İçeriğe geç

Paris’te Yanan Neydi?

İlk çağın son döneminde, Batı Avrupa’nın büyük bir bölümüne verile ad Galya idi. Burada yaşayan Kelt halkına Galyalı’lar denilirdi.

Galya, MÖ 60-50 yılları arasında Romalıların ve özellikle Jul Sezar’ın saldırılarına uğradı.

Bu dönemde site yönetimi ile idare olunan Galyalılar, MS 69’da birleşerek bir devlet kursalar da Cermenlerin karşısında Roma’ya sığınmak zorunda kaldılar.

3.yy dan itibaren Hıristiyanlaşmaya başlayan Galyalılar, 5.yy da tamamen bu dini benimsediler.

5.yy’ın başlarından itibaren, başka kavimlerin akınlarına uğradılar. Özellikle, Kavimler göçüne direnen Ren hattında yerleşik bir Cermen boyu olan Franklar, dirençleri kırılınca Galya’ya yerleşmeye başladı.

Gotların İtalya’yı istila etmesine paralel olarak, Franklar da Galya’dan Romalıları kovdu.

Bir süre sonra özellikle 476’dan sonra Galyalılar Frank ismini benimsediler ve zamanla Fransızlaştılar.

Bölge, 700 ve 800’lü yıllarda Cermen/Frank kökenli Karolenj Hanedanı tarafından yönetildi. Bu dönemin simgesi “Aachen Kilisesi” olmuştur.

987 yılından sonra yönetime Capet Hanedanı geldi ve 1328’e kadar dört yüz yıl boyunca Fransa’yı yönetti.

Aynı dönemde kurulan Kutsal Roma İmparatorluğu, 1800’lü yılların başına dek bölgede hakim olmuştur.

Katolik Despotizmine Başkaldırı

Bu arada, İstanbul’un Doğu Roma İmparatorluğunun başkenti yapılması ve Ayasofya’nın kurulması ile birlikte, kıt’ayı ve halklarını kendi hegemonyasında tutmaya çalışan Katolik Papalık Ruhbanlığına karşı ciddi bir mücadele gelişmiştir.

Bu mücadele içinde, kıt’ayı yöneten hanedanlar tarafından Katolik Ruhbanların itibarlarını düşürmek maksatlı olarak, Ortodoks mezhebinin oluşturulması ve Katolik Kiliseye bağlı şövalyelerin yok edilmesi gibi çok çeşitli eylemler düzenlenmiştir.

Bu eylemlerden olmak üzere 10.yy.ın başlarında, Paris Katedraline, yine Katolik Papalığının yetkilerini kısıtlayıcı olarak “Avrupa Krallarının Bölgesel Kilisesi” unvanı verilmiş ve mevcut kilisenin yerine de 1160 yılında Notre Dame Katedrali inşa edilmeye başlanmıştır. Notre Dame’ın ihtişamı ile Ayasofya gibi söz sahibi olması amaçlanmıştır.

1600’lerin ikinci yarısında ve sonrasında, Yeni Dünya düzenini şekillendirmek isteyen bazı hanedanlar, Avrupa kıt’asında ulusçuluk bilincini yaymak ve genişletmek çabasına girdiler. Buna paralel olarak Katolik ruhbanlığına karşı Protestan yaklaşımını inşa ederek, sosyal bir akım planladılar.

Planlanan bu oyuna, en büyük uyumu, Galya’nın Frank etkisine girerek Fransızlaşmış halkı gösterdi. Nitekim bu gün sarı yelek operasyona gösterdikleri uyumun çok daha görkemlisini Fransız İhtilalinde göstermişlerdir.

Fransız ihtilali ile Katolik Ruhbanlık en büyük darbesini almış ve değişimlere gitmek zorunda kalmış, aynı zamanda da Hanedanlar üzerinde ki etkileri iyice zayıflamıştır. Zaten sonra ki zamanlarda, hiyerarşi ters dönmüş ve Ruhbanlar Hanedanlara bağımlılık göstermeye başlamıştır.

1815 Viyana Konferansı

Fransız ihtilali sonrasında başlayan Napolyon Savaşlarının sonrasında toplanan Viyana Kongresinde, Avrupa’yı yöneten ve o günün Fransa’sını mağlup eden hanedanların aldıkları kararlar dikkat çekicidir.

  • Avrupa İmparatorlukları (Hanedanları demek isteniyor!) kutsaldır.
  • Avrupada Milliyetçilik hareketleri desteklenmemelidir.
  • Her türlü demokrasi hareketi engellenmelidir.
  • Hiçbir Avrupa devleti diğerinin aleyhine olan bir hareketin içinde yer almamalıdır.
  • Avrupa devletlerinden biri, diğerlerine haber vermeden yeni kararlar almamalıdır.

Notre Dame’ı Kim Yaktı?

1815’de Napolyonu yenenlerin ve hatta 1940’lı yıllarda Fransa’yı ve Paris’i işgal edenlerin, o gün yakmadıkları Notre Dame’ın bugün yakılması, aslında, o dönemden bu yana sembolize ettiği değerlerin sona erdiğinin ilanıdır.

Notre Dame, Katolik katedrali olarak bilinse de, temsil ettiği değer Katolik Ruhbanlık karşıtı olan Evangelist akımdır.

Notre Dame’ı yakanlar, 1204 yılında İstanbul’u işgal edip, Ayasofya’yı yağmalayarak, devasa altın kubbesini söken, önemli ve değerli parçalarını Roma’ya götürüp Vatikan’a yerleştiren ve 1934’de müze olmasını sağlayanlardır.

Notre Dame’ın 15.04.2019 günü saat 17:50’de yakılması, Evangelist/Yahudi/Anglo-Sakson Emperyal Hanedanlara karşı bir başkaldırının ilanıdır.