İçeriğe geç

felsefe

Felsefe, düşünme yöntemidir.

Bu yöntem şunları içermelidir;

 • Ortaya koyma
 • Gerekçelendirme
 • Temellendirme
 • Argümanlaştırma

Argüman, bir cümleler dizisidir. Bu cümlelerden birisi sonuç cümledir… diğer cümleler gerekçedir.

Sonuç önermesini gerekçelerin ne kadar desteklediğini incelemeye argüman analizi denir.

 

Her konu, o konu ile ilgili olan herkesin cevabını rahatlıkla bilebileceği sorgular ile başlar. Sonrasında, bu konu ile ilk kez yüzleşen bir kimsenin düşünce sorguları ile devam eder.

Felsefi düşünce, diyalogdur. Bu diyalog, çok kez filozofun tek başına diyalogudur.

Felsefi düşüncede, bir konuyu ele alırken oluşturulan argümanlar, o konuyu ilgilendiren veya ilgilendirmeyen farklı konularda karşımıza çıktığında tezat oluşturmamalıdır.
Felsefi düşünce, her konuyu ele alırken meydana koyduğu mantık yönergesini, düşünce bütünlüğü içinde de sağlamalı, tutarlı olmalıdır.

Felsefi düşünce, her zaman sorgulanabilir. Bu düşüncenin neden “doğru” olduğu, neden başka bir “doğru” ya değil de bu “doğru”ya inanılması gerektiği her zaman açıklanabilir olmalıdır. Bu neden veya nedenler; tecrübe edilen olaylara deneysel tanıklık, mantıklı akıl yürütmeler, dayanak teşkil eden felsefi görüş ve öğretiler, karşıt görüşler üzerine reddiyeler vs. olabilir.

 

 

 

FELSEFE TARİHİ

► Antikçağ Felsefe Tarihi

 • Helen Dönemi (Antik Yunan Felsefesi) <<Tales-Aristotales aralığı>>
  • Sokrates öncesi dönem
   • Milet Okulu
    • Thales (MÖ 624-546)

Tüccar, Matematikçi, Mühendis, Filozof.

Arche :: SU.

“Her şey tanrılarla doludur.”

 • Anaksimandros (MÖ 610-546)

Arche:: APEIRON (belirsiz, sınırsız olan).

 • Anaksimenes (MÖ 585-525)
 • Pisagorizm
  • Pythagoras (MÖ 582-496)
 • Ksenophanes (MÖ 570-480)
 • Efes Okulu
  • Herakleitos (MÖ 535-475)
 • Elea Okulu
  • Parmenides (MÖ 510-440)
  • Zenon (MÖ 490-430)
 • Çoğulcu Okul
  • Empedokles (MÖ 490-430)
  • Anaksagoras (MÖ 500-428)
 • Atomcu Okul
  • Leukippos (mö.490 – ?)
  • Demokritos (MÖ 460-370)
 • Protagoras (MÖ 481 – MÖ 420)
 • Gorgias (MÖ 483 – MÖ 375)
 • Atina Dönemi
  • Sofistler
  • Sokrates (MÖ 469 – MÖ 399)
  • Platon veya Eflatun (MÖ 428/427 – 348/347)
  • Aristoteles (MÖ 384 – MÖ 322)
  • Epikuros (MÖ Şubat 341 – MÖ 270)
 • Helenistik Dönem <<İskenderin ölümünden (-323), -1.yy ortalarına kadar>>
 • Roma Dönemi <<-1.yy ortalarından, Roma’nın yol olduğu 5.yy sonlarına kadar.>>

529 yılında Bizans imparatoru Jüstinyen’in (İustinianus) Atina’daki Platoncu felsefe okulunu, yani Akademi’yi kapatması ve bu okula ait filozofların İran’a sığınması olayı birçok tarihçi, özellikle felsefe tarihçisi tarafından Antikçağ’ın bitişi ve yeni bir çağın, Ortaçağ’ın başlangıcı olarak kabul edilir.

► Orta çağ Felsefesi

 • İslam Felsefesi
 • Geç dönem hıristiyan ortaçağ felsefesi

► 17-18. yy felsefe tarihi

► 19. yy felsefe tarihi

► Modern Felsefe

► Çağdaş Felsefe

 

 

Felsefenin Belli Başlı Disiplinleri

 • Bilgi Teorisi veya Bilgi Felsefesi veya “epistemoloji”
 • Bilim Felsefesi
 • Zihin Felsefesi
 • Varlık Felsefesi veya “ontoloji”
 • Değer Felsefesi
  • Ahlâk Felsefesi veya “etik”
  • Siyaset Felsefesi
  • Sanat Felsefesi veya “estetik”
  • Din Felsefesi
  • Eğitim Felsefesi
 • Hukuk Felsefesi
 • Dil Felsefesi
 • Toplum Felsefesi

 

 

 

Antik Yunan Şartları

Antik Yunanistan yaşamış başlıca 4 Yunan kavmi: Akalar, Dorlar, Aioller ve İyonlar.

mö.10. yy.da Atina’da değişen şartlar neticesinde İonlar Anadolu’ya göç ettiler ve Gediz Nehri ile Büyük Menderes Nehri arasında kalan alana yerleştiler. Bu bölgede 12 şehir devlet kurdular.

Milet, İon şehir devletlerinden birisidir. Ticaret merkezidir… özellikle Anadolu’nun “yün” ticaret pazarının merkezi olmuştur.

İonlar, Batı Anadolu coğrafyasına yerleşirken yerli halk üzerinde ciddi bir kırım meydana getirmişlerdir. Çoğunlukla denizcilikle uğraşan ionlar, tarım ve ticaretle de ilgilenmiştir. İon şehir devletlerinde aristokrat sınıf egemenliği söz konusudur. mö. 650-545 yılları arasında tiranlar önderliğinde en parlak dönemlerini yaşamışlardır.

Bölge, mö. 545’de Pers hakimiyetine girmiş ve mö.334’de İskender’in Çanakkale Boğazını geçmesine kadar Pers hakimiyetinde kalmıştır.

mö. 700’lerde İon şehir devletleri birleşerek Panionion Birliği adında bir federatif bir yapı kurdular. Bu yapı dinsel ağırlıklı olmakla birlikte, işgal ve ayaklanma dönemlerinde politik faaliyetlerde de bulundu.

Herodotos, Apaturia festivalinin ve Poseidon Helikonios kültünün hem Atina’da hem de İonia toprakları üzerinde olduğunu ifade etmiştir.

Apaturia üç gün süren bir bayramdır. Üçüncü gün, o yıl içinde doğmuş olan çocuklar phratia (kabile, aile topluluğu) üyelerine tanıtılır, doğumun meşru olup olmadığı ayrıntılı bir şekilde araştırıldıktan sonra, çocuk, phratia’nın kütüğüne yazılırdı.

Bu özellik, İsrail Krallığının yıkılmasından sonra kurulan kuzey ve güney devletlerinde sürdürülmüş bir uygulamayı hatırlatmaktadır. Zira bir bebeğin Yahudi olarak kabul edilmesi için, Yahudi anneden ve Yahudi babadan olması şart olmakla birlikte, bu anne ve babanın da meşru bir evlilik birlikteliğine sahip olması şarttır. Aksi durumda çocuk tescil edilmez. Hatta birçok durumda böyle gayr-ı meşru çocuklar kurban edilirdi.

 

Felsefe Neden mö.6.yy.da antik yunanda başladı?

 • Coğrafi koşullar

Dağlık arazi, savunması kolay ancak tarıma kısıtlı.

 • Denizcilik, ticaret, kolonileşme

Kültürler arası temas.

 • Şehir Devletleri

Aykırı görüşlerin sığınma kolaylığı.

 • Yunan çok tanrıcılığı

Din baskısı yok. Tanrılar insanı formda.