İçeriğe geç
Milli Eğitim Sistemi

Milli Eğitim Sistemi

MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİMİZ HAKKINDA ÖNERİLERİMİZ…

Özellikle 1960, 27 Mayıs darbesinden sonra oluşturulan Anayasa ile vesayetlere bırakılan ülke yönetiminde, öğretmemek ve eğitmemek üzerine inşa edilen Milli Eğitim Sistemimizin, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi için bir grup önerimizi yazıya aldık.

Son 15 yıl içinde alt yapısı muazzam ölçüde geliştirilen sistemin, maalesef, bu gün içi boş kalmış görünmektedir. Öncelikle çok fazla dağınık görünen sistemin derlenip toparlanmaya da ihtiyacı vardır.

Eğitmemek ve öğretmemek üzerine kurgulanmış olan öğretmenlik mesleğinin de farklı bir motivasyona ulaştırılması gerektiğine inanıyoruz.

1980’lerden sonra, üniversite sınavına giren gençlerin, “hiçbir yere giremezsem, bari öğretmen olurum” mantığı ile tercih listesinin sonuna ilave ettiği Eğitim Fakültelerinden mezun olanların bu gün kıdemli öğretmen olduğu sistem, baştan aşağıya değişmek ve millileşmek zorundadır.

Eğitim Süresi

Okullarımızda, haftalık 40 ders saati üzerinden, yılda 36 hafta ders işlenmektedir.

 • İlkokul 4 sene,
 • Ortaokul 4 sene ve
 • Lise Eğitimi 4 sene olarak mecburi eğitim sistemi vardır.

Her 4 yıllık periyotta, 144 hafta boyunca 5760 ders saati eğitim ve öğretim verilmektedir.

Eğitimden Beklenen Nedir?

Bu eğitim süreci sonunda, Lise mezunu olan bir öğrencinin öncelikle;

 • Vicdani ve Ahlaki değerlere sahip olması,
 • Milli Tarihini tam ve doğru olarak tanıması ve Türk Dilini tüm incelikleriyle doğru konuşması,
 • Devam edeceği Üniversite için gerekli ve yeterli alt bilgiye erişmesi,
 • Eğer mesleki ya da çıraklık eğitimi almışsa, kendi konusunda çalışma şartlarına hazır olması beklenmelidir.

Eğitim Sistemimizin En Genel Aksaklıkları

12 yıllık eğitimin kanuni mecburiyet olması, çocuklarımızın ve gençlerimizin erken yaşlarda çıraklık eğitimine başlamasına ve meslek sahibi olmasına bir nebze engel olmuştur. Bunun neticesinde bazı mesleklerde, çırak yada eleman sıkıntıları meydana gelmiştir. Bu mesleklerin belirlenerek, çıraklık eğitimlerinin de meslek eğitimleri kapsamında verilmesi sağlanmalıdır.

Ülkemizde meslek liseleri, ciddi anlamda sıkıntılara sahiptir. Eğitim kalitesi oldukça düşük olmakla birlikte, suça meyilli öğrencilerin özellikle bu okullarda sıkıntı yaşadıkları ve yarattıkları da bir gerçektir.

Her çocuk üniversiteye devam etmek zorunda değildir. Çocuklarımızın mesleki yatkınlıklarının erken yıllarda tespit edilmesi ve bu tespitler neticesinde yönlendirilebilmesi, hem çocuğun geleceğindeki başarı ve mutluluğu, hem de ülke ekonomisi bakımından önem arz etmektedir.
Gelişmekte olan ülkemiz sanayi yapısı içinde kalifiye ara eleman sorunumuz gerçek manada vardır. Bu sorunun üstesinden gelebilmek ancak ve ancak MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİMİZİN içinin doldurularak rehabilite edilmesi ile sağlanabilir.

Okul kitaplarımızın devletimiz tarafından öğrencilerimize ücretsiz olarak sene başında teslim edilmesinden ve kılık kıyafet serbestisinin sağlanmasından sonra, bugün itibari ile eğitim ve öğretim sistemimizde, öğrenci ailelerini ekonomik olarak özellikle zorlayan iki ana konu mevcuttur.

Bunlar; “Servis ve Ulaşım” ve “Yemek” konularıdır.

Ülkemizde özellikle SANATÇI ve SPORCU yetiştirmek konusunda ciddi bir zaafiyet vardır.

Öğretmemek ve eğitmemek üzerine kurgulanmış sistemde bu alanlar belirli kaynaklar ve odaklar tarafından yönetilen ideolojik gruplara pay edilmiş ve MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİMİZDEN sanat ve spor adamlarının yetişmesi engellenmiştir.

Oysa, daha çok küçük yaşlardan ve ilkokul seviyesinden itibaren meziyet ve kabiliyetlerin tespit edilebilmesi ile 81 milyon nüfuslu ülkemizden dünya çapında sanat ve spor adamları çıkması kolaylıkla sağlanabilir.

Vesayet yönetimine tâbi bırakılan devletimizin Cumhuriyet Döneminde, çok uzun yıllar boyunca ideolojik ayırımcılık yapılmış ve bir kesimin kriterlerine “uygun” olmayan karakterlerin okumalarının ve uzmanlaşmalarının önü ciddi anlamda kesilmiştir. MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİMİZDE eşitlik ve adaletin önü muhakkak surette açılmalı ve temel düşünce özgürlüğü konusu tam olarak düstur edinilmelidir.

Başarı Değerlendirmesi Nasıl Yapılabilir ?

Kişisel Yetenek Dersleri

Kişisel yeteneklere bağlı dersler, öğrencinin başarı puanı hesabında kesinlikle kullanılmamalıdır. Resim, Müzik, Beden Eğitimi gibi derslerin, herşeyden önce notla değerlendirilmesine derhal son verilmelidir.

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitiminde “5 Seviyeli KUR” sistemine geçilmelidir. Yabancı Dil öğrenmek, her öğrenci için aynı hızla ve aynı alaka ile olması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle yabancı dil ders müfredatı öğrencinin okuduğu sınıftan bağımsız olmalıdır.

 • Yabancı dil seviyesi 5 kur üzerinden değerlendirilmelidir. Öğrenci hangi sınıfta okuyor olursa olsun, okuduğu sınıftan bağımsız olarak, bulunduğu kur’un derslerini almalıdır.
 • Herhangi bir yabancı dilde en üst kur’a ulaşmamış olan öğrenci başka bir yabancı dil eğitimine başlamamalıdır.
 • Öğrencinin dersini alacağı yabancı dil sayısı iki ile de sınırlı olmamalıdır. Herhangi bir yabancı dil eğitiminde en üst kur’a ulaşan öğrenci farklı bir yabancı dil eğitimine başlayabilmeli, o dilde de en üst kur’a ulaştığında yine bir başka dil eğitimine başlayabilmelidir. Bu şekilde öğrenebildiği en fazla sayıda yabancı dili öğrenmelidir.
 • Yabancı dil ilgisi ve kabiliyeti olmayan öğrenci de sistem tarafından zorlamaya tabi tutulmamalıdır.

Merkezi Değerlendirme

Ortaokul ve Liselerde her dersten her dönemde en az bir sınav, bakanlık tarafından merkezi sistemle tüm ülkede ortak yapılmalıdır.

 • Ortak yapılan sınavlarda ülke çapında tüm öğrencilerin ortak bir değer sistemi ile karşılaştırılması mümkün olacaktır.
 • Öğrencinin ortak sınavdan alacağı not, normal olarak öğretmen tarafından yapılan yazılı sınav notlarına eş değer bir not olarak öğrenciye işlenmelidir.
 • Ayrıca, ortak sınavdan öğrencinin alacağı notlar üzerinden, öğrenciye o dersi veren öğretmen için de bir değerlendirme puanı hesaplanmalıdır. Bu şekilde öğretmenin öğrencilerine karşı daha verimli olmak için bir motivasyon yaratılmalıdır. Şu an için sistemde, öğretmeni daha da başarılı olmaya yönlendiren bir motivasyon maalesef bulunmamaktadır.
 • Yine bu ortak sınavalar üzerinden, okullar için de bir değerlendirme puanı oluşmalıdır.

Öğrencinin Lise Başarı Puanı ile üniversitelere sınavsız yerleşimi kolaylıkla sağlanabilir.

“Öğretmenlik” Mesleği

 1. Öncelikle MİLLİ EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ kurulmalıdır.
  • Öğretmenlik mesleği sıradan bir meslek değildir. Ülkenin geleceği ve bekası açısından muazzam bir öneme sahip, stratejik bir mevkidir.
  • Bu üniversite dışında, başka üniversitelerde Eğitim Fakültelerine son verilmelidir.
  • Söz konusu bu üniversite, Milli Savunma Üniversitesi gibi, tamamen ücretsiz, yatılı, kıyafetlerine kadar tüm masrafları devlet tarafından karşılanan özel bir kurum olmak zorundadır. Öncelikle fiziki koşulları ile olağan üstü bir cazibeye sahip olmalı ve başarılı öğrencinin tercihine neden yaratmalıdır.
  • Bu üniversiteden mezun olan öğrenci, öğretmenlik mesleğinde mecburi hizmete tabi olmalıdır.
  • Öğretmenlik mesleğinde yüksek lisans ve doktora yapmanın önü açılmalıdır. “DR”, “DOÇ” yada “PROF” öğretmenlik kavramı ülkemizde yer bulmalıdır.
 1. Okullarda görev yapan rehberlik görevlileri, Milli Eğitim Bakanlığının değil, Sosyal Politikalar ile ilgili bakanlığın personeli olmalıdır. Bu görevliler öğrencinin her türlü sorunu ve alışkanlıkları ile birlikte, aileler ile de temas kurabilmeli ve çözüm üretme kabiliyetine sahip olmalıdırlar.
 2. Okullarda sekreterya görevi, öğretmenler ile yapılmamalıdır. Bürokratik işlemler en aza indirilmeli, bu tür işler öğretmen dışı personel tarafından yürütülmelidir. Özellikle müdür yardımcılığı görev tanımı muhakkak gözden geçirilmelidir.
 3. Öğretmenlerin branş yeterlilikleri 3 yılda bir yapılacak YETERLİLİK SINAVLARI ile değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Bu, öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri açısından otokontrol sistemi olacaktır. Eksikleri olan öğretmenler, MİLLİ EĞİTİM ÜNİVERSİTESİNDE belirli sürelerle rehabilitasyon eğitimine tabi tutulabilirler.
 4. Her okul ve her branş için, hangi öğretmenin hangi öğrencilere ders vereceği, okul yöneticileri tarafından değil, belirli bir merkezi algoritma ile belirlenmelidir. Bu algoritmada temel unsur, öğretmenlerin ve öğrencilerin ortak sınavda elde ettikleri puanlar olmalıdır. Aynı başarı grubundaki öğrenciler, aynı başarı düzeyinde ki öğretmenlere atanmalıdır.
 5. Milli Eğitim Sistemi örgüt yapısı, ülke çapında 8 bölge üzerinde örgütlenmelidir. Her bölge içinde atamalar öğretmen istekleri ile kolaylaştırılmalı, ancak bölgeler arası atamalar için başkaca belirli kıstaslar konulmalıdır.

Müfredat ve Dersler

 1. Okul Kitaplarının içerikleri MİLLİ EĞİTİM ÜNİVERSİTESİNDE hazırlanmalıdır.
 2. Matematik, Fizik ve özellikle Kimya derslerinin müfredatları muhakkak daraltılmalıdır.
 3. Liselerde “İLERİ SAYISAL” ve “İLERİ SÖZEL” dersleri konulmalıdır.
  • Bu dersler seçmeli olmalıdır.
  • Yürürlükte ki müfredattan çıkarılan konular bu derslerde işlenebilir.
  • Bu derslerin öğrenci başarı notuna etkisi belirli bir katsayı ile artırılabilir.
 4. Tarih dersi, “Türk Tarihi”, “Dünya Tarihi”, “Dinler Tarihi” ve “Sanat Tarihi” olarak detaylara ayrılmalı ve müfredatları millileştirilmelidir.
 5. “Sanat Tarihi” ve “Sanat Teknikleri” dersleri ikame edilmeli ve Pratik olarak verilmelidir.
 6. Kişisel yeteneklere bağlı olan, Beden Eğitimi, Resim ve Müzik gibi uygulamalı dersler
  • Bu dersler, notla değerlendirilmemelidir ve başarı notu ortalamasına dahil edilmemelidir.
  • Bu dersler ortaokul ve liselerin sadece birinci sınıflarında öğrenciye verilmeli, sonraki yıllarda isteğe bağlı olmalıdır.
  • Bu dersler, belediyeler, spor klüpleri, şehir tiyatroları yada özel kurlar gibi okul dışında kuruluşlardan de alınabilmelidir.
  • Bu derslerin öğretmen ve eğitimcileri, okulları adına takımlar yada ekipler kurmalı ve yönetebilmelidir. Bakanlık bünyesinde yarışmalar düzenlenmelidir.
  • Bu derslerde, kişisel ve takım yarışmalarında sağlanan başarılara göre öğrenci bu yeteneği ile uygun üniversitelere yerleşebilmelidir.
  • Bu derslerde düzenlenen yarışmalar, tv kanalı üzerinden kamuoyuna yayımlanmalıdır.
  • Ülke finalleri festival coşkusunda gerçekleşmelidir.
 1. Din dersleri;
  1. Öğrencinin kendi inançlarına uygun olarak, Camilerde yada diğer ibadet hanelerde düzenlenen kurslar milli eğitim ve diyanet ile ortaklaşa düzenlenmelidir.
  2. Bu kursların okul eğitimi içinde bir başarı puanı karşılığı olması sağlanmalıdır.
 1. Trafik” ve “İlk yardım” dersleri verilmelidir.
  1. Bu dersleri başarı ile alan öğrenciler, Lise Diplomaları ile ehliyet alabilmesi sağlanmalıdır.
 2. Bilgisayar, iletişim araçları ve sosyal medya konulu dersler verilmelidir.
  1. Bilgisayar ve akıllı cihazların oyun dışında kullanımları anlatılmalı ve alıştırılmalıdır.
  2. Medya okur yazarlığı dersi verilmelidir.

Öğrenci ve Genel Konular

 1. Dijital Öğrenci Kartları dağıtılmalıdır.
  • Bu kartlar okul giriş ve çıkışlarında kullanılmalı ve giriş-çıkış bilgileri Veli Bilgilendirme Sistemine adapte edilmelidir.
  • Bu kartlar ile okul kantinlerinde ücretli ve ücretsiz alışveriş yapılabilmelidir.
  • Belediyeler aracılığı ile okul saatlerinde bu kartlar ile ücretsiz ulaşım sağlanmalıdır.
  • Kütüphaneler, müzeler gibi kurumlara bu kartlar entegre edilmelidir.
 2. Okul Kantinleri standarda bağlanmalı ve desteklenmeli ve denetlenmelidir.
  • Öğrenci ve Öğretmenlere Okul Kantinlerinde her gün belirli içecek ve yiyecekler ücretsiz olarak sunulmalıdır.
  • Okul Yönetimlerinin kantinlerin kiraya verilmesi üzerinde ki yetkileri sınırlandırılmalıdır.
  • Kantinlerin Bakanlık bünyesinde işletilebilirliliği araştırılmalıdır.
  • Öğrencinin, okul dışından yemek siparişi vermesinin önü açılmalıdır. Gerekirse sipariş verilebilecek yerler için lisans çalışması yapılmalıdır.
 3. İlçelerde belirli okullarda öğrenci salonları açılmalıdır.
  • Bu mekanlarda dinlenme ve eğlenme ortamı kurulmalı, veda geceleri yada özel kutlamalar gibi öğrenci organizasyonlarında bu mekanlar kullanıma açılmalıdır.
 4. Lise diploması ile Teorik Kurslara katılmaksızın sadece direksiyon eğitimi ile ehliyet alınabilmesinin önü açılmalıdır.
 5. Ehliyet alma şartlarından motor dersi kaldırılmalıdır.
 6. Çeşitli meslek grupları için yeterlilik kursları bu bakanlığın sorumluluğunda olmalıdır. Mesela Taksi yada servis şoförü olmak için bakanlık sertifikası olan kurs şartı konulmalıdır.
 7. Uzun vadede, her ilçe bazında, Ortaokullar mahalle içlerinde sıklaştırılmalı, ancak, Liseler yerleşke sistemine dönüştürülerek merkezi bölgelerde konumlandırılmalıdır.
  • Şehir kütüphaneleri merkez okulların yerleşkelerine alınmalıdır.
  • Bu yerleşkelerde bölge öğretmenleri için eğitim ve motivasyon toplantıları düzenlenmelidir.
  • Güncel konularda öğrenciler için seminerler ve konferanslar düzenlenmelidir.
 1. Okul yapıları için standart bir proje belirlenmelidir.
  • Her okulun bahçesinin altı Otopark olarak planlanmalıdır.
  • Her okulda kimya, fizik ve bilgi-işlem laboratuvarı planlanmalı ve aktif olmalıdır.
  • Özel okul binaları için de bu standartlar uygulamaya alınmalıdır.
  • İl bazında teknik atelyeler oluşturularak, binaların ve ders araç gereçlerinin acil bakım ve onarım çalışmaları tedarik edilmelidir.