ALLAH'la birleşince veli oluyor.
xesma##veli##veliy##evliya##VLY-veli##VLY-veliy##VLY-evliya##xesma
El-Hamîd
ح م دHMD
Hamdedilmeye layık olan.
El Hamid : Herkes de herşey de hayatından memnundur.
xesma##hamid##HMD-hamid##xesma
El-Muhsî
ح ص يHS:Y
Sayı sayan.
El Muhsi : ALLAH'ın hesap edici fiili. daima muhasebeli hesaplı hareket.
xesma##muhsi##HS:Y-muhsi##xesma
El-Mübdi'
ب د اBDe
Nümune ve benzeri yokken bir şeyi yeni olarak keşfeden. / Benzeri görülmemiş bir iş veya eser ortaya koyan. / Herşeyi hiçten halk eden. Başlayan. Gizli sırları açıklayan. Edb: Kimsenin söylemediği yeni bir şiir veya nesir söyleyen.
El Mubdi : Daima bir ibtidası, (benzeri olmayan) bir başlaması var işin.
xesma##mübdi##BDe-mübdi##xesma
El-Muîd
ع و دA:VD
Yardımcı. Mubassır. Dersi iade eden, tekrar ettiren. Muallim yardımcısı. Geri çevirtici. Bir şeyi âdet edinmiş olan. Tecrübeli. Hâzık. Güçlü. Kuvvetli. Arslan. Gazâ ve cihad eden kimse.
El Muid : Bitirmek, iade etmek fiili. Başladığını bitirmek ve tamamlamak. Olmadan olmamaya, olmamadan olmaya doğru bir iade geçiş tarzı. Bir sevgi ile hareketten duruştur. Bir ölelimde görelim tadı ne güzelmiş.
xesma##muid##A:VD-muid##xesma
El-muhyi
ح ي يHYY
Maddî mânevî hayat veren, dirilten, canlandıran, can ve ruh veren.
El Muhyi : Kendi hayatıyla mahlukunun hayat bulma fiili.
xesma##muhyi##HYY-muhyi##xesma
El-mümit
م و تMVT
Ölümü yaratan, ölümü veren, imâte eden. Helâk eden.
El Mümit : Hayattan, faaliyetten dur olma fiili.
xesma##mümit##MVT-mümit##xesma
El-hayy
ح ي يHYY
Nefes alıp vermeler, hareketler, dirilikler. Diri, canlı, sağ. Bir şeyi cem' ve ihraz eylemek.
El Hayy : Hayatın umumiyeti, hayat fiili.
xesma##hayy##ahya##HYY-hayy##HYY-ahya##xesma
El-Hayy-ul Kayyum
ح ي يHYY
ALLAH'ın umumi hayatı ve kıyamı. her şey, her hayatta olan ayakta duruyor ya, işte ayakta... ALLAH'ın fiili ayakta durmakta. Zaten ALLAH'ın fiillerinden başka fiil yok. Bunun hepsi toplandığından la faili illALLAH denir.
xesma##hayy-ul kayyum##HYY-hayy-ul kayyum##xesma
El-kayyum
ق و مK:VM
Her şeyin varlığı kendisine bağlı olan. (Mübalağalı sıfat)
El Kayyum : Kıyamı, durumu, duruşu. Başlangıç, nihayet ve yeniden oluş gibi hallerden münezzeh ve ezelden ebede kaim, daim ve var olan. Bütün eşyanın ancak kendisi ile kaim olduğu.
xesma##kayyum##K:VM-kayyum##xesma
El-vacid
و ج دVCD
Vücuda getiren. Varlıklı. Fâtır. Gani ve zengin. Mevcud olan.
El Vacid : Vecd… Vecit, içten gelen sevinç. Sevinip coşma hali. ALLAH'ın sevinme fiili.
xesma##vacid##vacide##VCD-vacid##VCD-vacide##xesma
El-macid
م ج دMCD
Çok âli. Şerif. Yüce. Kerim. Hoş. Nazik meşreb.
El Macid : Sevinçle hazır bulunma durumu. Sevinip coşmuş, sonra da sevinçli olarak hazır bulunma durumu. ŞANI YÜCE VE KEREMİ ÇOK. Şerefi yüksek.
xesma##macid##MCD-macid##xesma
El-Vahid
Evhad
و ح دVHD
Bir. Bir sayısı. Biricik, eşi ve benzeri olmayan. Tek. / Zatında hiç ortaklığa, çokluğa ihtimali olmayan, parçaları da parçacıkları da olmayan.
El Vahid : ALLAH'ın tekleme, teklik fiili. teklikten gelmesi. Kendisi tekdir ve eşsizdir. Zuhuratları da tekdir ve eşsizdir. Hiç bir şey bir şeye benzemez. "Vahid-ül ehad", tek... teklikten gelmesi.
xesma xsayı##vahid##evhad##VHD-vahid##VHD-evhad##xesma xsayı
El-Ehad
ahad
ا ح دeHD
Bir. Tek. // Pazar günü.
El Ehad : Tek olması.
xesma xvakit xgün##ehad##ahad##ihda##eHD-ehad##eHD-ahad##eHD-ihda##xesma xvakit xgün
Es-samed
ص م دS:MD
Her şeyin kendine muhtaç olup, kendisinin hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmaması. / Pek yüksek, daim. Refi' ve ali ve içi dolu şey. / Kavmin ulusu.
Es Samed : Benzeyecek gibi olup ama benzememesi. Benzerliği ile birbirine yakın oluşu.
xesma##samed##S:MD-samed##xesma
El-kadir
ق د رK:DR
Bir işi yapmaya gücü yeten. Mukaddir. Muktedir. Kudreti mutlak olan ve her hususa muktedir olan.
El Kadir : Muhakkak becermek. Muktedirde becermiş olmak. Kudret. Kudret sâhibi ve herşeye kudreti yeten. Nihayetsiz kudret sahibi.
xesma##kadir##K:DR-kadir##xesma
El-muktedir
ق د رK:DR
Güçlü, kuvvetli, becerikli. İşe gücü yeten. İktidarlı.
El Muktedir : Kudretinin hazıroluşu. Bir şeyi becerdikten sonra, becerdiği haliyle kudretinin hazır oluşu, muktedir demek oluyor.
xesma##muktedir##muktedirin##K:DR-muktedir##K:DR-muktedirin##xesma
El-mukaddim
ق د مK:DM
Takdim eden. Sunan. Öne, ileriye geçiren. Öne koyan. Cür'etli çeri kimse. Gözün pınarı, ("mukdim-ül ayn" da denir.)
El Mukaddim : Öncü fiili.
xesma##mukaddim##K:DM-mukaddim##xesma
El-Muahhir
muahhar
ا خ رeH:R
Sonraya bırakılmış, te'hir edilmiş, geriye bırakılmış. Sonradan.
El Muahhir : Ahir fiili. Geri bırakan.
xesma##muahhir##muahhar##eH:R-muahhir##eH:R-muahhar##xesma
El-Evvel
ا و لeVL
İlk. Birinci.
El Evvel : Evveli, başlangıcı olmayan. İbtidası olmayıp, herşey üzerine sabık olan.
xesma##evvel##evvelin##eVL-evvel##eVL-evvelin##xesma
El-Ahir
ا خ رeH:R
Sonra gelen. Sonraki. Son, en son.
El Ahir : Sonu olmayan.
xesma##ahir##eH:R-ahir##xesma
Ez-Zahir
ظ ه رZ:H!R
Görünen, aşikar olan. Açık, belli, meydanda olan. Görünüşe göre. Şüphesiz. Suret. Dış yüz. Görünüş. Anlaşılan. Meğer. Galiba. Zannederim. Elbette. Arka çıkmak. Destek vermek.
Ez Zahir : Görünen zuhurat fiili.
xesma##zahir##zevahir##Z:H!R-zahir##Z:H!R-zevahir##xesma
El-Bâtın
ب ط نBT:N
İç, dâhilî. Gizli. İçyüz. Sır, esrar. // Çukur yer, kuytu yer. Ç: Ebtine
El Batın : Görünmeden evvelki.
xesma##batın##bevatın##BT:N-batın##BT:N-bevatın##xesma
El-vali
و ل يVLY
Bir vilâyeti idare eden en büyük memur. Mâlik.
El Vali : Hükmiyet, hükmüyeti sevk ve idare eden.
xesma##vali##VLY-vali##xesma
El-Müteali
ع ل وA:LV
Âlî, büyük. Yüksek olan, yükselen. Fls: Tecrübe ile elde edilen. İlim hududunu aşan.
El Müteali :
xesma##müteali##A:LV-müteali##xesma
El-Berr
barr
ب ر رBRR
İyilik ve ihsan edici, muhsin. Sözünde duran. Takvâ ehli olan, her çeşit günahlardan sakınan. Çok hayır sahibi. Özü sözü doğru olan, hamiyetli. Dindar ve temiz kimse. Susuz, kuru yerler. Toprak. Yeryüzü, yer.
El Berr : Mütemadiyyen beraberlik fiili.
xesma##berr##barr##ebrar##berere##BRR-berr##BRR-barr##BRR-ebrar##BRR-berere##xesma
El-tevvab
ت و بTVB
Dönüş yapanın, kime dönüş yaptığının idrakin de olması. Bu idarake sahip olan. / Tevbe ettiren. (tevbe ettiren, tevbeyi kabul edecek olandır.)
Et Tevvab : Dönüş etmesiyle dönüş etmesi, sonra da kime dönüş ettiğini bilmesine tevvap derler. Bunun esas yaşantısını insanlar yaşar.
xesma##tevvab##TVB-tevvab##xesma
El-Müntakim
ن ق مNK:M
İntikam alan, öç alan, suçluya cezasını veren.
El Müntekim : Herşey bir intikamın neticesidir. Kendisine çekmeye, daima beraberliğinde olmaya intikam derler. Zahiren ayrılık, batınen beraberlik gibi bir duruma müntekim derler.
xesma##müntakim##NK:M-müntakim##xesma
El-Afüvv
Afuv
ع ف وA:FV
Affeden, merhametli.
El Afuvv : Affedici fiili.
xesma##afüvv##afuv##A:FV-afüvv##A:FV-afuv##xesma
Er-rauf
ر ا فReF
Merhamet sahibi. Şefkatli. Çok acıyan, esirgeyen.
Er Rauf : Anlayış fiili. her mahlukatta müşahade edilir. İnsanlar anlayışlı olarak yaşar.
xesma##rauf##ReF-rauf##xesma
El-Malik-ül Mülk
م ل كMLK
ALLAH'ın mülklüğü melikliği beraberdir.
xesma##malik-ül mülk##MLK-malik-ül mülk##xesma
Ez-Zul Celal-i vel İkram
ج ل لCLL
Kendisine baktıran, mecbur eden fiili. Yücelik sıfatları bulunan. İkram edici, cezbedici, toplayıcı fiilidir. "zül celal", yanaşıyoruz muhabbet ediyoruz. ALLAH'ın devamlı bir fiilidir.
xesma##zul celal-i vel ikram##CLL-zul celal-i vel ikram##xesma
El-muksit
Muksitîn
ق س طK:ST:
Adaletle iş gören. Haklı hareket eden. Nefsine lâyık görmediği zararlı şeyi başkasına da münasib görmeyen.
El Muksit : İktisat, ikdisattan gelen. Herşeyin benimseyici bir hesapdarlığı vardır.
xesma##muksit##muksitin##K:ST:-muksit##K:ST:-muksitin##xesma
El-cami
ج م عCMA:
Toplanma yeri. İslam ibadet yeri. Cem' edici, toplayıcı, içine alan. Cem' etmiş, toplamış bulunan.
El Cami : Cem edici fiili.
xesma##cami##cevami##CMA:-cami##CMA:-cevami##xesma
El-gani
ganiy
غ ن يG:NY
Zengin, kimseye muhtaç olmayan, elindekinden fazla istemiyen. Varlıklı, bol.
El Ganiy : Verimi. ALLAH'ın ağası, bol bol ikram edişi.
xesma##gani##ganiy##ganiye##agniya##G:NY-gani##G:NY-ganiy##G:NY-ganiye##G:NY-agniya##xesma
El-Mugnî
غ ن يG:NY
Def'edici, kovan. Zengin eden, müstağni kılan. Doyuran gönlünü tok eden.
El Mugniy : Verimi olduğu gibi bir de veriminin devam edişi var.
xesma##mugni##G:NY-mugni##xesma
El-Mâni'
Mania
م ن عMNA:
Men'eden. Geri bırakan. Esirgeyen. Koruyan. Engel. Özür. Zorluk.
El Mani : Herşeyde bir mani, engel olma tecellisi vardır.
xesma##mani##mania##MNA:-mani##MNA:-mania##xesma
El-Darr
ض ر رD:RR
Zarar, ziyan.
Ed Darr : Sığınılacak nokta. sığınılan fiilidir. Sığınılacak her yer darr dır. Oturduğumuz yerde darrdır. rica etmek de darrdır.
xesma##darr##D:RR-darr##xesma
En-nafi
ن ف عNFA:
Menfaatli. Faydalı. Yarar. Şifalı.
El Nafi : Naif, yarayıcı fiili.
xesma##nafi##NFA:-nafi##xesma
En-nur
ن و رNVR
Yansıyan ışık, Işıma. Aydınlık. Parıltı. Parlaklık. Her çeşit zulmetin zıddı. Işık. Zulmeti def eden vasıta.
El Nur : Işık, kaynak fiili.
xesma##nur##envar##niran##NVR-nur##NVR-envar##NVR-niran##xesma
El-Bedi'
Bedia
ب د عBDA:
Nadide ve güzel, yeni icad edilmiş şey. Eşi, benzeri olmayan. / Beğenilen. Kimseye benzemeyen. Beğenilen ve takdir edilen çok yeni şey. / Hayret verici güzellikte olan. / Garib. Acayib. // Benzeri olmayan şeyleri vücuda getiren. İcad edici olan. / Edb: Sözün garib ve güzel olması hali.
El Bedi : Parlak ve cazip görünüş, öyle olma fiili. Nadide, eşsiz olma.
xesma##bedi##bedia##bedayi##BDA:-bedi##BDA:-bedia##BDA:-bedayi##xesma
El-Baki
ب ق يBK:Y
Ebedi, daimi. Sonu gelmez. Ölmez. Sonsuz. Artan. Geri kalan. Bundan başka.
El Baki : ALLAH'ın bekaya (geleceğe) intikal eden fiili.
xesma##baki##bakiyat##bevaki##BK:Y-baki##BK:Y-bakiyat##BK:Y-bevaki##xesma
El-Vâris
و ر ثVRS!
Mirasçı. Kendisine miras düşen. Mirasa konan. Vefat eden birisinin maddî veya manevî mal ve mülkünde kullanmaya, tasarrufa salâhiyetli olan.
El Varis : İntikal etmek, intikalen malolmak. ALLAH'ın veraset kabul etme fiili.
xesma##varis##varisin##VRS!-varis##VRS!-varisin##xesma
Er-reşid
ر ش دRŞD
Raşid. Rüşde erişmiş. Akıllı.
Er Reşid : İyi ile kötüyü ayırt etmek fiili. İyi ile kötüyü fark etmeyen yalnız gafletteki öküz gibi adamlardır.
xesma##reşid##rüşeda##RŞD-reşid##RŞD-rüşeda##xesma
Es-sabur
ص ب رS:BR
Çok sabır gösteren, çok sabreden.
Es Sabur : Bütün oluşların neticesini beklemek fiili. Hiç karışmadan seyrederek incitmeden incinmeden sonunu almaya sabur denir.
xesma##sabur##S:BR-sabur##xesma
El-mukim
ق و مK:VM
Sürekli, devamlı. İkamet eden. Ayakta duran. Okuyan. Bir memlekette devamlı duran. Fık: Vatanında veya vatanı sayılan bir yerde onbeş günden fazla kalan kimse. (18 saatlik uzağa gidene "Misâfir" denir.)
El Mukim : Her şeyi ayakta tutan, devam ettiren ve kayyumiyet sırrıyla bir an bile hiç bir şeyden alakasız olmayan.
xesma##mukim##K:VM-mukim##xesma