İçeriğe geç

Hz. Musa, Yaşamı ve Hakkındaki Ayetler

Bölüm 1:

Hz. Musa Döneminde Mısır’ın Durumu

 


Bölüm 2:

Mısır’da İbraniler – İsrailoğullarının Misakı

 


Bölüm 3:

Hz. Musa’nın Doğumu

 


Bölüm 4:

Hz. Musa’nın Gençliği, Eğitimi ve Medyen’e Kaçması

 

Bölüm 5:

Hz. Musa’nın Evliliği

 


Bölüm 6:

Hz. Musa’nın nara ünsiyeti ve Nübüvveti

xxkissa-musa-160            Musanın risaleti

xxkissa-musa-170            Hz.Musa’nın Nara Ünsiyeti

xxkissa-musa-200            Hz.Musa’nın Nara Ünsiyeti

xxkissa-musa-210            Hz.Musa’nın Nara Ünsiyeti

xxkissa-musa-280            Hz.Musa’nın Nara Ünsiyeti

 


Bölüm 7:

Hz. Musa’nın Mısır’a Dönüşü

 


Bölüm 8:

Hz. Musa ve Firavun arasında konuşmalar

xxkissa-musa-180            Firavun’a gidiş ve firavunun inkarı

xxkissa-musa-201            Firavun’a İrsal ve firavunun inkarı

xxkissa-musa-104            Firavun ile yapılan konuşmalar

xxkissa-musa-111            Firavun ile yapılan konuşmalar

xxkissa-musa-140            Firavun ile yapılan konuşmalar

xxkissa-musa-173            Firavun ile yapılan konuşmalar

xxkissa-musa-192            Firavun ile yapılan konuşmalar

xxkissa-musa-212            Firavun ile yapılan konuşmalar

xxkissa-musa-230            Firavun ile yapılan konuşmalar

xxkissa-musa-250            Firavun ile yapılan konuşmalar

 


Bölüm 9:

Hz. Musa ve Mısırlı Sihirbazlar

Musa ve Harun, Firavunu ikna etmek için çeşitli mucizeler ortaya koymuştur.

Firavunun sihirbazlarına karşı ortaya koydukları mucizeler ile, nihayetinde sihirbazlar da İslam olurlar ve Musa ve Harun’a tabi olurlar.

xxkissa-musa-108            Hz.Musa’nın Sihire Üstünlüğü

xxkissa-musa-114            Hz.Musa’nın Sihire Üstünlüğü

xxkissa-musa-176            Hz.Musa’nın Sihire Üstünlüğü

xxkissa-musa-193            Hz.Musa’nın Sihire Üstünlüğü

 


Bölüm 10:

Hz. Musa’nın Dokuz Mucizesi

Firavun küfründe ısrar eder, İsrailoğulları’na baskı ve zulüm daha da artar.

Bunun üzerine Musa dokuz mucize gösterir.

Bunlar; asa, beyaz el, suların kana dönüşmesi, dolu tufanı, çekirge, haşere, kurbağa, üç gün süren karanlık, her evde ilk doğanların ölümü.

Firavun ve Mısır halkına bu musibetlerden her biri geldiğinde onlar Musa’ya İsrailoğulları’nı salıvereceklerini söyleyerek yardım isterler, fakat azap kalktığında sözlerinden dönerler.

En son, her evde ilk doğanların ölümüne Mısırlılar’ın baskısı da eklenince Firavun gitmelerine izin vermek zorunda kalır.

 


Bölüm 11:

Hz. Musa ve İsrailoğullarının Mısır’dan Kaçışı

İsrailoğulları 430 yıl kaldıkları Mısır’dan çıkmak üzere gece vakti aceleyle yola koyulurlar, Ramses’ten Sukkot’a, oradan da Etam’a giderler.

İsrailoğulları, ilahi talimatla sahil yolu yerine Kızıldeniz çölü yolunu seçerler.

Hz. Musa, Mısır’da bulunan çok önemli materyal ve bilgileri de yanına almıştır. Bunlar; Mısır’a asılar önce getirilmiş, Mısır Medeniyetinin ana unsurları olan ve Mısır’ın gücünü ve medeniyetini ortadan kaldırabilecek kadar önemli ve telafi edilemez materyallerdir.

Bunların taşınması için özel bir ekip oluşturulmuş, onların korumasına verilmiş ve başka kimselerin dokunmasına izin verilmemiştir. Özel ekip dışında dokunanlar, kısa süre içinde ölmüştür.

Bütün bunların farkında varan Firavun, Musa’nın ve Mısır’dan götürdüklerinin peşine düşer. Ordusuyla yola çıkarak deniz kıyısında konaklayan İsrailoğulları’na yetişir.

İsrailoğulları bu durum karşısında önce korkmuşlar ve Musa’ya isyan noktasına gelmişler ancak daha sonra Musa’nın asası ile Kızıldeniz’de, suları ayrılarak yol açması ile karşıya geçmişlerdir.

Kaybettiklerinin önemine binaen her şeyi göze alacak durumda olan Firavun, Kızıldeniz’de mucizevi olarak açılan yoldan takibe devam etmiş, ancak İsrailoğullarının geçmesinin ardından ordusu ile beraber boğulmuştur.

xxkissa-musa-103            Mısır’da Baskı Artıyor…

xxkissa-musa-110            Mısır’dan Kaçış

xxkissa-musa-172            Mısır’dan Kaçış

xxkissa-musa-191            Mısır’dan Kaçış

xxkissa-musa-251            Mısır’dan Kaçış

xxkissa-musa-282            Mısır’dan Kaçış

 


Bölüm 12:

Mısır’dan Kaçış Yolculuğu

Tevrat’ta nakledildiğine göre denizi aşarak Firavun’dan kurtulan İsrailoğulları, Musa’nın önderliğinde Kızıldeniz sahili boyunca Sur çölünde susuz bir halde üç gün boyunca yürür, nihayet bir su kaynağına ulaşırlar. Ancak su acıdır. Bunun üzerine Musa, yine mucize ortaya koyarak suyu tatlı hale getirir.

Mara adı verilen bu yerden Elim’e, oradan Elim ile Sina arasındaki Sin çölüne varırlar.

Burada açlıktan şikayet edince, onlara çöl hayatı boyunca devam edecek olan men ve selva verilir.

Refidim’de Musa asası ile kayaya vurur ve su fışkırır.

Araplar ile savaş burada yapılır.

Yetro, Musa’nın ailesini yanına getirir.

Musa, önceleri kavminin bütün işlerini kendisi görürken, daha sonra Yetro’nun tavsiyesine uyarak bazı işlerin yürütülmesi için hakimler tayin eder.

Mısır’dan çıkışın üçüncü ayında İsrailoğulları Sina dağına varırlar.

 


Bölüm 13:

Hz. Musa’nın Tur Dağı’na Çıkması

İsrailoğulları denizi geçtikten sonra Musa’nın önderliğinde Tur’a gelirler.

Otuz ve on gecelik bir süreyle dağa çağrılan Musa yerine Harun’u bırakarak dağa çıkar.

Rabbini görmek istediğini söyleyince dağa bakması emredilir, dağ paramparça olur. Daha sonra Hz. Musa’ya ilahi emirleri (on emir) ihtiva eden levhalar verilir.

 


Bölüm 14:

İsrailoğullarının Rasule İsyanı ve Altın Buzağı – Putlar Dönemi

İsrailoğullarının, dokunup görebilecekleri bir tanrı zihniyetleri vardı. Daha Kızıldeniz’i geçer geçmez, Musa’dan tapınabilecekleri bir put istemişler ve Musa’nın tepkileri ve uyarıları ile karşılaşmışlardı.

Esaretleri süresince kaldıkları Mısır’da da, hem yerli Mısır kültüründen, hem de Mısır’a Asyadan göçerek yerleşen Hintlilerden aşina oldukları, “kutsal inek” kavramı vardı.

Her dönemde, insanları Hakk Din’den çevirmeye, onları kendi ideleri doğrultusunda yönlendirmeye ve sosyal ve ekonomik olarak sömürmeye çalışanlar olduğu gibi, o dönemde de Samiri isminde birisi türemişti.

Samiri, Musa’nın Tur-u Sina’ya gidişinde, uzun süre gelmeyişini fırsat bilerek, zaten buna yatkın olan israiloğullarını kandırmış, başlarında olan Harun’a karşı ayaklandırmış ve kışkırtmıştı.

Toplumun elinde bulunan, Mısır’dan kaçarken yanlarına aldıkları altın ve ziynetleri onlardan toplayarak, bir dişi buzağı heykeli ve bir de sunak yaptı.

İsrail oğulları da artık çok istedikleri putlarına kavuşmuş oluyorlardı.

Harun buna mani olmaya çalışsa da, kışkırtılan insanların baskısına karşı koyamadı.

Musa, bu gelişmelerden Tur-u Sina’dayken vahy yoluyla haberdar olmuştu. Döndükten sonra öfke ve hışımla tepki göstererek, toplumda ki bu isyan bastırdı. Bu arada, dağdan getirdiği on emrin yazılı olduğu tabletleri de yere çarparak kırdı. Harun’u ise tartakladı.

Samiri’yi kovan Musa, puta yönelmekte ısrar eden yaklaşık 3000 kadar kişiyi infaz etti.

Kavmi için af dilemek üzere tekrar dağa gidip gelmesinin ardından, yapılan putu yaktırmış, kül ve tozlarını da denize savurmuştur.

Sina’ya giderek affedilmelerini ister ve İsrailoğulları affedilir.

 


Bölüm 15:

70 Seçilmiş Kişi

Hz. Musa, kavminden, buzağıya tapmamış olanlardan 70 kişiyi seçerek, buzağıya tapacak kadar sapıtan İsrailoğulları’nın affı ve ıslahı için dağa götürdü.

Bu 70 kişi, tecrübeli ve güvenilir insanlardı.

Hz .Musa, seçtiği 70 kişiye, oruç tutmalarını ve temizlenmelerini emretti. Maddi ve manevi hazırlıklar yapıldı. Tur Dağında olup bitene ve Hz. Musa’nın Allah ile görüşmesine şahitlik edeceklerdi.

Belirlenen yere geldiklerinde Hz. Musa, onları dağa yakın bir yerde bırakarak, kendisi Rabbi ile görüşmeye gider. Rabbi ile görüştükten sonra tekrar onların yanına döner. Seçilen 70 kişilik grup, Hz. Musa’ya isyan edip derler ki: “Ey Musa Allah’ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız. Çünkü sen onunla konuştun. Onu bize de göster.”

Bu isyanları üzerine onlara bir saika isabet etti ve öldüler.

Bu olay üzerine Hz. Musa ağlamaya ve Allah’a dua etmeye başladı. Kavminin affını istedi. Allah Hz. Musa’nın duasını kabul eder ve o 70 kişiyi tekrar diriltir. Dirilen 70 kişi, Tur dağında hep birlikte Allah’tan af talebinde bulunurlar. Bir daha isyan etmeyeceklerine dair ahd verirler.

 


Bölüm 16:

İkinci Kırk Gün ve Tevrat

Musa kırılanların yerine tekrar iki taş tablet hazırlar ve Sina’ya çıkar. İlahi emirleri alarak yemeden içmeden kırk gün dağda kalır. Diğer emirler ve yasaklar kendisine bildirilir.

Hz. Musa, ikinci kırk günlük oruç döneminden sonra dağdan indiğinde, yüzü kavmini korkutacak derecede parlamıştır.

 


Bölüm 17:

İsrailoğullarının Çöl Yaşamı

Hz. Musa, İsrailoğulları ile geçirdiği kırk yıllık sürede, kavminden çok sayıda güçlükle ve isyanla karşılaşmıştır. Çöl hayatı boyunca İsrailoğulları’nın bitmek bilmeyen şikayetlerine ve karşı çıkmalarına maruz kalmıştır.

İsrailoğulları her defasında açlık, susuzluk gibi problemleri öne sürerek Mısır’a dönmek istediklerini söylemişler, Musa onları teskin etmiş, Allah’a karşı gelmemeleri hususunda uyarmıştır.

Mısır’dan çıkışın ikinci yılının ikinci ayında Musa, İsrailoğulları’nın nüfus sayımını yapar.

Daha sonra İsrailoğulları Sina’dan göç ederek Paran çölüne giderler.

Tevrat’ta Musa’nın Habeşi bir hanımından ve Miryam ile Harun’un tepkilerinden bahsedilir.

Musa, Ken‘an diyarı hakkında bilgi almak için heyet gönderir.

Musa kavminden kendilerine vaad edilen topraklara girmelerini ister. Fakat onlar kabul etmezler; bunun üzerine oraya girmeleri yasaklanır ve kırk yıl çölde yaşamaya mahkum edilirler.

Harun ve ablası Miryam, Habeşi bir kadın aldığı için onu eleştirmişler ve peygamberlikte kendisine eşit olduklarını söyleyerek, onlar da isyan etmiştir.

Çölde yine susuz kalırlar, Musa asası ile kayaya vurur ve su çıkar.

Mısır’dan çıkışın kırkıncı yılının on birinci ayında Musa, Sina’dan itibaren vuku bulan olayları anlatır, yeni kurallar bildirir.

 


Bölüm 18:

Karun Olayı

 


Bölüm 19:

Cinayet Davası ve Sarı İnek

İsrailoğulları’ndan Amil isminde çok zengin birisi ölü olarak bulundu. Katil, onun cesedini iki köy arasına bıraktı ve bundan onların, birbirlerine hasım olmalarını murad etmişti.

Halk, Hz.Musa’ya müracaat edip katilin bulunmasını ve kısas yapılmasını istediler. Musa katilin kim olduğu meselesinde tereddütte kaldı ve bir neticeye varamadı. Bunun üzerine Allah’a dua etti.

Allah, bir inek kurban etmelerini emrettiğinde İsrailoğulları; “Katil ile inek kesilmesi arasında ne alaka var?! Sen bizimle alay mı ediyorsun?” diyerek itiraz ettiler. Halbuki bu itirazlarıyla, farkında olmaksızın, Hakk’ın emrine olan teslimiyetleri imtihan ediliyordu.

Aslında emir açık ve netti. Sadece, bir inek kesilmesi emredilmişti.

Ancak imtihan içinde olan israiloğulları, buna niyetsiz olarak işi her uzattıklarında, Allah da emrini detaylandırdı. Oysa en başta herhangi bir sığır kesselerdi, Allah’ın emri yerine gelmiş olacaktı.

Emir detaylandıkça, verilen tarif bölgedeki tek bir ineği anlatmaya başladı. Bu inek yaşlı bir kadına aitti ve bu kadının tek varlığı ineğiydi. Kadın ineği İsrailoğullarına satmak istemiyordu. İsrailoğulları emrin detaylanması ile her seferinde ısrar ettikçe, kadın fiyat artırmaya başladı.

Sonunda inek, israiloğullarına, ineğin postu dolusu altına mal oldu.

İnek esildikten sonra, o ineğin etinin küçük bir parçası ile (muhtemelen dili ile) öldürülen kişiye vuruldu. Bunun üzerine ölü, dirilerek kendisini öldürüleni söyledi ve tekrar öldü.

 


Bölüm 20:

Hz. Musa’nın Vefatı

Kendisinden bahseden bazı İslami kaynaklarda ise onun Harun’dan sonra üç yıl daha yaşadığı kaydedilir.

Geleneğe göre Musa 7 Adar’da doğmuş ve 120. yıl dönümü günü vefat etmiştir. Daha sonra bu tarih mezarı bilinmeyenlerin anıldığı gün olarak kabul edilmiştir.

120 yaşına gelen Hz. Musa artık onlara liderlik yapamayacağını bildirir ve görevlerini Hz. Yusuf’un torunlarından Yuşa’ya (Yeşu) devreder. Tevrat’ı Levililer’e teslim eder ve her yedi yılda onu okumalarını ister.

Rivayete göre Musa, İsrailoğulları’ndan Tevrat’a uyacaklarına dair söz aldıktan kırk gece veya kırk gün sonra kavminden ayrılmış ve onu bir daha gören olmamıştır.

Daha sonra Nebo dağına çıkan Musa orada vefat eder. Onun defnedilişine şahit olan yoktur, kabri de bilinmemektedir.

İsrailoğulları Moab ovasında Musa için otuz gün yas tutarlar.

 


Bölüm 21:

Talut – Calut Savaşı

İsrailoğullarında, Yahudilerin idaresi, doğrudan Tanrı’dan aldığı vahyi insanlara aktaran peygamberler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu dönemde, devlet idaresine sahip olmayan bu İsrailoğulları, asilik ve kural tanımazlık özellikleri yüzünden çok çeşitli sorunlarla karşılaşmıştır.

Özellikle toplumun ahlaki yapısında meydana gelen çöküntü ileri boyuttadır.

İsrailoğullarının yaşadığı yerler düşman saldırılarına maruz kalmaktadır. Ayrıca azılı düşmanları Araplar ile mücadeleleri devam etmektedir.

Toplum içinde ki ahlaki çöküntünün ortadan kaldırılması, kavimlerin arasında ki husumetlerin hal edilerek bir iç savaşın engellemesi ve düşmanlara karşı başarı elde edilebilmesi gibi nedenlerle İsrailoğulları, Hz. Musa’dan sonra ki Allah Rasullerinden, kendilerine bir Kral tayin edilmesini isterler.

Bunun üzerine kendilerine kral olarak, Hz. Yusuf’un kardeşi Binyamin’in soyundan olan, on iki kabilenin en küçük ve en zayıfı Binyamin Kabilesinden  Talut bildirilir. Tevratta bahsedildiğine göre, Harun’un oğlu Karun’un torunu Samuel peygamber tarafından kutsanarak atanır.

Her zaman yaptıkları gibi yine karşı çıkmalarına karşın, Talut, “Ahid Sandığı” ile Allah tarafından desteklenerek Kral olur.

Talut, Filistinli, Golyat (Calut)  isminde bir savaşçı ile savaşa girer.

Bu savaşa, Hz. Davud’da babası ve 12 kardeşi ile birlikte katılmıştır. Hz. Davud’un Calutu öldürmesi ile İsrailoğulları büyük zafer kazansa da; Talut ve oğulları, Filistinliler tarafından öldürülür. Talut’un kırk yıl krallık yaptığından bahsedilmektedir.

Talut’tan sonra İsrailoğullarının başına Hz. Davud geçmiştir.

 


Bölüm 22:

Maymuna Dönüşen İsrailoğulları

 


Bölüm 23:

İsrailoğullarında Tagut İnancı

 


Bölüm 24:

Hz.Musa ve Hızır Kıssası

 


 

Hz. Musa ile ilgili Kelam-ı Kadim’de geçen diğer kıssalar

xxkissa-musa-220            Selam olsun…

xxkissa-musa-120            Firavunun İnkarı

xxkissa-musa-090            Tevrat

xxkissa-musa-106            Hz.Musa

xxkissa-musa-041

xxkissa-musa-014            Hatırlatma

xxkissa-musa-080            Hatırlatma

xxkissa-musa-060            Hatırlatma

xxkissa-musa-113            Hatırlatma

xxkissa-musa-141            Hatırlatma

xxkissa-musa-015            Hatırlatma

xxkissa-musa-130            Hz.Musa Kavmini Uyarıyor

xxkissa-musa-175            Hz.Musa Kavmini Uyarıyor

xxkissa-musa-270            Hz. Musa

xxkissa-musa-107            Ümmeti ve 12 aşiret

xxkissa-musa-040            İsrailoğulları Lanetleniyor

xxkissa-musa-010            Hatırlatma

xxkissa-musa-030            Hatırlatma

xxkissa-musa-070            Hatırlatma

xxkissa-musa-011            Hatırlatma

xxkissa-musa-260            Hatırlatma

 

xxkissa-musa-016
xxkissa-musa-174
xxkissa-musa-240
xxkissa-zzz-05