İçeriğe geç
Ulus ve Millet Kavramları ve Farkları

“Ulus” ve “Millet” Kavramları

Ulus kelimesi Türkçeye Moğolcadan girmiştir. Tarihte rastlanılan ilk kullanımlarında bir bölgenin yerleşik halkı anlamı vardır.

Millet kelimesi ise Türkçeye Arapçadan girmiştir. Varlığı bir sebebe dayanan, bir sebebin sonuçlarından meydana gelen anlamlarındadır.

Bu kelimelerin sosyal alanda kullanımları, bir ırkı yada bir etnik kökeni tanımlamak üzerine zorlanmış, siyaset dışı ideolojik kavramlar kurgulanmıştır. Hatta 1980 öncesi Türkiye’sinde bu ve beraberinde bir çok kelimeler ile kişilerin ideolojileri arasında bağlar kurulmuş, kullanımlarına göre kişiler sınıflandırılmaya kalkışılarak toplumsal ayrışma çalışmaları yapılmıştır. Bu çabalara ve amaçlarına burada değinmeyeceğiz.

Türk Dil Kurumu, “ulus” ve “millet” kelimelerini eş anlamlı olarak vermektedir. Bu kelimelerin İngilizce karşılıkları da aynı şekilde ifade edilmektedir. Oysa kelime kökenleri itibari ile anlamlarında detay farklılıklar mevcuttur.

ULUS ve MİLLET KAVRAMLARI ARASINDA Kİ FARKLAR

Halk içinde ki kullanımları, genellikle aynı mana üzerine olsa da özellikle sosyolojik, siyasi ve ideolojik alanlarda, söz konusu kelimeler farklı anlamlar taşımaktadır.

Ulus ve Millet kavramları, bu gün halk içinde kullanımları itibariye, din, dil, ülkü, duygu, geçmiş ve kültür birliği bulunan topluluklar olarak tanımlanmaktadır.

VATAN KAVRAMI

Ancak, ulus kelimesinde aynı toprak üzerine yerleşik olmak anlamı ağır basar. Yani ulus kelime anlamında vatan kavramı ön plandadır. Millet kelimesinde ise aynı toprak parçası üzerine yaşamak şartı yoktur. Bir milletin bireyleri bir vatan üzerinde yaşadıkları gibi vatanları dışında da yerleşik olabilirler.

TARİH, GELENEK, ÖRF ve ADET

Ulus kelimesi, güncel bir ifadedir. Yani ulusu meydana getiren sosyal toplumun geçmişi bu kavrama dahil değildir. Hal-i hazırda yaşamını sürdüren toplum, ulusu meydana getirir. Ulusların geçmişleri ve geçmişlerinde ki değerler göz ardı edilir, ortak geçmiş ve tarih kavramları yok sayılır.

Oysa millet kelimesi, anlam itibari ile adlandırıldığı toplumun geçmişini ve geleceğini de kapsar. Bu kapsam sadece kişiler yada aşiretler bazında değil, kültür, inanç, görenek, gelenek gibi normlar açısından da kelimenin anlamında yer alır. Kültür, inanç, gelenek ve görenekler, örf ve adetler gibi kavramlar millet olarak ifade edilen toplumda ve toplumun bireylerinde de ciddi anlamda değer bulur.

ÇAĞDAŞ (MODERN) NE DEMEKTİR

Herhangi bir konuda, günün şartlarına uygun olmaya ‘çağdaşlık’ denilir. Çağdaş kelimesinin Fransızcadan dilimize geçen diğer bir ifadesi de ‘modern’dir.

Ulus ifadesinin anlamında zaten geçmiş ve geçmişe ait değerler bulunmadığı için, ulusu oluşturan toplum, günün şartlarına ve yönlendirmelerine çok daha kolay uyum sağlama kabiliyetindedir.

Millet kelimesi ile ifade edilen toplumlarda ise geçmişe, geçmişe ait değerlere, kültüre, inançlara, örf adet ve geleneklere daha bir gönülden bağlılık söz konusu olduğu için, güncel şartlara, imkanlara, sosyal ve ekonomik yönlendirmelere uyum sağlanması daha bir zordur.

Bu noktada açıklığa kavuşması gereken bir şey daha var: Çağdaş/modern tanımı, teknolojik yada bilimsel gelişmeyi ifade etmemektedir. Bu bağlamda ki “çağdaşlık” tanımı, daha çok sosyal alışkanlıklar, davranışlar ve yaşam şekli için kullanılır. Tüketim toplumlarına özgü değerler içermekle birlikte, bir milletin öz kültürünü dejenere etmeyi ve sömürge haline getirmeyi amaçlar.

IRK KAVRAMI

Millet ifadesinin anlamında kan bağı olmak zorunda değildir. Kan bağı ve biyolojik hiyerarşi, ırk kavramı içerisinde tanımlanır. Asıl olan kavramlar, dil, inanç, kültür, ülkü ve tarih birliğidir.

Buna karşılık, ulus ifadesinin Moğol tarihindeki kullanımı kan bağı içerir. Ulusu meydana getiren toplum genellikle, yerleşik büyük bir aşirettir.

İNANÇ KAVRAMI

Millet kelimesi, sadece bir inanç birliğini yansıtıyor gibi bir algı da zorlanmaktadır. Bu zorlama, Endülüs İslam Devletinde eğitim aldıklarını ifade ederek, Anadolu’ya ve Orta Asya’ya gelen misyonerlerin, İslam mensuplarını aldatmalarının ve inanç sistemine sokulan hiziplerin ürünüdür.

Ulus kavramı, öz itibariyle aynı toprak üzerinde yaşan, kan bağı olan yani aynı ırk mensubu bireylerden oluşur demiştik. Yani inanç unsurunun ulus kavramında ki yeri bağlayıcı değildir.

Bir tablo ile özetleyecek olursak;

Ulus ve Millet Tanımları

TÜRK OLMAYANLARIN MİLLET TANIMI

Uluslararası dilde, “Millet” ve “Ulus” kavramlarının her ikisi de “NATION” kelimesi ile karşılık bulmaktadır. Nation; belirli bir toprak üzerinde yaşayan, ortak köken, tarih, kültür veya dil kavramlarından birisi ile birleşmiş insan toplumu olarak tanımlanıyor.

Yani bizim millet yada ulus tanımlarımızda beraberce bulunması gereken kavramlardan herhangi birisi, yabancıların millet yada ulus tanımları için yeterli oluyor.

Bir kere bu zenginliğimizi öncelikle fark etmek mecburiyetimiz vardır.

Sonrasında da, sadece ve sadece ekonomik özgürlüğümüzü elimizden alıp, sömürge durumuna düşürmek maksadıyla, küresel egemen yıkıcı güçlerin planladıkları sahte tanımlamalardan arınmak, kurtulmak ve zihinlerimizi özgürleştirmek zorundayız.

Halk tanımı ile aynı olarak kabul ettiğimiz, millet yada ulus kavramlarının, toplumumuzun her bireyi için “milli dava” olması şarttır.

Dava ise, ancak edimlerden, hareketlerden kendisi gösterir.

 

““Ulus” ve “Millet” Kavramları” hakkında 1 yorum

 1. Uygar = Civil = Medeni
  Kısaca “içinde bulunulan ve/veya yerleşik olunan şartlara uygun olan” anlamındadır.

  Medeni kelimesi, Arapça
  Uygar kelimesi, Türkçe
  Civil kelimesi, Latince kökenlidir.

  Medeniyet = Civilization = Uygarlık, aynı anlamda türemişlerdir.

  Arapça, Medine; yerleşilen, ikamet edilen yer, yaşamın sürdürüldüğü mahal demektir. Bu yerin geçerli şartlarına uyum sağlamaya MEDENİ denilmektedir. Medeni kelimesi, çok kaba olarak ŞEHİRLİ olarak da tercüme edilmektedir.

  Uygar kelimesi ile ilgili tarihçiler ve dil bilimciler arasında çok farklı mülahazalar yapılmasına karşın kesin bir sonuca ulaşılamamıştır.

  Bize göre,
  ortaya konulanlar içinde,
  UYGAR = UYGU içinde olmak, anlamı ağır basmaktadır.
  Uygu içinde olanlara UYGUR,
  Uygu içinde olmaya UYGAR denilir.
  Uygu içinde olunabilecek, üstün nitelikte olana UYGARLIK denildiğini düşünmekteyiz.

  ARADAKİ FARK şu şekilde özetlenebilir.;
  Çağdaş = Modern;
  ZAMANIN KOŞULLARINA UYGUNLUK,
  Uygar = Medeni = Civil;
  MEKANIN KOŞULLARINA UYGUNLUK söz konusudur.

Yorumlar kapalı.